Du er her: Forside > POLITIKK > En nasjon på trygd.
En nasjon på trygd.
OldNick
28.08.2013 16:39
#14914

Sakser:

T.Røe-Isaksen:

Ikke nok icentiv for jobbe


Et understatement. Kan Høyre gjøre noe med det? Kan FrP?

Disse på uføretrygd eller "avklaringspenger" velger vel hovedsaklig venstresiden?

Jobb hele livet og få 115 kroner ekstra i pensjon

Forskjellen på å jobbe hele livet og gå trygdet utgjør ikke mer enn 115 kroner dagen som pensjonist


HegnarOnline
28.08.2013

De som begynner å jobbe nå vil maksimalt få 240.000 kroner hver i pensjon fra Folketrygden - uansett hvor mye de tjener og betaler i skatt frem til de fyller 67 år.

De som er trygdemottagere hele livet får minimum 170.000 kroner i årlig pensjon. Dette fremkommer av NAVs pensjonskalkulator, skriver Finansavisen i dag.

Den reelle differansen er imidlertid mindre enn 70.000 kroner. Justert for skatt blir den maksimalt 42.000 kroner, altså 115 kroner, skriver avisen.

Det betyr at en som jobber hele livet vil ha 115 kroner mer å rutte med per dag enn en som går trygdet hele livet.

De som jobber må bidra ekstra

Men så er det slik at de som jobber, tjener penger og betaler skatt, også må sørge for de som ikke kan jobbe, slik at de også får sin pensjon og i sin trygd.

For å få maksimal uttelling fra Folketrygden, må arbeidstager og arbeidsgiver gjennom folketrygdavgift og arbeidsgiveravgift betale minst 5,6 millioner kroner over 42 år.

Basert på en forventet levealder på 84 år, får man igjen 3,6 millioner kroner, skriver Finansavisen.

De øvrige 2 millionene som er innbetalt - pluss avkastningen - blir øremerket bort fra arbeidstageren.

Ikke nok icentiv for jobbe

Høyres Torbjørn Røe Isakens mener at gjeldende pensjons- og skattesystem gir tilstrekkelig incentiver til å jobbe.

Arbeidslinjen forutsetter at det skal lønne seg å jobbe. Det ligger ikke gode nok incentiver på plass når det gjelder pensjoner, sier han til Finansavisen.
Verbier
28.08.2013 19:04
#2338

Gjør som Ålborg:
La unge arbeidsføre som mottar sosialstønad klippe hekk og slå plen hos eldre i samme øyeblikk som utbetaling av stønad starter.

Aftenposten:
"...Sier fra seg støtten
Ifølge Ugebrevet A43, utgitt av den danske Landsorganisasjonen, rekker kun en brøkdel av unge danske arbeidsledige i Aalborg å få stønad før de er ute av systemet igjen. Det forklares med at kommunen har innført en modell der de unge blir sendt ut for å klippe hekker og slå plenen for eldre i det øyeblikk de melder seg som arbeidsledige.

Det virker så avskrekkende at en svært liten prosentandel blir gående på stønad "
...

"Brødrene Kenneth (30) og Thomas (28) Christensen synes det er naturlig at sosialhjelpsmottagere må jobbe når de får penger fra det offentlige. - De belaster jo statskassen, poengterer Thomas. "

Endret 28.08.2013 19:06 av Verbier
OldNick
28.08.2013 21:12
#14917

re. Verbier,

Det virker som de rød-grønne ser på sine uføretrygdede som mer verdifulle enn vi andre som må jobbe for å leve. De er "verdifulle" for dem fordi de nok er blant deres kjernevelgere. En "vakker" symbiose?
______

Kostnadsbomber i pensjonsvalg

Alle nordmenn vil bli berørt av endringene i pensjonssystemet de neste fire årene. Likevel er pensjon et ikke-tema i valgkampen. DNs pensjonspanel har vurdert partienes pensjonspolitikk


Anita Hoemsnes, DN.no
28.08.2013

Enten den kommende regjeringen er rød, blå eller grønn vil den de neste fire årene få ansvar for å gjennomføre de største endringene i pensjonslovverket siden pensjonsreformen ble innført i 2007.

En gjennomgåelse av partienes handlingsprogrammer viser store forskjeller i hva som vektlegges for det fremtidige pensjonssystemet. Det er også høyst variabelt hvor mye plass partiene bruker på pensjon i programmet. Senterpartiet har kun noen få linjer, mens Frp har et helt kapittel (se utdrag fra partiprogrammene i bunnen av saken).

DNs pensjonspanel har gått gjennom partienes forslag og vurdert det økonomiske omfanget, samtidig som det har sett på hvem som blir mest berørt.

...

De neste fire årene skal

- Tjenestepensjonen i privat sektor tilpasses folketrygden. Ventet å skje i 2015.
- Tjenestepensjonen i offentlig sektor tilpasses folketrygden. Ventes å tas opp i tariffoppgjøret 2014.
- Innføring av ny uførepensjon. Ventes å skje i 2015.

...

Partienes Pensjonspolitikk

I løpet av den neste stortingsperioden vil store, viktige beslutninger om de fremtidige pensjonene for offentlig og private ansatte samt uføre tas. I partienes programmer for 2013-2017 er det nedfelt hva de mener er viktig i pensjonssystemet. Utdrag fra de enkeltes partiprogram.

SENTERPARTIET

- Vil heve den generelle aldersgrensen i arbeidslivet.
- Vil fase ut ulike særaldersgrenser

VENSTRE

- Vil la den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat bedrift eller i egen virksomhet.
- Fjerne de fleste pensjonsprivileger for særskilte sektorer og tariffområder, samtidig som skattefradrag for individuelle forsikrings- og pensjonsspareordninger økes og gjøres mest mulig like for alle.
- Avvikle særaldersgrenser og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesadgang fra 70 til 75 år.
- Avvikle de statlige bidragene til afp og gi incentiver for at folk skal jobbe lenger og ikke kortere.

KRISTELIG FOLKEPARTI

- Vil øke aldersgrensen for når arbeidsgiver kan si opp en arbeidstager på grunn av alder fra 70 til 75 år.
- Vil fjerne eller heve særaldersgrensene for enkelte grupper.
- Legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon.
- Arbeide for at pensjonsreformen intensjoner blir mest mulig samsvarende i både private og offentlige pensjons-ordninger.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

- Vil ha kollektive og tariffestede pensjonsordninger for å dempe den enkelte arbeidstagers risiko.
- Vil etablere brede pensjonsordninger i privat sektor, som blant annet vil nøytralisere kjønnsforskjeller.
- Vil gradvis øke minimumssatsene i obligatorisk tjenestepensjon og innføre obligatorisk uføredekning.
- Vil videreføre de offentlig ansattes pensjon på minst 2/3-deler av sluttlønn.

ARBEIDERPARTIET

- Ønsker å lovfeste et bredt, kollektivt avtalefestet pensjonssystem i privat sektor, fordi innskuddspensjon og OTP ikke gir gode nok pensjonsytelser.
- Sikre rammebetingelsene for afp i privat sektor.
- Vurdere aldersgrenser.
- Stimulere til at flere eldre står i arbeid også etter fylte 70 år.

FREMSKRITTSPARTIET

- Sikre fleksibilitet og mulighet for offentlig ansatte til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt.
- Vil at den statlige delen av afp-tillegget skal omfatte alle pensjonister.
- Vil at offentlig a
Rune Hansen
28.08.2013 21:27
#8269

En typisk Arbeiderpartivelger....
OldNick
29.08.2013 17:22
#14923

Avklaringspenger = Vente-penger på uføretrygd?

For AP = grunnfjellet blant velgermassen?

På tide at almenn-legene får en nye krav til å trygde færre, og be dem finne seg en jobb, hvis ikke bør de tas fra retten til å trygde folk.

Færre blir uføre

Andelen uføre går ned, men gleden er kortvarig og blant unge betegner NAV trenden som bekymringsfull


Anne Lindeberg, DN.no
29.08.2013

Ved utgangen av første halvår var det 307 100 uførepensjonister i Norge. Dette utgjør 9,4 prosent av befolkningen mot 9,6 på samme tid i fjor, melder NAV.

Årsaken til nedgangen er at flere går av med alderspensjon og færre nye kommer til. Men blant de unge øker andelen uføre fortsatt.

- Selv om vi nå ser at det blir færre uføre, venter vi at antallet vil øke til neste år. Flere av de som til neste år har brukt opp retten til arbeidsavklaringspenger, vil fylle vilkårene for å få en uførepensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Bekymringsfullt

I første halvår fikk 11.800 personer innvilget uførepensjon. Dette er færre enn de siste tre årene, og sammenlignet med i fjor er nedgangen ekstra stor. Denne nedgangen skyldes at NAV i 2012 behandlet flere uføresaker enn vanlig.

Det er nå 10.200 uføre i aldersgruppen 18-29 år. Dette tilsvarer 1,3 prosent av befolkningen på samme alder. Sammenlignet med i fjor har andelen unge uføre økt med 0,1 prosentpoeng.

- For andre år på rad ser vi nå en økning i andelen unge uføre. Det er bekymringsfullt. De som blir uføre i ung alder, risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet. NAV har tro på at det er mulig å hjelpe flere unge med helseutfordringer i arbeid, og har dette som prioritert oppgave. Det er viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig og vi trenger et tettere samarbeid med arbeidsgivere som kan gi ungdom en sjanse, selv om de ikke kan yte 100 prosent, sier Joakim Lystad.

Forventer økning

I følge nye prognoser vil antallet uførepensjonister øke fra et gjennomsnitt på 308.000 i år til 315.000 neste år. Mange nærmer seg da makstid for å motta arbeidsavklaringspenger (fire år) og i denne gruppen er det mange personer som vil fylle vilkårene for uførepensjon. En god del av disse vil være personer som tidligere mottok tidsbegrenset uførestønad og som i mange år har vært utenfor arbeidslivet på grunn av helseutfordringer.
motbedreviten
29.08.2013 22:54
#2316

Kan være greit med en total på folk som ikke er på jobb i arbeidsfør alder.
16% uføre, (9,4% av total befolkningen)
2,7% arbeidsledige
3% AAPere
5,6% syke, varierer, tok en ca årlig gjennomsnitt
2% AFPere, circa

Da har vi 29,3%.

Tar man med de ikke arbeidssøkende heimeværenden, studenter og permisjons gruppene, som til sammen sikkert står for 3%, da kommer man til, at 1 på 3 av de i arbeidsfør alder er utenfor.

.
Loffen
29.08.2013 23:11
#10670

Hva med oss som er på jobb i 8 timer og bare går og svimer i 4 av dem?

- skal du ikke telle med oss også? Vi er mange!
falitt
29.08.2013 23:27
#21026

Hvorfor skrikes det så mye om uføretrygdede ?
Personlig er jeg forundret over at så få unge er på uføretrygd. 1,3% er egentlig forsvinnende lite.

Det omfatter trafikkskadde, folk med store misdannelser, sterkt psykisk syke, osv. osv.

Når vi så vet at 1-3% av unge er MR, dvs. "Mental retardation (MR), with a prevalence of 1-3% in the industrialized countries, is defined by an IQ<70 with deficits in adaptive skills with onset in childhood before the age of 18. "

ja, så kan man lure på hvorfor så få er uføretrygdet. IQ < 70%, burde vel automatisk kvalifisere til uføretrygd. Tar man så med trafikkskadde, fysiske handikapp, psykiske handikapp osv., ja så burde vel andelen vært en god del høyere.

Når det gjelder eldre årsklasser, ja så er uføretrygd, en grei parkering inntil folkepensjon for eldre som egentlig er "dyttet" ut av arbeidslivet som uproduktive. De har ofte liten utdannelse, har hatt fysisk arbeid de ikke lenger er egnet til. Den store majoriteten er over 60 år. Det har ingen hensikt å prøve å "omstille" disse til nytt arbeid. For samfunnet er det langt billigere å la disse få en liten uføretrygd til man når FP enn forsøk på omstilling.

Husk også at i et samfunn som vårt, er forbruk 70% av økonomien. Det er faktisk gunstig for samfunnet å la uproduktive heve en lav trygd, istedet for å la disse flyte rundt i samfunnet som "romfolk". D.v.s. heve litt sosialstøtte, stjele, tigge osv., osv...

Endret 29.08.2013 23:30 av falitt
motbedreviten
29.08.2013 23:38
#2317

Helt enig Loffen.
Av de 66% som møter opp på arbeidsplassen gjør mange en dårlig jobb. Kansje halvparten? Så du er ikke alene, sant det.

Tenker da spesielt på jobbene i byråkratiet.
.

Endret 29.08.2013 23:40 av motbedreviten
OldNick
29.08.2013 23:46
#14927

re. falitt,

IQ < 70?

Ikke mye de kan brukes til nei, med de vil vel være velkvalifiserte til politisk arbeid?

De kan antakeligvis lære seg enkle setninger som er velbrukt innenfor norsk politikk. Så kan de holde en vel ansett konversersasjon blant sine likemenn (og kvinner) gående hele dagen.


re. Loffen,

gi oss navn og telefon til din arbeidsgiver så vi kan ta en prat med dem.

Tror ikke det er noe problem å få dem til å bare gi deg lønn for den tiden du jobber, så kan du velge om du vil svime de resterende timene på jobben, hjemme eller andre steder du foretrekker.

Regner med at "Loffen" er velkjent for dem?
Eller er ledelsen enda mer i svime enn de ansatte?

Det skulle ikke være Norges Bank du er ansatt i?

Endret 29.08.2013 23:46 av OldNick
motbedreviten
29.08.2013 23:56
#2318

falitt,
Riktig, de unge, utenfor, er ofte ikke kommet til et "anerkjent uføre" stadiet.
Lever ofte på foreldre, lenge, dessverre. Ofte håp at de vil komme på egne ben, noe de ikke vil eller greier.
Eller får sosialstønad.
Loffen
30.08.2013 13:47
#10671

Nå ble det litt hektisk her igjen.

Vafler i kantina!

De siste får ikke noe, så jeg får bare hive meg rundt.

Ser også fram til fredagens høydepunkt: Fagforeningens utlodning av ei halv ei.
- jeg er eneste medlem i den avdelingen, så det blir ofte gevinst!
OldNick
02.09.2013 21:18
#14958

Det er slik ungdom vi ønsker.

Ta fatt i egen situasjon og gjør noe med det.

Men, for mange skjer det ikke dersom de ikke får mye hardere krav til å komme seg ut og greie seg selv. Foreldre gjør dem ofte en bjørnetjeneste ved å synes synd på poden eller datteren, og gi dem et lett liv hjemme.

Så må samfunnet stille opp og stille krav, spesielt på skolen og senere NAV, om de havner der.

Disiplin er en savnet egenskap, som noen få har naturlig, mens som de fleste må lære, gjerne den harde veien gjennom å bli stilt krav til.

1 av 2 mener unge bør lære av svenskenes arbeidsinnsats

Samtidig sliter de yngste arbeidstakerne med å få deltidsjobb


Anne Gunn Halvorsen, DN.no
01.09.2013

Utdrag:
«Dagens ungdom» er sjelden populære i folkedypet. En ny undersøkelse bekrefter at mange fremdeles ser skrått ned på de unge. To av fem synes dagens ungdom er latere enn før. Én av to mener de bør lære av svenskenes arbeidsinnsats.

Samtidig vil de unge gjerne jobbe. 63 prosent av dem mellom 16 og 29 år sier at de ønsker en deltidsjobb, ifølge undersøkelsen som er utført av Norstat.

...

Det ble alltid underskudd

En av de heldige som fikk deltidsjobb før han ble atten, er Tuncel Ugur (18). Nå jobber han kvelder i en elektronikkbutikk, samtidig som han går på videregående. Han fikk behov for sine egne penger da han ble 17 år. Fritiden hadde begynt å koste dyrt.

- Det var kantinemat på skolen, paintball, festing, gokart. Det ble alltid underskudd. Vi kompisene satte oss ned og sa ok, nå er det nok. Vi er gamle nok til å stå på egne ben og ikke være avhengig av foreldrene våre. Vi skal henge mindre i fritiden og heller bruke tiden mer fornuftig, sier Ugur.

Han gikk på jobbsøkerkurs, og med det han kaller «den perfekte søknaden» i hånden fikk han deltidsjobb i bokhandel. Attesten derfra hjalp ham etterhvert videre til elektronikkbutikken.

- Tror du ungdommen er latere enn før?

- Nei, jeg vet at ungdommen kan gjøre mye om de gidder. Akkurat det høres vel litt ut som det samme som å være lat, men får du en ungdom mellom 16 og 18 år motivert til å søke jobb, så vil han gjøre det. Men det kommer veldig an på miljøet man vanker i, i mitt miljø tok vi et aktivt valg om å henge mindre. Jobbsøkerkurset var også veldig motiverende.

Mer på link

Endret 02.09.2013 21:18 av OldNick
OldNick
27.02.2014 08:46
#15483

Det er for jævlig å lese om denne svindelen.

Nye eksempler gang på gang.
Siden ingen myndigheter ser ut til å ville ta tak i problemet, burde det dannes et borgervern e.l., noen som tok fatt og fikk hevet disse svindlerne ut av landet, en gang for alle.

I Norge synes alle apatiske, vi står med lua i handa og lar oss rundstjele, uten å tørre å ta til motmele i media eller på gaten av redsel frå bli hundset av sosialistene.


Hver somalier som henter ektefelle i hjemlandet koster Norge 9 millioner kroner

Mens sysselsettingen stuper blant somaliske innvandrere, henter de fleste ektefeller fra hjemlandet. Det blir dyrt for den norske velferdsstaten


Redaksjonen, HegnarOnline
26.2.14

Selv om de ligger på bunnen av SSBs sysselsettingsstatistikk, og ikke tilfredsstiller det gjeldende forsørgerkravet på 246.000 kroner i dokumenterbar inntekt før skatt, klarer likevel de fleste gifteklare somalierne å hente seg ektefelle fra hjemlandet, skriver Finansavisen i dag.

I perioden 2007 til 2012 inngikk somaliske innvandrere nesten 1.200 ekteskap. I mer enn 600 av tilfellene ble ektefellen hentet fra Somalia, fremgår det av en oversikt i avisen.

Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som er innhentet av Human Rights Services.

«5,5 milliarder kroner i medgift»

- I familieetableringssaker for ektefeller fra Somalia gift med somaliske borgere i Norge, er det et unntak fra underholdskravets størrelse når referansepersonen i Norge har uførepensjon eller alderspensjon som tilsvarer fullt minstepensjonsnivå med høy sats, sier områdeleder Anne Kari Kollstrøm i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Finansavisen.

Mens en gjennomsnittlig ikke-vestlig innvandrer gir opphav til statsfinansielle svekkelser på 4,1 millioner 2012-lønnskroner, fører den lave sysselsettingen blant somaliere, på under 28 prosent, til at hver somalier gir opphav til hele 9 millioner kroner i fremtidige nettoforpliktelser for statskassen.

Når en ny ektefelle hentes fra Somalia vil denne forpliktelsen ha samme effekt som medgift. De tilreisende bruder og brudgommer har i praksis utløst en «statlig medgift» på til sammen 5,5 milliarder kroner i perioden, skriver avisen.

Vil heve grensen

Etter det Finansavisen forstår ønsket regjeringen å heve forsørgerkravet, som i dag er på 246.000 kroner, til 350.000 kroner, men Venstre og KrF allerede har klart å justere dette ned til 300.000 kroner.

Videre skal angivelig både Venstre og KrF kreve såkalte «skjønnsmessige vurderinger» både med hensyn til forsørgerkravet og aldersgrensen, skriver avisen.

Endret 27.02.2014 08:46 av OldNick
olejoerg
27.02.2014 15:23
#4668

OldNick

Så du tror med andre ord ikke at det blir fremtidig arbeidskraft og inntekter av denne praksisen?

Det tror forøvrig ikke jeg heller, den eneste bieffekten er nok importen av Khat, og der får jo ikke staten engang inn mva.
javelda
05.04.2014 16:06
#4979

Nå skal vi bli hele Europa.s sosialkontor. Det synes Arbeiderpartiet er ok.Heia Norge.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/barnetrygden-kan-bli-lagt-om/a/10147250/
OldNick
28.08.2014 08:53
#15951

Her kan de blå-blå få noen ideer til hvordan trygdesnylting fra EU kan bekjempes.


Tyskland med tiltak mot trygdesnyltere

Den tyske regjeringen planlegger nye tiltak for å hindre at EU-borgere misbruker det tyske velferdssystemet


NTB, E24.no
28.08.2014

Tiltakene er et svar på det enkelte politikere kaller «fattigdomsinnvandring», melder AFP.

Statsminister Angela Merkels allierte i CSU har med slagordet «løgnere må ut», ledet an i kravene om at trygdesnyltere blir utvist av landet.

Ifølge et lovutkast vil EU-borgere som misbruker velferdssystemet bli sendt til hjemlandet, og de vil få et midlertidig innreiseforbud til Tyskland.

Borgere fra andre EU-land vil også få en frist på seks måneder til å skaffe seg arbeid i Tyskland.

Lovforslaget er ennå ikke godkjent av den tyske nasjonalforsamlingen.
Akilles
17.09.2014 09:02
#5896

The War on Poverty Has Been a Colossal Flop

The media frequently associate the idea of poverty with being homeless. But less than two percent of the poor are homeless. Only one in ten live in mobile homes. The typical house or apartment of the poor is in good repair and uncrowded; it is actually larger than the average dwelling of non-poor French, Germans or English.

According to government surveys, the typical family that Census identifies as poor has air conditioning, cable or satellite TV, and a computer in his home. Forty percent have a wide screen HDTV and another 40 percent have internet access. Three quarters of the poor own a car and roughly a third have two or more cars.
javelda
17.09.2014 10:30
#5162

Heia NAV.

En rekke av de unge nordmennene som nå vier livet sitt til hellig krig mot vestlige verdier, har selv mottatt pengestøtte fra den norske velferdsstaten.

http://http://www.dagbladet.no/2014/09/17/nyheter/pluss/nyheter_pluss/norske_islamister/syria/35295882/
OldNick
17.09.2014 11:16
#16033

Rett link til artikkelen til javelda


Og disse er velfødd, veltrent, psykisk stabile og godt kledd kan vi tolke utifra denne artikkelen. Ypperlig trenings-senter i NAV.

Alt finansiert av norske skattebetalere.


Skandinavia har noen av de flotteste krigerne

Mannen som trener Jihad-krigerne roser skandinavere


Eline Hvamstad, Hegnar.no
12.09.2014

- Jeg har sett mennesker fra hele verden her, jeg har testet dem og trent dem. Tunisiere, egyptere, tsjetsjenere og europeere.

- Skandinavia har noen av de flotteste krigerne. De er rolige, vennlige, smarte og balanserte. De kommer også til Syria med godt utstyr, jakker og sko, sier Israfil Yilmaz til VG.

Han har militærerfaring fra Nederland og er instruktur på en treningsleir for fremmedkrigere i Syria.

De fleste skandinvene Yilmaz trente var i hovedsak dansker og svensker. Ifølge ham dro nordmennene til en annen treningsleir.

Til avisen forteller han at mange av dem som har vært innom treningsleiren nå er medlemmer av IS.
OldNick
07.06.2017 15:06
#19170

Det er mange eksempler på samfunnsødeleggende virksomhet som bedrives på Stortinget. Dette er et av dem.

Å vedta at snyltere som kommer hit skal få stadig større andel av våre skattekroner burde vært karakterisert som ulovlig. Men, på Stortinget kalles alt politikk, så da er en det høyverdig aktivitet.

Mange av disse som sitter på Stortingsbenken, skulle ikke sittet der, men på tiltalebenken, tiltalt for samfunnsødeleggende virksomhet.

Men, det går jo ikke i vårt sosialistiske paradis.

Ap stemmer ned regjeringsforslag om innstramminger for flyktninger

Ved å stemme mot innstramminger i særfordeler for flyktninger, velger Jonas Gahr Støres og Arbeiderpartiet trygdelinjen fremfor arbeidslinjen, tordner Trond Helleland i Høyre.

Farid Ighoubah, Nettavisen
07.06.2017
skipper*
07.06.2017 22:51
#12698

OldNick

Du har helt rett, deler an denne gjengen som sitter på Stortinget har aldri vært i arbeid --- og vi kaller det demokrati... de burde vært lovfestet krav til kompetanse for å stå på en stortingsliste...

Jonas stakkars vet ikke hva han skal finne på for å få velgere så han er totalt på vil spor og styrt av AP-mafiaen i LO
mats2005
07.06.2017 23:04
#13255

Hva med hobittene, er dem trygdefans?
Jeg får brekkningsfølelser hver gang jeg ser sjefshobbitten, så jeg rekker aldrig å få med meg alt dem er for og i mot.
OldNick
19.09.2017 10:02
#19498

Nok en statistikk som peker nese av arbeidsfolk i Norge.

Men, disse hegner venstresiden og snillistene om, det er stemmekveg vet du.

Dette, sammen med offentliges pensjonsordninger, er elefanter i rommet i Norge.

Skal de blå-blå ta fatt i disse to problemene denne perioden? Jeg tviler...

Vi får like mye betalt for å være hjemme som for å gå på jobb

Det går flere årsverk tapt i Norge enn i land vi kan sammenligne oss med. Årsaken er våre generøse velferdsordninger, mener økonomer


Marianne L. Skarsgård, Hegnar.no
19.09.2017

Rundt hvert femte årsverk gikk tapt i Norge i fjor, og andelen har holdt seg rundt 20 prosent de siste 12 årene, skriver DN.

- Vi får like mye betalt for å være hjemme som å være på jobb. Det gjør at incentivene for å jobbe er problematiske, sier økonomiprofessor Katrine Løken ved Universitetet i Bergen, ifølge avisen.

Hun mener summen av «veldig generøse velferdsordninger» gjør at vi får flere utenfor arbeidslivet.

Også professor i samfunnsøkonomi Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole er ifølge DN bekymret for andelen utenfor arbeidsmarkedet.

- Dette er et stort tall, og det kan vi ikke leve med, sier Salvanes til avisen.

DN skrev mandag at 687.000 årsverk ifølge Nav i fjor gikk tapt på grunn av sykdom eller ledighet.

Endret 19.09.2017 10:04 av OldNick
Beins
19.09.2017 14:02
#11166

Det er ulike faktorer som styrer dette her.

Produktivitetsutviklingen i norsk økonomi er avgjørende, og for tiden er den dårlig. Alle snakker om robotene, men få ser dem. Økt produktivitet gir vekst, men faktisk er BNP per innbygger lavere nå enn i 2007. Det gir dårlig grunnlag for eldrebølgen.

Der spiller innvandring og integrering en viktig rolle. Få vi oppgradert innvandrernes kunnskaper og yrkesdeltakelse? Spesielt asylsøkere og flyktninger. Uten kraftig bedring her, må velferdsstaten reduseres.

Det tredje er at vi lever mye lenger enn før. Det kan føre til for høye pensjoner totalt. Levealderjusteringen må eventuelt økes.

Så er det utdanningstida - kan den reduseres via mindre feilvalg i skolesystemet og høyere utdanning. Mange er 30 år når de begynner å jobbe for alvor.

Sykelighet er en alvorlig faktor blant unge mennesker som blir uføre. Mye av dette er psykiske plager. Hva kan gjøres der?

Offentlig sektor har gode pensjoner, men relativt lave lønninger for høyt utdannet arbeidskraft. Jurister og siviløkonomer tjenere en god del mindre enn i privat sektor. De lavt utdannede kommer best ut i stat/kommune.

Oljepenger smører hele systemet, slik som med landbruk og avisene.
Dersom olje/gass skal bygges raskt ned, kreves det langt mer dramatiske endringer.

For oss som er pensjonister eller de som har planlagt å bli det snart, er det dog viktig med forutsigbarhet slik at man får signalene i god tid og kan tilpasse seg. Fikse løsninger over natta fungerer dårlig.

Når det er sagt, er Norge det landet i vesten som er best rustet til å betale ut sine pensjonsforpliktelser.
For USA og Sør-Europa - må tanken på pensjoner og annet sosialt være skremmende, med megagjeld allerede.

Endret 19.09.2017 14:09 av Beins
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter