Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Storebrand ASA (en kjempe i pensjonsmarkedet)
Storebrand ASA (en kjempe i pensjonsmarkedet)
gorwell
14:10
30.12.2015
#22088

Mer fra Svindel og Humbug

Og hva betyr så dette?

§ 56. Forsikringstekniske avsetninger

(1) Finanstilsynet kan godkjenne at livsforsikringsforetak frem til og med 31. desember 2031 reduserer verdien av forsikringstekniske avsetninger etter finansforetaksloven § 14-8. Reduksjonen skal tilsvare en andel av differansen mellom
a.forsikringstekniske avsetninger for livsforsikringsvirksomheten beregnet etter reglene i finansforetaksloven § 14-8 med forskrifter, etter fradrag for beløp som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler og fra spesialforetak som har til formål å overta forsikringsrisiko, og
b.summen av premiereserve, tilleggsavsetninger, kursreguleringsfond, premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond beregnet etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med forskrifter,

for de tilfeller der beløpet nevnt i bokstav a er større enn beløpet nevnt i bokstav b.

Og hva betyr så dette?

§ 14-8.Verdivurdering av eiendeler og forpliktelser
(1) Verdien av eiendeler og forpliktelser ut over forsikringstekniske avsetninger skal settes til omsetningsverdien ved forretningsmessige transaksjoner mellom uavhengige parter.

(2) Ved anvendelsen av bestemmelsene i §§ 14-7 til 14-14, skal verdien av forsikringstekniske avsetninger settes til det beløpet forsikringsforetaket vil måtte betale ved umiddelbar overdragelse av forsikringsforpliktelsene til et annet forsikringsforetak. Beregningen av de forsikringstekniske avsetningene skal baseres på markedsinformasjon og allment tilgjengelige opplysninger om forsikringsrisikoer.

Med videre...

/

I klartekst betyr det at de forpliktelser Storebrand har til å holde en konkurrent skadesløs vedrørende potensialet for utbetalinger, kan avskrives til null from til 2031.

Dette betyr igjen at det beløp som kunden får med seg i en flytteoperasjon også reduseres.

Hvilket gjør det lite interessant for en konkurrent å ta imot en kunde som vil flytte.

Hvilket igjen binder kunden til sin eksisterende leverandør og utsetter kunden for den policy Svindel og Humbug finner på å utvikle fremover.

/

Kan vi lure noen eksperter til å beregne hvilken tapt verdi dette innebærer for kunden?

gorwell
xenon
14:33
30.12.2015
#2285

Men om man driter i kunden...? Hva tenker du om å investere i Storebrand som case fremover?

Har satt et bet her selv ihvertfall!
gorwell
15:41
30.12.2015
#22090

Hvis og når renten stiger?

Vel, møndigheta har nok kommet til enighet med sektoren om at den ikke skal beslaglegges outright så en inngang nå trenger ikke være spesielt dumt. På en annen side har Svindel og Humbug begge planer om å loppe kundene så du skal skjele litt til skattelovgivningen for pensjonsinnretninger også.

gorwell
xenon
16:20
30.12.2015
#2286

He he he... hakke no prob med å skjele litt. ;)
highlander
09:30
14.01.2016
#5368

Fondsfinans anbefaler kjøp av Storebrand og har kursmål 40 kr.
gorwell
12:23
14.01.2016
#22118

Vente på renta og Solvens II+...

gorwell
highlander
09:11
18.01.2016
#5395

STB tas inn i Dovreporteføljen i dag, med følgende begrunnelse:

"I Storebrand fristes vi av attraktive nøkkeltall og redusert usikkerhet rundt rammebetingelsene nå som Solvens II-reglene er innført."
gorwell
17:01
18.01.2016
#22135

http://www.bbc.com/news/business-35029253

Forstår du den problematikken så forstår du også hvorfor STB's kurs er avhengig av at rentene holder seg høye.

gorwell
gorwell
13:42
20.01.2016
#22145

Dette er hva pensjonsinnretningen vil at du skal satse på?

Den som konverterte straks det ble tillatt og kjøpte seg inn i ren "oljeservice" hadde mistet det meste av pensjonspotten sin.

(Det er ikke mulig å kjøpe seg inn i ren oljeservice, påstanden er kun av akademisk interesse.)

Underliggende påstand; Du skal være fullt og helt ut klar over hvilke risiki du utsetter deg for om du svelger "hook, line and sinker".

gorwell
highlander
09:46
28.01.2016
#5509

Nordea Markets har kommet med en analyseoppdatering på Storebrand, der de kutter inntjeningsestimatene med 12% for 2015 og 5% for 2016-2017, men meglerhuset opprettholder allikevel kjøpsanbefalingen, og opererer med et kursmål på 47 kr pr aksje.
gorwell
11:55
28.01.2016
#22177

Finanstilsynet vurderer at det er behov for nye permanente solvenskrav for pensjonskassene for å gi pensjonsforpliktelsene et like godt soliditetsvern som i livsforsikringsforetakene.

Solvens II er et omfattende og til dels komplekst regelverk. Finanstilsynet foreslår derfor at en forenklet versjon av Solvens II innføres som et bindende kapitalkrav for pensjonskassene, og at kravene utformes med utgangspunkt i Finanstilsynets etablerte stresstest basert på markedsverdier (stresstest I). Denne stresstesten er allerede godt kjent av pensjonskassene, og alle pensjonskassene har siden 2012 gjennomført slik testing.

Det foreslås at et forenklet Solvens II-krav innføres fra 1. januar 2018. Finanstilsynet vil inntil nytt regelverk er på plass, følge opp pensjonskassenes soliditet gjennom videreføring av dagens risikobaserte oppfølging av pensjonskassenes stresstestrapportering.

Finanstilsynet legger dette frem for departementet før tilsynet eventuelt utarbeider et utkast til forskrift med tilhørende høringsnotat.

gorwell
gorwell
13:48
28.01.2016
#22178

Pensjonskasser, pensjonsforsikring, fripolise pensjonsinnretning?

Hvis dette gjelder "fripolise pensjonsinnretning" virksomhetene, vil de måtte fremskrive verdien av fastrentekontraktene (3.5%) og bruke reell rente (markedsverdier) på beregning av gjeldens nåverdi.

Dette kan bli grisestygt...

gorwell
highlander
09:27
29.01.2016
#5515

Denne kom i går kveld:

28/01-2016 18:24:01: (STB) STOREBRAND ASA: Solvens- og regnskapseffekter 4. kvartal 2015

Storebrand har i 4. kvartal 2015 gjennomført flere tiltak som en del av
selskapets langsiktige tilpasning til Solvens II. Samlet sett forventes det at
tiltakene styrker solvensen med omlag 15 prosentpoeng i kvartalet. Det forventes
at tiltakene, i kombinasjon med øvrige vesentlige disposisjoner med
regnskapsmessig effekt, samlet vil være nøytrale på resultat etter skatt for
Storebrand-konsernet i 4. kvartal.

Gjennomførte tiltak gir styrket solvensposisjon
Risikoreduksjon, bedre risikostyring og modellendringer gir forbedret
solvensmargin. Modellering av skattedempende effekt av fremførbare underskudd på
konsernets kapitalkrav bidrar i vesentlig grad til styrket solvens. Estimert
solvensmargin pr. utgangen av 4. kvartal vil være om lag 160 prosent med
overgangsregler og om lag 120 prosent uten overgangsregler.

Storebrand fullfører eiers direkte andel av reservestyrking for økt levealder
Storebrand kommuniserte 3. kvartal 2015 et gjenværende behov for å styrke
reservene for økt levealder med 1,4 milliarder kroner i perioden fra 4kv. 2015
til 2020. Det er i kvartalet besluttet å føre belastningen for hele perioden
over resultatet. Dette utgjør et avvik på 1,2 milliarder fra tidligere
forventning i kvartalet. Den endrede disponeringen er kun en periodisering og
medfører ingen endring i forventet egenkapitalbruk. Det anvendes 776 millioner
fra risikoutjevningsfondet for året til reservestyrking. Med dette forventer
Storebrand at den resultatmessige belastningen for økt levealder er fullført.

Tilpasning av verdivurdering av forsikringsforpliktelser til Solvens II
Det er i 4. kvartal 2015 besluttet å endre diskonteringsrentekurven til lignende
kurve som anvendes i det felleseuropeiske Solvens II regelverket for Storebrands
svenske datterselskap SPP. Det er ventet at tilpasningen av rentekurve og andre
endringer i forutsetninger vil gi en effekt på omlag minus 300 millioner kroner.
Endringen bedrer risikostyringen i forhold til Solvens II-regelverket og vil
styrke solvensen til selskapet. Det er ventet at indekseringsavgiften vil
bortfalle de nærmeste årene som følge av endret diskonteringskurve.

Nedbemanning gir omstillingskostnader
Tidligere kommunisert nedbemanning i Norge og Sverige gjør at regnskapet for 4.
kvartal belastes med 100 millioner kroner i omstillingskostnader.

Svake uføreresultater i Forsikring
Svake uføreresultater vil gi en negativ resultateffekt på om lag 100 millioner
kroner grunnet reservestyrking.

Skattemessig realisasjon av Storebrand Eiendom Holding AS
Storebrand har redusert eksponeringen mot eiendom i kundeporteføljene de siste
årene. For å effektivisere driften og bedre risikostyringen på den gjenværende
eiendomseksponeringen har Storebrand Eiendom Holding AS blitt oppløst. Det
skattemessige tapet ved oppløsningen av selskapet medfører for Storebrand
Livsforsikring AS isolert en regnskapsmessig skatteinntekt på 1,7 milliarder
kroner i 4. kvartal.

Vedlagt tabell viser påvirkningen av regnskapseffektene pr. resultatlinje.Storebrand vil gi ytterligere kommentarer ved fremleggelsen av regnskapet for 4. kvartal 2015 den 17. februar 2016.

Endret 29.01.2016 09:29 av highlander
highlander
09:31
29.01.2016
#5516

Arctic anslås at gårsdagens Storebrand melding vil øke EPS-estimatet med 5 - 10 % for 2016-17.

Pareto øker kursmålet med én krone, fra 44 til 45 kr på bakgrunn av den samme meldingen.

Så langt i dag er aksjekursen opp over 12 %...
gorwell
10:59
29.01.2016
#22183

Finanstilsynets analyse for pensjonskasser gjelder åpenbart ikke fripolise pensjonsinnretninger.

"Modellering av skattedempende effekt av fremførbare underskudd på konsernets kapitalkrav bidrar i vesentlig grad til styrket solvens"

Regnskapstriks avhengig av politisk vilje, dvs Skatteetatens behandling...

"(...) reservene for økt levealder (er styrket for hele perioden til 2020) med 1,4 milliarder kroner. Den endrede disponeringen er kun en periodisering (...)"

Regnskapstriks avhengig av politisk vilje, dvs Finansinspektørens tolkning av regelverket. Men den skal de ha, om det er slik politisk vilje er det å konkludere at selskapet har fullt ut oppreservert forpliktelsene sine.

"Det er i 4. kvartal 2015 besluttet å endre diskonteringsrentekurven"

Regnskapstriks hvor det allerede er konkludert dvs det foreligger tillatelse. Trikset innebærer sannsynligvis lavere fremskrevet gjeld dvs selskapet har økt beregningsrenten slik at nåverdien av den fremtidige gjelden er redusert.

Om de legger den renten til grunn for posisjoner de måtte inneha som vil gi negativt utslag (annet enn diskonteringseffekten på forsikringsporteføljen)? Neppe. Men det (ikke-bruk av renten der det er unødvendig ift Solvens) har de nok fått tillatelse til.

gorwell
xenon
12:14
29.01.2016
#2287

hehehe...

Du sliter litt med Storebrand gorwell... :)

Fått deg en nesestyver ell???
gorwell
12:50
29.01.2016
#22184

Nææh, jeg har bare et sterkt ønske om å konvertere fripolisene mine, men har ingen planer om å gi opp 3.5% garantert rente med de betingelsene som i dag foreligger på konverteringsfronten, dvs hvilke rettigheter en slik konvertering gir meg.

Så jeg baisser dem som best jeg kan for å påskynde bedre betingelser...

Hehehe.

gorwell
xenon
13:01
29.01.2016
#2288

ha ha ha :)

God hælj! Og lykke til med fripolisene!
gorwell
21:34
11.02.2016
#22247

Innlegget mitt fra 29/4-2015, snakk om å treffe toppen på OSEBX, ingen tvil om hvorfor selskapet gikk ut og solgte konverteringsargumentet, nei.

Kursene (OSEBX) har falt omtrent 25% så mitt nedre scenarie må sies å være inne. Det stopper neppe her. GSPC (1810) er ned 15%, det er rom ned til sånn 30% eller 1500-1550.

Copy, paste fra en annen tråd:
Store deler av junk og selv investment grade høyrente-markedet har gått på en magaplask. Uten å vise til statistikk, tight oil og tar pit rentemarkedet er nok ennå dårligere priset enn SDRL's bonds på sånn 30% av pari.

Oljeprisfallet har destruert uhorvelige verdier. Ytterliggere tap vil sannsynligvis påløpe ettersom high-grade utstedere får aksjekursen gruset som følge av sannsynlig langvarig inntjenings-reduksjon.

Jeg tror IKKE det vil hjelpe mye med "reduserte renteforventninger" eller endog QE4. Jeg tror dette skal lengre ned over hele "the free world" før det snur, kanskje så dypt som Japan.

Fallende renter som vi allerede ser, er nok grunnen til STB's seneste fall. Vi skal kanskje under 30 allerede i morgen. Target 25?

gorwell
blåball
21:54
11.02.2016
#2284

Bra Gorwell .
Sissner er nok førnøyd . ( Ref. Hegnar TV i dag ) .
gorwell
22:06
11.02.2016
#22248

Han kjøpte SDRL-gjeld etter at jeg beskrev rabatten? Får sende en regning for konsulent-tjenester.

Hmm, skal kanskje betinge meg andel av gevinsten heller. Så får jeg kanskje dekket de siste dagers tap på aksjekursen.

Kanskje han tar inn en lærling som kan double som brynestein.

gorwell
highlander
07:53
17.02.2016
#5683

Storebrand har i dag sluppet resultatene for fjerde kvartal og 2015, og der kommer det frem at styret foreslår å droppe utbyttet for 2015. Selskapet skriver imidlertid at man fortsatt «planlegger utbytte for 2016».

Storebrand gikk med et underskudd på 438 millioner kroner før skatt i 2015, en kraftig omveltning fra overskuddet på 2,6 milliarder før skatt. Etter en bokført skattegevinst på 1,82 milliarder ender bunnlinjen på 1,38 milliarder i pluss, ned fra 2,09 milliarder i 2014.

Storebrands drift gikk i pluss, tross underskuddet før skatt. Totalt satt konsernet igjen med 2,19 milliarder før overskuddsdeling og utlånstap, en kraftig nedgang fra 3,42 milliarder året før.

Det er kostnader knyttet til oppreservering av livporteføljen (pensjonsforpliktelser til kundene) på hele 1,76 milliarder kroner, opp fra 391 millioner i 2014, som får resultatet til å ende i minus før skatt.

Endret 17.02.2016 07:56 av highlander
highlander
08:06
14.03.2016
#5849

Stig Myrseth kaster Storebrand ut av Dovreporteføljen i dag, etter 7 uker i varmen...
walkingtall
14:39
14.03.2016
#3

utsikter til lavere renter som tynger..?
highlander
09:33
15.03.2016
#5877

Det er meget mulig, walkingtall.

Ser for øvrig at også DnB Markets har kastet Storebrand ut av sin ukesportefølje.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter