Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
OldNick
09:36 28.02.2014
#15495

Forrige tråd: Nordic Mining - Ting tar tid

____________________________________


Nordic Mining's interim report for the quarter ended 31 December 2013

Børsmelding
28.02.2014

Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the fourth quarter 2013.

Important events from 1 January 2013 and year-to-date:

Strategic focus on the permitting process for the Engebø rutile project
The Group's near-term strategic focus is to secure permits for the Engebø project. The government has stated growth ambitions for the mineral industry and more predictable planning processes towards permitting. Further, the government confirms that sea disposal of tailings may be an acceptable solution combined with strict criteria and comprehensive monitoring of the environment. For the Group's other projects, alternative financing and cooperation scenarios are investigated in order to continue development work.

Results from ongoing measuring program in line with expectations
Nordic Mining is executing a survey and investigation program to comply with the Ministry of Climate and Environment's request for additional information regarding the Engebø rutile project. The results so far show a moderate water circulation within the area of the planned tailings disposal. The results are in line with the measurements included in the environmental impact assessment for the project. The measurement program will be finalised in August 2014. Other activities in the investigation program, including ROV surveying will be executed in spring 2014.

Keliber's lithium resources are steadily increasing
In 2013, Keliber has more than doubled the JORC compliant resource and reserve estimates for its contemplated lithium production. In February 2014, the Finnish government has accepted Keliber's offer to acquire the Rapasaari deposit. A new drilling program has been initiated, and updated resource and reserve estimates are expected in Q2 2014.

Successful pilot scale testing of production of alumina from anorthosite
In 2013, the leaching of alumina from anorthosite was successfully tested in pilot scale. Alumina was dissolved within a short timeframe. Techno-economic evaluations indicate positive preliminary project
financials for an annual production of around 900,000 tonnes of alumina from anorthosite.

Substantial mineral values on the Norwegian seafloor
In the pre-project carried out by the Norwegian University of Science and Technology ("NTNU") and Nordic Ocean Resources with support from Statoil ASA the value of seabed minerals within the Norwegian zone has been estimated in the range NOK 400 - 1,000 billion. The Norwegian zone includes a large part of the Mid-Atlantic Ridge and contains substantial volumes of i.a. copper, zinc, silver and gold.

New Exploration Rights granted on the Øksfjord Peninsula
In January 2014, Nordic Mining was granted two new Exploration Rights east of the Reinfjord prospect. Electromagnetic data from the Geological Survey of Norway show an anomaly with particularly low resistivity in the granted area.

Divestment of Gudvangen Stein Gudvangen Stein was divested in June 2013

For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941.

Oslo, 28 February 2014
Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining: Q4-2013 Report (PDF)

Endret 28.02.2014 09:39 av OldNick
renud
14:38 28.02.2014
#8003

Norsk Bergindustri: Mineralnæringen som satsingsområde - møter med Sanner og Mæland. 28.02.2014

Norsk Bergindustri jobber hardt for at regjeringen skal følge opp målet om å gjøre mineralnæringen til et viktig satsingsområde. De siste ukene har Hanne, Elisabeth og Olav møtt tre medlemmer av regjeringen for å sikre konkrete tiltak som styrker næringens rammevilkår.
Etter at regjeringen pekte ut mineralnæringen som et viktig satsingsområde, har Norsk Bergindustri vært opptatt av at politikerne skal følge opp visjonen med konkret handling. I den anledning har vi gjennomført møter med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Våre hovedbudskap overfor statsråder og statssekretærer er basert på innspillene vi fikk i medlemsworkshopen som ble gjennomført i januar.

Gjennomførte møter i februar, og våre hovedbudskap:

Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (H)
Bergindustrien er en avgjørende faktor i utviklingen av grønn teknologi
Behov for styrket forutsigbarhet. Fylkesmennene må få et klarere regelverk å forholde seg til, og bedrifter med lignende produksjonsprosesser som pukk/grus burde derfor bli omfattet av kap. 30 i forurensingsforskriften
Den norske mineralnæringen skal bli blant de mest miljøvennlige i verden. Det er bra, men krever konkrete politiske tiltak

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)
Behov for styrket forutsigbarhet i planprosesser
Behov for lokal kompetanse i kommunene / fylkesgeologer over hele landet for å sikre lokal ivaretakelse av mineralressurser
Oppfølging av mineralstrategien; særlig med hensyn til forholdet mellom næring og kommune
Bergindustrien og lokalsamfunnene. Industrien og lokalsamfunnene er gjensidig avhengig av hverandre, og det forplikter for begge parter
Behov for avklaring rundt mineralloven og Sametinget

Monica Mæland, næringsminister (H)
For at bergindustrien skal ha en fremtid, må man legge til rette for økt kompetanse både i industrien, blant myndighetene og i akademia
Oppfølging av mineralstrategien. De gode intensjonene må følges opp av reelle tiltak.
Behov for å styrke NGU og Direktorat for naturforvaltning
Offentlige innkjøpere må prioritere norsk naturstein i langt større grad enn i dag.

Endret 28.02.2014 14:40 av renud
hermanh
14:15 02.03.2014
#1

Har følgt innlegga her og det er mykje bra som er skreve.

Eg har følgt med på det som kan sjå ut som ein ny offensiv mot Engebøprosjektet fra naturvenforbundet, ref fokuset mot nanopartikkler, men også fra Sogn og Fjordane venstre og SV, ref nye utspel i media. Ser at dette vart teke opp i den førre tråden om NOM.

Eg er ikkje heilt sikkert korleis eg skal tolke denne motstanden, om det berre er siste krampetaket før prosjektet vert godkjent eller om dette er starten på ein ny fanesak for venstre i regjeringa og noko som kan resultere i ein hestehandel.

Det som eg har funne og som kan vere relevant for dette er at miljøvernministeren Tine Sundtoft, kommunal og moderniseringminister Jan Tore Sanner, representanter fra Nordic Mining, samt naustal kommune har hatt møte om Engebøprosjektet den 17 desember 2013.

Dette går fram av http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/om-departementet/kommunal--og-moderniseringsministeren/kalender-for-kommunal--og-moderniserings/2013/desember/moter-representanter-for-naustdal-kommun.html?regj_oss=1&id=747736

Dette er dermed gamalt nytt, med uansett tolkar eg dette positivt da det syner at Nordic mining har ein aktiv dialog med miljøvernministeren og det er vel dette departementet som har nøkkelen til denne godkjenninga, dersom eg har forstått dette riktig.

I tillegg har Tine Sundtoft eit personleg fokus på at lokaldemokratiet skal få større miljømakt, jamfør http://www.okokrim.no/miljokrim/nor/tidligere-utgaver/3_desember_2013/artikler/miljovernministeren.

Artikkelen er kanskje vag på kva dette betyr konkret, men dersom ein ser dette opp mot NOM og Engebøfjellet kan det vel vere ein indikasjon på at synet til Naustal kommune vil bli lagt større vekt på av denne ministeren enn den forrige miljøvernminisnteren.

Eg har lest fleire andre artiklar som også fremhevar at Tine Sundtoft har fokus på at dei lokale styresmaktene skal ha meir makt i avgjerder som er viktig for deira framtid.

I samband med Venstre sitt utspel i media no nyleg så sendte eg ein mail til Nordic Mining og lurte på deira syn på dette og om dei hadde noko mediestrategi for å møte det som i mine auge framstod som mykje grunnlaus og negative omtale. Svaret eg fekk var at dei vurderte dette som noko Venstre tok tak i i mangel på ein anna sak på noverande tidspunkt. I tillegg vart det framheva at nordic mining har ein god dialog med dei store partia (les FRP og H) som etter nordic mining sitt syn, har satt seg godt inn i prosjektet. Utsegnet om dialogen kan derfor kanskje knyttast til møtet som var den 17 desember 2013, utan at dette vart skreve i mailen eg fekk og som åleine er mi tolkning av det.

Med bakgrunn i dette så verkar det som det er siste krampetaket, men hadde satt pris på om det er andre som har nokon meingar om dette.

I tillegg lurer eg på om det er nokon som kan kome med ein kvalifisert synsing på kva ein rekna som realistisk verdi per aksje, dersom prosjektet i Engebøfjellet vert realsiert.tjuagutt
17:44 05.03.2014
#3793

Presidenten: Da går vi videre til neste hovedspørsmål.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [10:54:06]: Jeg har et spørsmål til fiskeriministeren.

Jeg vil sette spørsmålstegn ved om vi har en fiskeriminister som setter hensynet til fisken og miljøet først og hensynet til fiskerinæringen over hensynet til andre næringer, for i en pressemelding der hun åpner for gruveavfallsdumping i den rene Repparfjorden i Finnmark, sier hun følgende:

«Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen.»

Dette står i direkte motsetning til både det Fiskeridirektoratet sier, som mener vi må ha flere utredninger, og det Havforskningsinstituttet sier, at tungmetallforurensingen av kopper alene vil være nok til å fraråde utslippstillatelse.

Da er det grunn til å stille spørsmålet: Er fiskeriministeren kjent med disse rapportene? Og hvis hun er det, hvordan kan statsråden da forklare at hun mener at hun har god nok kunnskap, og at det ikke er negative konsekvenser, når fagetatene sier det motsatte? Hva slags ny kunnskap er det Aspaker har som fagetatene ikke har?


Statsråd Elisabeth Aspaker (H) [10:55:30]: Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst i mineralnæringen, bl.a. ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Mineralvirksomhet innebærer naturinngrep og har i likhet med annen type næringsvirksomhet konsekvenser for miljø og andre næringer. Men et sentralt spørsmål er jo om risikoen knyttet til mineralvirksomheten i dette tilfellet er akseptabel i lys av også de positive virkningene for verdiskaping, nye arbeidsplasser og positive lokale ringvirkninger som realiseringen av Nussir-prosjektet vil medføre.

Jeg mener at departementet har fått gode, grundige utredninger, og jeg har merket meg at Miljødirektoratet sier at de miljømessige forholdene ved den planlagte gruvedriften er godt nok utredet til at reguleringsplanen kan behandles.

Jeg har også gått gjennom det som har vært de tidligere betenkelighetene til det gamle Fiskeri- og kystdepartementet. Der var det særlig to ting man var opptatt av: Det ene var utslippspunktet for de massene som eventuelt skal deponeres i fjorden, og det andre var spørsmålet knyttet til utlekking av kopper.

Til det første spørsmålet er det nå klarlagt at utslippspunktet ikke skal være 60 m over bunnen, men det skal være kanskje helt ned mot 1 m over bunnen. Vi snakker nå om 1-3 m når det gjelder utslippspunktet. Det har stort betydning for spredning av partikler osv. i sjøen. Det stiller saken i et helt annet lys.

Det andre spørsmålet vi har stilt, var knyttet til utlekking av kopper fra sjødeponiet. Det foreligger nå rapporter som viser at utslippet av kopper vil ligge betydelig under det som kommer med den naturlige avrenning fra elvene i det samme området. Og da har altså NIFES, vårt faginstitutt, vurdert dette til ikke å representere noen fare for mattryggheten.

Dette er opplysninger som har gjort at Nærings- og fiskeridepartementet i denne sammenhengen nå har konkludert med at miljøpåvirkningene er akseptable sett opp mot de andre positive ringvirkningene som denne nye aktiviteten vil bringe med seg.

Endret 05.03.2014 17:49 av tjuagutt
tjuagutt
17:45 05.03.2014
#3794

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [10:57:50]: Det er kanskje grunnlag for å si at fisken har større grunn til å være redd for fiskeriministerens kunnskapsfornektelse enn for fiskernes redskaper, men jeg skal la være å si det, og istedenfor stille et oppfølgingsspørsmål til Jan Tore Sanner.

Oppfølgingsspørsmålet går på følgende: I løpet av året kommer statsråden til å behandle begge sakene om mulig gruveavfallsdumping i de rene fjordene Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjorden i Finnmark. Kan statsråden garantere at han vil legge til grunn føre var-prinsippet, som bl.a. er nedfelt i naturmangfoldslovens § 9, sånn at dersom det er faglig tvil om miljøkonsekvensene og konsekvensene for fiskeriene, vil ikke regjeringen tillate dumping av gruveavfall i de rene fjordene.


Statsråd Jan Tore Sanner [10:58:43]: Jeg vil selvsagt behandle de to sakene etter de lover og forskrifter og retningslinjer som statsråden må forholde seg til, men i og med at disse sakene havner på mitt bord, kan jeg ikke gå mer inn i det enn som så.

Presidenten: Det blir anledning til oppfølgingsspørsmål - først Torgeir Knag Fylkesnes.Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [10:59:12]: Spørsmålet mitt går til fiskeriministeren.

På den eine sida legg ein altså opp til at dei forpliktingane ein har hatt overfor lokalsamfunna i nord, blir tekne frå ein og gitt til dei store selskapa, og på den andre sida planlegg ein å lage eit system med evigvarande kvoter som ytterlegare kjem til å privatisere naturressursane i nord. Så uttaler då fiskeriministeren i høyringa at ein ønskjer å opne opp for at Repparfjorden skal vere deponi for gruveslam.

Det vi snakkar om her, er altså 17 lastebillass med slam kvar time, kvar dag, i 20 år. Ingen skal kome til meg og fortelje at det ikkje kjem til å påverke livet i sjøen.

Spørsmålet mitt er: Kva vil lokalsamfunna heilt konkret få tilbake som vil vege opp for denne opplagde øydelegginga av naturen?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:00:19]: Svaret på det synes jeg er enkelt. De kommer til å få masse arbeidsplasser og masse ringvirkninger. De vurderingene vi har gjort, er å legge til grunn de tilbakemeldingene vi har fått og kunnskapen vi har om hvordan disse utslippene og deponeringen skal finne sted. Da har vi konkludert som vi har gjort.

Jeg lurer på et parti som SV, som ikke skal ha olje og gass i nord, som ikke skal ha mineralnæring i nord, og som tar til orde for regulering av fiskeriene på en slik måte. Jeg er ganske overbevist om at det kommer til å gå ytterligere ut over - innstramming eller utfordringer knyttet til - lønnsomhet. Jeg lurer egentlig på hva partiet SV skal tilby Nord-Norge når man nå, for næring etter næring, faktisk slår beina under de vekstmulighetene som er i Nord-Norge.

Endret 05.03.2014 17:48 av tjuagutt
tjuagutt
17:46 05.03.2014
#3795

Rigmor Andersen Eide (KrF) [11:01:18]: Regjeringa og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har nedfelt i samarbeidsavtalen at føre-var-prinsippet skal legges til grunn for politikkutforming. I regjeringsplattformen er det en målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen.

Ser statsråden en mulig konflikt når disse to prinsippene møtes? Er statsråden trygg på at det ikke vil bli ytterligere konflikt mellom mineralnæringen og fiskeriinteressene fremover, enten det er i Repparfjorden eller i andre fjorder, når det tas i bruk sjødeponering?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:01:58]: Jeg er veldig opptatt av, og kan berolige representanten med, at føre-var-prinsippet er uhyre viktig. I tillegg til at vi nå har forsikret oss om måten det skal deponeres på - at det er forsvarlig, at utlekking av kobber er på et akseptabelt nivå - har jeg lyst til å si at Nussir nå har foreslått å etablere et eget miljøovervåkingsopplegg for sjødeponiet i Repparfjorden. Jeg mener at det også viser at selskapet tar dette på stort alvor. Det er klart at vi kommer til å følge dette nøye. Dersom det blir et gulv for gruvedriften i Repparfjorden, med deponi i fjorden, er det klart at de også får utslippsnivå de skal forholde seg til. Hvis den miljøovervåkingen avdekker at man ikke er i pakt med utslippsvilkårene som eventuelt settes - hvis det gis en tillatelse - vil det måtte bety at selskapet må stenge ned inntil man tilfredsstiller det som er fastsatt av utslippsvilkår.


Ola Elvestuen (V) [11:03:12]: Jeg tror jeg kan slå fast at det statsråden og jeg regner som akseptabelt nivå, er fullstendig forskjellig. Det er store utslipp det er snakk om. I Repparfjorden er det snakk om årlige utslipp på 240 tonn nikkel, 580 tonn krom og 1 400 tonn kobber. I Førdefjorden er det snakk om 10 000 tonn gruveslam som skal ut i fjorden hver dag. Når statsråden da sier og viser til at her vil man kunne ha et overvåkningsprogram, som man så skal ta til følge i ettertid, lurer jeg på om man også har sett på situasjonen som har vært i Bøkfjorden. I Bøkfjorden har man et overvåkningsprogram. I Bøkfjorden har det vist seg at spredningen er langt større enn det som var forutsatt, og spredningen i Bøkfjorden er i dag omtrent på størrelse med hele Repparfjorden.

Mener hun at overvåkning er nok, eller er det ikke sånn at føre-var-prinsippet må legges til grunn, sånn at man ikke får en uopprettelig skade?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:04:14]: Det som tilligger mitt ansvarsområde, er å vurdere konsekvenser for fisk og havmiljø. Det mener jeg vi har gjort ut fra de tilleggsspørsmålene vi stilte med hensyn til hvordan deponeringen faktisk skulle skje, hvor massene skal slippes ut, og det som er av avrenning når det gjelde kobber. Der viser det seg at den naturlige avrenningen er større enn den påvirkningen som eventuelt vil komme fra en gruvedrift.

Jeg forholder meg til at miljøovervåkningsprogrammet som er avtalt med selskapet at eventuelt skal settes i gang, må være et som er her og nå, sånn at det er mulig raskt å sette inn tiltak og raskt å sette en stopper dersom en fremtidig tillatelse, med de grenseverdiene som da settes, skulle utfordres.

Jeg vil bare legge til at all næringsvirksomhet har en eller annen type påvirkning på miljøet. Det er en utfordring både i Finnmark og andre steder å finne nye næringer, nye virksomhet. Det er altså det man har gjort avveininger av i denne saken.

Endret 05.03.2014 17:47 av tjuagutt
tjuagutt
17:46 05.03.2014
#3796

Rasmus Hansson (MDG) [11:05:31]: Det å basere framtida for Nord-Norge og Finnmark på virksomhet som på kort tid permanent vil rasere store fjordområder, er etter Miljøpartiet De Grønnes mening ikke en særlig bærekraftig og framtidsrettet næringspolitikk. I opplistingen av tvil om det faglige grunnlaget for dette tiltaket er det for det første interessant å merke seg at statsråden bruker som argument at utslippene fra et eventuelt deponi, ikke er større enn den naturlige tilførselen. Poenget er at det kommer i tillegg og dobler dosen.

Så påpeker bl.a. Fiskarlaget at Nærings- og fiskeridepartementet i sitt brev av 13. februar 2014, vedrørende denne saken, til Kommunaldepartementet, hevder at gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen. Dette er etter det vi kan bringe på det rene, feil, og jeg lurer på om statsråden vil avvente videre anbefaling i den saken til dette har kommet på plass?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:06:49]: Jeg vil starte med å reservere meg sterkt mot Rasmus Hanssons måte å ordlegge seg på, at regjeringa skulle legge opp til å rasere store fjordområder. Det er selvsagt ikke tilfellet. Hvis det hadde vært faktum i denne saken, hadde det vært helt opplagt at Nærings- og fiskeridepartementet hadde vendt tommelen ned.

Vi har gjort en vurdering. Når det gjelder utslippene av kobber, vil de bli betydelig under det som er den naturlige avrenningen i området, og vi mener at ulike hensyn veid opp mot hverandre - også hensynet til hvor mye fisk det er i fjorden, hvor viktige gyteplassene er, om gyteplassene er truet osv. - alt dette er vurdert. Samlet sett har man kommet til at man mener det er akseptabelt å si ja til denne deponeringen.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140305/

Endret 05.03.2014 17:47 av tjuagutt
renud
19:02 05.03.2014
#8006

hermanh
Tidligere hadde jeg lest det lange innlegget til tjuagutt med lys og lupe for å tyde nyansene i det som ble sagt, det som ikke ble sagt og det som ble sagt mellom linjene. Men nå gidder jeg faktisk ikke, ettersom jeg er ening med deg i det som jeg oppfatter som din konklusjon; dette verkar som det er siste krampetaket.

Nussir har allerede fått sin deponeringstillatelse, og det er liten tvil om at Nussir-prosjektet på mange måter er mere omstridt enn Engebø-prosjektet. I tillegg til at reststoffene i massene som skal deponeres er mere problematiske, som jeg har forstått det, så har man også problematikken rundt samene og reelle og/eller påståtte rettigheter. Denne problematikken styrer heldigvis Engebø unna, så min lille teori er at Regjeringen har bestemt seg for å godkjenne begge prosjektene, men at de av strategiske årsaker faktisk valgte å godkjenne det mest omstridte først. Enkel og god psykologi, spør du meg ;)

Vedr. ditt siste spørsmål; "ein kvalifisert synsing på kva ein rekna som realistisk verdi per aksje, dersom prosjektet i Engebøfjellet vert realsiert.", er ikke fullt så enkelt å kommentere fornuftig.

Verdi per aksje etter godkjenningen har jeg selv satt til 3 NOK ved å stikke fingern i været. Deretter kan det bli en jo-jo ferd til finansieringen er sikret, noe jeg ikke er det minste i tvil om at den vil bli. Spørsmålet er bare om det i forkant eller parallelt kjøres enda en emisjon. Da blir graden av utvanning selvfølgelig en foreløpig ukjent variabel.

Men det finnes (minst) en joker i alle regnestykkene. El-bil salget tar fullstendig av, ikke bare i Norge, og det produseres i dag ikke nok lithium på verdensbasis til å produsere så mange batterier som vil bli nødvendig for å møte planlagt volumøkning allerede de nærmeste årene. Tesla planlegger en ny batterifabrikk som alene vil forbruke store deler av verdens lithium-produksjon. Da skader det jo ikke at NOM eier 38% av Keliber, som om noen år sannsynligvis vil produsere ca 5% av verdens totale produksjon. I dag er det ingenting som tyder på at Keliber er kalkulert inn i NOM-kursen, men min følelse er at det kan endre seg relativt fort.

Ps. For et par år siden så jeg regnestykker fra tallknusere som, med letthet og med lavere "titan"-priser enn i dag, kalkulerte inn tre-siffrete kurstall. Vel og merke uten en betydelig utvanning, men dersom mesteparten av konstruksjonsfasen blir lånefinansiert kan vi muligens slippe unna med kun en mindre utvanning og det på en vesentlig høyere kurs enn dagens.
tjuagutt
19:50 05.03.2014
#3797

KLIF, utkast til retningslinjer for nye sjødeponier
chateau
10:52 06.03.2014
#7025

Strømmålinger i Førdefjorden på linje med tidligere måleresultater

Måledata for den andre perioden med strømmålinger i Førdefjorden ble
innhentet av DNV GL i første uken av februar 2014. Måleresultatene viser
moderate strømforhold innenfor det planlagte deponiområdet og er i tråd
med tidligere målinger.

Måledataene dekker perioden fra 13. november 2013 til 1. februar 2014.
Det er innhentet data fra målestasjoner på ulike lokaliteter i fjorden.
Strømmålingene har pågått kontinuerlig fra 6. august 2013.
Stasjonene for strømmåling har avanserte instrumenter som måler
strømhastighet og strømretning gjennom hele vannsøylen på ulike dyp. I
tillegg til strømmåling er det samlet inn data fra 11 stasjoner som
måler ulike hydrografiske parametre, bl.a. temperatur, saltinnhold,
tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet. Informasjon om hydrografiske
data er inkludert i Nordic Minings Q4 presentasjon som er tilgjengelig
på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com), og ytterligere
informasjon vil bli publisert senere.
DNV GLs rapport for den andre måleperioden vil bli publisert på
selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com). I sammendraget i rapporten
gis det en beskrivelse av strømforholdene i tre ulike vannlag;
bunnlaget, mellomlaget og topplaget. Måledataene vil også bli benyttet i
forbindelse med analyse og modellering av det planlagte fjorddeponiet,
partikkeltransport etc.
Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Klima- og
miljødepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.
Neste rapportering av måleresultater vil være i mai 2014.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør
Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850
hermanh
19:37 08.03.2014
#2

Takk for gode innspel til mitt innlegg datert 02.03.2014.
raymondtobiassen
18:03 14.03.2014
#1

Når er det lurt å kjøpe seg inn igjen? Evt. vente på en emisjon?

Akilles
09:29 15.03.2014
#5833

Jeg vil tror at den videre finansieringen av prosjektet blir tatt av en større internasjonal partner, som betaling for å få være med her.
Vi får ingen emisjon før utslippstillatelsen er på plass. (tror jeg:)

Endret 15.03.2014 09:29 av Akilles
Rally
11:24 21.03.2014
#4975

Fra XtraInvestor:
Nordic Mining, together with Institute for Energy Technology (IFE) has filed a patent application for a new technology for extraction of alumina from lumina/calcium-rich minerals. The new technology is an innovative solution for production of alumina from alternative mineral sources such as anorthosite, with the integrated use and storage of CO2. Todays alumina production is mainly based on production from bauxite
resources through the Bayer process. With the new technology alumina can be produced from alternative mineral sources, and production can be done in a more environmentally friendly manner. In addition to alumina,
precipitated calcium carbonate (PCC) and silica may be produced as by -products. PCC is a commercial commodity used as filler in paper, plastics and paint. Silica can be used as filler in car tyres and plastics, and in production of cement.
The new multi-product process gives potential for almost full
utilization of the mineral resource creating little waste production.
Further, the process consumes 500,000 tonnes of CO2 per million tonne of
alumina. This corresponds to the CO2 emissions from a medium sized oil
and gas platform. The CO2 can either be stored safely and/or utilised as
part of a commercial production of PCC.
CEO of Nordic Mining, Ivar S. Fossum comments The patenting is an
important milestone for this technology development. The technology may
give new exciting opportunities for the alumina production chain.
A preliminary techno-economic study shows that the new technology is
economically and technically feasible. Going forward, the focus will be
to optimise the process, further test production of alumina and by
-products, and to run the technology in pilot scale. Nordic Mining and
IFE will actively seek additional partners in continuing the project

Endret 21.03.2014 11:28 av Rally
Rally
13:33 21.03.2014
#4976

Regjeringen sier ja til omstridt gruveprosjekt Tross kraftige miljøprotester sier regjeringen nå ja til Nussirs gruveplaner i Kvalsund.
Etter alle solemerker så betyr dette også grønt lys for Engebø. Miljøkonsekvensene der er mindre enn i Nussir-prosjektet.

Endret 21.03.2014 13:50 av Rally
Feitedorris
21:30 21.03.2014
#1

Anbefaler alle å lese seg opp på Nom. Fantastiske utsikter for fremtiden som garantert kommer til å gjøre store utslag på kursen. Nordic mining har fler prosjekter på gang og ikke minst en dyktig ledelse som er inne med egenkapital i form av aksjer.

-Engebø rutil. Blåblå regjering har vist hanlingskraft ovenfor gruveindustrien og godkjent nussirs kobbergruve med sjødeponi. Nå er det ventet at nordic mining kommer etter så snart strømningsmålingene er klare i august. Rutil blir brukt til blandt annet titan som er fremtidens produkt innen proteser og romfart.

-Keliber. Oljealderen må ta slutt og keliber lithium blir som første europeiske produsent klar til å levere høykvalitets lithium til f.eks produksjon av batteridrevne biler. Nom eier 38% av keliber.

-Alumina. Nordic Mining sammen med Institutt for energiteknikk ( " IFE " ) har innlevert en patentsøknad for en ny teknologi for utvinning av alumina fra alumina / kalsium-rik mineraler .

Den nye teknologien er en innovativ løsning for produksjon av alumina fra alternative kilder: mineral anortositt som , med integrert bruk og lagring av CO2 .

Samarbeidspartner her kan fort bli Hydro som startet Yara for ca 10 år siden for å skaffe aluminium legering. Kan Nom,s patent bli løsningen for Hydro?

Nye prosjekter og mange muligheter har Nordic Mining vidre, men når en av disse slår til vil kapital komme og prosjektene startes.

Fremtiden bør satses på og jeg har satt mine surt sparte sparepenger på Nordic Mining med stor tro på at det kommer til å bli lukrativt.
Feitedorris
08:59 24.03.2014
#3

Søker patent på ny alumina-teknologi

21. mars 2014 - Av Hans Jerver
Nordic Mining har sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) innlevert en patentsøknad for en ny teknologi for utvinning av alumina fra alumina- og kalsium-rike mineraler.

Foto: Colourbox
Den nye teknologien er en innovativ løsning for produksjon av alumina fra alternative mineralkilder som anortositt, med integrert bruk og lagring av CO2, melder Nordic Mining.

Dagens aluminaproduksjoner er i hovedsak basert på produksjon fra bauksitt-ressurser gjennom Bayer prosessen. Med den nye teknologien kan alumina fremstilles fra alternative mineralkilder, og produksjonen kan gjøres på en mer miljøvennlig måte.

Les også: Eksport av rutil fra Engebø vil gi betydelig reduksjon av CO2

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum uttaler:

Les også: 2 millioner forskerkroner til boring i Reinfjord

- Patenteringen er en viktig milepæl for denne teknologiutvikling. Teknologien kan gi nye spennende muligheter for alumina-produksjonskjeden.

En foreløpig teknologisk- økonomisk studie viser at den nye teknologien er både økonomisk og teknisk mulig. Nordic Mining og IFE vil nå aktivt søke flere samarbeidspartnere i videreføringen av prosjektet.
Bois
09:43 24.03.2014
#7216

Ut på 1,10, bare surr.
hermanh
22:08 27.03.2014
#4

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140327/

Sak nr. 5 [14:03:52]

Interpellasjon fra representanten Ola Elvestuen til klima- og miljøministeren:

«Flere aktuelle og kontroversielle prosjekter truer miljøtilstanden i norske fjorder, som rømming og lakselus fra havbruksnæringen, fare for oljeutslipp fra skip, økt skipstrafikk, utslipp fra jordbruk og ikke minst utslipp fra gruvedrift. I Repparfjord og Førdefjorden er spørsmålet om sjødeponi fra gruvedrift høyaktuelt, med potensialet det fører med seg for alvorlige miljøskader. Norske fjorder er sårbare økosystemer, der dumping av gruveslam kan gjøre stor skade. Bærekraftig bruk av norske fjorder er en forutsetning når vi tar i bruk fjordene våre.

Hvilken strategi har statsråden for å sikre en utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet og en bærekraftig utnyttelse som også sikrer fremtidige generasjoner?»

resten står i linken..

Endret 27.03.2014 22:10 av hermanh
Rally
07:50 29.03.2014
#4992

Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning.
hermanh
09:38 29.03.2014
#5

Håper ikkje dette fører til utsetting av avgjerda knytt til NOM og engebøfjellet
tjuagutt
15:16 29.03.2014
#3808

hermanh, hvorfor skulle det det? Sanner har allerede godkjent Nussir og Engebø er mer miljøvennlig. Regjeringen har lovet en rask avklaring og jeg er rimelig sikker på at den kommer til høsten. Forskningen på sjødeponi vil skje parallelt og jeg er tror Engebø vil inngå som en viktig del av denne forskningen. Det er lettere å drive forskning når man har en pågående drift man kan studere.
hermanh
18:18 29.03.2014
#6

Eg har ikkje noko spesielt holdepunkt for denne frykta, med unntak av at vil vere eit naturleg argument for motstandarane å kreve at avgjerda skal utsettast til forskninga på området er klar, jamfør førevarprinsippet. Det kan bli hevda at oppstarten av forskninga no tyder på at dagens beslutningsgrunnlag er for dårleg Kan hende eg er for pessimstisk men det er ikkje så mykje som kan overasske meg lenger når det kjem til politikere;) .Eg håper sjølvsagt at det blir slik som du skisserer, men eg har ikkje funne noko informasjon om at dei skal delta enda. Med tanke på pågåande drift så finst det allerede sjødeponi i drift i norge, og desse har vore i drift ei stund og som kanskje er meir aktuelle.

Det som eg derimot har lest er at nordic mining jobber med forskning der restproduktet skal kunne nyttast som jordforbetringsproduktl i landbruket.
renud
18:41 29.03.2014
#8014

NOM's avgangsmasser har allerede en godkjenning som tildekningsmasser over forurenset sjøbunn, ja du leste riktig; sjøbunn. Hele problemstillingen, hvor det av de såkalte miljøvernerne hevdes at MOM's avgangsmasser utgjør et stort forurensningsproblem ved deponering på sjøbunnen, virker derfor i mine øyne ganske søkt.
Rally
10:13 31.03.2014
#4993

Det den finmalte steinen som er restproduktet fra Engebø egner seg glimrende til å dekke over sjøbunn som er forurenset av PCB, kvikksølv m.m. Utfordringen er at slike prosjekter der massen kan anvendes ikke i seg selv genererer noe profit. Her er det offentlige penger som må inn for å demme opp for gamle miljøsynder. Disse pengene sitter langt inne hos politikerene.
Jordforbedring i landbruket høres også interessant ut, men betalingsviljen der er nok ikke så stor heller. Selv om produktet er tilnærmelsesvis gratis, så koster transporten.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter