Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
renud
20:37
16.07.2015
#9682

highlander
Hvis jeg hadde lest innlegget ditt på avispapir eller høyglanspapir i f.eks Kapital, som i "gode gamle dager", så skulle jeg vurdert å ha kjøpt selskapets påstand om "sesongmessig høye renteutgifter og ugunstige valutaeffekter" som den eneste årsaken til problemene for NSG, men ikke i dagens digitale verden.
OldNick
09:22
14.09.2015
#17332

Låneforfall fremover kan bli tunge å refinansiere for NSG.

Når må de ha emisjon?


Dobbel trøbbel og kritisk milliardforfall

Kredittanalytiker undres over hvordan selskapet skal håndtere sine forpliktelser


Øyvind L. Knudsen, Hegnar.no
12.09.2015

Én milliard kroner i gjeld forfaller for Norske Skog i juni 2016. Kredittanalytiker Thomas Faeh i Carnegie lurer på hvordan selskapet skal håndtere dette, skriver DN.

- Ifølge mine beregninger, blir neste hinder i juni 2016, da lånet på 108 millioner euro må nedbetales eller refinansieres, sier han til avisen.

Selskapet, som har gått fra krise til krise de siste årene, er ifølge analytikeren under dobbelt press.

- Australske dollar har svekket seg i forhold til norske kroner, noe som reduserer inntjeningen målt i kroner, som er rapporteringsvaluta. Samtidig har dollar og euro styrket seg, noe som øker gjelden og finanskostnadene. Selskapet er altså utsatt for to ufordelaktige valutakursbevegelser, noe som ikke gjør situasjonen enklere, sier Faeh til DN.

Norske Skogs kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig svarer slik på Faehs vurderinger:

- Vi refinansierte våre lån i februar 2015. Våre låneforfall ble redusert og flyttet ut i tid, samtidig som likviditeten ble betydelig bedret. Svakere australske dollar og norske kroner bedrer konkurransekraften til de australske og norske fabrikkene. Vi har alltid betalt våre gjeldsforfall i tide, og har til hensikt å gjøre det fremover, skriver han i en epost til DN.
highlander
17:06
22.09.2015
#4931

Et par NSG-topper benyttet dagens kursfall til å laste opp med aksjer:

"Styreleder Jon-Aksel Torgersen har gjennom sitt heleide selskap Fiducia AS i dag
kjøpt 500 000 aksjer i Norske Skog til kurs 1,90. Ny beholdning er 3 486 644
aksjer.


President & CEO Sven Ombudstvedt har i dag kjøpt 300 000 aksjer i Norske Skog
til kurs 1,925.
Ny beholdning er 2 012 149 aksjer, hvorav 1 000 000 er eid av Ombudstvedts
heleide selskap Elle Holding."

Meldingen ble sendt ut under sluttmatchen i dag...
nettopen
22:29
22.09.2015
#3119

Jeg tror det er bedre med en short her mot 0

Liker ikke Short men dette synes jeg ser skummelt ut nå for NSG
Stockamateur
10:26
24.09.2015
#10105

Setter short i området 2,25-2,30.
Stockamateur
15:00
24.09.2015
#10108

Kanskje det ikke var så dumt?

Endret 24.09.2015 15:08 av Stockamateur
OldNick
11:00
22.10.2015
#17455

NSG kom med Q3-2015 rapport idag.

Markedene gir ingen positive signaler, og NSG får en negativ valuta-effekt på NOK0.9 mrd pga. økt gjeld.

NSG: Norske Skog - Betydelige valutaeffekter påvirket inntjening og gjeld

Børsmelding
22.10.2015

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2015 var NOK 163
millioner, opp fra NOK 138 millioner i andre kvartal. EBITDA ble forbedret fra
andre kvartal som følge av valutaeffekter, men ble noe motvirket av lavere
salgspriser med utfordrende eksport markeder for Australasia. Svekkelsen av
norske kroner har vært den viktigste årsaken til økningen, uten kontakteffekt, i
netto rentebærende gjeld på NOK 0,9 milliarder i kvartalet.

Netto tap på NOK 742 millioner i tredje kvartal 2015 ble betydelig påvirket av
negative urealiserte valutatap på NOK 525 millioner på utenlandsgjelden, som
skyldes en betydelig svekkelse av norske kroner. Netto rentebærende gjeld økte
med NOK 0,9 milliarder fra utgangen av andre kvartal 2015 fra NOK 7,5 til 8,4
milliarder, hovedsakelig på grunn av ugunstige valutaeffekter. Kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 2 millioner (89
millioner i 2. kvartal 2015). Arbeidskapitalen økte med NOK 134 millioner i
tredje kvartal, som skyldes høyere salg på Saugbrugs.

- Vi er tilfreds med kostnadsutviklingen i Europa, men vi blir utfordret av lave
eksportpriser i Asia. Vi håndterer et utfordrende marked for publikasjonspapir
med et kontantstrømdrevet kommersielt prinsipp, og vi fortsetter arbeidet med å
kutte kostnader og øke produktiviteten. Vi vurderer også flere alternativer for
å takle de forestående obligasjonsforfall, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i
Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa

Driftsinntektene økte noe til tross for noe lavere salgsvolum. Volumet var nede
på grunn av dekonsolidering av Walsum. En betydelig svekkelse av norske kroner
ble motvirket av volumeffekter. Underliggende salgspriser på trykkpapir var
uforandret.

Brutto driftsresultat bedret seg betydelig fra forrige kvartal hovedsakelig på
grunn av lavere kostnader, mens det var en reduksjon i salgspriser år-over-år
etter et stort press på europeiske priser for avis- og magasinpapir.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa har falt med henholdsvis 7%
og 4% i de første åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Kapasitetsutnyttelsen økte til 82% i 3. kvartal 2015 fra et historisk lavt nivå
i forrige kvartal. En maskin på Skogn var ute av drift hele kvartalet av
kommersielle grunner.

Australasia
Driftsinntektene falt med større eksportsalg til lavere priser, svekkelse i den
australske dollar og bortfall av to-års amortisert salgsbruddvederlag knyttet
til en tidligere salgskontrakt. De asiatiske avispapirprisene holdt seg på
historisk lave nivåer.

Variable kostnader økte noe med høyere produksjon, mens faste kostnader var noe
lavere på grunn av de pågående kostnadsforbedringsprogrammene. Brutto
driftsresultat bedret seg noe sammenlignet med samme kvartal i fjor, men var
markert ned sammenlignet med forrige kvartal. Både etterspørselen i
hjemmemarkedet etter avispapir og det asiatiske prisnivået er utfordrende.

Etterspørselen etter avispapir i Australasia redusert med rundt 10% i de første
åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen
etter magasinpapir var relativt stabil. Kapasitetsutnyttelsen var 92% mot 89% i
2. kvartal 2015.

Aktiv kapasitetsstyring

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,8 millioner tonn. Konsernets
kapasitet i Europa er 2,1 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7
millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 85% i tredje kvartal
sammenlignet
OldNick
11:03
22.10.2015
#17456

med 82% i andre kvartal. Skogn vil ha full drift på tre maskiner
fra medio november.

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa har bedret seg som følge av
nedstengning av kapasitet i bransjen. Dette har ført til bedre LWC-priser. SC
markedet har bedret seg som følge av amerikanske importavgifter og en
fabrikkbrann i Europa. Avispapirprisene har falt til selvkost, noe som ikke har
skjedd siden 2010. En slik situasjon har en tendens til å tvinge de med høyest
kostnader ut av markedet. Etter dekonsolideringen av Walsum og den planlagt
maskinkonverteringen ved Bruck, har Norske Skog bare konkurransedyktig kapasitet
igjen i porteføljen.

- Vi vil fortsatt gjennomføre en aktiv kapasitetsstyring av anleggene for å
bedre kontantstrømmen og markedsbalansen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i
Norske Skog.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2015 (NOK millioner)

Tekst Q3-2015, Q2-2015, Q3-2014, 2014
Driftsinntekter 2 779,2 786, 3 057, 12 150
Brutto driftsresultat (EBITDA) 163, 138, 208, 801
Brutto driftsmargin (%) 5.9, 5.0, 6.8, 6.6
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -27, -53, 22, 66
Restruktureringskostnader -2, -15, 5, -4
Andre gevinster og tap 43, -276, -33, 39
Driftsresultat 13, -343, -6, 102
Andel resultat tilknyttede selskaper -7, -9, 0, 1
Finansposter -782, -244, -138, -1 357
Skatt 33, 25, -124, -223
Resultat -742, -571, -267, -1 477
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 2, 89, 47, 948

Oppdatering av nye vekstmuligheter

Biogass ved Saugbrugs

Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er i rute
og er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra
til brutto driftsresultatet i 2017. Norske Skog vurderer nå å kopiere prosjektet
til de andre fabrikkene.

Hygienepapirproduksjon ved Bruck
Norske Skog har formalisert joint venture samarbeid med den den italienske
produsenten og hygiene-papirdistributøren Roto-cart gjennom konvertering av
avispapiranlegget ved Bruck i Østerrike til hygienepapir.

Utsikter

Avispapireksport fra Australasia er en økende utfordring fordi hjemmemarkedet
faller og asiatiske priser fortsatt er på historisk lave nivåer. Forbruk av
innsatsfaktorer er forventet å avta som følge av pågående
effektiviseringsprosesser ved alle fabrikkene. Faste kostnader bør falle til NOK
600 millioner i de kommende kvartaler.

Vekstinvesteringer utover papirvirksomheten, er på rett spor, og vil bidra til
brutto driftsresultat fra 2016. Full årseffektspotensiale vil bli oppnådd innen
3-4 år. Konsernets kapitalstruktur ble styrket gjennom bedret likviditet,
umiddelbar gjeldsnedbetaling og låneforfallsutsettelse etter transaksjonene som
ble gjennomført i februar 2015.

De utfordrende markedsforholdene for både priser og volum har redusert brutto
driftsresultat og kontantstrøm. Industrikonsensus forventer imidlertid en
bedring i salgsprisene for alle papirkvaliteter i 2016. LWC-prisene har økt i
høst, og høy kapasitetsutnyttelse for samtlige papirkvaliteter underbygger
høyere salgspriser i 2016 for alle selskapets produkter.

Gjeldsgraden er fortsatt høy, og krever økt lønnsomhet og/eller endringer i
kapitalstrukturen. Selskapet har fullt fokus på å forbedre lønnsomheten og
kontantstrømmen, samt kommende obligasjonsforfall i juni 2016 og juni 2017.

Selskapet vurderer flere alternativer, som løser både nærstående låneforfall og adresserer selskapets høye gjeldsgrad.

Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Oslo, 22. oktober 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

NSG: Q3-2015 Rapport (PDF)

NSG: Q3-2015 Presentation (PDF)

Endret 22.10.2015 11:08 av OldNick
Stockamateur
11:26
22.10.2015
#10143

Fikk så vidt trailet stoppen på den forrige shorten før jeg ble kippa ut. Prøver på nytt nå.
highlander
17:28
02.12.2015
#5135

02/12-2015 12:00:14: (NSG) Potential purchase of shares in Norske Skogindustrier ASA

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR
ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR
RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Potential purchase of shares in Norske Skogindustrier
ASA

Pareto Securities AS ("Pareto") has received an order
from an investor, for a minimum of 6.6% ("Minimum
Threshold") and up to 8.4% ("Maximum Threshold") of
the issued shares in Norske Skogindustrier ASA
("NS"). It is a condition of the offer that the
Minimum Threshold is fulfilled.
The process will be conducted as a "reverse Dutch
auction", where the auctioneer receives offers for the
sale of shares. The auction will start today,
Wednesday 2 December 2015 at 12:00 CET and will remain
open until Thursday 3 December 2015 at 16:30 CET
unless a notice of an extension or earlier expiry is
given.

The following principles will apply to the auction:
1. Announced volume and price levels will be
binding for the shareholder.
2. The investor will, after the conclusion of the
auction period, and based on the received offers
decide the total number of shares to be purchased and
the corresponding clearing price, provided that the
maximum clearing price will be NOK 2.80 per share
(the "Maximum Price").

Full acceptance will be given to all offers at prices
below the clearing price. Offers at the clearing price
might be partially accepted depending on the total
volume of shares offered at the clearing price. The
clearing price will be the same for each shareholder.
Pareto will treat all shareholders equally meaning
that only the offer price will be used as criteria for
deciding which offers are accepted.

Pareto and the investor reserve the right in their
sole discretion to reject and/or reduce any sale order
if this is required to stay below the Maximum
Threshold and the Maximum Price stated above, but not
below the Minimum Threshold.

Potential sellers of NS shares may contact Pareto's
broker desk at +47 22 87 87 50. For the avoidance of
doubt, Pareto is acting solely as broker to the
investor.

US based shareholders are excluded from the purchase
order, and any sales orders received from US based
shareholders will be disregarded without further
notice.

The order to buy shares can be closed earlier or
extended. The investor reserves the right to terminate
the offer or make any amendments with regard to the
term, volume or other terms (other than the Minimum
Threshold) of the offer.

------


02/12-2015 14:52:29: (NSG) Flagging Norske Skogindustrier ( NSG )

Nobelsystem Scandinavia har i dag kjøpt 1.600.000
aksjer til snittkurs 2,6754. Etter kjøpet eier
Nobelsystemer Scandinavia 10.000.000 aksjer i Norske
Skogindustrier som representerer en eierandel på
5,2647 % av total
aksjekapital i Norske Skogindustrier .

Denne opplysning er informasjonspliktig i h.h.t. § 4-3
i vphl.
gorwell
09:07
16.12.2015
#22078

Blackstone. Ouch.

gorwell
highlander
14:39
21.12.2015
#5193

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden en referanseliste [ikke gjengitt ovenfor] av 14.12.15 i parentes)


1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 14 824 659 (INN)
2 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 6 227 440
3 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 5 500 000
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 4 450 000
6 ALLSKOG BA 3 493 957
7 FIDUCIA AS 3 486 644
8 SES AS 3 000 000
9 CITIBANK, N.A. USA nom 2 936 179 (- 250 000)
10 BAROKK INVEST AS 2 500 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2 417 275 (- 10 374 560)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 2 134 487 (- 18 128)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1 980 000
15 AT SKOG SA 1 870 203
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 1 834 400
17 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 1 814 902
18 ALLSKOG HOLDING AS 1 802 424
19 NORDNET BANK AB SWE nom 1 789 770 (- 99 578)
20 SUVEREN AS 1 700 650
21 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 585 000 (+ 400 000)
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 1 503 831
24 MYRA MATSENTER AS 1 405 471 (+ 125 679)
25 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 1 352 571
26 REGENT AS 1 220 352
27 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 1 129 378 (INN)
28 CAPRECA AS 1 106 862
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 1 042 452 (INN)
30 OMBUDSTVEDT SVEN 1 012 149

UT av listen:

CREDIT SUISSE SECURITIES GBR 4 413 505 (UT)
ELLE HOLDING AS 1 000 000 (UT)
HANS EIENDOM AS 1 000 000 (UT)
highlander
13:20
22.12.2015
#5202

Dette likte aksjonærene, og NSG-kursen sendes oppover:

Norske Skog med nytt gjeldstilbud - vil kutte gjelden med 1 mrd.

Norske Skog har nådd en avtale om et nytt byttetilbud og refinansieringsbetingelser med GSO Capital Partners og Cyrus Capital Partners.

De to selskapene eier gjennom sine fond en betydelig del av de utestående gjeldspapirene med forfall i 2016 og 2017.

Hensikten med byttetilbudet og refinansieringen er å forlenge forfallsprofilen på gjelden og redusere gjelden i Norske Skog, opplyser Norske Skog.

I henhold til den inngåtte avtalen vil Norske Skog kansellere byttetilbudet lansert 17. november og lansere et nytt tilbud.

- Et mislykket byttetilbud vil gi økte utsikter for gjennomføring av en beredskapsplan for en helhetlig restrukturering av balansen, med potensial for betydelig tap for alle interessenter, advarer Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt.

I det nye tilbudet vil eierne av senior gjeldspapirer med forfall i 2016 og 2017 byttes i en miks av gjeldspapirer med forfall i 2026, i juni 2019 og i desember 2026, samt i papirer med i praksis evig løpetid (forfall i 2114).

I tillegg tilbys tegning av nye aksjer, til en tegningskurs på 2,24 kroner per aksje. En reparasjonsemisjon er også planlagt.

Oppgjøret innebærer en nominell verdi til eierne av 2016-papirene på 108 prosent av pari verdi, mens 2017-eierne får 83 prosent.

For Norske Skog innebærer tilbudet en reduksjon i netto gjeld på rundt 1 milliard kroner og en innsparing i årlige rentebetalinger på rundt 150 millioner kroner.

Endret 22.12.2015 13:20 av highlander
highlander
09:57
28.12.2015
#5242

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 21.12.15 i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 14 824 659
2 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 6 227 440
3 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 5 750 000 (+ 250 000)
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 4 450 000
6 ALLSKOG BA 3 493 957
7 FIDUCIA AS 3 486 644
8 SES AS 3 000 000
9 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 2 584 900 (INN)
10 BAROKK INVEST AS 2 500 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2 412 945 (- 4 330)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 2 170 830 (+ 36 343)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1 980 000
15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 960 000 (+ 375 000)
16 AT SKOG SA 1 870 203
17 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 1 831 100 (- 3 300)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 1 814 902
19 ALLSKOG HOLDING AS 1 802 424
20 NORDNET BANK AB SWE nom 1 764 470 (- 25 300)
21 SUVEREN AS 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 1 503 831
24 CITIBANK, N.A. USA nom 1 485 179 (- 1 451 000)
25 MYRA MATSENTER AS 1 405 471
26 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 1 352 571
27 REGENT AS 1 220 352
28 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 1 129 378
29 CAPRECA AS 1 106 862
30 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 1 042 452

UT av listen:

OMBUDSTVEDT SVEN 1 012 149 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga ny større aksjonær på listen)
highlander
18:09
05.01.2016
#5284

De 30 største aksjonærene pr 04.01. (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).
*) sannsynligvis ajour pr handledato 28.12. (pga dager børsen var stengt mellom jul og nyttår)

(endring siden forrige liste av 28.12. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
3 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,03% 5 750 000
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,67% 3 180 000 (+ 680 000)
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000 (+ 415 100)
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 402 846 (- 10 099)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,14% 2 161 126 (- 9 704)
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,08% 2 060 000 (+ 100 000)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
17 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
20 NORDNET BANK AB SWE nom 0,93% 1 768 270 (+ 3 800)
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151 (- 190 320)
27 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 0,59% 1 117 920 (- 11 458)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149 (INN)

UT av listen:

CITIBANK, N.A. USA nom 1 485 179 (UT)

Endret 05.01.2016 18:09 av highlander
highlander
14:15
11.01.2016
#5333

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 04.01. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,53% 6 700 000 (+ 950 000)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,67% 3 180 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 405 846 (+ 3 000)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,15% 2 187 767 (+ 26 641)
13 NORDNET BANK AB SWE nom 1,11% 2 102 014 (+ 333 744)
14 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,08% 2 060 000
15 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
16 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
17 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
18 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
19 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 0,59% 1 119 312 (+ 1 392)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
gorwell
11:52
12.01.2016
#22116

"I tillegg tilbys tegning av nye aksjer, til en tegningskurs på 2,24 kroner per aksje. En reparasjonsemisjon er også planlagt. "

As announced on January 5, 2016, Norske Skog is offering a new exchange to all holders of 2016 and 2017 notes. The new exchange offer is supported by GSO Capital Partners L.P. (GSO) and Cyrus Capital Partners, L.P. (Cyrus), which through their funds hold a substantial part of the outstanding 2016 and 2017 notes. The exchange offer closes on February 3, 2016.

Money for nothing and chicks for free..

gorwell

Endret 12.01.2016 11:53 av gorwell
highlander
11:15
18.01.2016
#5415

Tja, aksjen går i hvert fall godt under emisjonskurs nå...

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.01. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,69% 7 000 000 (+ 300 000)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000 (+ 70 000)
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 435 696 (+ 29 850)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,17% 2 229 901 (+ 42 134)
13 NORDNET BANK AB SWE nom 1,09% 2 070 903 (- 31 111)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,03% 1 960 000 (- 100 000)
17 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
18 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
19 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CITIBANK, N.A. USA nom 0,62% 1 177 722 (INN)
28 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 0,59% 1 124 312 (+ 5 000)
29 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
30 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452

UT av listen:
OMBUDSTVEDT SVEN 1 012 149 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga større aksjonær inn på listen)
highlander
13:14
25.01.2016
#5478

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 18.01. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,69% 7 000 000
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 435 696
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,18% 2 238 917 (+ 9 016)
13 NORDNET BANK AB SWE nom 1,07% 2 037 429 (- 33 474)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
17 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,95% 1 810 000 (- 150 000)
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
28 CITIBANK, N.A. USA nom 0,57% 1 077 722 (- 100 000)
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR nom 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149 (INN)

UT av listen:

NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 1 124 312 (UT)

highlander
14:11
01.02.2016
#5534

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 25.01. i parentes)


1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,69% 7 000 000
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 431 196 (- 4 500)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,18% 2 242 870 (+ 3 953)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 832 700 (+ 1 600)
17 NORDNET BANK AB SWE nom 0,96% 1 824 853 (- 212 576)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,95% 1 810 000
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
28 CITIBANK, N.A. USA nom 0,57% 1 077 722
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
highlander
10:03
05.02.2016
#5572

05/02-2016 07:00:00: (NSG, NSGO.ST, E-NSGO.BTSE) Norske Skog: Forbedret kontantstrøm og driftssituasjon

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2015 var NOK 260
millioner, opp fra NOK 163 millioner kroner i tredje kvartal. EBITDA ble
forbedret fra tredje kvartal som følge av høyere salgsvolum og lavere kostnader.
Høyere salg og frigjøring av arbeidskapital i kvartalet resulterte i en
kontantstrøm på NOK 363 millioner fra driften før finansposter. Tilbudet om
obligasjonsombytte som ble lansert den 5. januar, er forlenget til 26. februar
2016.

Netto tap på 304 millioner kroner i fjerde kvartal 2015 ble betydelig påvirket
av negativ urealisert valutatap (uten kontanteffekt) på NOK 119 millioner
knyttet til valutagjeld som følge av kronesvekkelsen. Renter i overkant av NOK
250 millioner ble betalt i kvartalet. I tillegg ble USD 2015 obligasjonslånet på
NOK 200 millioner nedbetalt. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 0,1
milliarder i kvartalet til NOK 8,5 milliarder, som følge av ugunstige
valutaeffekter. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto
finansposter var NOK 363 millioner (NOK 2 millioner i 3. kvartal 2015).
Arbeidskapitalen ble sesongmessig redusert med NOK 170 millioner i fjerde
kvartal.

- Vi er tilfreds med høyere salg og forbedret kostnads- og kontantstrømutvikling
i kvartalet, spesielt for de norske enhetene. Den kraftige svekkelsen av den
norske kronen har forbedret driften for de norske enhetene, men har en negativ
effekt på netto rentebærende gjeld, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske
Skog.

Forlengelse av tilbudet til obligasjonseierne i 2016 og 2017
Norske Skog har forlenget tilbudet om obligasjonsombytte, som ble lansert den
5. januar til 26. februar 2016. Eiere av obligasjoner med forfall i 2016 og
2017 tilbys ombytte av nåværende obligasjoner til en blanding av nye usikrede
obligasjoner, evigvarende obligasjoner, obligasjoner med sikkerhet i varelager
og kundefordringer (QSF) og aksjer.

Vilkårene i ombyttetilbudet vil forbli uendret fra tilbudet gitt den 5. januar.
Bakgrunnen for forlengelsen av tidsfristen er at Citibank, på vegne av 2019
obligasjonseiere, fikk medhold om midlertidig forføyning i en rettskjennelse 2.
februar fra New York State (USA), som betyr at Norske Skog ikke kan gjennomføre
obligasjonsombytte tidligst før rettsmøtet, som er berammet til 24. februar, er
avholdt. En detaljert børsmelding vedrørende forlengelse av ombyttefristen ble
publisert i går.

- Vi vil kraftfullt forsvare Norske Skogs posisjon. Vi oppfatter kravene fra
saksøkerne som grunnløse. Vårt tilbud til obligasjonseierne gavner i sterk grad
alle selskapets interessenter, sier Sven Ombudstvedt konsernsjef i Norske Skog.
highlander
09:56
08.02.2016
#5583

Konsernsjef Ombudstvedt i Norske Skog tror papirprisene skal videre opp etter at de har steget 3-5% de siste måneder, mens kredittanalytiker Faeh i Carnegie tror at selskapet er for optimistisk. Kepler Cheuvreux mener at kjøp av aksjer nå er et veddemål på at selskapet vil overleve, ifølge Xi.
Morty
20:39
08.02.2016
#5378

Blackstone flagget over 5 % i UPM Kymmene rundt juletider 2015. Omtrent samtidig kjøpt seg opp til største eier i Norske Skog. Ser at det på NSG-tråden på Hegnar er lagt ut en kort artikkel om at Blackstone har søkt EU om mulig overtakelse NSG. Vi kjenner til stridighetene på gjeldssiden i NSG. Kan vi nå være vitne til at NSG omsider blir oppkjøpt av UPM. De har ihvertfall muskler til det. Vil tro det egentlig er det som Blackstone ønsker skal skje, mer enn at de selv som en finansiell aktør må foreta oppkjøpet. Kan selvsagt være andre enn UPM, men tipper de er den mest aktuelle potensiell oppkjøperen.
Morty
21:59
08.02.2016
#5380

Sakset fra skribenten Norsk Industri på HO:
Blackstone har en plan, og jobber i kulissene.... For min del velger jeg å holde på aksjene, inntil gribben evt. kommer med et anstendig bud.

Blackstone eyes takeover of Norske Skog

05 Feb 2016 −
Last December, Blackstone's GSO Capital Partners raised its stake in Norske Skog to become the biggest shareholder in the company. Now Blackstone is striving after sole control in the distressed Norwegian paper manufacturer.

US private equity firm Blackstone Group L.P. is considering the takeover of Norway's newsprint and magazine paper manufacturer Norske Skog. On 3 February, the European Commision (EC) announced that it was informed by the Blackstone Group L.P. of its intention to acquire indirect sole control of Norske Skog. The proposed transaction is running under simplified procedure. The provisional deadline is set at 3 March 2016.

On 3 December 2015, funds under the management of Blackstone's credit branch GSO Capital Partners had acquired a total of 15,824,672 shares in Norske Skog and increased GSO's shareholding in the company to 10.59%. According to media reports, the investment firm GSO is also the biggest holder of Norske Skog's unsecured bonds due 2017.
Stockamateur
22:19
08.02.2016
#10467

Morty

NSG var innom ATL i dag. I TA boka mi er det særdeles stygt.

Fundamentalt kan det virke som fortsatt stigende papirpriser er nødvendig for optimisme og opptur i NSG. Long NSG nettopp et bet på det? Hva med andre råvarer og raffinerte sådanne???

Summa summarum meget skeptisk. Anstendig bud fra gribben?

M.v.h. SA.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter