Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Solstad Offshore ASA - supply
Solstad Offshore ASA - supply
Fraiser
09:23
11.11.2005
#1760

Uten tvil uturen! Solstad er det beste supplyselskapet på Oslo børs! Her er beviset på det!

Q3

.11.05 09:17 Marked=OB SOFF RAPPORT 3. KVARTAL 2005 delårsresultat

- Fraktinntektene i 3. kvartal høyeste noen gang
i rederiets historie
- Sum driftsinntekter i kvartalet ble NOK 356
mill (NOK 218 mill i 2004)
- Kvartalets kontantstrøm fra driften ble NOK 217
mill (NOK 117 mill i 2004)
- Resultat før skatt pr 30.9.05 ble NOK 318 mill
(inkl salgsgevinster med NOK 80 mill) mot NOK 43
mill i tilsvarende periode året før.


--------------------------------------------------------------------------------

ØKONOMI OG FINANS
Driftsinntektene i 3. kvartal 2005 ble NOK 355,7
mill, som er NOK 138 mill høyere enn fjoråret.
For årets tre første kvartaler var
driftsinntektene NOK 1.033,6 mill (inklusiv
salgsgevinster på NOK 80 mill), som er NOK 379,8
mill høyere enn året før. Økningen i
fraktinntektene alene utgjør 57% og skyldes
hovedsaklig et betydelig bedre spotmarked i årets
tre første kvartaler sammenlignet med tilsvarende
periode i 2004. Konsernets flåtekapasitet har økt
med ca 12% i samme periode.

Kontantstrøm fra driften (EBITDA) i årets 3
første kvartaler ble NOK 527,2 mill (ekslusive
salgsgevinster og resultatandel i
tilknyttede/felleskontrollerte selskap).
Tilsvarende periode i fjor var kontantstrømmen
NOK 271,4 mill. EBITDA for 3. kvartal alene ble
NOK 217,2 mill (NOK 117,4 mill i 2004).

Som følge av jevnt styrket USD og periodevis
styrket GBP i årets første 9 måneder, er det
bokført urealisert disagio på NOK 40,6 mill
knyttet til selskapets langsiktige gjeld. Videre
er det inntektsført NOK 1,5 mill i realisert agio
knyttet til selskapets beholdninger og
forpliktelser i valuta. Etter at det er
kostnadsført NOK 39 mill (NOK 31 mill) i disagio,
ble konsernets resultat før skatt pr. 3. kvartal
2005 NOK 318,5 mill (NOK 45,9 mill).

Selskapets netto rentebærende gjeld ved utgangen
av 3. kvartal 2005 var NOK 2.856 mill, dvs en
økning på NOK 125 mill i løpet av perioden.
Hovedårsaken til endringen i nettogjelden i
perioden er finansieringen av nybygget Normand
Aurora som ble overtatt 16.9.2005.

Rentebærende langsiktig gjeld pr 30.09.05 var NOK
3.553 mill, hvorav NOK 216 er klassifisert som
kortsiktig gjeld. Gjelden fordelte seg med 35%
USD, 24% GBP, 4% Euro og 37% NOK. Ved utgangen av
3. kvartal var det inngått 2-5 års
rentesikringsavtaler for ca 7% av samlet
langsiktig gjeld.

Regnskapsført egenkapital per 30.9.2005 var NOK
2.788 mill dvs NOK 74 pr aksje. I kvartalet er
rederiets aksjer i DeepOcean ASA justert opp fra
ca NOK 25 mill til NOK 151 mill basert på
prisingen på DeepOcean ASA ifm gjennomføringen en
større emisjon i selskapet. Justeringen på NOK
126 mill er iht IFRS ført via egenkapitalen.
Basert på megleranslag pr 30.06.05
(certepartifrie skip) var verdijustert
egenkapital ekskl. minoriteter før skatt ca NOK
3,7 milliarder eller ca NOK 98,- pr aksje.

Konsernets flåte har p.t. en kontraktsdekning på
ca 60% for gjenværende del av 2005 basert på
antall dager. Inklusive opsjoner er dekningen ca
74%. For 2006 er dekningen henholdsvis ca 41% og
ca 57%.

I henhold til IFRS skal den delen av gevinsten av
salget to skip i 2.kvartal 2005 som motsvarer den
andelen som rederiet eier i det nye eierselskapet
(30%) ikke inntektsføres direkte men
reklassifiseres til utsatt inntekt, med
påfølgende periodisering over gjenværende
levetid. Reklassifiseringen er foretatt i
sammenligningstallene for 2. kvartal 2005, og
påvirker ikke resultatet for inneværende periode.
Reklassifiseringen har ingen kontanteffekt.

Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS
(IAS 34) og det vises i den sammenheng til
selskapets tidligere utsendte `transition
document`, herunder for benyttede
regnskapsprinsipper. Det har ikke vært vesentlige
transaksjoner med nærstående parter i perioden.

MARKEDET
Den høye aktiviteten i petroleumsrelatert
virksomhet offshore fra tidligere i år har
vedvart også gjennom 3.kvartal. Drevet av en
stabilt høyere oljepris har økningen i 2005 vært
mest merkbar innenfor leting og utbygging.
Globalt er aktiviteten offshore mer spredt en
noensinne. Samlet har dette resultert i god
etterspørsel etter skip i alle segmenter med
tilhørende tilfredsstillende inntjening. Dette
innebærer at markedet har absorbert de nybyggene
er kommet til i det siste året.

Markedet forventes å holde seg stramt, men med
mulige svingninger gjennom vinteren i Nordsjøen.
Selskapets langsiktige positive forventninger om
stor aktivet i offshoreindustrien er uendret.
Viktigste begrunnelse er antakelsen om en
vedvarende høy oljepris. Især er forventningene
store til satsning på dyptvannsområder (leting og
feltutbygging), samt til drift av eksisterende
innstallasjoner.


FLÅTEN
I september fikk rederiet levert `Normand
Aurora`, en stor PSV, fra Merwede verft i
Holland. Skipet vil i november gå inn på en 1 års
kontrakt til BP UK. I oktober ble Normand
Produce, en mindre PSV, solgt og overlevert til
ny eier. Rederiet har tidligere inngått avtale om
salg av en annen mindre PSV, Normand Vibran.
Levering av dette skipet antas å finne sted i
begynnelsen av desember 2005. I 4.kvartal vil
rederiet ha flere skip enn vanlig under
mobilisering eller på verkstedopphold.
[Endret 11.11.05 09:27 av Fraiser]
Fraiser
09:27
11.11.2005
#1761

forts.

Av 31 skip (hvorav 1 på management) opererer i
dag 2 på brasiliansk kontinentalsokkel, 3 i
Mexicogulfen, 1 i Middelhavet, 1 i Vest-Afrika, 4
i Asia mens de øvrige 20 skipene er i
Nordsjøområdet. Videre har rederiet 3 skip under
bygging; 2 konstrukssjonsservice skip (levering
hhv jan -06 og mai -07) og en AHTS (levering
febr -07). Nevnte skip og nybyggingsprosjekter
administreres fra kontorer i Skudeneshavn og
Aberdeen.

I tillegg eier rederiet 50% i det brasilianske
selskapet NorSkan Offshore Ltda, som har 5 skip
hvorav 2 PSV`er og 1 AHTS i drift og 2 AHTS
under bygging (for levering juni -06 og april -
07).

Nor Offshore Pte i Singapore, hvor rederiet
deltar med 1/3 på eiersiden, driver for tiden 3
nye ankerhandlerskip (AHTS), hvorav et eies
(overtatt i november 2005) og to er leiet inn på
bare-boat. I tillegg har selskapet inngått
intensjonsavtale om innleie av ytterligere en
nybygget AHTS fra mars 2006. Selskapet har
opsjoner til å kjøpe de innleidde skipene i løpet
av de repspektive leieperiodene.


SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD
Selskapet har for tiden ca 2000 aksjonærer. Andel
av utenlandske askjonærer er i overkant av 12%.
Aksjekursen i dag er ca NOK 93,- som gir en
markedsverdi på konsernet på ca NOK 3,5 milliard.
Ved årsskiftet var aksjekursen NOK 68,-


Skudeneshavn 11.11.05.

Styret i Solstad Offshore ASA
Info
10:32
11.11.2005
#6544

synd Oljeservice trynet i usa i går ellers hadde denne vært over 100
Info
10:45
14.11.2005
#6549

selges nå til 90 blank også DOF er mye ned.
Info
16:12
16.11.2005
#6576

ikke bra å sitte i denne,finnes ikke omsetning og faller mange prosenter hver dag.FAR omsettes nå høyere og PA som har lastet mye her ligger nå å selger til 87 med 25k
Info
13:50
17.11.2005
#6582

hvorfor denne har tørket inn noen som vet?
ikke lenge siden:DnB Nor Markets .
Selskapet ser et fortsatt stramt marked, men noe volatilitet i Nordsjøen til vinteren.

Det anbefales kjøp av Solstad Offshore-aksjen med tre måneders kursmål 110 kroner. Aksjen har tidligere aldri vært over 107 kroner.

Info
13:40
12.12.2005
#6609

så er også DEEP notert ose og den er som andre nykommere en rakett:-)
SOFF har en eier del i DEEP på ca 25% så får vi håpe det kan bidra til at også denne løfter seg?
blink
13:26
15.01.2006
#8257

Har kikket på noen av supply-selskapene og kommer til følgende oppstilling av kurser og estimert inntjening for 2006

Ticker......Navn......................Kurs...............Inntjening...............PE
FAR........Farstad Skipping........kr 96,-.........kr 8,95 pr aksje.......10,72
SOFF.....Solstad Offshore.........kr 95,-.........kr 10,37 pr aksje......9,16
HAVI.......Havila Skipping..........kr 47,80.......kr 9,88 pr aksje......4,83
DOF........................................kr 39,90.......kr 4,70 pr aksje......8,48
DESS.....Deep Sea Supply........kr 11,90.......kr 2,63 pr aksje......4,52

Basert på dette synes det som DESS og HAVI har størst kurspotensiale
Info
18:21
15.01.2006
#6745

javel så du mener at DESS er et bedre case enn SOFF?
DESS er høy risk denne er safe:-)
blink
18:27
15.01.2006
#8264

Re Info

Hvis du sjekker DESS sine rateinntekter så vil du se at det er lite risiko, med dagens prising.
DESS dobbler inntektsida fra 3 til 4.kv.

Resultatet fra 4.kv. blir høyere enn analytikerene sine estimater for 2006 skulle tilsi.
consejo
18:36
15.01.2006
#787

Som jeg skrev på HAV-topicen så er disse estimatene ingenting verdt. Det kan virke som de baserer seg på gjennomsnittet av kvartalstall levert de tre første kvartalene i 2005. Inntjeningen innen supply (og subsea) var markert mye bedre siste halvår enn det første halvåret. For selskaper som har startet opp i løpet av året (DESS og HAV) faller det for heldig ut i sammenligning med de andre. Skal man først gjøre en så enkel sammeligning så finnes det sikkert bedre estimater å få fra meglerhusene enn det som står i kursoversikten i Finansavisen. Dessuten bør man ta med P/B eller P/VEK-verdiene.
Fraiser
10:54
16.06.2006
#2391

Eventyrpriser i spotmarkedet.

Normand Master (SOFF) Sluttet til GBP 60.000/døgn for RM til Sedco.
Villtotningen
14:40
10.08.2006
#2438

Re: Fraiser.

Hvis det var eventyr rater. Hva kaller du da dagens slutning ?

10/08 NORMAND MASTER Hydro R/M Transocean Winner NOK 900.000
aliok
11:31
18.12.2006
#18

Flagger i DESS, at man flagger er noe overaskende. Særlig når man bare kjøper 100 000 for å komme over. Er noe på gang mellom SOFF og DESS? Fredriksen er jo interessert i konsolidering.

18.12.06 11:25 Marked=OB DESS KJØP AV AKSJER flagging

Solstad Offshore ASA har i dag kjøpt 100.000
aksjer i Deep Sea Supply ASA. Etter kjøpet
kontrollerer Solstad Offshore ASA direkte og
indirekte 5,02% av aksjene i Deep Sea Supply ASA.

Skudeneshavn 18. desember 2006

Styret i Solstad Offshore ASA

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lars Peder
Solstad eller Sven Stakkestad (tlf: 52 85 65 00)
Lauritz4
14:08
27.12.2006
#99

ser flere av båtene til soff er ledig i nær framtid. Da kan vi vel vente oss noen ratemeldiger snart.
alfaz
14:13
03.01.2007
#309

03.01.07 13:32 Marked=OB SOFF MELDEPLIKTIG HANDEL meldepliktig handel

Odd Nordam, Sjef for nybygg i Solstad Shipping
AS, solgte 3. januar 2007, 2.000 aksjer i Solstad
Offshore ASA til en kurs på NOK 136,- pr. aksje.

Ny aksjebeholdning etter salg: 75 aksjer.
Lauritz4
12:25
12.01.2007
#107

greit å se at soff ser bra ut teknisk også, i tillegg til at de kommer til å levere ATH resultater q4Solstad Offshore ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 131 kr. Videre oppgang til 153 kr eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 126 kr. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.[Endret 12.01.07 12:25 av Lauritz4]
[Endret 12.01.07 12:25 av Lauritz4]
[Endret 12.01.07 18:16 av Lauritz4]
[Endret 12.01.07 18:16 av Lauritz4]
Verbier
20:50
12.01.2007
#641

blink 8258

Er vel ikke så vanlig regne kurspotensiale utfra historisk pe (2006)

Skal du regne potensiale (utfra pe) må 2006 sees i sammenheng med estimater for de kommende år.

(Og selvsagt må pe også sees i sammenheng med forventet endring andre nøkkeltall).
Erre
21:00
12.01.2007
#188

Er ikke SOFF friskt priset på P/E i forhold til andre supplyrederi på OSE? DNM har P/E 10 på forventet 07 resultat. Riktig nok har SOFF de beste fartøyene, men hva gjør at de fortjener denne prisingen? Eller har DNM undervurdert SOFFs spotseiling?
Villtotningen
21:09
12.01.2007
#3024

Re: Verbier [641]

Dette er ikke den mest trafikerte topiken for å si det forsiktig. Innlegget fra Blink er et år gammelt, og et estimat på det da kommende års inntjening (2006). Et estimat som ikke traff så veldig bra for alle selskapene.

Ellers er det hyggelig å se at du kikker nærmere på supply sektoren. I mine øyne en av de mest undervurderte på OSE.


[Endret 14.01.07 12:30 av Villtotningen]
Harry
21:35
12.01.2007
#4201

Villtotningens deltakelse her er posititiv. Kristian Falnes og Villtotningen har fulgt BON og GRO til stadig nye høyder.

God aften fra Harry.
Villtotningen
22:42
12.01.2007
#3027

Takk for det Harry.

Og en god aften til deg også :-))

Mvh Villtotningen
petterdale_42
12:24
14.01.2007
#1

Jobber med en NAV beregning på Solstad. Men er litt usikker på eierskapet i noen av båtene. Jeg kjenner til følgende båter som ikke er 100% av Solstad (andel i parantes):

Normand Skarven (70%)
Normand Titan (30%)
Normand Trym (30%)
Seabulk South Atlantic (21%)
Normand Installer (50%)

Noen som vet om det er flere av båtene til Solstad hvor de bare er deleier?
Villtotningen
13:19
14.01.2007
#3031

Re. Petter dale

SOFF har en eierandel på 66% på skipene de eier gjennom NOR OFFSHORE PTE.LTD i Singapore. Dette etter at de nylig kjøpte DOF sin andel av dette selskapet, men dette har du sikkert klart for deg.

Jeg ser forøvrig fram til å lese NAV analysen din.


Ellers er det ikke lenge før SOFF sin flåte øker med to nye store skip. Et stort AHTS fartøy (20 000 HK) er ventet fra verft i neste måned, og et stort konstruksjonsstøtte skip er ventet ferdigstilt i mai.
petterdale_42
13:59
16.01.2007
#2

Spotmarkedet er nok engang iferd med å stramme seg skikkelig til i Nordsjøen! Flere rigmoves ligger nå og venter, og det er lite tonnasje ledig. Solstad er i en fantastisk posisjon, og har i tillegg stått frem som det rederiet som har "ordnet" seg klart best gjennom de siste 4 litt rolige ukene. Nå går snart oppdragene til Solstad ut, og med attraktive fartøy ligger de nok engang an til å dra iland de feteste kontraktene. Heldigvis har mange enda ikke oppdaget dette, og Solstad kan fortsatt kjøpes til kurser som for meg er meget attraktive.

Et eksempel. Normand Neptun fikk i begynnelsen(!) av desember kontrakt med Statoil på flytting av T.O. Arctic. Kontrakten ble inngått på 100 000 nivå. Denne kontrakten har bare blitt utvidet, utvidet, utvidet og utvidet...status nå er at den er ferdig 20.januar. Regner med at raten har blitt justert ned underveis (kan noen bekrefte?), men uansett en inntjening fra denne båten alene som er helt hinsides!!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter