Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norsk Hydro III
Norsk Hydro III
OldNick
19.02.2017 11:40
#18836

- Byggingen av teknologipiloten på Karmøy, som skal verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumproduksjon, er godt i gang. Vi forventer å starte produksjonen ved det nye anlegget i fjerde kvartal 2017, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Metallmarked forbedret seg i fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av bedre resultater fra handelsvirksomheten, som delvis ble utliknet av noe svakere resultater fra omsmelteverkene.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Valsede Produkter var betydelig lavere sammenliknet med tredje kvartal 2016, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere volumer, reduserte marginer, høyere vedlikeholdsaktiviteter og høyere kostnader. I tillegg økte avskrivningene noe grunnet oppstarten av den nye automotive-linjen i Grevenbroich i Tyskland i fjerde kvartal. Det at US-dollar styrket seg i forhold til euro bidro positivt, og resultatet ved aluminiumverket i Neuss bedret seg grunnet en økning i "all-in"-metallprisen.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Energi økte sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere priser, lavere områdekostnader og økt bidrag fra kommersielle aktiviteter, som delvis ble utliknet av lavere produksjon. Produksjonskostnadene gikk ned grunnet sesongmessig lavere eiendomsskatt, men dette ble delvis utliknet av høyere overføringskostnader og høyere vedlikeholdsaktivitet. Områdekostnadene gikk ned senere i kvartalet i samsvar med bedre overføringskapasitet og bedre hydrologiske forhold (mer nedbør og høyere nivå i reservoarene) i Midt-Norge.

Underliggende EBIT for samarbeidsselskapet Sapa gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel i markedet.

For året som helhet gikk underliggende EBIT ned til 6 245 millioner kroner, sammenliknet med 9 656 millioner kroner i 2015, hovedsakelig på grunn av en nedgang i realiserte aluminapriser og "all-in"-metallpriser, som delvis ble oppveid av positive valutaeffekter, lavere råvarekostnader og løpende forbedringsarbeid. I 2016 hadde Bauksitt og Alumina rekordhøy produksjon både ved Paragominas og Alunorte, og Sapas resultater ble stadig bedre. Valsede Produkter leverte derimot et svakere resultat, drevet av lavere marginer og høyere kostnader.

Hydro har hatt god fremgang med forbedringsprogrammet "Bedre", som har mål om 2,9 milliarder kroner i årlige forbedringer innen 2019. I 2016 ble det levert årlige forbedringer tilsvarende 1,4 milliarder kroner, noe som overgår målet på 1,1 milliarder kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,6 milliarder kroner i fjerde kvartal til 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,2 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,4 milliarder kroner.

Hydros styre foreslår et økt utbytte på 1.25 kroner per aksje for 2016. Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en pålitelig og konkurransedyktig kontantavkastning, samtidig som de ustabile forholdene i aluminiumindustrien er tatt i betraktning. Forslaget til utbytte representerer et utdelingsforhold på 40% prosent av rapportert resultat etter skatt for året, noe som gjenspeiler Hydros resultater i 2016 og en sterk finansiell stilling.

Hydros styre har revidert selskapets utbyttepolitikk for å reflektere ambisjonen om å utbetale et stabilt eller økende utbytte. Hydros politikk er på lengre sikt å betale et utbytte som i gjennomsnitt utgjør 40 prosent av selskapets rapporterte resultat etter skatt over forretningssyklusen.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 964 millioner kroner i fjerde kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 106 millioner kroner og positive metalleffekter på 68 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner, som består av en delvis nedskrivning av balanseførte

Endret 19.02.2017 11:41 av OldNick
OldNick
19.02.2017 11:40
#18837

kostnader grunnet en konstruksjonsgjennomgang av det deleide, planlagte aluminaraffineriet CAP, og et vederlag på 254 millioner kroner knyttet til fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale, begge i Brasil. I tillegg inkluderte rapportert resultat en kostnad på 32 millioner kroner knyttet til en endring i rentesatsen som brukes til å beregne miljøforpliktelser for anlegg ute av drift i Tyskland, og en netto gevinst på 23 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt) knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 376 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på 100 millioner kroner og positive metalleffekter på 48 millioner kroner. Rapportert EBIT omfattet også en kostnad på 124 millioner kroner knyttet til rivingen av anlegget i Kurri Kurri, og nedskrivningskostnader på 140 millioner kroner knyttet til beslutningen om å avhende fabrikken i Hannover. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 15 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

For året 2016 som helhet utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 7 011 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på 553 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 192 millioner kroner knyttet til rivingen av anlegget i Kurri Kurri, nedskrivningskostnader på 426 millioner kroner knyttet til det planlagte deleide aluminaraffineriet CAP og fabrikken i Hannover, en netto gevinst på 314 millioner kroner knyttet til salg av enkelte anleggsmidler i Grenland, i tillegg til en negativ justering knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. Andre positive effekter på 223 millioner kroner reflekterer vederlaget knyttet til fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale og kostnaden på 32 millioner kroner knyttet til revurdering av miljøforpliktelser i Tyskland. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 113 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

Året før utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 8 258 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter på til sammen 454 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner knyttet til avviklingen av leiekontrakten for Vækerø Park, og netto tap på avhendelser på 365 millioner kroner, inkludert et tap på 434 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim og en gevinst på til sammen 69 millioner kroner knyttet til salg av andre eiendeler. I tillegg inkluderte rapportert resultat en netto kostnad på 331 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutatap, i tillegg til et vederlag på 37 millioner kroner knyttet til forsikringsoppgjør i Qatalum.

Resultat etter skatt utgjorde 1 008 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert et netto valutatap på 26 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av euro i forhold til norske kroner, som har påvirket gjeld oppgitt i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

I forrige kvartal var resultat etter skatt 1 119 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 358 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av norske kroner i forhold til euro, noe som påvirket gjeld oppgitt i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

Endret 19.02.2017 11:40 av OldNick
OldNick
19.02.2017 11:41
#18838

I 2016 var resultat etter skatt 6 586 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 2 266 millioner kroner. Valutagevinsten i 2016 besto hovedsakelig av urealiserte valutagevinster knyttet til gjeld oppgitt i US-dollar i Brasil, og innebygde derivater i kraftkontrakter oppgitt i euro. Valutagevinsten inkluderte også gevinster på intern gjeld oppgitt i euro.

Året før utgjorde resultatet 2 333 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 4 397 millioner kroner. Valutatapet i 2015 besto hovedsakelig av valutatap knyttet til gjeld oppgitt i US-dollar i Brasil, og innebygde derivater i kraftkontrakter oppgitt i euro. Valutatapet omfattet også tap på gjeld oppgitt i US-dollar i Norge.

Så følger hovedtall fra regnskapet.

For mer informasjon, kontakt:
Investorkontakt: Kontakt Stian Hasle, Mob: +47 9773 6022, Stian.Hasle@hydro.com
Pressekontakt: Kontakt Halvor Molland, Mob: +47 9297 9797, Halvor.Molland@hydro.com

NHY: Q4-2016 Rapport (PDF)

NHY: Q4-2016 Presentasjon (PDF)
highlander
02.03.2017 18:05
#7010

Norsk Hydro fortsetter oppgangen på Oslo Børs i kjølvannet av gårsdagens Bloomberg-oppslag om at Kinas miljøvernmyndigheter vil begrense aluminiumproduksjonen nord i landet grunnet luftforurensning...

SEB-analytiker Kenneth Sivertsen viser overfor TDN Finans også til positive uttalelser fra Alcoa-sjef Roy Harvey om at kapasitetskuttene kan være en «game changer», selv om det gjenstår å se om de blir innført.

Alcoa steg nesten 10 prosent i New York i går, men åpner litt ned torsdag.

- Historisk sett kan man nesten anse dette som en «early warning» om at kuttene kommer til å bli iverksatt, men det er ikke gitt at det betyr så fryktelig mye for sektoren siden produksjonen kan flyttes til andre steder i landet, sier Sivertsen til TDN Finans. (Kilde: TDN/HO)
highlander
07.03.2017 11:52
#7029

Norne Securities anbefaler kjøp av Norsk Hydro i en analyseoppdatering.

Meglerhuset peker på at Kinas avgjørelser om å slå ned på luftforurensning vil redusere den kinesiske aluminiumsproduksjonen, samt bidra til å øke prisene.

Norne øker samtidig kursmålet fra 45 til 60 kr.
highlander
08.03.2017 14:29
#7033

Også Goldman Sachs har oppgradert sin anbefaling på Norsk Hydro i kjølvannet av de siste signalene fra Kina:

Goldman Sachs oppgraderer aksjen fra nøytral til kjøp, samtidig som kursmålet løftes fra 44 til 60 kr.
highlander
13.03.2017 08:29
#7045

Danske Bank Markets har gjort helomvending i NHY, og oppjustert aksjen fra selg til kjøp.

Meglerhuset opererer nå med et kursmål på 58 kr.
OldNick
17.03.2017 08:15
#18917

Mange som har snudd i synet på NHY, også JPMorgan's analytikere.

Anbefaling: Kjøp, kursmål: NOK58/aksje


Derfor går Hydro-aksjen så sterkt

Hydro-aksjen stiger til det høyeste nivået siden 2008.

Øystein Byberg, Hegnar.no
16.03.2017
highlander
19.03.2017 19:45
#7066

Nordea Markets har gjentatt kjøpsanbefalingen på Norsk Hydro i en analyseoppdatering, og samtidig økt kursmålet fra 52 til 58 kr, altså samme nivå som Danske Bank la seg på for noen dager siden.
highlander
24.03.2017 13:34
#7077

Berenberg er noe sent ute, men har oppgradert anbefalingen sin på Norsk Hydro fra selg til hold, og samtidig oppjusteret kursmålet sitt fra 29 til 54 kr.
highlander
30.03.2017 12:31
#7095

Lock-up perioden er over og nå skal Norsk Hydro og Orkla bestemme om de vil børsnotere eller selge det 50/50-eide aluminiumsselskapet Sapa. Det diskuteres to veivalg - at Norsk Hydro kjøper ut Orkla eller at Sapa børsnoteres. Siden de to norske industriselskapene slo sammen aluminiumsprofilvirksomhetene sine høsten 2013 har resultatene av omstilling og restrukturering medført en omsetningsøkning på 26 % mens underliggende EBITDA er tredoblet. (Kilde: FA/Xi)
highlander
10.07.2017 07:58
#7304

Norsk Hydro har inngått en avtale med Orkla om å kjøpe deres 50 prosent eierandel i Sapa. Salget gir Orkla en gevinst på fem milliarder kroner:

Orkla selger eierandelen i Sapa til Hydro

Norsk Hydro og Orkla har inngått en avtale som gjør at Hydro kjøper Orklas 50 prosent andel i aluminiumselskapet Sapa. Avtalen gir en gevinst til Orkla på fem milliarder kroner, og verdsetter Sapa til 27 milliarder kroner, det skriver Hydro i en pressemelding.

Hydro får gjennom avtalen fullt eierskap i den globale lederen av ekstruderte aluminiumsløsninger og gjør Hydro til et ledende selskap i den globale aluminiumsindustrien.

- Hydro bekrefter nå sin posisjon som verdens ledende, integrerte aluminiumselskap. Med sterke produksjonsenheter og kompetanse fra gruvevirksomhet til sluttprodukter, styrker denne avtalen vår strategiske retning: Bedre, Større og Grønnere, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

De skriver videre i børsmeldingene at Sapa blir et nyttforretningsområde i Hydro, med navnet Extruded Solutions.

Kjøpesummen skal betales kontant ved gjennomføring, justert for netto gjeld og normalisert arbeidskapital, står det i børsmeldingen.
OldNick
10.07.2017 21:52
#19295

Borsmeldingen fra Hydro:

NHY: Norsk Hydro - Hydro acquires Sapa to create a global aluminium champion

Borsmelding
10.07.2017


NHY: Press release 10.07.2017
______

Analytikerne er storfornoyde (sett fra Hydro's staasted)

Storbank om Hydros Sapa-kjøp: «Veldig rimelig»

Norsk Hydros storkjøp setter en prislapp på 27 milliarder kroner på Sapa, mens analytikerne i Credit Suisse hadde regnet seg frem til en verdi på inntil 35 milliarder


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
10.07.2017

Norsk Hydros kjøp av Orklas halvpart av aluminiumsselskapet Sapa får tommelen opp på Oslo Børs, der Hydro-aksjen stiger.

Mandag morgen varslet aluminiumsselskapet at det kjøper resten av Sapa, en handel som priser hele selskapet til 27 milliarder kroner.

Samarbeidsselskapet ble opprettet i 2013 ved at Orkla og Hydro la inn hver sin virksomhet, og det har vært ventet at Orkla før eller senere ville selge seg ut.

Fra analytikerhold peker flere på at Hydro har fått en god pris i handelen.

Selv sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til E24 at «hvis du ser på analytikerestimatene ligger de godt over det vi har betalt».

«Veldig rimelig»

Storbanken Credit Suisse betegner i et notat kjøpet som positivt, og prisen som «veldig rimelig».

Der viser bankens analytikere blant annet til at de hadde verdsatt Sapa til 35 milliarder kroner i hovedscenarioet, og 31 milliarder i det lave scenarioet.

Analytikerne peker i tillegg på at Hydro får en rabatt sammenlignet med prisingen av konkurrentgruppen.

De mener likevel det mest optimistiske scenarioet ville vært om også Hydro solgte seg ut av Sapa, og betalte ut kapitalen til aksjonærene.

- Imidlertid var vårt syn at det var en god sjanse for at de ville kjøpe Sapa hvis en rimelig avtale kunne bli nådd, gitt den voksende forretningsmodellen og at den legger til betydelig geografisk diversifisering vekk fra Europa, skriver analytikerne.

Ifølge Brandtzæg hadde Hydro tre valg:

- For oss var det et spørsmål om vi skulle gå ut med Orkla eller om vi skulle ha en minoritetsposisjon eller om vi til slutt skulle kjøpe hele selskapet. Vi landet på å kjøpe hele selskapet, fordi vi ser veldig positive utviklingsmuligheter, sier han.

mer paa link
______

Meglerhus vil oppjustere kursmålet til Hydro

Handelsbanken Capital Markets varsler at de vil oppjstere sitt kursmål på Norsk Hydro-aksjen til 72 kroner


John I. Seljehaug, Hegnar.no
10.07.2017

Etter nyheten om at Hydro kjøper Orklas 50 prosents-eierandel i Sapa for 13,5 milliarder kroner, venter Handelsbanken Capital Markets å oppjustere sitt kursmål på Norsk Hydro-aksjen til 72 kroner fra tidligere 70 kroner.

Det fremgår av et kundenotat fra Handelsbanken mandag, ifølge TDN Finans.

Samtidig venter meglerhuset å oppjustere estimatet for resultat pr aksje på Hydro med minst fem prosent, og at kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Hydro opplyste mandag at selskapsverdien på Sapa i transaksjonen er 27 milliarder kroner, mens Handelsbanken har et estimat på 35 milliarder kroner.

«Det må understrekes at Sapa er i svært god stand og vi venter at selskapet vil fortsette å øke inntjeningen de kommende to årene på grunn av selskapsspesifikke årsaker, men også fordi selskapet har en svært fordelaktig eksponering, med rundt 50 prosent av salget fra Europa», skriver Handelsbanken, ifølge nyhetsbyrået.

Endret 10.07.2017 21:52 av OldNick
OldNick
25.07.2017 09:41
#19360

Hydro kom med sin Q2-2017 rapport idag.

Den var stort sett bra, med noen problemer i noen divisjoner.

Også noen finansielle tap på sikringskontrakter. Realisert Al-pris lagger for Hydro i oppgangstrend, da de pris-sikrer (motsatt ned i syklusen).

Markedet sender aksjen ned 4% i øyeblikket.

NHY: Norsk Hydro - Bedre resultat som følge av høyere aluminiumpriser

Børsmelding
25.07.2017

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.930 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.284 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere aluminiumpriser og en gunstig valutakursutvikling. Lavere realiserte aluminapriser og økte råvarekostnader hadde negativ innvirkning på resultatet.

- Underliggende EBIT 2.930 millioner kroner
- Høyere realiserte "all-in" aluminiumpriser, som ble delvis utliknet av lavere realiserte aluminapriser og høyere råvarekostnader.
- Resultatet i Valsede Produkter påvirket av reduserte marginer knyttet til produktmiks og driftsproblemer
- Rekordhøyt kvartalsresultat i Sapa
- Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 500 millioner kroner i 2017
- Avtale om å overta Sapa, ventet gjennomført i løpet av andre halvår 2017
- Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017.
- 4-6% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017, det globale markedet stort sett i balanse

- Høyere aluminiumpriser i kvartalet har styrket resultatene, og jeg er glad for å se at Sapa leverer rekordresultater og fortsetter den sterke trenden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. - Hydro vil bekrefte sin posisjon som verdens ledende integrerte aluminiumselskap med avtalen om å kjøpe Orklas andel på 50 prosent i det verdensledende ekstruderingsselskapet Sapa. Transaksjonen styrker vår strategiske retning om å bli bedre, større og grønnere, med en solid portefølje, unik kompetanse og kunnskap gjennom hele verdikjeden, sier Brandtzæg. Avtalen ventes gjennomført i andre halvdel av 2017, og er gjenstand for godkjenning fra konkurransemyndigheter i enkelte regioner.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned i forhold til første kvartal. Lavere realiserte aluminapriser, drevet av en svakere aluminaindeks og et høyere forbruk av råvarer, påvirket resultatet negativt, mens høyere salgsvolum bidro positivt. Aluminaraffineriet Alunorte og bauksittgruven Paragominas hadde høyere produksjon i andre kvartal etter planlagt vedlikehold i første kvartal. Oppstarten av det nye pressfilteranlegget som skal fjerne og resirkulere lut fra avgangsmassen har medført økte kostnader ved aluminaraffineriet.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i andre kvartal, grunnet høyere realiserte all-in metallpriser, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg vesentlig i andre kvartal, hovedsakelig grunnet positive valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til bedre resultater fra handelsvirksomheten. Resultatene fra omsmelteverkene forbedret seg også i andre kvartal, som følge av økte salgsvolumer og dekningsbidrag.

- Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte gjennomsnittmarginer, som skyldes produktmiks og en avsetning for kompensasjon til ansatte som hovedsakelig er knyttet til tidligere år. Driftsproblemene fra første kvartal er delvis løst, noe som har redusert de negative kostnadseffektene på resultatet for andre kvartal.

Endret 25.07.2017 10:00 av OldNick
OldNick
25.07.2017 09:42
#19361

Aluminiumverket i Neuss har hatt fordel av metallprisutviklingen og lavere aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere produksjon og priser.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, og selskapet leverte et rekordhøyt kvartalsresultat. Dette er i tråd med det generelle sesongpreget i markedet, men er også knyttet til forbedringer i selskapet.

Hydro gjorde framskritt i forbedringsprogrammet "Bedre." Selv om resultatet er litt bak plan venter vi å nå både målet om 500 millioner kroner for året og 2,9 milliarder kroner innen 2019.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,1 milliarder kroner, og var 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,3 milliarder kroner, inkludert utbytte på 1,5 milliarder kroner fra Sapa og oppbygging av driftskapital grunnet sesongeffekter og høyere priser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,1 milliarder kroner. Det ble utbetalt 2,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.946 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater på 66 millioner kroner, og positive metalleffekter på 138 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også et netto tap på 56 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater og netto valutatap.

Resultat etter skatt utgjorde 1.562 millioner kroner i andre kvartal. Dette omfatter et netto valutatap, i hovedsak urealisert, på 918 millioner kroner, som reflekterer en svekkelse av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens styrkingen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har gitt et urealisert tap på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

mer på link


Investorkontakt: Stian Hasle, Mob: +47 9773 6022, E-post Stian.Hasle@hydro.com
Pressekontakt: Halvor Molland, Mob: +47 9297 9797, E-post Halvor.Molland@hydro.com

NHY: Q2-2017 Report (PDF)

NHY: Q2-2017 Report (PDF)
______

Media:

E24: Svakere fra Norsk Hydro. Norsk Hydros resultat etter skatt i andre kvartal er svakere enn ventet og ned 25 prosent fra i fjor. Men det underliggende resultatet stiger kraftig

Hegnar: Høyere priser sikret penere bunnlinje for Hydro. Leverer sitt sterkeste underliggende resultat på flere kvartaler
______

Forventer Hydro vil fortsette å levere solid

Standard & Poor's bekrefter BBB/A2-rating på Norsk Hydro med stabile utsikter.

John Inge Seljehaug, Hegnar.no
24.07.2017
highlander
08.09.2017 10:07
#7435

Exane BNP Paribas har kommet med en analyseoppdatering der de oppgraderer sin anbefaling på NHY til «outperform» fra «neutral».

Samtidig løfter meglerhuset kursmålet fra 50 til 65 kr.
highlander
15.10.2017 16:07
#7538

Sparebank1 Markets har oppgradert Norsk Hydro fra selg til nøytral i en analyseoppdatering.

Samtidig har meglerhuset løftet kursmålet fra 44 til 64 kr.
OldNick
30.11.2017 08:56
#19711

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
08.12.2017 16:33
#7723

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
15.12.2017 14:02
#7763

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
21.12.2017 14:29
#7787

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
11.01.2018 13:49
#7891

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
blåball
11.01.2018 14:19
#3899

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
17.01.2018 15:05
#7937

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
blink
17.01.2018 18:02
#24900

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter