"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
OldNick
28.02.2014 09:36
#15495

Endre
Forrige tråd: Nordic Mining - Ting tar tid

____________________________________


Nordic Mining's interim report for the quarter ended 31 December 2013

Børsmelding
28.02.2014

Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the fourth quarter 2013.

Important events from 1 January 2013 and year-to-date:

Strategic focus on the permitting process for the Engebø rutile project
The Group's near-term strategic focus is to secure permits for the Engebø project. The government has stated growth ambitions for the mineral industry and more predictable planning processes towards permitting. Further, the government confirms that sea disposal of tailings may be an acceptable solution combined with strict criteria and comprehensive monitoring of the environment. For the Group's other projects, alternative financing and cooperation scenarios are investigated in order to continue development work.

Results from ongoing measuring program in line with expectations
Nordic Mining is executing a survey and investigation program to comply with the Ministry of Climate and Environment's request for additional information regarding the Engebø rutile project. The results so far show a moderate water circulation within the area of the planned tailings disposal. The results are in line with the measurements included in the environmental impact assessment for the project. The measurement program will be finalised in August 2014. Other activities in the investigation program, including ROV surveying will be executed in spring 2014.

Keliber's lithium resources are steadily increasing
In 2013, Keliber has more than doubled the JORC compliant resource and reserve estimates for its contemplated lithium production. In February 2014, the Finnish government has accepted Keliber's offer to acquire the Rapasaari deposit. A new drilling program has been initiated, and updated resource and reserve estimates are expected in Q2 2014.

Successful pilot scale testing of production of alumina from anorthosite
In 2013, the leaching of alumina from anorthosite was successfully tested in pilot scale. Alumina was dissolved within a short timeframe. Techno-economic evaluations indicate positive preliminary project
financials for an annual production of around 900,000 tonnes of alumina from anorthosite.

Substantial mineral values on the Norwegian seafloor
In the pre-project carried out by the Norwegian University of Science and Technology ("NTNU") and Nordic Ocean Resources with support from Statoil ASA the value of seabed minerals within the Norwegian zone has been estimated in the range NOK 400 - 1,000 billion. The Norwegian zone includes a large part of the Mid-Atlantic Ridge and contains substantial volumes of i.a. copper, zinc, silver and gold.

New Exploration Rights granted on the Øksfjord Peninsula
In January 2014, Nordic Mining was granted two new Exploration Rights east of the Reinfjord prospect. Electromagnetic data from the Geological Survey of Norway show an anomaly with particularly low resistivity in the granted area.

Divestment of Gudvangen Stein Gudvangen Stein was divested in June 2013

For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941.

Oslo, 28 February 2014
Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining: Q4-2013 Report (PDF)

Endret 28.02.2014 09:39 av OldNick
renud
28.02.2014 14:38
#8003

Endre
Norsk Bergindustri: Mineralnæringen som satsingsområde - møter med Sanner og Mæland. 28.02.2014

Norsk Bergindustri jobber hardt for at regjeringen skal følge opp målet om å gjøre mineralnæringen til et viktig satsingsområde. De siste ukene har Hanne, Elisabeth og Olav møtt tre medlemmer av regjeringen for å sikre konkrete tiltak som styrker næringens rammevilkår.
Etter at regjeringen pekte ut mineralnæringen som et viktig satsingsområde, har Norsk Bergindustri vært opptatt av at politikerne skal følge opp visjonen med konkret handling. I den anledning har vi gjennomført møter med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Våre hovedbudskap overfor statsråder og statssekretærer er basert på innspillene vi fikk i medlemsworkshopen som ble gjennomført i januar.

Gjennomførte møter i februar, og våre hovedbudskap:

Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (H)
Bergindustrien er en avgjørende faktor i utviklingen av grønn teknologi
Behov for styrket forutsigbarhet. Fylkesmennene må få et klarere regelverk å forholde seg til, og bedrifter med lignende produksjonsprosesser som pukk/grus burde derfor bli omfattet av kap. 30 i forurensingsforskriften
Den norske mineralnæringen skal bli blant de mest miljøvennlige i verden. Det er bra, men krever konkrete politiske tiltak

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)
Behov for styrket forutsigbarhet i planprosesser
Behov for lokal kompetanse i kommunene / fylkesgeologer over hele landet for å sikre lokal ivaretakelse av mineralressurser
Oppfølging av mineralstrategien; særlig med hensyn til forholdet mellom næring og kommune
Bergindustrien og lokalsamfunnene. Industrien og lokalsamfunnene er gjensidig avhengig av hverandre, og det forplikter for begge parter
Behov for avklaring rundt mineralloven og Sametinget

Monica Mæland, næringsminister (H)
For at bergindustrien skal ha en fremtid, må man legge til rette for økt kompetanse både i industrien, blant myndighetene og i akademia
Oppfølging av mineralstrategien. De gode intensjonene må følges opp av reelle tiltak.
Behov for å styrke NGU og Direktorat for naturforvaltning
Offentlige innkjøpere må prioritere norsk naturstein i langt større grad enn i dag.

Endret 28.02.2014 14:40 av renud
hermanh
02.03.2014 14:15
#1

Endre
Har følgt innlegga her og det er mykje bra som er skreve.

Eg har følgt med på det som kan sjå ut som ein ny offensiv mot Engebøprosjektet fra naturvenforbundet, ref fokuset mot nanopartikkler, men også fra Sogn og Fjordane venstre og SV, ref nye utspel i media. Ser at dette vart teke opp i den førre tråden om NOM.

Eg er ikkje heilt sikkert korleis eg skal tolke denne motstanden, om det berre er siste krampetaket før prosjektet vert godkjent eller om dette er starten på ein ny fanesak for venstre i regjeringa og noko som kan resultere i ein hestehandel.

Det som eg har funne og som kan vere relevant for dette er at miljøvernministeren Tine Sundtoft, kommunal og moderniseringminister Jan Tore Sanner, representanter fra Nordic Mining, samt naustal kommune har hatt møte om Engebøprosjektet den 17 desember 2013.

Dette går fram av http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/om-departementet/kommunal--og-moderniseringsministeren/kalender-for-kommunal--og-moderniserings/2013/desember/moter-representanter-for-naustdal-kommun.html?regj_oss=1&id=747736

Dette er dermed gamalt nytt, med uansett tolkar eg dette positivt da det syner at Nordic mining har ein aktiv dialog med miljøvernministeren og det er vel dette departementet som har nøkkelen til denne godkjenninga, dersom eg har forstått dette riktig.

I tillegg har Tine Sundtoft eit personleg fokus på at lokaldemokratiet skal få større miljømakt, jamfør http://www.okokrim.no/miljokrim/nor/tidligere-utgaver/3_desember_2013/artikler/miljovernministeren.

Artikkelen er kanskje vag på kva dette betyr konkret, men dersom ein ser dette opp mot NOM og Engebøfjellet kan det vel vere ein indikasjon på at synet til Naustal kommune vil bli lagt større vekt på av denne ministeren enn den forrige miljøvernminisnteren.

Eg har lest fleire andre artiklar som også fremhevar at Tine Sundtoft har fokus på at dei lokale styresmaktene skal ha meir makt i avgjerder som er viktig for deira framtid.

I samband med Venstre sitt utspel i media no nyleg så sendte eg ein mail til Nordic Mining og lurte på deira syn på dette og om dei hadde noko mediestrategi for å møte det som i mine auge framstod som mykje grunnlaus og negative omtale. Svaret eg fekk var at dei vurderte dette som noko Venstre tok tak i i mangel på ein anna sak på noverande tidspunkt. I tillegg vart det framheva at nordic mining har ein god dialog med dei store partia (les FRP og H) som etter nordic mining sitt syn, har satt seg godt inn i prosjektet. Utsegnet om dialogen kan derfor kanskje knyttast til møtet som var den 17 desember 2013, utan at dette vart skreve i mailen eg fekk og som åleine er mi tolkning av det.

Med bakgrunn i dette så verkar det som det er siste krampetaket, men hadde satt pris på om det er andre som har nokon meingar om dette.

I tillegg lurer eg på om det er nokon som kan kome med ein kvalifisert synsing på kva ein rekna som realistisk verdi per aksje, dersom prosjektet i Engebøfjellet vert realsiert.tjuagutt
05.03.2014 17:44
#3793

Endre
Presidenten: Da går vi videre til neste hovedspørsmål.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [10:54:06]: Jeg har et spørsmål til fiskeriministeren.

Jeg vil sette spørsmålstegn ved om vi har en fiskeriminister som setter hensynet til fisken og miljøet først og hensynet til fiskerinæringen over hensynet til andre næringer, for i en pressemelding der hun åpner for gruveavfallsdumping i den rene Repparfjorden i Finnmark, sier hun følgende:

«Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen.»

Dette står i direkte motsetning til både det Fiskeridirektoratet sier, som mener vi må ha flere utredninger, og det Havforskningsinstituttet sier, at tungmetallforurensingen av kopper alene vil være nok til å fraråde utslippstillatelse.

Da er det grunn til å stille spørsmålet: Er fiskeriministeren kjent med disse rapportene? Og hvis hun er det, hvordan kan statsråden da forklare at hun mener at hun har god nok kunnskap, og at det ikke er negative konsekvenser, når fagetatene sier det motsatte? Hva slags ny kunnskap er det Aspaker har som fagetatene ikke har?


Statsråd Elisabeth Aspaker (H) [10:55:30]: Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst i mineralnæringen, bl.a. ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Mineralvirksomhet innebærer naturinngrep og har i likhet med annen type næringsvirksomhet konsekvenser for miljø og andre næringer. Men et sentralt spørsmål er jo om risikoen knyttet til mineralvirksomheten i dette tilfellet er akseptabel i lys av også de positive virkningene for verdiskaping, nye arbeidsplasser og positive lokale ringvirkninger som realiseringen av Nussir-prosjektet vil medføre.

Jeg mener at departementet har fått gode, grundige utredninger, og jeg har merket meg at Miljødirektoratet sier at de miljømessige forholdene ved den planlagte gruvedriften er godt nok utredet til at reguleringsplanen kan behandles.

Jeg har også gått gjennom det som har vært de tidligere betenkelighetene til det gamle Fiskeri- og kystdepartementet. Der var det særlig to ting man var opptatt av: Det ene var utslippspunktet for de massene som eventuelt skal deponeres i fjorden, og det andre var spørsmålet knyttet til utlekking av kopper.

Til det første spørsmålet er det nå klarlagt at utslippspunktet ikke skal være 60 m over bunnen, men det skal være kanskje helt ned mot 1 m over bunnen. Vi snakker nå om 1-3 m når det gjelder utslippspunktet. Det har stort betydning for spredning av partikler osv. i sjøen. Det stiller saken i et helt annet lys.

Det andre spørsmålet vi har stilt, var knyttet til utlekking av kopper fra sjødeponiet. Det foreligger nå rapporter som viser at utslippet av kopper vil ligge betydelig under det som kommer med den naturlige avrenning fra elvene i det samme området. Og da har altså NIFES, vårt faginstitutt, vurdert dette til ikke å representere noen fare for mattryggheten.

Dette er opplysninger som har gjort at Nærings- og fiskeridepartementet i denne sammenhengen nå har konkludert med at miljøpåvirkningene er akseptable sett opp mot de andre positive ringvirkningene som denne nye aktiviteten vil bringe med seg.

Endret 05.03.2014 17:49 av tjuagutt
tjuagutt
05.03.2014 17:45
#3794

Endre
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [10:57:50]: Det er kanskje grunnlag for å si at fisken har større grunn til å være redd for fiskeriministerens kunnskapsfornektelse enn for fiskernes redskaper, men jeg skal la være å si det, og istedenfor stille et oppfølgingsspørsmål til Jan Tore Sanner.

Oppfølgingsspørsmålet går på følgende: I løpet av året kommer statsråden til å behandle begge sakene om mulig gruveavfallsdumping i de rene fjordene Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjorden i Finnmark. Kan statsråden garantere at han vil legge til grunn føre var-prinsippet, som bl.a. er nedfelt i naturmangfoldslovens § 9, sånn at dersom det er faglig tvil om miljøkonsekvensene og konsekvensene for fiskeriene, vil ikke regjeringen tillate dumping av gruveavfall i de rene fjordene.


Statsråd Jan Tore Sanner [10:58:43]: Jeg vil selvsagt behandle de to sakene etter de lover og forskrifter og retningslinjer som statsråden må forholde seg til, men i og med at disse sakene havner på mitt bord, kan jeg ikke gå mer inn i det enn som så.

Presidenten: Det blir anledning til oppfølgingsspørsmål - først Torgeir Knag Fylkesnes.Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [10:59:12]: Spørsmålet mitt går til fiskeriministeren.

På den eine sida legg ein altså opp til at dei forpliktingane ein har hatt overfor lokalsamfunna i nord, blir tekne frå ein og gitt til dei store selskapa, og på den andre sida planlegg ein å lage eit system med evigvarande kvoter som ytterlegare kjem til å privatisere naturressursane i nord. Så uttaler då fiskeriministeren i høyringa at ein ønskjer å opne opp for at Repparfjorden skal vere deponi for gruveslam.

Det vi snakkar om her, er altså 17 lastebillass med slam kvar time, kvar dag, i 20 år. Ingen skal kome til meg og fortelje at det ikkje kjem til å påverke livet i sjøen.

Spørsmålet mitt er: Kva vil lokalsamfunna heilt konkret få tilbake som vil vege opp for denne opplagde øydelegginga av naturen?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:00:19]: Svaret på det synes jeg er enkelt. De kommer til å få masse arbeidsplasser og masse ringvirkninger. De vurderingene vi har gjort, er å legge til grunn de tilbakemeldingene vi har fått og kunnskapen vi har om hvordan disse utslippene og deponeringen skal finne sted. Da har vi konkludert som vi har gjort.

Jeg lurer på et parti som SV, som ikke skal ha olje og gass i nord, som ikke skal ha mineralnæring i nord, og som tar til orde for regulering av fiskeriene på en slik måte. Jeg er ganske overbevist om at det kommer til å gå ytterligere ut over - innstramming eller utfordringer knyttet til - lønnsomhet. Jeg lurer egentlig på hva partiet SV skal tilby Nord-Norge når man nå, for næring etter næring, faktisk slår beina under de vekstmulighetene som er i Nord-Norge.

Endret 05.03.2014 17:48 av tjuagutt
tjuagutt
05.03.2014 17:46
#3795

Endre
Rigmor Andersen Eide (KrF) [11:01:18]: Regjeringa og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har nedfelt i samarbeidsavtalen at føre-var-prinsippet skal legges til grunn for politikkutforming. I regjeringsplattformen er det en målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen.

Ser statsråden en mulig konflikt når disse to prinsippene møtes? Er statsråden trygg på at det ikke vil bli ytterligere konflikt mellom mineralnæringen og fiskeriinteressene fremover, enten det er i Repparfjorden eller i andre fjorder, når det tas i bruk sjødeponering?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:01:58]: Jeg er veldig opptatt av, og kan berolige representanten med, at føre-var-prinsippet er uhyre viktig. I tillegg til at vi nå har forsikret oss om måten det skal deponeres på - at det er forsvarlig, at utlekking av kobber er på et akseptabelt nivå - har jeg lyst til å si at Nussir nå har foreslått å etablere et eget miljøovervåkingsopplegg for sjødeponiet i Repparfjorden. Jeg mener at det også viser at selskapet tar dette på stort alvor. Det er klart at vi kommer til å følge dette nøye. Dersom det blir et gulv for gruvedriften i Repparfjorden, med deponi i fjorden, er det klart at de også får utslippsnivå de skal forholde seg til. Hvis den miljøovervåkingen avdekker at man ikke er i pakt med utslippsvilkårene som eventuelt settes - hvis det gis en tillatelse - vil det måtte bety at selskapet må stenge ned inntil man tilfredsstiller det som er fastsatt av utslippsvilkår.


Ola Elvestuen (V) [11:03:12]: Jeg tror jeg kan slå fast at det statsråden og jeg regner som akseptabelt nivå, er fullstendig forskjellig. Det er store utslipp det er snakk om. I Repparfjorden er det snakk om årlige utslipp på 240 tonn nikkel, 580 tonn krom og 1 400 tonn kobber. I Førdefjorden er det snakk om 10 000 tonn gruveslam som skal ut i fjorden hver dag. Når statsråden da sier og viser til at her vil man kunne ha et overvåkningsprogram, som man så skal ta til følge i ettertid, lurer jeg på om man også har sett på situasjonen som har vært i Bøkfjorden. I Bøkfjorden har man et overvåkningsprogram. I Bøkfjorden har det vist seg at spredningen er langt større enn det som var forutsatt, og spredningen i Bøkfjorden er i dag omtrent på størrelse med hele Repparfjorden.

Mener hun at overvåkning er nok, eller er det ikke sånn at føre-var-prinsippet må legges til grunn, sånn at man ikke får en uopprettelig skade?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:04:14]: Det som tilligger mitt ansvarsområde, er å vurdere konsekvenser for fisk og havmiljø. Det mener jeg vi har gjort ut fra de tilleggsspørsmålene vi stilte med hensyn til hvordan deponeringen faktisk skulle skje, hvor massene skal slippes ut, og det som er av avrenning når det gjelde kobber. Der viser det seg at den naturlige avrenningen er større enn den påvirkningen som eventuelt vil komme fra en gruvedrift.

Jeg forholder meg til at miljøovervåkningsprogrammet som er avtalt med selskapet at eventuelt skal settes i gang, må være et som er her og nå, sånn at det er mulig raskt å sette inn tiltak og raskt å sette en stopper dersom en fremtidig tillatelse, med de grenseverdiene som da settes, skulle utfordres.

Jeg vil bare legge til at all næringsvirksomhet har en eller annen type påvirkning på miljøet. Det er en utfordring både i Finnmark og andre steder å finne nye næringer, nye virksomhet. Det er altså det man har gjort avveininger av i denne saken.

Endret 05.03.2014 17:47 av tjuagutt
tjuagutt
05.03.2014 17:46
#3796

Endre
Rasmus Hansson (MDG) [11:05:31]: Det å basere framtida for Nord-Norge og Finnmark på virksomhet som på kort tid permanent vil rasere store fjordområder, er etter Miljøpartiet De Grønnes mening ikke en særlig bærekraftig og framtidsrettet næringspolitikk. I opplistingen av tvil om det faglige grunnlaget for dette tiltaket er det for det første interessant å merke seg at statsråden bruker som argument at utslippene fra et eventuelt deponi, ikke er større enn den naturlige tilførselen. Poenget er at det kommer i tillegg og dobler dosen.

Så påpeker bl.a. Fiskarlaget at Nærings- og fiskeridepartementet i sitt brev av 13. februar 2014, vedrørende denne saken, til Kommunaldepartementet, hevder at gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen. Dette er etter det vi kan bringe på det rene, feil, og jeg lurer på om statsråden vil avvente videre anbefaling i den saken til dette har kommet på plass?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:06:49]: Jeg vil starte med å reservere meg sterkt mot Rasmus Hanssons måte å ordlegge seg på, at regjeringa skulle legge opp til å rasere store fjordområder. Det er selvsagt ikke tilfellet. Hvis det hadde vært faktum i denne saken, hadde det vært helt opplagt at Nærings- og fiskeridepartementet hadde vendt tommelen ned.

Vi har gjort en vurdering. Når det gjelder utslippene av kobber, vil de bli betydelig under det som er den naturlige avrenningen i området, og vi mener at ulike hensyn veid opp mot hverandre - også hensynet til hvor mye fisk det er i fjorden, hvor viktige gyteplassene er, om gyteplassene er truet osv. - alt dette er vurdert. Samlet sett har man kommet til at man mener det er akseptabelt å si ja til denne deponeringen.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140305/

Endret 05.03.2014 17:47 av tjuagutt
renud
05.03.2014 19:02
#8006

Endre
hermanh
Tidligere hadde jeg lest det lange innlegget til tjuagutt med lys og lupe for å tyde nyansene i det som ble sagt, det som ikke ble sagt og det som ble sagt mellom linjene. Men nå gidder jeg faktisk ikke, ettersom jeg er ening med deg i det som jeg oppfatter som din konklusjon; dette verkar som det er siste krampetaket.

Nussir har allerede fått sin deponeringstillatelse, og det er liten tvil om at Nussir-prosjektet på mange måter er mere omstridt enn Engebø-prosjektet. I tillegg til at reststoffene i massene som skal deponeres er mere problematiske, som jeg har forstått det, så har man også problematikken rundt samene og reelle og/eller påståtte rettigheter. Denne problematikken styrer heldigvis Engebø unna, så min lille teori er at Regjeringen har bestemt seg for å godkjenne begge prosjektene, men at de av strategiske årsaker faktisk valgte å godkjenne det mest omstridte først. Enkel og god psykologi, spør du meg ;)

Vedr. ditt siste spørsmål; "ein kvalifisert synsing på kva ein rekna som realistisk verdi per aksje, dersom prosjektet i Engebøfjellet vert realsiert.", er ikke fullt så enkelt å kommentere fornuftig.

Verdi per aksje etter godkjenningen har jeg selv satt til 3 NOK ved å stikke fingern i været. Deretter kan det bli en jo-jo ferd til finansieringen er sikret, noe jeg ikke er det minste i tvil om at den vil bli. Spørsmålet er bare om det i forkant eller parallelt kjøres enda en emisjon. Da blir graden av utvanning selvfølgelig en foreløpig ukjent variabel.

Men det finnes (minst) en joker i alle regnestykkene. El-bil salget tar fullstendig av, ikke bare i Norge, og det produseres i dag ikke nok lithium på verdensbasis til å produsere så mange batterier som vil bli nødvendig for å møte planlagt volumøkning allerede de nærmeste årene. Tesla planlegger en ny batterifabrikk som alene vil forbruke store deler av verdens lithium-produksjon. Da skader det jo ikke at NOM eier 38% av Keliber, som om noen år sannsynligvis vil produsere ca 5% av verdens totale produksjon. I dag er det ingenting som tyder på at Keliber er kalkulert inn i NOM-kursen, men min følelse er at det kan endre seg relativt fort.

Ps. For et par år siden så jeg regnestykker fra tallknusere som, med letthet og med lavere "titan"-priser enn i dag, kalkulerte inn tre-siffrete kurstall. Vel og merke uten en betydelig utvanning, men dersom mesteparten av konstruksjonsfasen blir lånefinansiert kan vi muligens slippe unna med kun en mindre utvanning og det på en vesentlig høyere kurs enn dagens.
tjuagutt
05.03.2014 19:50
#3797

Endre
KLIF, utkast til retningslinjer for nye sjødeponier
chateau
06.03.2014 10:52
#7025

Endre
Strømmålinger i Førdefjorden på linje med tidligere måleresultater

Måledata for den andre perioden med strømmålinger i Førdefjorden ble
innhentet av DNV GL i første uken av februar 2014. Måleresultatene viser
moderate strømforhold innenfor det planlagte deponiområdet og er i tråd
med tidligere målinger.

Måledataene dekker perioden fra 13. november 2013 til 1. februar 2014.
Det er innhentet data fra målestasjoner på ulike lokaliteter i fjorden.
Strømmålingene har pågått kontinuerlig fra 6. august 2013.
Stasjonene for strømmåling har avanserte instrumenter som måler
strømhastighet og strømretning gjennom hele vannsøylen på ulike dyp. I
tillegg til strømmåling er det samlet inn data fra 11 stasjoner som
måler ulike hydrografiske parametre, bl.a. temperatur, saltinnhold,
tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet. Informasjon om hydrografiske
data er inkludert i Nordic Minings Q4 presentasjon som er tilgjengelig
på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com), og ytterligere
informasjon vil bli publisert senere.
DNV GLs rapport for den andre måleperioden vil bli publisert på
selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com). I sammendraget i rapporten
gis det en beskrivelse av strømforholdene i tre ulike vannlag;
bunnlaget, mellomlaget og topplaget. Måledataene vil også bli benyttet i
forbindelse med analyse og modellering av det planlagte fjorddeponiet,
partikkeltransport etc.
Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Klima- og
miljødepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.
Neste rapportering av måleresultater vil være i mai 2014.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør
Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850
hermanh
08.03.2014 19:37
#2

Endre
Takk for gode innspel til mitt innlegg datert 02.03.2014.
raymondtobiassen
14.03.2014 18:03
#1

Endre
Når er det lurt å kjøpe seg inn igjen? Evt. vente på en emisjon?

Akilles
15.03.2014 09:29
#5833

Endre
Jeg vil tror at den videre finansieringen av prosjektet blir tatt av en større internasjonal partner, som betaling for å få være med her.
Vi får ingen emisjon før utslippstillatelsen er på plass. (tror jeg:)

Endret 15.03.2014 09:29 av Akilles
Rally
21.03.2014 11:24
#4975

Endre
Fra XtraInvestor:
Nordic Mining, together with Institute for Energy Technology (IFE) has filed a patent application for a new technology for extraction of alumina from lumina/calcium-rich minerals. The new technology is an innovative solution for production of alumina from alternative mineral sources such as anorthosite, with the integrated use and storage of CO2. Todays alumina production is mainly based on production from bauxite
resources through the Bayer process. With the new technology alumina can be produced from alternative mineral sources, and production can be done in a more environmentally friendly manner. In addition to alumina,
precipitated calcium carbonate (PCC) and silica may be produced as by -products. PCC is a commercial commodity used as filler in paper, plastics and paint. Silica can be used as filler in car tyres and plastics, and in production of cement.
The new multi-product process gives potential for almost full
utilization of the mineral resource creating little waste production.
Further, the process consumes 500,000 tonnes of CO2 per million tonne of
alumina. This corresponds to the CO2 emissions from a medium sized oil
and gas platform. The CO2 can either be stored safely and/or utilised as
part of a commercial production of PCC.
CEO of Nordic Mining, Ivar S. Fossum comments The patenting is an
important milestone for this technology development. The technology may
give new exciting opportunities for the alumina production chain.
A preliminary techno-economic study shows that the new technology is
economically and technically feasible. Going forward, the focus will be
to optimise the process, further test production of alumina and by
-products, and to run the technology in pilot scale. Nordic Mining and
IFE will actively seek additional partners in continuing the project

Endret 21.03.2014 11:28 av Rally
Rally
21.03.2014 13:33
#4976

Endre
Regjeringen sier ja til omstridt gruveprosjekt Tross kraftige miljøprotester sier regjeringen nå ja til Nussirs gruveplaner i Kvalsund.
Etter alle solemerker så betyr dette også grønt lys for Engebø. Miljøkonsekvensene der er mindre enn i Nussir-prosjektet.

Endret 21.03.2014 13:50 av Rally
Feitedorris
21.03.2014 21:30
#1

Endre
Anbefaler alle å lese seg opp på Nom. Fantastiske utsikter for fremtiden som garantert kommer til å gjøre store utslag på kursen. Nordic mining har fler prosjekter på gang og ikke minst en dyktig ledelse som er inne med egenkapital i form av aksjer.

-Engebø rutil. Blåblå regjering har vist hanlingskraft ovenfor gruveindustrien og godkjent nussirs kobbergruve med sjødeponi. Nå er det ventet at nordic mining kommer etter så snart strømningsmålingene er klare i august. Rutil blir brukt til blandt annet titan som er fremtidens produkt innen proteser og romfart.

-Keliber. Oljealderen må ta slutt og keliber lithium blir som første europeiske produsent klar til å levere høykvalitets lithium til f.eks produksjon av batteridrevne biler. Nom eier 38% av keliber.

-Alumina. Nordic Mining sammen med Institutt for energiteknikk ( " IFE " ) har innlevert en patentsøknad for en ny teknologi for utvinning av alumina fra alumina / kalsium-rik mineraler .

Den nye teknologien er en innovativ løsning for produksjon av alumina fra alternative kilder: mineral anortositt som , med integrert bruk og lagring av CO2 .

Samarbeidspartner her kan fort bli Hydro som startet Yara for ca 10 år siden for å skaffe aluminium legering. Kan Nom,s patent bli løsningen for Hydro?

Nye prosjekter og mange muligheter har Nordic Mining vidre, men når en av disse slår til vil kapital komme og prosjektene startes.

Fremtiden bør satses på og jeg har satt mine surt sparte sparepenger på Nordic Mining med stor tro på at det kommer til å bli lukrativt.
Feitedorris
24.03.2014 08:59
#3

Endre
Søker patent på ny alumina-teknologi

21. mars 2014 - Av Hans Jerver
Nordic Mining har sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) innlevert en patentsøknad for en ny teknologi for utvinning av alumina fra alumina- og kalsium-rike mineraler.

Foto: Colourbox
Den nye teknologien er en innovativ løsning for produksjon av alumina fra alternative mineralkilder som anortositt, med integrert bruk og lagring av CO2, melder Nordic Mining.

Dagens aluminaproduksjoner er i hovedsak basert på produksjon fra bauksitt-ressurser gjennom Bayer prosessen. Med den nye teknologien kan alumina fremstilles fra alternative mineralkilder, og produksjonen kan gjøres på en mer miljøvennlig måte.

Les også: Eksport av rutil fra Engebø vil gi betydelig reduksjon av CO2

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum uttaler:

Les også: 2 millioner forskerkroner til boring i Reinfjord

- Patenteringen er en viktig milepæl for denne teknologiutvikling. Teknologien kan gi nye spennende muligheter for alumina-produksjonskjeden.

En foreløpig teknologisk- økonomisk studie viser at den nye teknologien er både økonomisk og teknisk mulig. Nordic Mining og IFE vil nå aktivt søke flere samarbeidspartnere i videreføringen av prosjektet.
Bois
24.03.2014 09:43
#7216

Endre
Ut på 1,10, bare surr.
hermanh
27.03.2014 22:08
#4

Endre
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140327/

Sak nr. 5 [14:03:52]

Interpellasjon fra representanten Ola Elvestuen til klima- og miljøministeren:

«Flere aktuelle og kontroversielle prosjekter truer miljøtilstanden i norske fjorder, som rømming og lakselus fra havbruksnæringen, fare for oljeutslipp fra skip, økt skipstrafikk, utslipp fra jordbruk og ikke minst utslipp fra gruvedrift. I Repparfjord og Førdefjorden er spørsmålet om sjødeponi fra gruvedrift høyaktuelt, med potensialet det fører med seg for alvorlige miljøskader. Norske fjorder er sårbare økosystemer, der dumping av gruveslam kan gjøre stor skade. Bærekraftig bruk av norske fjorder er en forutsetning når vi tar i bruk fjordene våre.

Hvilken strategi har statsråden for å sikre en utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet og en bærekraftig utnyttelse som også sikrer fremtidige generasjoner?»

resten står i linken..

Endret 27.03.2014 22:10 av hermanh
Rally
29.03.2014 07:50
#4992

Endre
Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning.
hermanh
29.03.2014 09:38
#5

Endre
Håper ikkje dette fører til utsetting av avgjerda knytt til NOM og engebøfjellet
tjuagutt
29.03.2014 15:16
#3808

Endre
hermanh, hvorfor skulle det det? Sanner har allerede godkjent Nussir og Engebø er mer miljøvennlig. Regjeringen har lovet en rask avklaring og jeg er rimelig sikker på at den kommer til høsten. Forskningen på sjødeponi vil skje parallelt og jeg er tror Engebø vil inngå som en viktig del av denne forskningen. Det er lettere å drive forskning når man har en pågående drift man kan studere.
hermanh
29.03.2014 18:18
#6

Endre
Eg har ikkje noko spesielt holdepunkt for denne frykta, med unntak av at vil vere eit naturleg argument for motstandarane å kreve at avgjerda skal utsettast til forskninga på området er klar, jamfør førevarprinsippet. Det kan bli hevda at oppstarten av forskninga no tyder på at dagens beslutningsgrunnlag er for dårleg Kan hende eg er for pessimstisk men det er ikkje så mykje som kan overasske meg lenger når det kjem til politikere;) .Eg håper sjølvsagt at det blir slik som du skisserer, men eg har ikkje funne noko informasjon om at dei skal delta enda. Med tanke på pågåande drift så finst det allerede sjødeponi i drift i norge, og desse har vore i drift ei stund og som kanskje er meir aktuelle.

Det som eg derimot har lest er at nordic mining jobber med forskning der restproduktet skal kunne nyttast som jordforbetringsproduktl i landbruket.
renud
29.03.2014 18:41
#8014

Endre
NOM's avgangsmasser har allerede en godkjenning som tildekningsmasser over forurenset sjøbunn, ja du leste riktig; sjøbunn. Hele problemstillingen, hvor det av de såkalte miljøvernerne hevdes at MOM's avgangsmasser utgjør et stort forurensningsproblem ved deponering på sjøbunnen, virker derfor i mine øyne ganske søkt.
Rally
31.03.2014 10:13
#4993

Endre
Det den finmalte steinen som er restproduktet fra Engebø egner seg glimrende til å dekke over sjøbunn som er forurenset av PCB, kvikksølv m.m. Utfordringen er at slike prosjekter der massen kan anvendes ikke i seg selv genererer noe profit. Her er det offentlige penger som må inn for å demme opp for gamle miljøsynder. Disse pengene sitter langt inne hos politikerene.
Jordforbedring i landbruket høres også interessant ut, men betalingsviljen der er nok ikke så stor heller. Selv om produktet er tilnærmelsesvis gratis, så koster transporten.
Rally
01.04.2014 14:53
#4995

Endre
I dagens rapport fra Investtech beskrives Kongsberg Gruppen og RCCL som kjøpskandidater mens Nordic Mining får en salgsanbefaling.

- Nordic Mining ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger i tillegg nær taket i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon ned. Aksjen har lite støtte rundt 52 øre, mens det ved reaksjoner opp er motstand i trendtaket samt rundt 1,17 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Tyvand.

Swedbank/First dumper 1,5 mil aksjer

Endret 01.04.2014 14:57 av Rally
Feitedorris
01.04.2014 17:07
#4

Endre
Investtech er de siste jeg hører på... Makan til dårlig treffrate skal man lete lenge etter.
Nei se heller på utsiktene til Nom og mulighetene til å plukke nå frem mot Keliber, Engebø og Alumina oppdateringer.
hermanh
01.04.2014 23:00
#7

Endre
Eg trur ikkje det kjem så store nyheter ei stund framover no.. behandling av patenten tek i snitt 4 månader..
http://statistics.patentstyret.no/Trademark/ProcessingTime

nyheter om engebø kjem i august...

Keliber er eg litt usikker på, men trur eg leste at dei skal byggje eit biogasskraftverk for å sikre gassleveranser til prosessanlegget. Trur det er ein del infrastruktur som må på plass. Men eg trur ikkje det kjem så mykje nytt her heller den neste månaden i allefall..dersom andre har andre opplysninger så må dere gjerne rette meg eller oppdatere meg på kva som er det neste som skjer i dette prosjektet.

mvh
hermanh
01.04.2014 23:07
#8

Endre
http://keliber.fi/news/rapasaari-lithium-deposit :


GTK has made claim applications for Rapasaari area (Rapasaari 1 and Rapasaari 2-9). The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) has made a decision concerning the GTK's applications. These claim decisions made by Tukes include precondition. "Measures for carrying out the exploration activity in the claim areas Rapasaari 1 (and Rapasaari 3 and 6), excludes the use of the motorized or machine powered equipment or motor vehicles between 1.2.-31.7, without the permission from the ELY Centre." The reason for this decision is a territory of a golden eagle in the nearby Vioneva area. One of the nests of the territory is located near the claim areas.

ser ut til at dei har problemer med eit ørnereir som sperrer for videre utforskning av førekomsten.

Endret 01.04.2014 23:07 av hermanh
tjuagutt
03.04.2014 06:57
#3812

Endre
Prosessmøte mellom Nordic Mining og kommunane Askvoll og Naustdal
hermanh
08.04.2014 21:41
#9

Endre
http://www.firda.no/nyhende/article7283813.ece, klar tale fra statsministeren


Vi meiner at om statsministeren hadde tatt ein tur til Vevring, roa ned og kanskje fiska litt i fjorden, så hadde ho hatt eit betre grunnlag til å ta avgjerda. Difor inviterte vi henne til Vevring, seier Oddvar Etnestad i Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord.

Han og Lin Hjelmeland Finjord (også frå Naturvernforbundet), Nadine Ranke frå Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe fekk to minutt med statsministeren før ho besøkte ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tysdag.

- Erna fekk ein pose med invitasjon, informasjon om saka og eit stykke fersk fisk frå Førdefjorden. I tillegg fekk ho eit merke det står «La fjorden leve» på. Eg synest vi fekk ein god dialog med ho, og så har eg forståing for at ho ikkje kunne love å komme på ståande fot, seier Etnestad.
Trur på kombinasjon

Sjølv om Etnestad var nøgd med tilbakemeldingane frå statsministeren, lovar ho ikkje å komme til Vevring. Solberg svarte slik når Firda spør om deponiplanane:

- Dette er ein prosess som går føre seg, regjeringa har ikkje tatt stilling til noko av dette, men den avgjerda kjem når den kjem, seier Solberg.

Ho lettar likevel litt på sløret om kva ho sjølv meiner.

- Eg trur det er mogleg å få til ein kombinasjon av gruvedrift, turisme og andre ting. Det er avhengig av kva miljøkrav som blir sett, og at desse blir følgt opp, seier Solberg.

Ho legg til at ho også meiner det er viktig å tenke på at vi skal skape arbeidsplassar i Norge i framtida og sikre konkurransekrafta vår.
Regjeringa bestemmer

Det er venta at regjeringa tek ei avgjerd om kor vidt det skal tillatast å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i løpet av året. For nokre veker sidan gav kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

Saka blir avgjort i to omgangar. Kommunal- og moderniseringsministeren og miljømyndigheitene må begge gi klarsignal for at planane skal bli noko av.

Motstanden mot deponiplanane kjem frå delar av lokalbefolkninga, miljørørsla og frå fleire av partia på Stortinget.

Venstre-leiar Trine Skei Grande har uttalt at ho trur Førdefjorden og Repparfjorden kan bli starten på ei ny Alta-sak.

Statsministeren er likevel klar på at dette er ei avgjerd som blir tatt innanfor regjeringa.

- Dette er avgjerder som blir fatta av staten sine utøvande myndigheiter, ikkje av Stortinget, seier ho.
tjuagutt
22.05.2014 17:51
#3830

Endre
Brev til Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken
to, mai 22, 2014 12:49 CETNordic Mining imøtegår feilinformasjon og uetterrettelighet fra Naturvernforbundet knyttet til Engebøprosjektet.

NRKs Nyhetsmorgen hadde onsdag 14. mai 2014 et intervju med Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken. Haltbrekken kom i intervjuet med flere uriktige og villedende uttalelser om Engebøprosjektet som imøtegås av Nordic Mining i dagens brev til Naturvernforbundet. Brevet er vedlagt denne meldingen.

Nordic Mining ønsker bl.a. å korrigere følgende feilaktige uttalelser fra Naturvernforbundet om Engebøprosjektet:

- Det skal ikke benyttes giftige tilsetningsstoffer eller stoffer som akkumuleres i den biologiske næringskjeden.
- Prosjektet vil ikke medføre at "alt liv i fjorden går tapt".
- Det er få, om noen, land i verden som har forbud mot sjødeponi, men manglende naturgitte forutsetninger begrenser anvendelsen av slik deponering internasjonalt.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: "Vi må beklageligvis konstatere at Naturvernforbundet ser ut til å ha et snevert perspektiv i forhold til mineralproduksjon i sin alminnelighet og Engebøprosjektet i særdeleshet. Naturvernforbundets gjentatte bruk av feilaktig informasjon ser ut til å ha som fomål å bygge det opplevde risikobildet for prosjektet så stort som mulig. Som ansvarlig tiltakshaver må vi basere prosjektplanleggingen på fakta, kunnskap og erfaring. Naturvernforbundets innspill mangler etterrettelighet, og det ønsker vi å gi tilbakemelding på".

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 22. mai 2014
Nordic Mining ASA
www.nordicmining.com

http://www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax-vis-nyhet/category293.html?itemId=1615730

Endret 22.05.2014 17:54 av tjuagutt
chateau
23.05.2014 11:32
#7151

Endre
Null i omsetning - kutter tapene
Pengene fortsetter å renne ut av Nordic Mining.

I 1. kvartal 2014 fikk Nordic Mining et negativt nettoresultat på 3,97 millioner kroner, mot et negativt resultat på 4,77 millioner kroner for et år siden.

Det er identisk med resultat før skatt.

Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 2,82 millioner kroner, mot 4,11 millioner kroner i 1. kvartal 2013.

Nordic Mining hadde i perioden en nullomsetning, i likhet med samme periode for et år siden.
Feitedorris
23.05.2014 17:21
#6

Endre
Dette er jo akkurat som forventet. Ingen som har fulgt Nom forventet inntekter nå, men nå er tredje strømningsmålig klar og Engebø kommer etter all sannsynlighet til å bli godkjent.
Anbefaler alle å lese seg litt opp på forventede inntekter ved drift på Engeb(rutil) om et halvannet års tid.
En partner skal inn og vi kan få en liten emisjon på nyåret men oppsiden her er enorm..
For ikke å snakke om Keliber(lithium) som også blir startet opp rundt de tider.

Nå er det viktig å posisjonere seg for det kommer til å gå fort i svingene her.
Feitedorris
29.05.2014 23:19
#7

Endre
Er jo bare å se kursutviklingen siden chatau kommenterer.
Anbefaler alle å ta en kikk på caset , regne på profitten v Engebø drift. Ca 1Mrd i oppstart 170 arbeidsplasser, inntektene var beregnet til ca 500 mill år v meget lav pris i 2009 og da er ikke bistoffer tatt med. Keliber kommer alene til å mangedoble kursen.
Nom har også mange flere ben å stå på.
Rally
08.06.2014 08:46
#5075

Endre
Feitedorris, det tar nok betydelig lenger tid før pengene strømmer inn i selskapet fra produksjonen(3-5 år) - det skal tross alt bygges en fabrikk på stedet.
Feitedorris
10.06.2014 21:44
#8

Endre
Vet ikke hvor du får 3-5 år fra.. Henvis gjerne til link..
Feitedorris
10.06.2014 22:04
#9

Endre
Planlagt start Keliber 2015.
http://www.investinfinland.fi/articles/news/mining/lithium-mining-planned-to-start-in-finland-in-2015/49-957.

Engebø har en byggeperioden på 18 mnd, så 2016 bør det bli oppstart.

Tror det er greit å komme inn før tillatelsene blir gitt. Dette kan komme om 2 mnd, etter at strømningsmålingene er klare og før dette er det sommerferie. Tror det blir dyrt å komme inn mot siste strømningsmåling når regjeringen allerede har diskutert sjødeponi i regjeringssamarbeidet m sp og KrF.
Der står det at de skal åpne for mere utstrakt bruk av sjødeponi noe som kun kan gjelde Nom og nussir!
Det var kun Solhjell og SV som utsatte oppstart mot APs vilje for 1 år siden med krav som miljøvernminister om ytterligere strømningsmålinger i ett år og ingen tør reversere dette.


Rally
16.06.2014 20:13
#5083

Endre
Feitedorris, denne er fra 2010
Oslo (TDN Finans): Nordic Mining venter en avklaring på reguleringsplane på kommunalt nivå i forbindelse med oppstart av Engebø-prosjektet i løpet av våren 2010. Det sier administrerende direktør Ivar Fossum i selskapet til TDN Finans på kvartalspresentasjonen onsdag.
Vi går inn i selskapets mest spennende periode. Dette kan bli et industrieventyr. Jeg er overbevist om at dette prosjektet går gjennom, men det er vanskelig å si akkurat når vi får grønt lys fra kommunen, sier Fossum. Etter en avklaring på kommunalt nivå må selskapet få tillatelse fra Klima og forurensingsdirektoratet. Det er noen som setter spørsmålstegn ved at vi skal lagre avfallsmineraler på havbunnen i fjorden, sier Fossum. Selskapet har fått flere henvendelser fra større selskaper som vil komme inn på eiersiden på Engebø-prosjektet og hjelpe selskapet med å finansiere prosjektet.
Nordic Mining venter at produksjonen kan starte i 2014 hvis de fårt illatelse til å starte. De venter en ebitda-margin på minst 50 prosent fra prosjektet etter hvert. De som vi har vært i kontakt med oss har prøvd å utnytte den situasjonen vi er i, men vi skal beskytte interessene til våre aksjonærer og vi vil ha en stor eierandel i prosjektet, sier Fossum.

Endret 16.06.2014 20:13 av Rally
Feitedorris
17.06.2014 08:52
#10

Endre
Stemmer det Rally, og i august er siste strømningsmåling klar og nå er det ikke SV og Solhjell som skal håndtere saken. Tenker denne saken kommer til å få litt publisitet ved godkjenning og byggestart og da får nok fler øynene opp for Nordic Minings fantastiske muligheter.
Ser ingen link på innlegget ditt ang tid på året saken er publisert og nå har Fossum og co hatt 4 år på seg og forberede samarbeidspartnere, planlegge bygging osv.
Nordea Finland hamstrer aksjer om dagen så kanskje det kommer noe fra Keliber snart?
Rally
17.06.2014 17:41
#5084

Endre
Feitedorris, infoen fant jeg lenger framme på NM-tråden. Fossum har ikke penger til å planlegge fabrikk nå. Ting må skje i rekkefølge. Først må det gis deponeringstillatelse. Så må det foretas en emisjon / salg av rettigheter, og så må konsulenter planlegge fabrikken, og så må fabrikken bygges. Etter det er det testprodukson og så kan NM starte å tjene penger. Jeg tipper det er i 2017.
Når tillatelsen er gitt (hvis ikke før) så vil kursen få et løft. Etter det så kan det komme nye løft på bakgrunn av salgsavtaler etc. som ledelsen får på plass i planleggings og bygge-fasen. Hvis alt går på skinner så er den teoretiske oppsiden i denne aksjen på en 10-års sikt kanskje 20X i forhold til dagens pris. Jeg er storfornøyd med 10X i forhold til mine største kjøp som var på 35 øre for ca. 1 år siden. ;-)
Feitedorris
20.06.2014 18:13
#11

Endre
2017 høres mer riktig ut ja men 3,5 er nok et veldig lavt estimat og nærmere det Nom kommer til å bygge seg opp til på forventninger. Blir nok ingen problemer å få lån med de inntektene Nom kommer til å få med Engebø og heller ikke samarbeidspartnere. Emisjon kan komme på et tidspunkt, men ikke før neste år og da kommer den på langt høyere kurs. Engebø kommer til å gi direkte 170 arbeidsplasser i utkanten og generere masse vekst. Ved drift av Engebø og Keliber samt P/E faktor på 15 tror jeg nok vi er nærmere med en null til bak ditt estimat.
Feitedorris
20.06.2014 18:13
#12

Endre
2017 høres mer riktig ut ja men 3,5 er nok et veldig lavt estimat og nærmere det Nom kommer til å bygge seg opp til på forventninger. Blir nok ingen problemer å få lån med de inntektene Nom kommer til å få med Engebø og heller ikke samarbeidspartnere. Emisjon kan komme på et tidspunkt, men ikke før neste år og da kommer den på langt høyere kurs. Engebø kommer til å gi direkte 170 arbeidsplasser i utkanten og generere masse vekst. Ved drift av Engebø og Keliber samt P/E faktor på 15 tror jeg nok vi er nærmere med en null til bak ditt estimat.
Rally
23.06.2014 09:34
#5095

Endre
Flott at du er optiomist Feitedorris, men jeg tror tallene dine er helt utopiske når det gjelder prising av selskapet. :-)
Feitedorris
23.06.2014 20:28
#14

Endre
Mine kursmål.
Godkjenning Engebø August 1,8kr.
Finans ok uten utvanning 3kr
Drift Engebø og Keliber 9kr
Inkludert liten emisjon neste år.
Så kan aluminapatentet utgjøre fantasisummer..
Feitedorris
26.06.2014 11:00
#18

Endre
Legger inn innlegget til AQAD på Hegnar.
Länttä, Emmes, Outovesi og Syväjärvi gir i dag en total ressurs på ca. 3,5 millioner tonn bestående av i overkant av 1%Li2O = 35.000 tonn Li2O = ca 90.000 tonn Litium bikarbonat (Lithium).


Målet var produksjon av 4.000 tonn pr år i 15 år = 60.000 tonn

Målet om store nok ressurser er nådd. Ytterligere ressurser er bonus ift mål.

Pris ca. 12.000 dollar pr tonn.
Utvinningskost ca. 1.700 Euro pr. tonn

Netto ca kr. 30.000/tonn.

4.000*30.000 = ca. 120 mill pr år.
NOM 38% = ca. 45 mill

Minus inversteringskost bygging, totalt ca. 350 mill. Payback tid ca 4 år.

Kun regnet ift karbonat. Ikke battkjemikalie.
tjuagutt
12.07.2014 09:18
#3851

Endre
http://www.geo365.no/bergindustri/fra-festtale-til-ansvarlig-mineralpolitikk/
Riegrot
23.07.2014 14:52
#109

Endre
Rally kommer ..
hgsd300
07.08.2014 10:39
#221

Endre
07/08-2014 09:37:44: (NOM.OAX) Measuring program in the Førdefjord completed

On 6 August 2014, the measuring program for water circulation and
hydrographic data in the Førdefjord was finalised after 12 months of
measuring at 11 metering stations. Data from the last measuring period
will be reported later in August.
CEO Ivar S. Fossum comments: "We are very satisfied that the measuring
program is completed and that we successfully have gathered all water
circulation data and hydrographic data as requested by the Ministry of
Climate and Environment."
DNV GL, who has carried out the measuring program, is currently
analysing the last data set. The results will be published later in
August. DNV GL is preparing a report for the 12 months measuring period
which will be submitted to the Ministry of Climate and Environment
together with other reports on the requested supplementary information.
Nordic Mining targets to submit all the requested supplementary
information to the Ministry in September 2014.
For questions please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47 930 96
850.
Oslo, 7 August 2014
tjuagutt
08.08.2014 12:06
#3860

Endre
http://www.geoforskning.no/index.php?option=com_content&view=article&id=747:28-millioner-kroner-til-forskning&catid=22:bergverk&Itemid=217

Høgaas påpeker at debatten har vært preget av synsing og påstander uten hold. Så nå ser han frem til et kunnskapsløft. I så måte er han helt på linje med fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Jeg er opptatt av å skaffe mest mulig kunnskap om hvordan vi skal legge til rette for at ulike typer næringsvirksomhet kan eksistere side om side. Dette forskningsprosjektet vil styrke vår kompetanse om miljøkonsekvensene av deponering av overskuddsmasser fra gruver i sjø, sier Aspaker.

For bergverksnæringen er det selvsagt avgjørende å få et tidlig svar på om det kan væreaktuelt med sjødeponi. For mange prosjekter vil det være et «være eller ikke være».

- Jeg ønsker at vi i fremtiden på en raskere og smidigere måte skal kunne avklare om nye gruveprosjekter er forenelig med fortsatt gode vilkår for norsk sjømatnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Høgaas har fått med seg industrien på prosjektet. Sydvaranger Gruve, The QUARTZ Corp, Rana Gruber, Hustadmarmor og Sibelco bidrar finansielt, mens Titania, Nussir og Nordic Mining vil støtte opp ved å stille underlagsmateriale, data og ekspertise til rådighet. Det liker næringsministeren.

- Jeg er godt fornøyd med at en rekke ledende mineralselskaper i Norge vil delta aktivt i forskningsprosjektet og bidra med finansiering, sier Mæland.


- Det vil bli laboratorieforsøk på Brattøra i Trondheim og feltarbeid i to fjorder hvor det har blitt deponert masser gjennom lengre tid: Ranfjorden og Bøkfjorden, samt i én fjord hvor det ikke har blitt deponert masser, Holandsfjorden i Meløy.I tillegg vil det prosesseres data fra Altafjorden, Førdefjorden, Repparfjorden, Frænfjorden og Jøssingfjorden/Dyngadjupet.
tjuagutt
13.08.2014 11:06
#3864

Endre
kan klarsignal for Engebøprosjektet komme om få uker?
hgsd300
19.08.2014 13:08
#222

Endre
Nye prøvar og rapportar gjort i Førdefjorden har styrka gruveselskapet Nordic Mining i trua på at styresmaktene vil seie ja til fjordedponi og gruvedrift.
hgsd300
20.08.2014 20:54
#224

Endre
Det er fleire forhold som må påpeikast her med naturvernforundet sitt mediasprell:

Kven har betalt HI for dette arbeidet?
Det einaste som er sikkert er at det ikkje er staten eller regjeringa for da hadde ikkje NOM blitt pålagt å gjere fleire undersøkelser dersom staten skulle gjere sine eigne. Er dette eit bestillingsverk fra SV vevringen/naustdal eller natuverneforbundet? Dette burde HI ha ingen problem med å opplyse, men det har dei ikkje gjort.

Liten tankerekke kring dette spørsmålet:
DNV er eit sertifiserings selskap og jobber med å godkjenne og kvalitetssikre systemer og prosesser. Dei lever av å vere ein uanvhengig faginstans. Til dømes vert dei leigd inn av forsvaret til å kvalitetssikre arbeid, prosedyrer og metodikk. Dersom dei ikkje opptrer som ein nøytral tredjepart så mister dei all sin truverdigheit og vil sette heile bedrifta i fare. Dette er eit viktig poeng for eventuelle avvik frå deira målinger i førdefjorden vil slå tilbake på dei. Noko dei ikkje er interessert fordi dei som bedrift vil miste livsgrunnlaget sitt og dei har derfor ingen interesse i å «framsnakke» eller vri på målingane for at dei skal kunne hevdast å vere betre enn kva dei er. Derfor er det ingen grunn til å ikkje stole på det som dei legger fram.


http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/nb-no
I følgje linken er halvparten av arbeidet finansiert av Nærings og fiskeridpartementet. Det er ingen hemmelegheit at dette departementet er positiv til gruvedrifta i repparfjorden. Det er som nemnt ingen tvil om at dei ikkje har bedt HI om å gjere eigne undersøkelser i Førdefjorden sidan NOM har fått ansvaret for dette sjølv. Så igjen kven har betalt HI for å gjere dette? Kven finansierer den andre halvparten av HI sin verksemd? Ikkje veit eg, men at oppdrettsnæringa er ein bidragsyter er det ikkje tvil om.

Så til det faglege i dette. Infoen frå HI finner ein på denne linken:
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/august/kritiserer_modellering_av_partikkelspredning_i_gruvesakene/nb-no

Her går det ikkje fram at det er gjort noko måleprogram i førdefjorden av dei. Men det går fram at HI har nytta eit generelt verktøy for modellering av spredning av lakselus i sjø, med enkelte tilpassingar for gruvepartiklar. Dei har med andre ord SIMULERT strømforholda i fjorden.

I tillegg har dei simulert utslepp av ein partikkel på 140 METERS dybde. Er dette relevant når utsleppa skal skje under dette nivået ?

Straumsimuleringane til HI kommenterer HI sjølv som bra ved å samanlikne simuleringane med det som DNV faktisk har målt. Når ein ser på det faktiske resultatet så er variasjonen alt i frå 10 til 60 prosent mellom målingane til DNV og det som HI har simulert. Dersom det er bra å bomme med 60 prosent frå fasiten så kan ein vel sei at alt er riktig. Dette er eit viktig faktum fordi det kan gje ein peikepinn på om modellen er relevantfor denne bruken.

Da er jo spørsmålet om ein skal tilleggje dei faktiske målingane som har blitt gjennomført i førdefjorden og den lokale modelleringa til DNV for førdefjorden og partikkelspreiinga her størst vekt ,eller om ein skal tilleggje HI sin modellering av straumforholda ved bruk av ein generell modell som er laga for spreiinga av lakselus for heile norge?

Skal teoretisk tilnærming leggjast meir vekt på enn faktiske målingar?

Eg meiner svaret her er innlysande.

Faktumet er at dersom det arbeidet NOM har gjort her ikkje er godt nok, så er terskelen for krav til dokumentasjon, forsking og utredning satt så høgt at ein berre kan gløyme å realisere noko som helst i dette landet. Og det ein da skal stille spørsmål om er kva krav har olje og oppdrettsnæringa fått av tilsvarande krav?

Fra _HH_ på HO.
hgsd300
28.08.2014 11:44
#225

Endre
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Annet/Fylkesbesøk%20frå%20Stortingets%20næringskomite%20onsdag%203.%20september%202014%20-%20publisering.pdf?epslanguage=nn
Rally
01.09.2014 09:47
#5206

Endre
Omsetningen i aksjen har tørket helt inn i påvente av en avgjørelse om sjødeponi i Førdefjorden. Samtidig vil Naturnvernforbundet ha omkamp (igjen) i Repparfjorden i Finnmark.
Netfonds

Endret 01.09.2014 09:49 av Rally
tjuagutt
01.09.2014 17:30
#3870

Endre
Har vi en cup and handle på gang?
Rally
02.09.2014 10:14
#5208

Endre

Cup and handle kan gjerne forklare psykologien i markedet for en slik situasjon som NOM er i akkurat nå der en venter på en avklaring fra myndighetene.
OldNick
02.09.2014 11:40
#15973

Endre
Investorene prøver vel "å oppheve tyngdekraften" i NOM?

Hvor tror dere NOM er i "livssyklusen"?

Endret 02.09.2014 11:39 av OldNick
tjuagutt
02.09.2014 14:34
#3871

Endre
Tja, Exploration under discovery/Feasibility er min vurdering ;-)
hgsd300
03.09.2014 22:03
#229

Endre
Med Stortingets Næringskomite framfor seg, med to deponimotstandarar lyttande utan talerett - og utan å nemne fjorddeponiet med eitt ord før han vart spurd om det - tok Nordic Minings administrerande direktør Ivar Fossum i ettermiddag visjonane for gruveprosjektet i Engebøfjellet til nye høgder.

Komitebesøk i Nordfjord

Fossums presentasjon av det svært omstridde prosjektet var del av den orienteringa stortingspolitikarane i dag har fått om næringslivet i Sogn og Fjordane gjennom to stopp i høvesvis Stryn og på Sandane. Her har det blitt teikna eit bilete av eit fylke med stor innovasjonskraft, med Moods of Norway, Br. Aa og Maritime Montering som framifrå døme, men samstundes eit Sogn og Fjordane som protesterer sterkt mot kutt i næringsutviklingsstøtta, og der næringslivet sårt treng samferdslesatsing.

Mineralfylket

Men ingen overgjekk Nordic Mining-direktøren i å sjå potensial for framtida. Engebøprosjektet handlar om 380 millionar tonn rutilmalm med eineståande kvalitet og unike brukseigenskapar til alt frå måling til hofteprotesar. Anlegget vil legge lite beslag på landareal, det vil få 170 tilsette, og gruva vil få god lønsemd, sa Fossum. Han ser store moglegheiter for vidareutvikling her i fylket.

Vasskraft og stein

- Rutilutvinning og lokal vasskraft gjer det mogleg å lage moderne framstilling av titan. Det er mogleg å lage eit nytt Hydro i Sogn og Fjordane for å lage titanmetall. Det kan gi tusen nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane på sikt, sa Fossum til næringskomiteen.

Fjorddeponiet, som m.a. Havforskingsinstituttet, Fiskeridirektoratet og ei rekkje miljøvernorganisasjonar åtvarar sterkt mot, hadde han i utgangspunktet ikkje tenkt å seie noko som helst om, fordi spørsmålet om utsleppsløyve ikkje var Næringskomiteens område.

Men då Venstres komitemedlem Pål Farstad utfordra han om deponiet, sa Fossum følgjande:

- Eg kjenner meg trygg på at sjødeponiet er langt meir berekraftig enn eit landdeponi. Fjorden er ein veldig godt eigna stad for å la tyngdekrafta virke. Det er opparbeidd ein monaleg kunnskap, og vi er endå tryggare på at fjorddeponi går bra, sa Fossum.

Møtte opp

Deponimotstandarar frå Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og SV møtte næringskomitemedlemene på Sandane, og heldt ein liten appell, før politikarane tok plass i møtelokalet på Gloppen Hotell.

- Vi bad dei om å lytte til faginstansane. Eg opplevde at dei lytta til oss, seier fylkesleiar i Natur og Ungdom, Gjertrud Øvretveit.

Stortingsrepresentant og næringskomitemedlem Ingrid Heggø (Ap), svarar følgjande, når Firda spør om kva ho tykkjer om ei gruveorientering der det ikkje vart nemnt ei einaste problematisk side ved Engebøprosjektet:

- Det finst ikkje eitt einaste einskildprosjekt som ikkje gir miljøavtrykk. Så kan ein velje om det er dette eller andre sider ein skal setje søkelyset på. Her var poenget først og fremst å vise moglegheitene, seier Heggø.

Endret 03.09.2014 22:04 av hgsd300
hgsd300
04.09.2014 12:36
#230

Endre
http://www.nrk.no/sognogfjordane/mott-av-demonstrantar-pa-besoket-1.11913781
hermanh
06.09.2014 11:23
#10

Endre
Interessant model du viser til oldnick, kvar har du henta den fra?
Det eg lurer på er om den er noko enkel i forhold til slik strategien til nom er. Slik eg leser den så kan denne nyttast i forhold til eit gruveprosjekt dvs eit sekskap som kun har eit bein å stå på som til dømes naur. Eit selskap med fleire prosjekt vil vel kansje tilsei fleire slike kurver der kvart prosjekt vil vere i ulik fase og alle saman vil bidra sitt til den totale kursen?

Mvh
HH
Rally
06.09.2014 18:04
#5215

Endre
HH link
hermanh
06.09.2014 19:49
#11

Endre
Takk!:)
Rally
09.09.2014 11:59
#5224

Endre
NOM har ligget lenge og vaket i underkant av 1,20. I dsag forsvant sperren på 1,20. 1,21 forsvant også og akkurat nå 1,22 :-)

For de som følger med, så er det vel ingen bombe om vi nå stiger raskt opp mot 1,50 før det kommer noe fra departementet .

Update: 1,27

Endret 09.09.2014 12:05 av Rally
codebolt
16.09.2014 06:43
#1

Endre
Engebø-prosjektet omtala på russisk TV
Rally
19.09.2014 09:29
#5238

Endre
Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine av russisk støtte til miljøforkjemperne i Firdaposten. Russland er en av de værste miljøsvinene i verden - jfr. nordområdene med både atomavfall og nikkelskyer. Russerne misbruker matkontroll og miljø helt bevisst politisk. Det har skjedd flere ganger vedrørende eksport av både sild og laks. Plutselig er ikke hygienen god nok. Alt er styrt politisk. Støtte fra en så useriøs kant kan fort slå motsatt vei. Det er tross alt ikke tungmetaller eller hormonhermere som fylles på havbunnen, men knust stein som til og med av norske miljømyndigheter er godkent som tildekningsmateriale over forurenset havbunn.
Akilles
30.09.2014 11:04
#5903

Endre
"Nordic Mining mål er å sende inn all etterspurt utfyllende
informasjon til departementet i september 2014."

Nå når dette er ferdig innsendt, så bør det komme et raskt svar, fordi dep. har fått tilsendt resultatet av testene fortløpende og bør kunne komme med en rask avgjørelse her. Tar dette lang tid, så kan det være negativt for kursen..

Endret 30.09.2014 11:06 av Akilles
Akilles
30.09.2014 13:16
#5904

Endre
Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet er rapportert til myndighetene

Nordic Mining har i dag overlevert rapporter til Klima- og
Miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet(KMD) i forbindelse med tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet. Rapportene omfatter fem forhold som etter KLDs vurdering i 2013 ikke var tilstrekkelig belyst for å kunne fatte beslutning om reguleringsplan og utslippstillatelse for prosjektet.
De gjennomførte tilleggsundersøkelsene har bekreftet at strømforholdene i Førdefjorden er moderate og i tråd med undersøkelser som ble gjort i konsekvensutredningen for prosjektet. Modellering av strømforholdene i fjorden og simulering av partikkelspredning underbygger at overskuddsmineralene vil deponere som planlagt innenfor det omsøkte deponiområdet. De biologiske tilleggsundersøkelsene har ikke avdekket sjeldne eller truede arter innenfor deponiområdet. Det ble heller ikke påvist viktige gyteområder for fisk.
Rally
30.09.2014 19:15
#5252

Endre
Nyhende frå Firdaposten
- Ei trygg miljøløysing
Akilles
06.10.2014 08:44
#5905

Endre
Her trenger vi en total permittering. Det vil gi signal om at dette haster..

Dersom det er slik at dette drar ut, slik at det er fare for at de må ta en emisjon før de får vite resultatet av Miljødepartementet (KLD) og (KMD) sin evaluering, så bør ledelsen og alle som arbeider for selskapet permitteres med øyeblikkelig virkning og frem til meldingen kommer, for å unngå emisjon.

Er meldingen da positiv, så er problemene over for NOM og man kan hente penger eller forhandle seg frem til avtaler med andre selskaper på bakgrunn av de høye verdiene man nå disponerer.
En negativ melding er konkurs og da trenger man ikke mer penger.

Endret 06.10.2014 08:45 av Akilles
Akilles
06.10.2014 09:27
#5906

Endre
Og så faller det igjen..
Her vil fallet forsatte inntil det kommer en klar melding fra selskapet om at emisjon ikke er aktuelt før etter melding fra miljødep.
OldNick
06.10.2014 12:53
#16154

Endre
Hvorfor så misfornøyd Akilles?

NOM er nokså høyt priset som den er.

NOM.OAX: Additional financing for Keliber

Børsmelding
06.10.2014

Nordic Mining's associated company Keliber Oy ("Keliber") in Finland has secured additional equity financing of approximately EUR 0.4 million. The new equity comes in addition to the proceeds of EUR 2.2 million which was announced 27 June 2014. In total, Keliber has completed equity financing of approximately EUR 2.6 million in 2014.

Due to strict focus on the Engebø rutile project with the purpose to secure the approval of the industrial area plan and the application for waste disposal, Nordic Mining has not participated in the share issues in Keliber. As a consequence, Nordic Mining's shareholding in Keliber has been reduced to approximately 25.0%.

For further information please contact
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941

Endret 06.10.2014 13:13 av OldNick
Rally
08.10.2014 18:34
#5266

Endre
NOM påvirkes av den generelle nedgangen på OSE, men i tillegg er det nå en frykt for en ny emisjon før Engebø er avklart. Hvis myndighetene somler så må det emitteres. Ut fra meldingen over så er det klart at ledelsen i selskapet prøver å unngå det i det lengste. Før fallet så jeg for meg en mulig emisjonskurs på 80 øre, men der er vi allerede uten at emisjon er annonsert. Det kan være at emisjon er i ferd med å bli priset inn, men hvis vi i dagens klima får melding om en ny emisjon, så skal vi nok ned mot 50 øre.
Akilles
09.10.2014 17:45
#5908

Endre
Rally
En annen måte å gjøre dette på er å innrette mannskapet etter aktiviteten og inntektene. I dette selskapet er det ingen aktivitet (etter at rapporten er levert) og ingen inntekter. Derfor bør samtlige permitteres (uten lønn) inntil ja eller nei fra myndighetene er mottatt.
Er svare nei, så er det ikke behov for penger, da er det bare å avvikle. :(selg restene til utlendingene)

Endret 09.10.2014 17:46 av Akilles
Rally
10.10.2014 18:32
#5268

Endre
Akilles, jeg tror NOM langt på vei tok dette grepet i fjor da de reduserte staben til 3 personer. De har kjørt på sparebluss siden i fjor våres. Jeg har stor tillit til at Ivar Fossum har kontrollen på pengeflyten, og jeg tror heller ikke det blir noen ny emisjon før Engebø avgjøres. Jeg tror også at Engebø får et klart og velbegrunnet JA fra myndighetene. Akkurat på dette feltet tror jeg de blå-blå har skjønt tegningen og jeg tror også at de synes det har blitt somlet nok. Når jeg leser rapportene så er de entydig positive, og etter mitt vett så ønsker myndighetene og kommunen industriarbeidsplasser og virksomhet, og da er kun et JA logisk for meg.
At markedet nå har fått kalde føtter får så være. NHY var en kort periode ned over 8% i dag. Det vi ser nå er en korreksjon (som vi ikke har hatt på lenge) og absolutt ikke noe krakk.
Akilles
11.10.2014 21:17
#5909

Endre
Rally
Det er riktig, de tok grep i fjor. Men tiden går og den økonomiske situasjonen har forverret seg og ledelsen vil ved å permittere alle, vise at dette er et være eller ikke være for selskapet.

En ny utvannende emisjon før (her skal man langt ned for å kunne hente penger) svar, vil være hån mot gamle trofaste og langsiktige aksjonærer..

Risikoen her er enorm. Politikk er et spill hvor tapet for private ofte er enormt i forhold til den politiske gevinsten for politikerne.

Dette prosjektet kan fortsatt dumpes dersom noen i regjeringen, eller i V eller KRF ser en politisk gevinst i horisonten.

Endret 11.10.2014 21:17 av Akilles
tjuagutt
12.10.2014 08:52
#3888

Endre
Engebø avgjøres av regjeringen, ikke stortinget. NOM har nå og presentert resultatene, for de involverte departementer, av det de ble pålagt å undersøke.

Vedrørende tidshorisont for avgjørelse:
Klima- og miljødepartementet vil ikkje la seg intervjue om saka, men skriv i ein epost mellom anna at departementet vil sende resultata av dei siste målingane på høyring til ulike departement med tre til fire veker frist.

I det ligg og ei mogleg godkjenning av reguleringsplanen for Engebø frå Kommunal- og regionaldepartementet.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/neppe-engebo-avgjerd-for-jul-1.11962056
tjuagutt
12.10.2014 08:54
#3889

Endre
Video bunnforhold Førdefjorden ROV survey 2014
tjuagutt
14.10.2014 09:42
#3893

Endre
Tidligere artikkel i Firda.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/neppe-engebo-avgjerd-for-jul-1.11962056

Sitat:

Klima- og miljødepartementet vil ikkje la seg intervjue om saka, men skriv i ein epost mellom anna at departementet vil sende resultata av dei siste målingane på høyring til ulike departement med tre til fire veker frist. I det ligg og ei mogleg godkjenning av reguleringsplanen for Engebø frå Kommunal- og regionaldepartementet.

Her sier de jo at avgjørelse mht. reguleringsplanen skal fattes av Kommunal og regionaldepartementet innen 3-4 uker etter at KMD har sendt det på høring. Noe jeg antar de allerede har gjort.

Synspunkter?

Endret 14.10.2014 09:42 av tjuagutt
Rally
15.10.2014 12:17
#5281

Endre
Råmateriale til nye superbatterier kan bli et nytt marked for NOM.
Superbatterier er underveis

Løsningen: titaniumdioksid
Forskerne har funnet ut at det faktisk ikke trengs noen omfattende redesign av batteriene for å oppnå dette målet. I stedet for å bruke grafitt i anoden - den negative elektroden under opplading - i litium-ionbatteriene, benytter de en substans basert på titaniumdioksid til å lage nanotråder som er tusen ganger tynnere enn menneskehår.
Med tynne tråder av titaniumdioksid i stedet for grafitt samt fjerning av noen andre komponenter som bidrar til å senke hastigheten internt i dagens batterier, har forskerne greid å øke hastigheten vesentlig på elektroner og ioner som flyter inn i og ut av batteriet.
tjuagutt
16.10.2014 11:39
#3894

Endre
16/10-2014 08:30:25: (NOM.OAX) Update on time schedules regarding the Engebø rutile project
Nordic Mining has been informed that the Ministry of Local Government
and Modernisation on 10 October 2014 forwarded the company's information
in connection with the supplementary investigations (ref. stock market
release dated 30 September 2014) to the Ministry of Climate and
Environment and the Ministry of Trade, Industry and Fisheries for
statements in connection with the industrial area plan. The time limit
is four weeks. Copy of the letter (in Norwegian) from the Ministry of
Local Government and Modernisation is enclosed.
Further, the company has been informed that the Ministry of Climate and
Environment have requested a statement and recommendation from the
Norwegian Environment Agency related to the industrial area plan. The
time limit is 31 October 2014. The Agency has also been requested to
update its considerations in connection with Nordic Mining's application
for waste disposal permit. Copy of the letter (in Norwegian) from the
Ministry of Climate and Environment is enclosed.
For further information please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone
+47 930 96 850.
Oslo, 16 October 2014
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Rally
17.10.2014 14:26
#5294

Endre
Alle faglige rapporter (og dem er det mange av) er entydig positiv til denne industribyggingen ved Førdefjorden. Aldri har vel et industriprosjekt vært utredet grundigere. Det eneste som kan stoppe prosjektet er en politisk kolbøtte. Dette prosjektet har tidligere fått tilslutning hos AP, og selv ikke Støre med nye miljøgriller i hodet tror jeg tør å gå i mot dette gjennomarbeidede prosjektet.
tjuagutt
17.10.2014 15:40
#3895

Endre
Nå skal jo ikke dette innom Stortinget, men avgjøres av departementene, så politisk snuoperasjon er det i så fall Høyre/Frp som må stå for ;-)
Rally
17.10.2014 17:38
#5297

Endre


re: tjuagutt, da er det jo avgjort :-)

Forøvrig frisk a slutning i dag. 😁
Rally
20.10.2014 14:01
#5305

Endre
Her er det Solhjell skrev i fjor som forårsaket kriseemisjonen i fjor.

Konklusjon
Det ligg ikkje føre tilstrekkeleg grunnlag til å treffe avgjerd i Engebøsaka. Miljøvern-departementet kan derfor ikkje godkjenne reguleringsplanen eller gje utsleppsløyve etter forureiningslova. Miljøverndepartementet vil slutthandsame saka umiddelbart etter at resultatet av nye undersøkingar ligg føre.
Med helsing
Bård Vegar Solhjell

Hvis departementet står ved det han skrev 13.03.2013 så kan ikke departementet dra ut denne saken mye lenger.

Endret 20.10.2014 14:01 av Rally
Rally
23.10.2014 10:30
#5310

Endre
23/10-2014 07:40:16: (NOM.OAX) Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller Selskapet") fattet den 22. oktober 2014, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 2.800.000 ved utstedelse av inntil 28.000.000 nye aksjer.
Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 22. oktober 2014 (som registrert i VPS pr. 24. oktober 2014) skal ha ortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.
En (1) aksje i Selskapet gir 0,09982 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer
som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer. Tegningskursen er NOK 0,60 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 41% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta egningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 22. oktober 2014 på NOK 1,05.
Tegningsperioden skal begynne 28. oktober 2014 og avsluttes 12. november 2014 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet.
Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet ex. tegningsretter fra og med torsdag 23. oktober 2014 (eks. dato).
Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet i forbindelse med Engebøprosjektet og for generelle selskapsformål. Innsigelsessaken i forbindelse med reguleringsplanen og søknaden om utslippstillatelse for
Engebøprosjektet er nå til sluttbehandling hos henholdsvis Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ("KMD") og Klima- og Miljødepartementet ("KLD"). KMD har satt tidsfrist på fire uker fra 10. oktober 2014 for innspill og anbefalinger fra berørte departementer i forbindelse med plansaken, og KLD har anmodet om at Miljødirektoratet oppdaterer sine
vurderinger i tilknytning til utslippssøknaden.
Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler:
"Vi har tillit til at myndighetene gjennomfører en effektiv sluttbehandling av tillatelsene for Engebøprosjektet og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle ny mineralindustri på Engebø. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil gi selskapet et finansielt handlingsrom i sluttbehandlingen og overgangen mot prosjektets neste fase." Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 28. oktober 2014. Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
Oslo, 23. oktober 2014
Nordic Mining ASA

Endret 23.10.2014 10:36 av Rally
Akilles
23.10.2014 11:07
#5911

Endre
Tja, hvordan skal man tolke dette da? Ledelsen håper på å få på plass denne emisjonen før melding om avslag?

Rally
23.10.2014 12:51
#5311

Endre
Jeg tolker det motsatt. Ledelsen venter med å sluttføre emisjonen til etter de har fått godkjennelse. ref. mulighet til å forlenge tegnelsesfristen. ;-)
tjuagutt
23.10.2014 14:27
#3899

Endre
Vel, reguleringsplanen skal avgjøres før tegningsfristen utløper 12 November. Blir reguleringsplanen godkjent, så blir emisjonen overtegnet så det holder :)

Tror man på et ja, så benytter man dagens mulighet til å fylle på litt ekstra. Tror man at det blir nei, vel da antar jeg man ikke har aksjer i selskapet ;-)
Rally
23.10.2014 15:03
#5312

Endre
Poenget mitt er at de som har blitt tildelt tegningsretter (de som eide aksjer i NOM i går)kan vente med å tegne disse og bruke tegningsrettene som en kjøpsopsjon. :-) Men selvfølgelig, det blir litt bak komma i forhold til eksponeringen igjennom aksjene. Hvis Engebø skulle få nei, så er ikke aksjene mye verd.
Akilles
23.10.2014 19:07
#5912

Endre
Rally
Her åpner det seg flere muligheter.En tegningsrett er en rett til å tegne aksjer, ikke en plikt og tegningsrettene kan kjøpes fra 28/10.
Derfor kan de være sikkerhet i selge aksjer og kjøpe tegningsretter som gir rett til å kjøpe aksjer til 0.60 etter at reguleringsplanen er avgjort ref. tjuagutt. Får man et avslag før tegningsfristen utløper 12/11 (konkurs?), så taper man kun verdien av tegningsretten.
Og får man et ja, så kan man kjøpe aksjen for 0,60 uansett hvor høyt den hopper..(fordi man har tegningsretter:)

Endret 23.10.2014 19:12 av Akilles
tjuagutt
23.10.2014 20:48
#3900

Endre
Fornuftig tankegang Akilles :)
Rally
24.10.2014 11:52
#5313

Endre
Jeg ser den Akilles. Prisen mellom aksjer og tegningsretter vil trolig finne et balansepunkt. Ikke godt å si hvordan markedet takler dette. Noen aksjonærer vil garantert bare sove og la dette skli over. Det blir kanskje et salgspress på aksjen og kjøpspress på tegningsrettene. Med så liten omsetning som det er i NOM så kan det bli store utslag i kursen. Det er jo mulig det blir mer fart i omsetningen av aksjen når tegningsrettene slippes, men min aksjepost i NOM er betydelig større enn en dagsomsetning så spillerommet er ikke så stort. Men bak ligger jo det fundamentale om en tror på deponeringstillatelse eller ikke. Teoretisk kurs på en tegningsrett blir Kurs på aksje minus 60 øre. Trolig vil tegningsrettene selges lavere enn dette. 0,9 -0,6 = 0,3kr
hgsd300
26.10.2014 09:04
#232

Endre
Har stor tro på NOM, skal sove meg gjennom det hele og benytte meg av tegningsrettene.

Men som Akilles skriver ovenfor er det også en grei måte og gjøre det på, men har en tro så har en tro :-)
hgsd300
26.10.2014 19:32
#233

Endre
http://www.youtube.com/watch?v=0O3uREWPOR8
tjuagutt
28.10.2014 10:46
#3904

Endre
Re. Akilles
23.10.2014 19:07
#5912

Ulempen er at om du kjøper tegningsretter og ikke bruker de, så er kapitalen tapt for alltid.
Akilles
29.10.2014 13:58
#5913

Endre
Riktig, men det er den også dersom kursen på aksjen faller under 0.60 før emisjonen er over. (da kan aksjen kjøpes billigere uten tegningsrett).
Tegningsretter i stedet for aksjer, begrenser tapet i en kort periode, men de må selvfølgelig brukes.

Dersom det er riktig at det er regjeringen og ikke stortinget som må godkjenne her, så vil jeg tro at dette går greit. (det er forhåpentligvis ingen næringsliv hatere, som i SV i denne regjeringen)

Derfor mener jeg at her er det mulig for å gjøre en langsiktig investering som er unik i Norge i dag.. (50 år drift)

Endret 29.10.2014 14:16 av Akilles
renud
29.10.2014 17:31
#8062

Endre
Ikje bra...
Fiskerdidirektoratet - REGULERINGSPLAN FOR ENGEBØFJELLET - SVAR PÅ NY HØRING I INNSIGELSESSAK. 28.10.2014

"Konklusjon
Basert på
1. Omfanget av akvakultur og kommersielt fiske i tilknytning til planområdet
2. Havforskningsinstituttets faglige vurdering av tilleggsutredningene og
3. nye gytefeltundersøkelser i Førdefjorden,
mener Fiskeridirektoratet at det ikke er grunnlag for å en ny tilråding i innsigelsessaken. Grunnlaget for innsigelse er heller styrket.
Med hilsen
Liv Holmefjord fiskeridirektør
Frank Jacobsen seniorrådgiver"
tjuagutt
29.10.2014 18:36
#3906

Endre
Renud, dette var som forventet fra HI. Det er vel ingen som trodde at HI skulle snu i denne saken? Forøvrig er det mye av det samme som går igjen og det kan stilles endel spørsmål til den rapporten der.

F.eks. så bruker de nylig påviste eggkonsentrasjoner fra torskenæringen gymtimene som argumentasjon. Men, her er hva HI selv skriver om torsken livshistorie:

"Kysttorsken gyter både inne i fjordene og i skjærgården. Den velger beskyttede områder, ofte innerst i fjordarmene, i poller, våger eller bukter, hvor gytingen foregår typisk på 20-60 m dyp. Eggene flyter stort sett i de øverste 30 m av vannsøylen og klekker etter 2-3 uker "

http://www.imr.no/temasider/fisk/torsk/kysttorsk_sor_for_62n/torskens_livshistorie/nb-no


Som man ser så gyter torsken, på det laveste, 60m under fjordoverflaten. Dvs. at når gruvedriften er over, så vil fjordbunnen fremdeles være 140m under laveste gytepunkt.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS