"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NTS ASA
NTS ASA
OldNick
20.04.2017 13:38
#19023

Endre
Oppretter ny tråd for brønnbåt-selskapet NTS ASA.

NTS er et selskap som yter tjenester og service til oppdrettsbransjen, og som nå ønsker å utvide selskapet aktiviteter til også, gjennom meldingen som kom i går, å inkludere oppdrett av fisken, dvs. vertikal integrering i bransjen.

NTS ASA hjemmeside


NTS: NTS ASA og Midt-Norsk Havbruk AS går sammen

Børsmelding
19.04.2017

NTS ASA («NTS») har i dag inngått en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS («MNH»). Aksjene i MNH overdras til NTS mot et vederlag i form av 48.504.296 aksjer i NTS ASA. Vederlagsaksjene utstedes gjennom en emisjon i NTS rettet mot selgerne hvor aksjene i MNH benyttes som tingsinnskudd. Vederlagsaksjene vil utgjøre 2/3 av aksjene i NTS etter gjennomføring av transaksjonen. Bytteforholdet mellom NTS og MNH er basert på eksterne verdivurderinger, og forhandlinger mellom partene.

Transaksjonen priser egenkapitalen i MNH til ca NOKm 1.430 basert på siste aksjekurs i NTS. Vederlagsaksjene vil bli utstedt til en tegningskurs pr vederlagsaksje som tilsvarer siste aksjekurs i NTS, dvs NOK 29,5 per aksje.

Midt-Norsk Havbruk er et oppdrettsselskap med base i Rørvik, Trøndelag. Selskapet innehar ti ordinære lakseoppdrettskonsesjoner og 2 FOU lakseoppdrettskonsesjoner, en forventet produksjon i 2017 på ca 15.000 tonn (gwe) og kontroll på hele verdikjeden for laks med eierskap i smoltanlegg, rensefiskproduksjon og videreforedlingsanlegg/salg. Videre har selskapet i 2017 investert i Fiskeldi Austfjarda HF (14,83 % - eierandel) som er et oppdrettsselskap på Island under oppbygging og med forventning om sterk vekst fremover.

NTS har siden den første investeringen i Norsk Fisketransport AS i 2008 gått gjennom en betydelig transformasjon og er i dag en ledende leverandør av transport- og service tjenester til den norske havbruksnæringen. Ved gjennomføring av transaksjonen med MNH befester NTS sin posisjon og integrerer dagens virksomhet i en verdikjede som også inkluderer oppdrett av laks. Det kombinerte selskapet har som ambisjon å øke effektiviteten og redusere produksjonskostnader og biologisk risiko gjennom en fullintegrert produksjonsmodell. Selskapet vil samtidig være godt posisjonert for videre konsolidering innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester.

Administrerende direktør i NTS, Harry Bøe kommenterer: «Kombinasjonen NTS - Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode muligheter for vekst innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester.»

Leder av styret i NTS ASA, Roger Granheim uttaler: «Transaksjonen gir flere ben å stå på. Samtidig får vi en unik plattform for å utvikle løsninger som ytterligere effektiviserer drift og reduserer biologiske kostnader i bransjen. Det nye NTS-konsernet vil kunne utnytte ekspertise hos ansatte på begge sider. Sammen med et kompetent og styrket lokalt eierskap, vil dette gi oss økt konkurransekraft både i eksisterende og nye markeder.»

Roald Dolmen og Nils Martin Williksen representerer eierne i Midt-Norsk Havbruk, og kommenterer: «Vi har over lengre tid hatt et godt samarbeid med NTS og den service og tjenester NTS-konsernet har levert til MNH. Dette samarbeidet skal styrkes ytterligere fremover og bidra til å sikre vår konkurransekraft i verdikjeden. MNH har videre store vekstplaner gjennom omsøkte utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island.»

Også den yngre eiergenerasjonen i Midt-Norsk Havbruk er positive til overdragelsen: «Vi er opptatt av å bidra til verdiskaping også i framtida, og ser fram til å gjøre dette i et større og sterkere lokalt eierskap enn noen gang, sier Solvår Hallesdatter Hardesty og Henrik Aleksander Dolmen.

Endret 20.04.2017 13:38 av OldNick
OldNick
20.04.2017 13:39
#19024

Endre
Gjennomføring av transaksjonen vil være betinget av en gjensidig, begrenset due diligence, konkurranserettslig avklaring og tilslutning fra mer enn 2/3 av møtende aksjonærer på ekstraordinær generalforsamling i NTS.

Transaksjonen har støtte fra de største aksjonærene i NTS, inkludert Trønderbilene AS, Namsos Invest AS, Amble Investment AS, Vidar Øie Nilsen, SS-Invest AS og Torghatten ASA, som til sammen kontrollerer mer enn 2/3 av aksjene i NTS.

Styret i NTS vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling så raskt som mulig etter at due diligence er gjennomført samt konkurranserettslig avklaring foreligger. Det forventes at due diligence er gjennomført i i løpet av april 2017, og det forventes avholdt ekstraordinær generalforsamling i NTS for behandling av transaksjonen i slutten av mai / begynnelsen av juni 2017.

Danske Bank er engasjert som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Arntzen de Besche er engasjert som juridisk rådgiver for NTS ASA.

Ytterligere transaksjonsdetaljer:
Omfanget av transaksjonen inkluderer 100 % av aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS. Aksjekjøpsavtalen er inngått med følgende motparter: MNH Holding AS, Williksen Invest AS, Vikna Holding AS, Eilif Reinert Dolmen og Harald Gunnar Dolmen. Aksjene som MNH Holding AS eier i MNH skal forut for gjennomføringen av transaksjonen overføres til aksjonærene i MNH Holding AS; Haspro AS, Rodo Invest AS, Dolmen Invest AS, Bergpro AS og Marbo AS, som vil være selgere av den aktuelle aksjepost.

Avtalen omfatter også en opsjon på å erverve samtlige aksjer i MNH Holding AS, som i tilfellet skal ha som sin eneste eiendel ca 45,8 % av aksjene i Fiskeldi Austfjarda HF. Opsjonen kan i utgangspunktet utøves senest den 1. september 2017, med oppgjør innen en måned deretter.

Avtalen gir i tillegg selgerne av aksjene i MNH en betinget rett til et kontant tilleggsvederlag knyttet til tildeling av omsøkte utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett knyttet til MNH sitt Aquatraz - konsept, hvor MNH gjennom sitt datterselskap MNH-Produksjon AS har åtte aktive, men ikke avgjorte, søknader om slike konsesjoner.

Søknadene om konsesjonene forventes ferdigbehandlet i løpet av nærmeste fremtid.

Det er ingen avtaler som inngås eller forventes inngått til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i NTS i forbindelse med transaksjonen. Følgende styremedlemmer og ledende ansatte i MNH er aksjonærer, direkte eller indirekte, i selgerne av aksjene i MNH: Roald Dolmen, Henrik Aleksander Dolmen, Ivar Sigmund Williksen og Solvår Hallesdatter Hardesty (alle styremedlemmer).

For øvrig er det ingen avtaler som inngås eller forventes
inngått til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i MNH i forbindelse med transaksjonen.

Transaksjonen utløser plikt til informasjonsdokument i medhold av «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper» punkt 3.5. Relevant dokument vil publiseres innen utløpet av den relevante frist.

Om Midt-Norsk Havbruk AS

MNH har per i dag ca. 50 ansatte, og styret og ledelsen i MNH er som følger:
Styreleder: Torbjørn Gjelsvik
Styremedlem: Roald Dolmen
Styremedlem: Henrik Aleksander Dolmen
Styremedlem: Ivar Sigmund Williksen
Styremedlem: Solvår Hallesdatter Hardesty
Administrerende direktør: Tore Holand

MNH har følgende eierandeler i andre selskaper:
Fiskeldi Austfjarda HF (Ice Fish Farm - Islandsk lakseoppdrettseselskap med lisenskapasitet på ca 11.000 tonn gwt) - 14,83 %
MNH-Produksjon AS (Aquatraz farming system - selskapet har søkt om åtte utviklingskonsesjoner) - 90,6 %
Åsen Settefisk AS & Flatanger Settefisk AS (Smoltproduksjon) - 41 %
Nils Williksen AS (Videreforedling) - 42 %
Win Win Seafood (Salg & distribusjonselskap i Sør-Korea) - 50 %
Nordland Rensefisk AS (Oppdrett av leppefisk) - 20 %
Namdal Rensefisk AS (Oppdrett av rognkjeks) - 12 %
Vital Rørvik AS (Produksjon og salg av laksemel og lakseolje) - 17 %

Endret 20.04.2017 13:38 av OldNick
OldNick
20.04.2017 13:40
#19025

Endre
Oppdretternes Mijøservice AS (Logistikk av brønnbåter og andre tjenester for 5 oppdrettsselskaper i Midt-Norge) - 23 %

For øvrig har MNH ikke vesentlige eiendeler og forpliktelser som ikke fremkommer av balansen, ut over ordinære husleie- og leasingforpliktelser.

Midt-Norsk Havbruk - Nøkkeltall(1)

NOKm - 2014, 2015, 2016 (ikke revidert)
Inntekter(2) 459, 644, 458
EBITDA 112, 157, 130
EBIT 101, 145, 118
EBT 107, 153, 118
Slaktevolum (gwtt) 12.5, 16.9, 8.9
Netto gjeld 113, 72, 102
Samlede eiendeler 526, 567, 589
Samlet egenkapital 220, 269, 358

(1) Nøkkeltallene er basert på Norsk God Regnskapsskikk (NGAAP)
(2) MNH hadde i 2016 en reduksjon på inntekter på ca. NOKm 100 basert på inngåtte sikringsavtaler.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt:

NTS ASA
Namsos

Harry Bøe, adm.dir., +47 9087 8071
Roger Granheim, styreleder, +47 9305 3877
______

Media:

Analytiker om NTS-oppkjøp: Ganske rimelig

Tore Tønseth ser på slaktevolumet


Odd S. Parr, Hegnar.no
19.04.2017

NTS kunne onsdag morgen fortelle markedet om oppkjøpet av Midt-Norsk Havbruk (MNH).

Transaksjonen priser egenkapitalen i MNH til ca 1.430 millioner kroner.

Ganske rimelig

Analytikere Intrafish har snakket med mener ifølge TDN Finans at prisen tilsynelatende ser rimelig ut i forhold til børsnoterte oppdrettere.

- Det fremstår som ganske rimelig når en ser på normaliserte slaktevolumer, sier Sparebank 1 Markets-analytiker Tore Tønseth.

I børsmeldingen blir forventet 2017-produksjon anslått til 15.000 tonn.

Dette tilsvarer ifølge bransjenettstedet rundt 100 i EV/kilo (EV = enterprise value = egenkapital pluss rentebærende gjeld).

- De fleste børsnoterte selskapene prises til en EV/kilo på 130-140 kroner, understreker Tønseth.

Liten spredning

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård merker seg ifølge Intrafish også den relativt lave prisingen, men påpeker samtidig at MNH er et privat selskap med lite geografisk spredning.

Han mener videre det ikke er noe nytt at samme selskap eier både brønnbåt og oppdrett (som for eksempel Bakkafrost gjør), men at det interessante med dagens oppkjøp heller er at brønnbåtselskapet har vært den aktive parten.

NTS stiger 8,5 prosent til 32 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.
______

Og aksjen stiger videre idag, opp 16% akkurat nå.

Endret 20.04.2017 13:40 av OldNickStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS