Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
renud
19:28 04.02.2015
#8125

Kan dagens enighet mellom regjeringspartiene, Venstre og Krf være en del av et kompromiss som åpner for en sjødeponitillatelse?

Regjeringen setter felles mål med EU for å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.
Rally
00:15 05.02.2015
#5502

Tanken slo meg også renud, når jeg så de blåblå med støttepartiene forkynne sin enighet om begrensning i co2 utslipp.
Men det er jo ikke så vanskelig å bli enige om noe som er så langt fram i tid og en helt annen regjering skal fullføre. De kommer til å skylde på de andre eller hverandre uansett når de allikevel ikke fikk gjennomført målet. ;-)
renud
01:49 05.02.2015
#8126

Enig i det Rally, men det utelukker jo ikke at småpartiene kan se gjennom fingrene med noe så smått som et lite sjødeponi, når de nå kan slå seg på brystet og unnskylde seg med at det var viktigere å redde en hel verden ;)
nordinvest
08:30 05.02.2015
#177

Enig at det kan ligge en mulig åpning her: V bør vite at dette forliket nok satt langt inne hos Frp (selv om de sikkert har sin egen oppfatning av hvordan teksten skal tolkes), og da burde de ha fått så pass mye ift en av sine fremste hjertesaker at et ja til Engebø kan være spiselig selv for dem. Og skulle de - mot formodning kanskje - endog være så åpne til sinns at de tok seg tid til å lese faktagrunnlaget, så burde det være grei match.

Dette BURDE være en god anledning for regjeringen å komme med et klart ja!
nordinvest
09:41 05.02.2015
#178

tjuagutt,
Hvor fant du info om det vedtaket fra Askvoll Aps årsmøte? Jeg sjekket på Firda.no, men der fant jeg ikke noe. Jeg ikke er lokalkjent - kanskje dekker Firda ikke Askvoll kommune, eller kanskje er de ikke like interessert i å skrive om politiske vedtak som er for utbygging som de er med vedtak som går mot?
tjuagutt
09:44 05.02.2015
#3991

Om man leser HI sin hjemmeside, så ser man hvordan de sauser alt sammen og feilinformerer. Kan ikke skjønne at et institutt kan få lov å holde på på denne måten?

http://www.imr.no/temasider/forurensing/gruveavfall_1/fjordene_som_avfallsplass_for_gruveavfall_og_giftige_kjemikalier/nb-no
tjuagutt
09:59 05.02.2015
#3992

nordinvest, FIRDA har ikke skrevet noe om dette. Sannsynligvis siden det ikke passer inn i den negativiteten de ønsker å skape om Engebø prosjektet.

Det var Øystein Helle (medlem i Askvoll AP)som skrev følgende for 2 dager siden:

"Førde Arbeidarparti går mot gruvedrift og er usamd med nabopartia. Askvoll og Naustdal har arbeidd mest med saka gjennom reguleringsplanen. Askvoll arbeidarparti drøfta saka på ny på årsmøtet 30. januar. Med 13 mot 1 stemme gjekk partiet inn for gruveplanane slik det er søkt om. 1 medlem gjekk inn for gruvedrift utan deponering på fjordbotnen. Saka må no få si avklaring."


som en kommentar til følgende artikkel:

http://www.firda.no/No_tek_dei_kampen_for_fjorden_til_topps_i_Ap-5-15-28554.html

tjuagutt
19:57 07.02.2015
#3994

Ivar S. Fossum har følgende debattinnlegg i papirutgaven av Firda i dag:

Engebø: Identitet og villaks

VI HAR stor forståelse for Vegard Heggems identitetsfelleskap med villaksen. Dessverre er det imidlertid få i Norge som opplever den maleriske beskrivelsen som gjengis i Heggem og Rieber-Mohns debattinnlegg i Firda tirsdag 3 februar. Langt flere er opptatt av at vi sørger for trygge, miljøvennlige og langsiktige arbeidsplasser.
Vi ønsker villaksen og dens tilhengere alt vel, og støtter både beskyttelse og etablering av nasjonale laksefjorder. Samtidig er det viktig å ha et ærlig forhold til hva vi faktisk har erfart mht. til laksens utvikling og levevilkår sett i forhold til norsk mineral industri.

GRUVE OG pukkvirksomhet drives side om side med mange av våre lakseførende vassdrag langs hele kysten. Det er ingen forhold som tyder på, og ingen dokumentasjon som viser at sjødeponier har påført villaksen negative konsekvenser. Dette kommer på tross av at flere sjødeponier i dag opererer på langt grunnere vann og innenfor nasjonale laksefjorder.
Likevel var mulige konsekvenser for villaksen en viktig del av utredningsprogrammet for Engebø prosjektet. Den klare konklusjonen fra alle fagrapporter var at villaksen ikke vil bli påvirket av deponiet, og nyere modelleringer viser at det selv etter 50 års deponering vil være mer enn 100 meter med partikkelfrie vannmasser mellom de vannlag der laksen vandrer og de vannlag der partikler fra deponiet kan forekomme.

HEGGEMS OG Rieber-Mohns debattinnlegg siterer vakker poesi om laksen. Planlegging og evaluering av nye gruveprosjekter må imidlertid forholde seg til realiteter og kunnskap.
Vi opplever dessverre at mye av motstanden mot sjødeponi er basert på feiltolkninger og mer eller mindre bevisst faktafordreining.
Det er derfor behov for noen presiseringer om det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden:
Eklogitt-mineraler fra Engebø er stabile mineraler som er vanlig i naturen rundt oss, ikke ulikt de mange kubikkmeterne med masse som ligger på bunnen av fjorden i dag.
Det er ingen tungmetallproblematikk knyttet til slike masser , eller fra restmineralene fra Engebø. For eksempel er konsentrasjonen av kvikksølv lavere enn det som finnes i foret som gis til oppdrettslaksen. Restmineralene inneholder heller ingen stoffer som kan gi noen form for miljøpåvirkning i fjorden, da det er snakk om svært lave konsentrasjoner av nedbrytbare og ikke-akkumulerbare tilsettingsstoffer.

DEPONERING AV restmineraler på havbunnen har ikke noe til felles med dumping av avfall, som er forbudt i Norge. Lovlig deponering foregår basert på utslippstillatelse fra miljømyndighetene med tilhørende krav om miljøovervåking. Restmineralene fra Engebø tilfredsstiller myndighetenes krav til bruk som tildekkingsmasse og kan derfor benyttes til tildekking av forurensede bunnsedimenter i havne og industriområder. Dette er en viktig egenskap, og vil bety at store deler av restmassene vil kunne selges til andre formål i Norge og utlandet. Behov for fyllmasser og mineraler er økende i Europa.

DEPONIET ER planlagt i ytre del av Førdefjorden, utenfor den nasjonale laksefjorden. Det omfattende utredningsmaterialet i prosjektet har vært publisert og gjort tilgjengelig på nett siden plansaken startet. Utredningsarbeidet er gjennomført av de fremste kunnskapsinstitusjoner i landet.
Basert på årelang sameksistens mellom villaks og mineralindustri, samt prosjektets konsekvensutredninger, er det ingen grunn til å frykte konsekvenser for villaksen i Førdefjorden som følge av deponiet. En annen bransje, som Heggem selv bør være godt kjent med, har derimot store konsekvenser for både villaks og ørret. Det kan være interessant å høre hva Heggem og Rieber-Mohn mener om disse forholdene.
Rally
11:25 08.02.2015
#5514

Nytt partsinnlegg fra NRK mot Engebø i programmet Naturens Verden
Nå er det fokus på lyd og luft og idyll.
(dobbeltklikk på pkt. 6 for å høre innslaget eller trykk på > play)

Endret 08.02.2015 11:29 av Rally
Akilles
16:22 11.02.2015
#5966

Kjøp på rykter, selg på fakta ;)
Et rykte kan være gull verdt i aksjemarkedet :)
Kjøp...

Endret 11.02.2015 16:22 av Akilles
renud
18:42 11.02.2015
#8128

Akilles
Er det ryktene om at NOM har noe med Hydros planer om et alluminium-pilotanlegg på Karmøy å gjøre du sikter til? I så fall kan jeg avkrefte de ryktene med svaret på spørsmålet jeg sendte NOM allerede 4. februar:

"Hei,
Nei, dette har ikke noe med oss å gjøre. Hydros utviklingsplaner på Karmøy er basert på bauxitt.
"
Akilles
23:19 11.02.2015
#5967

renud
Neida, det er ryktet om tillatelser for NOM til å starte opp Engebø prosjektet.
Patenter er en seig "materie", er min erfaring. (Det er ofte lang vei fra patent til produkt)

Endret 11.02.2015 23:21 av Akilles
tjuagutt
15:29 12.02.2015
#3997

I følge NOM så regner de snart med en oppdatering vedrørende patenten.
Grell
13:50 13.02.2015
#517

Bra innlegg av Fossum på firda i dag.

http://firda.origo.no/-/bulletin/show/849865_et-prosjekt-med-miljoefordeler#annotations

Endret 13.02.2015 13:50 av Grell
Grell
12:23 16.02.2015
#519

Er det rett før nå?

https://oep.no/search/result.html?searchText=Engeb%C3%B8fjellet&searchType=simple&contentSupplier=&period=lastMonth&month=all&year=2015&Search=S%C3%B8k+i+journaler
Grell
15:20 17.02.2015
#520

Slik svarte Jan Tore Sanner en av oss (u)tålmodige aksjonærer:

Sak 14/1277-57 Dato 06.02.2015

Nordic Mining og Engebøprosjektet

Jeg viser til e-post av 20. januar i år der du uttrykker skuffelse over at det ikke er fattet en avgjørelse i Engebøsaken.

Nordic Mining oversendte resultater fra tilleggsundersøkelsene 15. september 2014.

Informasjonen er viktig i forbindelse med vår behandling av Fiskeridirektoratets innsigelse til reguleringsplanen for tiltaket. Den er også viktig i forhold til Klima- og miljødepartementets behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Jeg har forståelse for aksjonærenes ønske om en snarlig avgjørelse i saken. Dette er en omfattende og konfliktfylt sak som krever grundig behandling i departementene. Jeg kan bekrefte at det arbeides med saken i begge departementene og at en avgjørelse vil bli tatt så snart som mulig.

Med hilsen

Jan Tore Sanner
Grell
15:20 17.02.2015
#521

Rett før nå 😃
Akilles
10:26 21.02.2015
#5969

Jeg vil tro at dette kan ta lengre tid en antatt pga det politiske spillet FRP (ref P Sandberg) har satt i gang for og få KrF til å trekke seg fra samarbeidsavtalen med regjeringen. Da kan FRP trekke seg fra regjeringen, samtidig som de kan skylde på KrF for sammenbruddet.
Et slikt scenario vil åpne for en ny regjering av Høyre, Venstre, KrF og SP og da kan vi vinke forvell til alle drømmer om en stor mineralnæring her i landet.
Men er Høyre rask med godkjenningen av NOM, så kan dette være i "boks" før vi får ny regjering. (FRP vil ut før valget til høsten? (Tror jeg))

Endret 21.02.2015 10:27 av Akilles
tjuagutt
13:57 21.02.2015
#4001

Greit nok at vi snakker om politikere og politikk, men litt vel mye konspirasjonsteori her.. eller?

Endret 21.02.2015 13:58 av tjuagutt
Akilles
16:41 21.02.2015
#5970

He,he, selvfølgelig er det konspirasjonsteori, den lange ventingen åpner for det.
Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet ble levert den 30.09.2014. Samme dag snakket jeg med Fossum og da mente han at det ville ta kort tid før avgjørelsen kom, dette fordi departementene hadde blitt løpene orientert om resultatene av undersøkelsene. Så hva venter vi på dersom dette ikke er politikk?

Og ang.FRP, så skal jeg spise stråhatten min og flytte hjem til Sunnmøre dersom frp forsatt er i regjering frem til valget 2017..

Endret 21.02.2015 16:41 av Akilles
Grell
13:07 26.02.2015
#522

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20150226.OBI.20150226S87

Endret 26.02.2015 13:06 av Grell
Grell
13:10 26.02.2015
#523

RT 98 øre
Grell
13:41 26.02.2015
#524

Snart utsolgt
Rally
14:29 26.02.2015
#5552

NOM 27 February Fourth quarter results 2014

NOM opp 10%+ i dag. Det er garantert ikke på grunn av forventninger om positive tall fra regnskapet i morgen ;-)
Men det drar seg til nå om Engebø. Kanskje Regjeringen nå er klare for sin avgjørelse og at ledelsen i NOM (for en gangs skyld) blir de som får vite det først. Så hvorfor ikke i morgen?
Uansett det hadde vært greit å få denne saken bestemt før regjeringspartiene og støttepartiene skal begynne å kjøpslå om politikken framover i det annonserte samarbeidsmøtet.
Akilles
15:31 26.02.2015
#5971

Nå mangler vi bare Hydro og oljefondet på eierside. så har vi et nytt satsingsområde for regjeringen og Norge..
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter