Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Solstad Offshore ASA - supply
Solstad Offshore ASA - supply
Glittertind
13:24
04.08.2003
#445

Att. Storejo!

Ja, jeg synes også at SOFF nå har blitt liggende for langt etter - sammenlignet med DOF såvel som med FAR, selv om forsåvidt også begge de 2 sistnevnte selskapene fortsatt er rimelige.

I dag f.eks. har vi jo gledelig børsmelding om kontrakt for SOFF og DOF sitt felleseide selskap i Brasil (eies med 50%-andel for begge selskapene). DOF stiger, mens SOFF forløpig ligger nærmest i ro - - - - - - - - - -
beat pete
15:18
07.11.2003
#2015

Såvidt jeg vet har SOFF like høy egenkapital per aksje som FAR på omtrent 55-56kr, og omtrent like høy verdi verdijustert egenkapital per aksje med ca 85-90 kr per aksje.

Likevel er FAR priset 30-40 % høyere per aksje. Kan forskjellen utelukkende forklares med de midlertidig høyere overskuddene og kontraktsdekningen til FAR, eller er det andre faktorer som ligger bak? Begge rederiene er familiedominerte.
delta
15:19
07.11.2003
#859

beat peat
Tror du har rett i det du skriver.
delta
21:41
22.12.2003
#915

LIGGER DET VERDIPOTENSIAL I SOFF TROSS SVAKE MARKEDER NÅ?
HVA ER SOFF VERDT MED BASIS I ANTATT 2004-INNTJENING?


ENSKILDAS SUPPLYFAVORITT

Enskilda Sec. har spoteksponerte SOFF som sin supplyfavoritt da de venter stramt spotmarked i Nordsjøen i 2004 og 2005. De mener tilbudssiden i Nordsjøen er på sitt laveste nivå noensinne og venter rateoppgang i mars/april 2004. Jeg ser også at Skagen Vekst er tyngre vektet i SOFF enn i DOF og FAR.


HØY VERDIJUSTERT EGENKAPITAL

Selv om SOFF oppnår lave rater for tiden, må det nok ligge store verdier i selskapet hvis en skal tro regnskapene. Verdijustert egenkapital pr. aksje pr. 30.6.03 er kr. 81,- inkl. minoritetsinteresser. Tilsvarende for Farstad pr. 30.9.03 er kr. 90,-. Nå ligger aksjekursen i FAR kr. 17,50 høyere enn SOFF. Et ratebyks vil også gi resultatbyks for SOFF.


RESULTATESTIMAT 2004

Iht. estimatoversikt i Finansavisen regner 7 analytikere i gjennomsnitt at SOFF i 2004 vil få EPS på kr. 5,25 (mot kr. 4,84 i 2003), noe som med 35,2 mill. aksjer skulle tilsi et nettoverskudd på 185 mill. kr. inkl. minoritetsinteresser. Jeg har ikke oversikt over hvilken omsetning og EBIT de forutsetter, men jeg har i verdibedømningsøyemed regnet med følgende fordeling (tall i mill. kr):

EBITDA 542 avskrivning 250 + tilknyttet selskap 20 nettofinans 115 skatt 12 = overskudd 2004: 185

Det antas at minoritetsinteressenes andel av resultatet utgjør 17 %. Dvs. SOF-aksjonærenes andel av overskuddet utgjør: 185*0,83= 153,5


FORUTSETNINGER FOR VERDIBEREGNING

Hvis vi antar at dette representerer et langsiktig normalt inntjeningsnivå, bortsett fra 2 kabelleggingsskip, kan dette danne basis for nåverdiberegning av SOFF. Jeg trekker kabelleggingsskipene ut da de kanskje blir uten inntjening fra slutten av 2004 pga. meget svake markedsforhold innen dette segmentet. Det antas dog at de to kabelleggingsskipene er verdt bokført verdi slik Solstad selv i regnskapsrapporteringen synes å indikere. Det antas at bokført verdi utgjør ca. 650 mill. kr. for de to skipene. Det antas at driften av 2 av 3 skip i brasilianske NorSkan, som SOFF eier 50 %, inngår i analytikernes EPS-estimater for 2004. Inntekter fra det 3. skipet antas først å komme inn i regnskapene fra 2005. De langsiktige kontraktene som NorSkan har i Brasil, synes meget lukrative. SOFFs andel av nåverdi i NorSkan som ikke er reflektert i estimatene for 2004, antas å utgjøre 50 mill. kr.


NORMALISERT KONTANTSTRØM MED BASIS I 2004-ESTIMAT

Årlig kontantstrøm som tilfaller totalkapitalen:

EBITDA inkl. 2 kabelskip.542
Fradrag EBITDA 2 kabelskip...-117
Aktiverte normalinvesteringer-75
Skatt-12
=Nettokontantstrøm eks. tilknyttet.338
Tilknyttet selskap.20
=Nettokontantstrøm358

Aktiverte normalinvesteringer gjelder nåværende seilende flåte på 28 skip tilsvarende 23 skipsekvivalenter målt etter Solstads eierandel. Investeringene antas å gå til periodisk vedlikehold, ombygginger, oppgraderinger etc. og utgjør her 30 % av nivået på avskrivningene. I tillegg har NorSkan 3 skip hvor ett er i drift og 2 leveres i løpet av 2004.


NÅVERDIBEREGNING MED BASIS I 2004-ESTIMAT

Multiplikator på 12 brukes for å omregne dette til nåverdi. Multiplikatoren reflekterer antatt gjenværende levetid på flåten på 25 år av en antatt totallevetid på 35 år, diskonteringsrente på 7,7 % p.a. og 1 % årlig rate- og kostnadsstigning.

Nåverdi eks. kabelskip og eks. tilknyttet: 338 * 12 = 4.056 * majoritetsandel 0,83 = 3.366
Nåverdi tilknyttet selskap:...20 * 12 =240 *.1=240
EBITDA fra 2 kabelskip i 2004 118 * ..0,625=.74
Antatt verdi kabelskip (tilsvarer bokført verdi)...650 * .0,625=406
Tilleggsnåverdi NorSkan (ikke inkl. i 2004-res.)100 * ..0,5=.50
Nettorentebærende gjeld..-2.114 *..0,83=.-1.755
Nåverdi pr. 30.09.032.381

Antall aksjer i SOFF er 35,2 mill. Holdes beholdning av egne aksjer utenfor, er det 34,6 mill. aksjer.

For aksjonærene i SOFF utgjør nåverdien pr. aksje: 2.381/34,6= 69 kr.


NÅVERDI VS. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL

Til sammenligning oppgir Solstad at verdijustert egenkapital pr. 30.6.03 utgjør kr. 81 pr. aksje. Dersom 17 % minoritetsandel trekkes fra, utgjør dette kr. 67 pr. aksje. Solstad har ikke foretatt verdivurdering av skipene pr. 30.9.03. Dersom de hadde beregnet verdijustert egenkapital pr. 30.9, ville det ikke overrasket om tallet hadde steget et par kr. i takt med resultatet i 3. kvartal og ligget temmelig nær mitt nåverdiestimat på kr. 69,-.

Vi får håpe at skipsverdiene innen supplynæringen har bunnet ut for denne gangen. Dersom forutsetningene i resultat og verdianslag ovenfor er realistisk og 2004 bare blir et mellomår i en oppsyklus for næringen, kan verdianslaget på kr. 69,- betraktes som nokså nøkternt med mulig stor oppside. For Solstad er Nordsjømarkedet viktig, og evt. stigning i spotratene kan slå ut i kraftig resultatfremgang. Det vil også være interessant å observere hva Solstad tenker med de to kabelskipene som går av kontrakt i 2004. Kan det ventes at kabelleggingsmarkedet kan ta seg opp igjen slik at båtene får nye oppdrag? Eller velger Solstad å bruke skipene til andre formål eller selge dem?


[Endret 22.12.03 22:13 av delta]
MrStock
11:31
02.01.2004
#573

Ett innsidesalg kan være en tilfeldighet. Men hva med 2 ??
fallitt
12:18
02.01.2004
#908

Solgte i SolstadJohn Ståle Egge, mannskapssjef i Solstad Shipping, har i dag solgt 1.125 aksjer i Solstad Offshore
Info
10:53
30.01.2004
#4277

hva er dette rally?
delta
11:57
30.01.2004
#1019

Noen av de store meglerhusene er meget positive til supplysektoren nå, spesielt meglerhus som er tunge på offshore. Kursmålene til to av de største ligger jevnt over 30 % høyere enn kursene i øyeblikket for DOF, SOFF og FAR. Sterk overtegning ved emisjonen i SOFF for noen dager siden kan ha skapt kjøpepress ved at de som ikke fikk full tildeling kjøper videre på børs.


[Endret 30.01.04 11:59 av delta]
beat pete
18:03
05.02.2004
#2078

Med slike nyheter, og siden supplyselskapene prises langt mer friskt nå enn på lenge er det vel kanskje ikke riktig å satse på denne sektoren nå?

Ratene raser videre i supplymarkedet


Torsdag 05. februar 2004 kl. 11:13
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet


Det er ingen tegn til bedring i supplymarkedet i Nordsjøen, som er preget av stor overkapasitet og nye fall i ratene innen alle segmenter.

Utsiktene for første halvår er heller ikke veldig lovende, skal en tro innholdet i offshoremeglerhuset Seabrokers siste månedsrapport.

Ratene har falt i alle segmenter fra desember til januar, spesielt er det ankerhåndteringsfartøyene som sliter. Dette har lagt et press på forsyningsdelen av markedet.

Seabrokers mener at utfordring fremover blir det store antallet tonnasje tilgjengelig i Nordsjøen. Trenden av med tonnasje avgang har også stoppet. I desember var antallet enheter flatt, mens det i januar har kommet fire fartøyer tilbake til Nordsjøen, mens tre har reist ut av markedet.

- Rederne har tatt veloverveide skritt for å få fartøyer i arbeid utenfor Nordsjøen, men tendens viser at fartøyene til slutt migrerer tilbake på lang sikt, konkluderer Seabrokers.

Plattformskipene under press

De tørre tallene for utviklingen i ratene og utnyttelsesgraden for AHTS og plattformskip i Nordsjøen er trist lesing for rederne. Ratene har falt i alle segmenter, mens utnyttelsesgraden reflekterer økt konkurransen mellom segmentene, hvor de små plattformskipene er taperne.

Bakgrunnen er at det har vært eksepsjonelt få oppdrag med flytting av borerigger på ny året, noe som har ført til at AHTS-flåten har gått plattformskipene kraftig i næringen på forsyningsoppdrag.

Utnyttelse av mindre plattformskip har sunket fra svake 38 prosent i desember til 36 prosent i januar. Enda verre for store plattformskip (PSV) som har sett et fall i utnyttelsen av flåten fra 84 prosent i desember til 63 prosent i januar.

AHTS'ene har økt sin utnyttelse, men til langt lavere rater. Store AHTS hadde en utnyttelsesgrad på 81 prosent i januar mot 66 prosent i desember, mens de mindre fartøyene økte fra 34 prosent til 52 prosent.

Ratene falt markert

Mangelen på riggoppdrag har fått ratene for slike oppdrag til å falle fra 4.150 pund i desember til 3.930 pund pr. dag i januar. Sammenlignet med januar i fjor er ratene ned 2.300 pund pr. dag for AHTS'ene. Snittraten i 2003 lå på 7.600 pund.

Ratene for mindre PSV-oppdrag falt 4.000 pund i desember til 3.385 pund i januar. For forsyningsvolumer over 600 kubikk falt raten med 800 pund pr. dag til rett over 4.000 pund.

Info
18:13
05.02.2004
#4364

18 av deres skip oppererer utenfor nordsjøen fordi de har sett fallende rater over lang tid.Ellers vokter jeg denne nøye;-)
MrStock
11:38
01.05.2004
#595

Offshore kan bli vinneren framover:
- lave rater over lang tid, markedet venter bedring i 3 kvartal
- høy oljepris
- usikkerhet i midtøsten
- norske supplyredere har internasjonal tilstedeværelse

Om vi unngår krakktendenser framover tror jeg offshore kan bli bra.
MrStock
09:55
14.05.2004
#596

Har lyst til å minne om mitt tidligere innlegg og i tillegg nevne positive veksttakter i Europa.
Dette bør kunne være en bra inngang i supply på lave kurser.
Info
10:51
14.05.2004
#4749

se på ordrebildet:-) ikke akkurat lovende spør du meg en som vil inn?
JUICEitUP
10:52
14.05.2004
#2495

Kjøp DOF i stedet så får du et selskap som faktisk tjener gode penger. Kontraktsdekning 100% i 2. kvartal.
MrStock
11:27
14.05.2004
#597

Mitt poeng er at det svake markedet nå trolig er bakt inn i kursen og med høye oljepriser og høyere økonomisk vekst vil risikoen være på oppsiden framover. Usikkerhet i Midtøsten vil også, sammen med økt oljepris, sannsynligvis føre til økt fokus på leting og produksjon andre steder som f.eks. Nordsjøen, Brasil, Mexicogulfen o.s.v.
Dette gjelder selvsagt flere offshoreselskaper enn SOFF.
MrStock
09:26
18.05.2004
#598

Hei folkens! Burde ikke dages situasjon favorisere oljesevice?
MrStock
08:37
03.06.2004
#602

- Lave rater over lang tid men ratene viser tegn tilbedring.
- Skyhøy oljepris.
- Høy økonomisk vekst (hvis ikke oljeprisen blir for høy).

Alt dette burde favorisere oljeservice.

Og dessuten: 2 ny kontrkater til Solstad i slutten av mai...

Har kjøpt på ca kr 50 i den senere tid og føler meg komfortabel med det..
Finbeck
14:44
21.01.2005
#3489

Her er det ikke mye liv.

Men denne begynner å se svært bra ut. Desverre illikvid så det holder.[Endret 21.01.05 14:48 av Finbeck]
Fraiser
09:59
24.02.2005
#957

KONTRAKTSFORLENGELSE

Statoil har benyttet sin opsjon til å forlenge nåværende
kontrakt for Normand Skarven med tre år fra mai 2005.
Verdien på kontraksforlengelsen er ca 100 mnok.

Kontaktpersoner: Lars Peder Solstad (tlf 913 18 585) og
Sven Stakkestad (tlf 905 15 802)

Skudeneshavn, 24. februar 2005

Styret i Solstad Offshore ASA

-----------------------------------------

Solstad kjøpte vel dette fartøyet av TFDS Offshore forleden.
De kjøpte totalt 5 fartøyer, hvorav flere fartøyer som gikk på kontrakt, for 280 mill, og allerede nå, noen uker etter kjøpet, så røsker altså Solstad inn en 100 mill. kontrakt på ett av disse skipene.

Solstad har her gjort et røverkjøp av de skjeldne!! Begriper ikke hva TFDS har tenkt på!


[Endret 24.02.05 09:59 av Fraiser]
[Endret 24.02.05 10:51 av Fraiser]
Fraiser
11:12
27.05.2005
#1212

27/05-2005 09:52:46: SOFF - SALE OF 2 VESSELS
Solstad Offshore ASA har solgt ankerhåndteringsskipene
Normand Titan og Normand Trym for tilsammen NOK 160 mill.
Kjøperen er et kommandittselskap under stiftelse v/Fearnley
Finans AS og leveringen av skipene vil finne sted ca 15.
juni 2005.

Solstad vil være deltaker i kommandittselskapet med 30%
(inkl 10% gjennom komplementaren), i tillegg er det gitt en
selgerkreditt på NOK 18 mill. Solstad Shipping AS vil
fortsette som manager for skipene.

Salgene gir konsernet en regnskapsmessig gevinst på ca NOK
100 mill.


Skudeneshavn 27. mai 2005

Eventuelle spørsmål kan rettes til adm.dir. Lars Peder
Solstad (tlf: 913 18 585) eller viseadm. dir. Sven
Stakkestad (tlf 52 85 65 00).

---------------------------------------

Solstad kjøpte "Troms Skarven" for noen mnd. siden, og nå selges fartøyet med en gedigen fortjeneste, sammen med en av de eldste AHTS fartøyene de hadde fra før.
100 mill i fortjeneste lar seg høre.

Solstad har vel nå den nyeste AHTS flåten i markedet, og flere av de går i øyeblikket i et meget hett spotmarked.
Forundrer meg ikke at vi skal opp mot 80 nivået ganske snart.

Fraiser


[Endret 27.05.05 11:12 av Fraiser]
Fraiser
11:54
27.05.2005
#1213

"Normand Mariner", et av Solstad mest moderne AHTS fartøyer, ble iflg. Hagland Shipping sluttet til 525.000/døgn, den 25/5. Altså 2 dager siden.
Man må svært langt tilbake i tid, 2 år eller kanskje mere, for å finne slike spotpriser på supply.
Tipper at spotmarkedet i år, har i gj.snitt 3-4 ganger høyere rater enn fjoråret på samme tid. Spesielt for AHTS fartøyer, men også PSV.

Fraiser.
Fraiser
12:25
27.05.2005
#1214

Overskt over Solstad fartøyer;

Normand Trym
Normand Atlantic
Normand Aurora "TBN"
Normand Borg
Normand Carrier
Normand Clipper
Normand Cutter
Normand Draupne
Normand Drott
Normand Flipper
Normand Flower
Normand Hunter
Normand Ivan
Normand Jarl
Normand Mariner
Normand Master
Normand Mermaid
Normand Mjolne
Normand Neptun
Normand Pioneer
Normand Produce
Normand Progress
Normand Prosper
Normand Ranger
Normand Rover
Normand Skarven
Normand Skipper
Normand Titan
Normand Tonjer
Normand Trym
Normand Vester
Normand Vibran
Norskan Flamengo
Norskan Leblon
Normand Atlantic

I tillegg kommer "Normand Installer", et nykontrahert monster av et installasjonsfartøy. Skal bygges ved Ulstein Verft.

http://www.solstad.no/solstad/web.nsf/pages/mainframe

Mvh

Fraiser

Dagens kommentar fra Hagland tyder på at det opphetede spotmarkedet fortsatt vil bli sterkt fremover.

"The market is still extremely busy with limited availability. Paladin has fixed 2 AHTS for the rig move of GSF 140 at rates in GBP 45.000 level. Hydro, BG, MOG and Talisman are all outstanding for rig moves. This will keep the AHTS market tight until some time next week if not longer. The PSV market is also very tight. There are no vessels available either in Norway or Aberdeen today."[Endret 27.05.05 12:40 av Fraiser]
Fraiser
12:10
30.05.2005
#1218

Solstad har 8 fartøyer på spotmarkedet i øyeblikket. 5 AHTS fartøyer, og 3 PSV iflg selskapet.
"Normand Vester", PSV fartøy, er sluttet til 240.000/døgn for 3 ukers jobb for Statoil, fra 27/5. Tilsvarende rate for PSV i fjor på samme tid, lå på ca. 50.000/døgn.

Fraiser
Info
10:26
01.06.2005
#5835

liten omsetning preger fortsatt denne og det tror jeg bekymrer ledelsen også.Utbytte kr 1 er ikke nok til og få omsetning man kan være heldig å bunnfiske alltid noen som går lei:-)
Fraiser
11:37
01.06.2005
#1222

Ny oppdatert offshore rapport (31/5) tilgjengelig fra Hagland Shipping. Den viser en fantastisk utvikling i spotmarkedet. Får ikke limt den inn her, men kan referere fra den;

AHTS (ankerhåndteringsfartøy) Gjennomsnittspriser spotmarked (hele markedet) for fartøy over 15000 bhp, mai 2004 ; kr. 80.000/døgn

For samme fartøygruppe mai 2005; Gj.snitt kr.: 370.000/døgn

PSV (Platform supply vessel) Gjennomsnittspriser spotmarkedet (hele markedet) for fartøy over 600M2 (dekksareal) for 2004; kr.: 65.000/døgn

For samme fartøygruppe mai 2005; Gj.snitt kr.: 245.000,-/ døgn

For de litt mindre fartøyene er det nøyaktig samme utvikling.

Fraiser
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter