Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
nordinvest
09:16 05.11.2014
#172

Jeg mener vi har vært vitne til en overreaksjon: hvem kunne vel forvente at Fiskeridirektoratet og/eller Miljøverndirektoratet hadde kommet ut og sagt ja til utslipp? De har bare gjort jobben sin og pekt på mulige negative konsekvenser - om enn aldri så beskjedne sådanne.

At offentliggjøringen av anbefalingene kunne - og burde - vært håndtert annerledes, er en annen sak.
hgsd300
13:30 05.11.2014
#239

Board member Mari Thjømøe has today through the family company
Thjømøekranen AS subscribed 70,000 shares in the ongoing Rights Issue in
Nordic Mining at a subscription price of NOK 0.60 per share.
Thjømøekranen AS has been allocated 9,982 subscription rights, and
Thjømøekranen AS will receive 9,982 shares in the Rights Issue. In
addition, Thjømøekranen AS may be allocated up to 60,018 shares based on
the subscription for shares without subscription rights.
Thjømøekranen AS owns 100,000 shares in Nordic Mining prior to the
transaction.
For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 901
60 941.
Oslo, 5 November 2014
Nordic Mining ASA
hgsd300
16:02 05.11.2014
#240

SUPPLEMENTAL PROSPECTUS
chateau
17:48 06.11.2014
#7531

Den største miljøsaka i Noreg i dag har AP og Høgre overlatt til lokallaga sine.

Fjorden, baby!
tjuagutt
23:05 06.11.2014
#3919

Ute av NOM Chateau ?
tjuagutt
23:07 06.11.2014
#3920

Norsk Bergindustri med knusende kritikk av Miljødepartementet
tjuagutt
23:10 06.11.2014
#3921

NOM gir tilsvar mot Fiskeridirektoratet og Miljøverndepartementet
Akilles
08:17 07.11.2014
#5928

Det er utrolig at disse offentlige institusjonene som har som oppgave og levere forsvarlige faglige vurderinger, slik at de kan tas riktige avgjørelser til fordel for hele befolkningen, er så "infisert" av miljømafiaen at de er ubrukelige til de fleste oppgaver de blir satt til å utføre.

Her har regjeringen et stor oppryddingsarbeid og gjøre. Noen bør få sparken etter dette tøvet de kom med denne gangen..

Rally
23:23 07.11.2014
#5336

Akilles, jeg tror det kommer til å bli oppvask rundt denne rapporten fra HI og kameraderiet og SV-sympatiseringen i disse to institusjonene.
Akilles
08:58 09.11.2014
#5929

LO og NHO bør ta initiativet for å få ryddet opp i dette, det er de som representerer de partene som i først rekke blir rammet av denne form for bedrageri. Her har de en god og klar sak som kan brukes som prinsipp sak.

Jeg tror dette bare er toppen av isfjellet. Slik aktivitet er så utbredd at miljømafiaen tror det skal være slik.

Endret 09.11.2014 09:10 av Akilles
hgsd300
10:21 09.11.2014
#243

Slik at NHO og LO skal få noe og snakke om på mandag sendte jeg mailen til _HH_ fra HO til dem. Sendte den for øvrig til DN, BT og Firda, samt VG og Dagbladet når jeg først var i gang.

Endret 09.11.2014 10:23 av hgsd300
Grell
19:39 10.11.2014
#469

Hvordan ser dere på muligheten for ok Engebø? Ser ut til at innsiderne er positive. Vurderer inngang her.
tjuagutt
20:54 10.11.2014
#3923

Det er nå en politisk vurdering mellom gruvedrift i Norge kontra et fåtall fisk i Førdefjorden. Man vet aldri hvilken vei det går, men blir meget overrasket om det blir avslag på søknaden.
Rally
00:09 11.11.2014
#5345

Grell, løp og kjøp :-)
Akilles
15:39 11.11.2014
#5930

Riksrevisjonen? Informert?

Endret 11.11.2014 15:39 av Akilles
tjuagutt
16:25 11.11.2014
#3926

KLD
NFD
KMD

er alle informert.

Endret 11.11.2014 16:25 av tjuagutt
Grell
19:06 11.11.2014
#471

Pas gjorde det greit å få seg en post i dag.
observer
19:08 11.11.2014
#20233

Akilles #5930 hæ? Hva mener du?
Rally
20:37 11.11.2014
#5348

Akilles,min anbefaling baserer seg på en totalvurdering av NOM sitt prosjekt på Engebø. Jeg tror HI sin rapport vil bli sett på som et partsinnlegg av regjeringen når de skal vurdere de positive mot de negative virkningene av prosjektet. Jeg har mange aksjer fra før og tegner meg for 1/2 mil aksjer nå i emisjonen. Et nei til Engebø vil i praksis være et nei til gruvedrift i Norge framover. Regjeringen har dessuten sagt de skal satse på mineralnæringen. Nå når det butter litt i olja, så blir denne framtidsrettede næringen enda viktigere.
tjuagutt
09:35 13.11.2014
#3927

Brev til Klima- og Miljødepartementet vedrørende tilleggsundersøkelser

Nordic Mining har den 12. november 2014 oversendt brev til Klima- og
Miljødepartementet («KLD») med kommentarer til høringsuttalelse fra
Miljødirektoratet i forbindelse med de gjennomførte
tilleggsundersøkelsene for Engebøprosjektet.
Selskapet har gitt følgende hovedkommentarer:


Direktoratets anbefaling om mulige konsekvenser for pigghå er basert på
antagelser og har ikke rot i det foreliggende kunnskapsgrunnlaget.


Direktoratet kan ikke vise til ny kunnskap om blålange som endrer
konklusjonen fra konsekvensutredningen om at deponiområdet har en
marginal betydning for arten. Den negative bestandsutviklingen for
blålange er et resultat av overfiske.


Det er ikke sannsynliggjort at deponiet vil forhindre at kysttorsk kan
vandre gjennom reguleringsområdet. Modelleringene viser at mesteparten
av vannvolumene over deponiet vil være uberørt.


Det er ikke sannsynliggjort at deponiet vil forhindre at ål kan vandre
gjennom reguleringsområdet. Studie viser at ålen i stor grad vandrer i
de øvre 10-25% av vannmassene.


Direktoratets konklusjon om forringelse av fjordens økosystem er basert
på ikke-dokumenterte anslag og upresis informasjon. Det omsøkte
deponiarealet dekker maksimalt 13% av den flate fjordbunnen (>200 meters
dyp) etter 50 års drift, og maksimalt 6% av totalt bunnareal i fjorden.

Nordic Minings brev til KLD med vedlegg er vedlagt denne meldingen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør
Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
Oslo, 13. november 2014
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
tjuagutt
10:15 18.11.2014
#3931

17/11-2014 08:55:22: (NOM.OAX) Betydelig overtegning av fortrinnsrettsemisjon

Den store interessen for Nordic Minings kapitaløkning viser en bred støtte fra aksjonærene for å sikre realisering av Engebøprosjektet.
Inntil 28.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,60 pr. aksje er blitt tilbudt gjennom en fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining. Tegningsperioden utløp fredag 14. november 2014 kl. 16.30. En foreløpig
opptelling viser at emisjonen er betydelig overtegnet. Bruttoprovenyet fra emisjonen vil være NOK 16.8 millioner.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:
«Igjen har aksjonærene vist støtte og vilje til å bringe
Engebøprosjektet fremover mot realisering. Den store interessen for emisjonen viser en sterk tillit til at regjeringen vil følge opp sitt program om å styrke norsk mineralindustri. Aksjonærenes oppslutning bekrefter det betydelige potensialet som ligger i produksjon av høyverdig titanråstoff i Naustdal.»
Finansdirektør Lars K. Grøndahl sier i en kommentar:
"Vi er meget fornøyd med resultatet i emisjonen. Investorer er generelt godt orientert og har et kritisk blikk på bedrifters virksomhet og planer. Emisjonsresultatet gir en tydelig bekreftelse på at planene for Engebøprosjektet holder høy samfunnsmessig og miljømessig standard."
Tildeling av aksjene i emisjonen vil bli vedtatt av styret i Nordic Mining i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 24. oktober 2014 og tilleggsprospekt datert 5. november 2014. Det endelige tegningsresultatet ventes å bli offentliggjort 18. november 2014, og brev om tildeling av nye aksjer og tegningsbeløpet som skal
betales av den enkelte investor, ventes å bli sendt ut samme dag.

Endret 18.11.2014 10:17 av tjuagutt
tjuagutt
10:42 18.11.2014
#3932

18/11-2014 10:29:22: (NOM.OAX) Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Aksjetildeling av 28.000.000 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er
godkjent av selskapets styre. Emisjonen ble overtegnet med ca. 86%.
Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining utløp 14.
november 2014 kl. 16.30. Ved utløpet av tegningsperioden hadde selskapet
mottatt tegninger for totalt 51.986.586 nye aksjer. 28.000.000 nye
aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt
overtegnet med ca. 86%.
Styret i Nordic Mining har godkjent den endelige tildelingen av aksjene
i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene som er inntatt
i prospektet datert 24. oktober 2014. Totalt ca. 25,6 millioner nye
aksjer er blitt tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter.
Omkring 2,4 millioner nye aksjer er blitt tildelt innehavere av
tegningsretter på grunnlag av overtegning. Det er ikke gjort tildeling
til tegnere uten tegningsretter.
Brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet
som skal betales av den enkelte tegner, vil bli sendt ut i dag.
Tegningsbeløpene forfaller til betaling 20. november 2014.
De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt
ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er
registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil
bli registrert i Foretaksregisteret omkring 25. november 2014, og at de
nye aksjene samme dag vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne som
har fått dem tildelt. Nordic Mining ASA vil som følge av
fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på NOK 16,8 millioner før
fradrag for transaksjonskostnader.
Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil
Nordic Minings aksjekapital være NOK 30.850.480,50 fordelt på
308.504.805 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er
juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K.
Grøndahl, telefon 901 60 941.

chateau
11:14 18.11.2014
#7549

Sier nei til sjødeponi

Sjømatnæringen mener regjeringen ikke kan godkjenne dumping av seks millioner tonn gruveavfall i året i Førdefjorden.

Sjømatnæringen: Sier nei til sjødeponi
Akilles
14:51 18.11.2014
#5931

chateau
"Sjømatnæringen: Sier nei til sjødeponi"

Det er vel bare så lenge det ikke er avfall fra sjømatnæringen som skal deponeres at de sier nei?

Nordic Mining ASA deponerer steinmasser på 300 meters dyp.

Sjømatnæringen deponerer avføring og fordervet mat fra sine anlegg i overflaten hvor det meste av livet i fjorden lever..

Så hvem forurenser og skader livet i fjorden mest tror du?
(Ortak: man skal ikke kaste stein når man sitter i glassbur)

Endret 18.11.2014 14:57 av Akilles
Akilles
16:00 18.11.2014
#5932

Motangrep er ofte det beste forsvar, så her tror jeg NOM har mye å vinne på å dokumenter hvor mye Sjømatnæringen forurenser i forhold til NOM.
(Og igjen: man skal ikke kaste sten (eller skitt) når man sitter i glassbur ;)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter