Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
OldNick
20:48 29.10.2014
#16257

Det er vel verre enn "ikke bra"?

Hvis det er korrekt det som skrives, så har Havforskningsinstituttet (HI) påvist en rekke feil og mangler i metodikk, ananlyse og konklusjon fra Veritas, og det er rett og slett flatterende for en institusjon som Veritas.

En lang rekke "nybegynnerfeil", håpet de det ikke skulle bli oppdaget?
hgsd300
21:08 29.10.2014
#236

Spørsmålet er vel hvor stor påvirkningskraft HI har på regjeringen ? Selv begynner jeg og få litt kalde føtter, selv om jeg har tro på et ja.
tjuagutt
22:26 29.10.2014
#3907


Innlegg av: _HH_ (29.10.14 14:21 ), lest 517 ganger
Ticker: NOM
RE^1: NOM - Skal dette stoppe Engebø?
HI sin vurdering av modelleringsforsøket

Straummodelleringa

Feil ved 10 meters dybde
Den fyrste delen av kritikken rettar seg mot straumvurderinga ned til 10 meter dybde og at denne ikkje er god nok til å ta omsyn til ferskvann og vind. Som mange har påpeika, spelar dette ikkje noko rolle, uavhengig av om modellen er riktig eller ikkje på dette området, da deponiet byrjar på 300meters dybde og dei vertikale strømningane er nesten fraværande.

Datasettet som er brukt er tilpassa modellen
Neste ankepunktet HI kjem med, er ein direkte skuldning om at datane som er presentert er utvalgt fordi dei passar best med simuleringa av modellen. Dette meiner eg er ein grov skuldning og dei har ikkje noko anna grunnlag å hevde dette enn at dei «får eit inntrykk av» når dei ser datasetta som er nytta. Her provar HI at dei legger til grunn at SINTEF har ein egeninteresse av å framstille modellen sin best mogleg, kvifor skulle dei elles ha gjort noko slikt? Det ein må ha i bakhaudet når ein les rapporten er at HI har sin eigen straummodelleringsmodell som dei vil reklamere for og SINTEF sin modell er derfor ein konkurrent til HI på dette området. Det er derfor ingen tvil om at HI har ein egeninteresse i å svekke konkurrenten sin.

Eit anna faktum er at HI sin torskeundersøking i Sogn og Fjordane, ikkje presenterer alle funna for resten av fylket, men berre i Førdefjørdefjorden. Når ein ikkje har noko samanlikningsgrunnlag, korkje med resten av fylket eller landet, så kan ein ikkje hevde at funna i Førdefjorden er spesielle eller unike. Dette har eg kritisert HI for i innlegg på HO, og stilt spørsmålsteikn ved at dei ikkje har offentleggjort resten av resultata fra fylket. Her kjem HI med ein beskyldning til SINTEF som går på det som HI gjer og praktiserer sjølv. Dobbeltmoralen lenge leve.

Bruk av middelverdi er feil, bør fokusere på utskiftingsstraumen
Videre er det gjentaking av det HI har sagt tidelgare om at det er feil å bruke middelverdien for straumen som er målt i månadane og ikkje fokusere meir på dei enkelt store variasjonane som ein vil ha innad i månaden. Dette er argumentert ved å syne til at det vil vere periodar med utskiftingsstraum innad i deponiområdet og da hevdar HI at det er maksutslaga som bør leggast til grunn og ikkje snittet.

Dette for vere opp til kvar enkelt å vurdere, men min meining er at det er minst riktig å sjå på dei mest ekstreme utslaga, som oppstår. For å komme med eksempel så kan eg vise til bilkøyring. Dersom du startar i punkt A og køyre 100 km/t i 20 min for deretter å køyre 80 km/t dei neste 5 timane, til du er framme ved punkt B, så er det ingen tvil at dei 5 timane med 80 km/t har bidratt mest for å få frakta deg fra A til B, enn dei 20 min med 100Km/t. Snittfarta blir i dette tilfellet 81.1875, og dette er nærmare 80 enn 100. Min påstand er derfor at det er mest riktig å bruke middelverdien.

Eit anna punkt eg vil påpeike er at dei utskiftingsstraumane som HI nemner, ikkje nødvendigvis vil berre føre til eit netto birdag av straum i ein retning (vekk fra deponiet), det vil mest sannsynleg komme like store utslag i motsatt veg . Dette vil også føre partiklane tilbake til deponiet igjen og slik sett vil den totale avstanden frå deponiet som oppstår fra desse «straumtoppane» med ein varigheit på nokre timar eller dagar, mest sannsynleg utgjere mindre strekninger med tanke på spreiing, enn kva den gjennomsnittlege straumretninga vil bidra til gjennom heile månaden. Sidan utskiftingsstraumane går begge vegar, vil dei mest sannsynleg oppheve kvarandre og middelverdien av dei vil vere riktig å legge til grunn.

Denne påstanden fra HI er gamal og medfører ingen ny info.

tjuagutt
22:26 29.10.2014
#3908

Feilmarginen i modellen
I NOM sine undersøkingar har SINTEG/DNV anslått at feilmarginen vil ligge på rundt 0.03 m/s - 0.02 m/s , men har avskreve betydninga av dette sidan det i den store samanhengen er små avvik det er snakk om. HI omskriver dette ved å samanlikne dette med det minste måleresultatet er gjort i rapporten og påpeiker at denne feilen vil utgjere 100 prosent for akkurat denne målte verdien. Ja dette er riktig, men da må dei no sjå på alle verdiane og ikkje plukke ut dei dataene som passer dei(NETTOPP DET DEI KRITISERER SINTEF OG DNV FOR Å GJERE, TIDLEGARE I SAME RAPPORTEN). Det som er det mest latterlege er at HI har gjort sin eigen modellering av straumverdiane, her ligger avvika på mellom 50 prosent og 80-90 prosent for alle verdiane som er faktisk målt. Dette beskriver HI som ein modell som «samsvarer bra» med dei målte resultata. Her er det absolutt ingen tvil om at HI har vikarierande motiver når dei kan vere ekstremt kritisk til ein modell som ein konkurent har laga, medan modellen dei har laga og som for alle målte verdier har avvik på mellom 80-90 prosent på målinger som er mykje høgre enn 0.03 m/s - 0.02 m/s. Det heile er berre for dumt alt saman, og at kritikken av modellen kjem av HI som i sin eigen modell har partiklar med 0 i eigenvekt og tek ikkje omsyn til flokuleringsmiddelet

Flokkuleringsmiddel
Her påpeiker at det blir sikkert brukt meir middel enn fyrst anteke, men slår også fast sjølv at det vil fortsatt vere under grenseverdiene. Dette innspelet er dermed ikkje relevant sidan grenseverdien for kva som er kan vere farleg, IKKJE er overskrede.

SYNKEHASTIGHET
Her påpeiker HI at rapporten avviker fra det som HIIi meiner er fakta og dette KAN påverke resultatet. Her skal eg innrømme at 17 grader i vatnet er ikkje verkar relevant for dette forsøket da dette ikkje er temperaturen i ein fjord i snitt. Men det store spørsmålet er kor mykje dette vil sei i praksis. Uansett så kjem det til slutt at HI innrømmer at deira innspel her er teke omsyn til i modelleringa, altso er dette punktet heller ikkje relevant.
tjuagutt
22:27 29.10.2014
#3909

Partikkelspredning med DREAM
Her påstår Hi at modelleringa må ta utgangspunkt i at alle målingane kan ha 100 prosent avvik, fordi HI har kome fram til at dette er avviket på ein av målingane som er gjort. HI mener derfor modelleringa må ta høgde for 100 prosent større straumstyrke. Dette er berre latterleg, når dette er basert på avviket knytta til eit måleresultat. HI sin egen modelering har maks avvik på rundt 80-90 prosent , men denne « treffer svært bra» i følge dei sjølv, og avviket her i tal, er mykje større enn avvika som er i NOM sin rapport. HI har her definert sin eigen sannhet, og gjer det til feil at ikkje DNV forheld seg til denne sanninga. Latterleg arbeid.


Fisk og fauna
Resten av rapporten anser eg personleg for å vere utan betydning av den enkle grunn at når du plasserer stein opp på noko, må det flytte seg eller dø. Enkelt og greit. Om 30 eller 100 fisk er det som må til for å definerer ein sunn og nøytral fjord på eit slik område som har blitt målt, er også utan relevans etter mitt syn. Poenget er å påvise at skaden som vil oppstå, ikkje er permanent og uoppretteleg, samt at bedriftene i resten av fjorden ikkje blir påverka. Alt dette er stadfesta og det er snakk om avgrensa skade som vil opphøre når deponiet er ferdig.

Alle fisketypane som er nemnd inkludert krepsen (Her framhevar HI den kommersielle verdien, men kvifor er den kommersielleverdien av kreps viktig, medan den kommersielle verdien til rutil blir ikkje nemnd, kva trur dei det er mest i av i det området, rutil eller kreps? Heile innspelet vert veldig useriøst) medfører ikkje noko overraskande eller nytt. Samtidig så er det spesielt at HI kan hevde at dei som har observert filmen fra DNV ikkje kan sjå forskjell på fisk, medan dei kan noko eg synst verkar rart. Men min tilnærming til dette er enkel, uansett kva dyr som lever i deponiområdet, så kan det flytte på seg, uansett om det er blålange eller ikkje. Eg meiner også at ein i eit slikt posjekt kan ein rettferdigjere ein god del sidan det marinelivet faktisk blir minimalt påverka, uansett om både kveita, ålen, torsken og langa må flytte på seg.

Rapporten til HI er full av; om, viss og kanskje og heile føremålet er å spre usikkerheit. Muligens den siste delen av innlegget mitt er litt usakleg, men eg føler alt dette er ein feilspora debatt og ein må løfte blikket på det som betyr noko. Om det er noko fisk som må flytte seg så er det eit greit offer uansett om den er på den raude lista. Oljeindustrien har fått lov til å etablere seg der det er olje, sjølv om det eksisterer ein risiko for oljeutslepp. Ingen som hevder her at eit oljesøl kan skada trua dyreartar og derfor må ein forby heil oljevirksomheta. Det same vil gjelde i denne saka, MEN her er det ikkje bevist at fisken vil bli påverka av partikklane ein gang, men det kan vere ein risiko for dette. Fordelen med dette argumentasjonen er at det kan utnyttast nettopp slik som HI gjer no.

MIN PERSONLEGE KONKLUSJON
Eg er ikkje så bekymra av denne rapporten. Fakta er at innspela knytt til modelleringa av straumen og partikkelspreiinga er farga av HI sine eigne interesser og sett i det store biletet bør ikkje innspela ha noko gjennomslagskraft. Den faglege tyngden er lav etter mitt syn.

Når det kjem til fisk og slikt, så er det sjølvsagt at liv ikkje kan bu der steinmassene kjem. Dette er noko alle forstår, og dersom det var eit stort problem å miste gyteplasser, kreps og fisk, hadde sjødeponi vore stoppa før. Innspela HI kjem med i samband med livet i førdefjorden er relevant for nokon som berre er opptatt av dette fagområdet, men dei som skal take avgjerda har eit overordna blikk på saka og vektinga av argumentene vil bli annderledes enn når to forskera og ekspertar innanfor maritimt liv diskuterer.

Så vi for sjå når avgjerda kjem, det einaste som er sikkert er at det ikkje er fiskeridepartementet som har det endelege ordet i denne saka, uansett.
renud
01:27 30.10.2014
#8063

tjuagutt og
En liten presisering utöver mitt noe mangelfulle "Ikje bra".
Fiskeridirektoratest svar på ny høring fra Nærings- og fiskeridirektoratet i innsigelsessak bygger bl.a på Havforskningsinstituttets (HI) sin vurdering av modelleringsforsøket. Det er altså Fiskeridirektorat og ikke HI som er en av flere høringsinstanser.

Saken avgjøres som kjent i og av regjeringen og ikke av Stortinget. Hvor stor innflytelse de ulike høringsinstansenes uttalelser vil ha på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (Sanners) og Klima- og miljødepartementets (Sundtofts) innstillinger til regjeringen er uvisst. Min personlige oppfatning er at denne saken allerede er avgjort i regjeringen, forårsaket av regjeringserklæringens klare uttalelser om satsning på gruvedrift som Norges fremtidige "olje". Et nei til NOM etter sirkuset vi var vitne til i fjor, vil nemlig sende signaler til gruvenæringen som vil sette en effektiv stopper for næringslivets satsning på gruvedrift i lang tid.

Det er selvfølgelig meget uheldig dersom enten Veritas har tatt snarveier og/eller rett og slett ikke er dyktige nok, og/eller om retningslinjene for det ett-årige måleprogrammet var utformet mangelfullt eller uklart, ettersom dette vil gi "lenkegjengen" vann på mølla uansett om de har rett eller ikke.
Rally
08:44 30.10.2014
#5321

Truet art kan stoppe Nordic Mining
Jeg tror ikke dette stopper prosjektet. Jeg opplever det dessuten som om det er en prestisjekamp mellom de forskjellige instituttene.

Endret 30.10.2014 08:46 av Rally
tjuagutt
11:08 30.10.2014
#3910

Fra Hi sin rapport fra 2008 (side 6), om dypvannfiske i Førdefjorden:

Blålange (Molva dypterygia) var representert i begge delområdene, to individer ble fanget i hvert område. Disse ble tatt på garn som fisket i den dypeste delen av skråningen, nær overgangen til fjordbunnen på rundt 250-300 meters dyp. Individene var 69, 95, 98 og 117 cm lange. Den største blålanga var delvis oppspist av slimål og kunne ikke veies, mens de andre var 3600, 3100 og 1125 gram. Begge individene som ble sjekket for parasitten Sarcotaces arcticus viste seg å vere infisert med denne. Den kan finnes som store, mørke svulster i fileteten på fisken og ødelegger i praksis denne som salgsvare. Aldersmaterialet fra blålangene viste seg vanskelig å tolke og vi greide ikke å estimere alderen med tilfredstillende grad av presisjon. Vevsprøver for metallanalyser ble samlet inn fra tre individer. Det norske fisket etter blålange er kraftig redusert i løpet av de siste 25-30 år, mest sannsynlig pga en tilsvarende trend i bestandstørrelsen. Den negative bestandsutviklingen har ført arten inn på rødlisten som "sårbar".

Verdien av fiskebestandene i Førdefjorden er vanskelig å vurdere. Prøvefisket har ikke dokumentert kommersielt interessante forekomster av fisk i dypbassenget i særlig grad, men fiskebestandene har sannsynligvis en viss rekreasjonsverdi for fritids- og sportsfiske og en kommersiell verdi for området gjennom et eventuelt turistfiske.

Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik siden man vil finne disse i flere av nabofjordene. Forekomsten i Førdefjorden har en marginal betydning i forhold til resten av disse bestandenes utbredelse.

http://www.imr.no/filarkiv/2009/06/2008-9_HI-rapp_PDF_til_web.pdf/nb-no

Endret 30.10.2014 11:09 av tjuagutt
tjuagutt
11:10 30.10.2014
#3911

Essensen:

Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik siden man vil finne disse i flere av nabofjordene. Forekomsten i Førdefjorden har en marginal betydning i forhold til resten av disse bestandenes utbredelse.
Rally
12:43 30.10.2014
#5322

Knallhard kritikk av ny Engebø-rapport
Her er det helt tydelig at faginstitusjonene krangler. Havforskningsinstituttet konkurrerer med Veritas om prosjekt og forskningsmidler. Jeg oppfatter kritikken av Veritas som useriøs.
Akilles
15:12 30.10.2014
#5914

Vel, for meg ser det ut som om havforskningsinstituttet vil ha en omkamp om utslipp til sjø av gruveavfall, noe de neppe får. (Det ble vedtatt i fjor)

Ellers mener jeg tidspunktet for emisjon er helt feil, Her har ledelsen etter mitt skjønn utsatt aksjonærene for ekstra risiko.

Det kan se ut som om ikke ledelsen tror på at de får utslipptillatelse og derfor har fremskyndet emisjonen for å være sikker på å få inn penger nok til et nytt år med lønn.
tjuagutt
15:47 30.10.2014
#3912

Akilles, eller så er den en gavepakke fra NOM til aksjonærene.

For øvrig er selskapene pålagt å hente inn kapital før kassen går tom. IOM infoen om at det kan gå over nyttår før endelig avgjørelse tas, så ble de nok tvunget til å ta emisjonen nå.

Kun regjeringen kan gi oss svar ;-)
Akilles
17:43 30.10.2014
#5915

tjuagutt
Forhåpentligvis har du rett og det er vel begrenset hvor langt de kan nå med fire fisker, hvorav den ene var halvveis fortært.

Men det skal ikke mange fisker til for å "mette" de som er fanatisk sterk i troen. For noen år siden var det en som mette fem tusen med to fisker og fem brød.

Og den flokken som vil "redde" Førdefjorden fra oss "fariseere" er vel i den størrelsesorden. De kan vinne. Politikerne er ryggløse, selvopptatt og stemmefokusert.

Vinner de denne runden også, så blir det vel utlendinger som overtar konkursboet og gruveindustrien i Norge?

Endret 30.10.2014 17:45 av Akilles
renud
22:50 30.10.2014
#8064

Ny høringsinstans, denne gangen fra Direktoratet for Mineralforvaltning, med diametralt motsatt konklusjon:

Ny høring i innsigelse til reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommuner- Direktoratet for mineralforvaltning sin vurdering. 29.10.2014
"DMF forutsetter at mineralressursene utnyttes best mulig innenfor et godt tilpasset driftsopplegg. Driften må skje på en slik måte at mest mulig av forekomsten utvinnes. Det er gjennomført en delutredning som beskriver bore- og sprengningsmønster. Det foreligger omfattende erfaringsmateriale fra eksisterende dagbrudd av sammenlignbar størrelse. DMF er positive til at det er lagt opp til et fleksibelt sprengningsopplegg slik at rystelser kan reduseres dersom dette viser seg å være nødvendig.

Hvilke effekter sprengning kan ha på fisk og avbøtende tiltak er blitt utredet. Et av de avbøtende tiltakene som er foreslått i konsekvensutredningen er å ha et opphold i sprengningsaktiviteten i 3-4 uker i den perioden laksesmolten vandrer ut. Dersom dette er forhold som skal tas hensyn til, må dette formaliseres i regulerings- bestemmelsene da dette ikke er forhold som uten videre vil inngå i en eventuell driftsplan.

DMF legger også vekt på at restmineralene fra rutilutvinningen utnyttes best mulig slik at mengde masse som må deponeres blir minimalisert. DMF er derfor positive til at alternative anvendelsesområder for restmineralene ser ut til å være et prioritert område for bedriften.

Vår konklusjon
Utvinning av forekomsten vil gi stor verdiskapning og store positive lokale og regionale ringvirkninger i form av stabile arbeidsplasser. Nasjonalt vil utfallet for Engebøprosjektet ha betydning for fremtidige investeringer i mineralnæringen i Norge.

Ut fra bergfaglige vurderinger kan DMF ikke se at konklusjonene fra tilleggs- utredningene vil legge noen uhensiktsmessige store begrensninger på driften som medfører at reguleringsplanen ikke kan stadfestes. Vi anbefaler derfor at reguleringsplanen vedtas."

Min konklusjon:
Risikoen ved å laste opp med tegnigsretter er sannsynligvis kun begrenset av egen relativt kortsiktig likviditet.
Akilles
08:40 31.10.2014
#5916

Denne forklarer hvorfor sjø deponiet.

Naturvernere lager naturkatastrofe
hgsd300
21:28 01.11.2014
#237

Land og sjødeponi. Fordeler og ulemper
tjuagutt
09:40 04.11.2014
#3913

Miljødirektoratet vektlegger miljøfaglige hensyn i Førdefjorden
Akilles
10:52 04.11.2014
#5925

SV og miljø mafiaen har sine folk inn over alt.

Her vil jeg tro at det kan bli vanskelig for NOM å få denne emisjonen på plass dersom ikke Kommunal og moderniseringsdepartementet kommer med en positiv melding før tegningstiden er ute.
De profesjonelle tegner seg ikke før siste dag og da kan kursen på aksjen være under .60 og pengene uteblir..

Endret 04.11.2014 10:54 av Akilles
Akilles
11:07 04.11.2014
#5926

Og så forsvant kjøperne :(
Akilles
14:54 04.11.2014
#5927

Og tilliten til offentlige institusjoner og direktorat. Jeg har solgt mesteparten og kommer aldri mer til og kjøpe meg inn i gruve aksjer i Norge for å bli en langtids eier. Risikoen er for høy. Og i NOM er den forsatt himmelhøy, dette fordi Venstre og KRF kan finne på å bruke NOM som et forhandlingskort i budsjettdebatten..

Endret 04.11.2014 14:56 av Akilles
tjuagutt
16:24 04.11.2014
#3914

Ordføraren er forundra over konklusjonen- Dette var vurdert som ufarleg i 2008
tjuagutt
16:31 04.11.2014
#3915

Da har de fått med seg dokumentet jeg gravde fram fra HI sitt arkiv og som NOM fikk oversendt.
renud
23:48 04.11.2014
#8067

Nå hadde jeg pga. litt heldige omstendigheter hverken aksjer i NOM eller ennå tegnet meg i emisjonen, men klarer allikevel ikke å la være å bli sjokkert over at en offentlig institusjon igjen sprer innsideinformasjon før selskapet selv får nødvendig tid til å forberede og offentliggjøre kurssensitiv informasjon.

Dersom informasjonen i denne Firda-artikkelen er korrekt, så ser det til og med ut til at innsideinformasjonen ble gjort tilgjengelig for pressen allerede i går (på mandag):

"Då det i går vart kjent at Miljødirektoratet sa nei til deponi, heiste fleire vevringar flagget." Publisert 04.11.2014 kl 21:15

Minner forøvrig om at Børsen nylig offentlig hudflettet Finanstilsynet for bl.a ikke å ha anmeldt det daværende Miljøverndepartementet v/ Bård Vegar Solhjell til Økokrim for å ha spredt innsideinformasjon på tilsvarende måte i fjor:

Finanstilsynet la innsidesak i skuffen. Publisert: 26.10.2014

"Alle private lekkasjer er anmeldt
OSLO: Finanstilsynet fører blant annet tilsyn med verdipapirmarkedet og skal bidra til ordnede markedsforhold. Også ifjor valgte Finanstilsynet ikke å anmelde lekkasje av innsideopplysninger. Den gang var det Miljøverndepartementet med daværende statsråd Bård Vegar Solhjell i spissen som ga innsideinformasjon til journalister om manglende tillatelse til gruvedrift for Nordic Mining.

Denne og saken om laksekonsesjonene er de to eneste forholdene der tilsynet har konkludert med brudd på verdipapirhandellovens paragraf 3-4 og som ikke er anmeldt til Økokrim.

Før helgen reagerte børsdirektør Bente A. Landsnes på at tilsynet ikke har anmeldt to statlige innsidelekkasjer, mens anmeldelse er regelen når private aktører kommer på kant med loven. I sitt kritiske brev til Finanstilsynet skrev hun: «Det kan fremstå som at et offentlig organ behandles mildere enn private aktører ved lovbrudd».
"


Dersom noen ønsker å ta denne saken videre både i pressen og til Oslo Børs, som i neste omgang garantert kommer til å sende saken videre til Finanstilsynet for en vurdering av om den burde anmeldes til Økokrim, så er det bare å kjøre på. Selv har jeg dessverre ikke tid grunnet mitt arbeide med å bygge opp det fra NMG utskilte African Diamond AB.

Endret 04.11.2014 23:58 av renud
Rally
08:58 05.11.2014
#5330

Dette er vel snakk om dårlig håndtverk fra MD. Nyheten ble publisert på MD sine hjemmesider før selskapet ble informert og hadde anledning til å melde.
Slike meldinger er børssensitiveog bør selvfølgelig håndteres deretter, men det går an å se litt positivt på det også hvis en tolker det dithen at dette er en ikke så altfor viktig uttalelse fra en instans i saksbehandlingen og ingen direkte avgjørelse i saken. (Med andre ord - MD har ikke egentlig så stor tro på at de blir tatt hensyn til ;-) )

Endret 05.11.2014 09:02 av Rally
tjuagutt
09:13 05.11.2014
#3918

Ref. min link i #3914. Ser at HI sier at ting har endret seg siden rapporten, ref. blålange, ble skrevet. Kan imidlertid ikke finne noen nye rapporter som dokumenterer dette? Hvis ikke det er gjort nye undersøkelser, som tilsier at ting har endret seg siden 2008, så er det vel siste dokumenterte undersøkelser man må forholde seg til? Altså HI sin egen rapport fra 2008?
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter