Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
buenoo
19:26 26.02.2016
#51

Ser at volum er lavt. Ikke lett å gå inn/ut uten å påvirke pris.
renud
20:04 26.02.2016
#11955

Dessverre ja, buenoo
Måtte opp 2 øre for å få det jeg ville ha i dag.
chateau
11:16 05.03.2016
#7887

«Eg er stolt over Engebø-vedtaket», sa næringsminister Monica Mæland på fylkesårsmøtet til Høgre i Sogn og Fjordane. Ein stolt minister har gjeve eit papirgruveselskap løyve til eit industriprosjekt som kan vise seg å bli den største forureiningsskandalen i landet på lang tid.

Drit i eget matfat.
tjuagutt
13:39 05.03.2016
#4225

chateau, å linke til en kronikk skrevet av Magnar Aarseth, som utelukkende er tuftet på følelser og synsing, det er ikke særlig relevant ;)
tjuagutt
13:39 05.03.2016
#4226

Kort om hva vi vet og hva regjeringens avgjørelse er tuftet på:

Nasjonal laksefjord:
Vevringfjorden (en del av Førdefjorden) er IKKE nasjonal laksefjord. Det er det den innerste delen av Førdefjorden (Nausta) som er. Sjødeponiet ligger i Vevringfjorden utenfor den delen som er klassifisert som laksefjord.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-nye-nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjo/id440178/

Nausta vassdraget er vernet og renner ut i Førdefjorden.

https://www.google.no/maps/place/Nausta,+Naustdal/@61.4980098,5.7961961,11z/data=!4m2!3m1!1s0x461635221bc1b8d3:0x92b02a59d3f771f3

Forøvrig inneholder innerste del av Førdefjorden mye miljøgifter og tungmetaller i grunnen, etter år med skipsverft, som er til fare for mennesker. Motstanderne kaller Førdefjorden "den rene laksefjorden".

http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=0281010201-2-C


Om laks:
Laks/Postsmolt (12-15 cm lang laks) vil ikke bli berørt av selve deponiet. Overskuddsmineralene føres i rør ned til ca. 300 meters dyp, og massene vil sedimentere raskt etter at de kommer ut av røret. Laksen vandrer sjeldent dypere enn ca. 40 meter. Forsøk utført i Penobscot Bay, Maine, viser at i dagslys så oppholder/vandrer 95% av Postsmolts seg i dybde på 5m. (noen få ned til 37m.) Om natten ble 99% av Postsmolts observert i øvre 5m lag og med maksimumsdybde 9m. Dette fordi laksen søker lys og varmt vann. Laksen vil derfor ikke påvirkes av partikler fra deponiet. Selv etter 50 år vil det være over 100 meter med partikkelfrie vannmasser mellom deponiet og det dypet der laksen potensielt kan oppholde seg.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00028487.2012.688916

Mer om laks kan leses her: http://www.imr.no/temasider/fisk/laks/atlantisk_laks/110369/nb-no

og her:

https://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/havforskningsnytt/2006/HI-nytt_nr.7_06_Lys_og_temperatur_pavirker_laksens_atferd.pdf/nb-no

Endret 05.03.2016 13:39 av tjuagutt
tjuagutt
13:40 05.03.2016
#4227

Om blålange i Førdefjorden:
Havforskningsinstituttet utførte i 2008 fiske i Førdefjorden på oppdrag fra Nordic Mining. Dette er siste kjente rapport HI har på utført tokt i Førdefjorden.
Konklusjonen den gang var:
Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik siden man vil finne disse i flere av nabofjordene. Forekomsten i Førdefjorden har en marginal betydning i forhold til resten av disse bestandenes utbredelse.

https://www.imr.no/filarkiv/2009/06/2008-9_HI-rapp_PDF_til_web.pdf/nb-no


Londonkonvensjonen og sjødeponi:
Ingen land har forbud mot sjødeponering av INERT geologisk masse. Faktisk har samtlige nær 50 land som har ratifisert London-konvensjonen konkret tillatt slik deponering.

http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_imo_iigmwag.pdf
http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_lp.pdf

Om deponiet:
Dypvannsbassenget har en terskelhøyde på ca. - 50 meters dyp ved Ålasundet og - 312 meters dyp ved Hegreneset. Fjordbunnen går fra 300 meters dybde rett utenfor Engebøfjellet og nedover mot det dypeste området på ca. 350 meter ca. 7 km lenger vest før terskelen ved Hegreneset. Fjordsidene er generelt meget bratte. Sjøbunnen er tilnærmet flat, og er dekket av sedimenter med en slamaktig, leiraktig konsistens hovedsakelig dannet ved avsetning av leire og siltsedimenter fra isbreer. Tersklene er morener med til dels svært usortert hardpakket materiale.
Dypvannsdeponiet planlegges etablert som en vifte på sjøbunnen utenfor Engebø fjellet ikke ulikt oppbyggingen til et naturlig dypvannsdelta (se vedlegg 4.4). Avgangen føres ned langs fjellveggen fra prosessanlegget og slippes ut så nært sjøbunn som praktisk mulig, generelt på - 150 meter eller dypere. Avgangen bygges gradvis opp som en submarin vifte med ca. 6 graders helning. Etter endt dagbruddsdrift (ca. 15 år) vil viften dekke et areal på ca. 0,95 km2 med en maksimal høyde på ca. 220 meters vanndyp. Etter avsluttet drift (ca. 50 år) vil deponiet dekke et areal på ca. 2,9 km2 med en maksimal høyde opp til ca. 150 meters vanndyp.

https://www.naustdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=6&FilId=90

Om massen:
Massen er godkjent som tildekkingsmasse for forurenset havbunn.

http://www.nordicmining.com/getfile.php/Filer/Operations/Engebo%20norsk/FinalRapport%20v2%202010-10-19.pdf

Om tilsettningsstoffene:
Alle tilsetningsstoffene som benyttes i prosessen er lett nedbrytbare og ikke-akkumulerbare i naturen. Det betyr at de ikke kan oppkonsentreres i deponiet og spres videre i miljøet. Alle tilsetningsstoffene forefinnes i lave konsentrasjoner som ikke medfører skadeeffekter. Det er gjort tester av restmineralene sammen med tilsetningsstoffene, for sensitive marine organismer, såkalte økotoksikologiske tester. Testene viser at selv før stoffene fortynnes i fjorden, så er konsentrasjonene så lave at det ikke gir noen negative effekter for organismene.

http://www.nordicmining.com/nordic-mining-engeboe/sjodeponi-article287-289.html

Påvirkning av bunnlivet i deponiområdet:
I deponiområdet hvor overskuddsmassene sedimenterer vil det forventes negative effekter for bunndyr. Dette vil være i en begrenset radius rundt utslippsrøret (ca. 1 km de første årene). Der sedimenteringen er høy vil det ikke være livsgrunnlag for bunndyr. Fisk har en unnvikelsesrespons ved forhøyede partikkelkonsentrasjoner og vil derfor svømme bort fra områder med mye partikler. Etter 50 år vil deponimassene dekke et areal på ca. 3-4 km2 som tilsvarer ca. 5% av bunnarealet i Førdefjorden.

http://www.nordicmining.com/nordic-mining-engeboe/sjodeponi-article287-289.html

Om avgangsmassen:
Avgangsmassen er svært lik sedimentene som finnes i fjorden og som er beregnet til å utgjøre ca. 7 km3 med sedimenter. Fjordbunnen er i dag en ørkenpreget slambunn der a
tjuagutt
13:42 05.03.2016
#4228

chateau, du står fritt til å tilbakevise mine to siste innlegg :) Men da håper jeg du kan tilbakevise det med dokumenterbar argumentasjon og ikke påstander ;)
renud
13:46 05.03.2016
#12079

tjuagutt
Her har du gjort en meget god jobb, basert på fakta og ikke synsing og følelser.

Mange takk!
chateau
19:40 05.03.2016
#7888

ref tjuagutt
REF 05.03.2016 13:39
#4225
"chateau, å linke til en kronikk skrevet av Magnar Aarseth, som utelukkende er tuftet på følelser og synsing, det er ikke særlig relevant ;)"

Er du, tjuagutt, av den mening at noen ikke fortjener å bli hørt, altså sensur?
Det står fritt opp til deg å lese om du vil, men det er ikke du som bestemmer hva som limes inn her.

Forøvrig så er jeg for prosjektet, men ikke for at det skal siles ut hvilke meninger og ytringer som skal bli hørt, slik du tydeligvis er tilhenger av.
Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.
renud
14:27 06.03.2016
#12087

Detaljert om Keliber intensjonsavtalen (NOM ca 25%)

Intentionsavtal slöts om planerad litiumgruva i Kaustby PUBLICERAD FÖR 6 DAGAR SEDAN.

Gruvbolaget Keliber har slutit ett intentionsavtal med en betydande aktör inom kemikalietillverkning om samarbetet kring utvinning av litium i Kaustby och Ullava.

Avtalet omfattar både tekniska- och affärsmässiga överenskommelser kring den planerade litiumgruvan.

Internationell partner
Keliber avslöjar inte bolagets namn, men säger att det är ett medelstort internationellt företag som tillverkar litiumkemikalier.
- Vi anser att avtalet är mycket betydelsefullt. Men å andra sidan är det bara ett föravtal som inte innebär att parterna starkt förbinder sig till varandra. Alla våra gemensamma diskussioner tyder på att båda bolagen kommer att dra nytta av samarbetet, säger Markku Isohanni som är styrelseordförande på Keliber.

Isohanni hoppas att kemikalietillverkaren i framtiden kommer att bli en fast samarbetspartner, kanske också delägare i Keliber.

Priset är dolt
Isohanni säger att intentionsavtalet kan följas upp med ett egentligt avtal inom en rätt nära framtid.
- Det första som kommer i fråga är ett avtal om marknadsföring av litiumkarbonat i Europa och världen. Litium är en annorlunda råvara på så sätt att det inte säljs på börsen. Handeln sker mellan gruvbolagen som utvinner litium och de företag som vidareförädlar råvaran och de egentliga priserna är dolda, säger Isohanni.

Europas största litiumfyndighet
Finland har Europas största förekomst av litium. Fyndigheterna finns förutom i Kaustby även i Kronoby och Karlebytrakten. Keliber planerar att inleda gruvdrift så snart alla tillstånd är klara. Avsikten är att producera 6000 ton litiumkarbonat per år.

För närvarande färdigställer Keliber beräkningar över lönsamheten med att starta utvinning av litium. Syftet är att öppna tre dagbrott i Kaustby och ett i Länttä i Ullava samt ett anrikningsverk i Kaustby. Produktionen kan starta tidigast i slutet av 2018.
- Intentionsavtalet är betydelsefullt för det visar att det finns ett internationellt intresse för litiumförekomsten i Mellersta Österbotten och ett intresse för den produktion vi planerar. Genom de försök vi gjort har vi kunnat visa att vi kan utvinna mycket rent litiumkarbonat. Nästa steg är att utveckla en lämplig produkt- och marknadsföringsstrategi så att vi kan göra det bästa möjliga av den potential vi har, säger Isohanni.
renud
14:38 06.03.2016
#12088

Keliber skal produsere 6.000 ton litiumkarbonat per år, og lithiumprisen stiger nå voldsomt pga etterspørselsveksten forårsaket av den økte satsningen på el-biler og batteripakker for å lagre strøm:

Chinese lithium metal prices shoot up 2016­03­02
BEIJING (Asian Metal) 2 Mar 16 ­ Sources stated that the Chinese spot lithium metal market has seen a drastic increase in price since the end of the Chinese New Year holiday as a result of concerns on raw material supply and positive expectations for the future trend of lithium carbonate and lithium hydroxide market for Q2 2016. A Chinese lithium metal producer currently offers RMB650,000/t (USD99,388/t) for battery grade lithium metal, RMB100,000/t (USD15,291/t) up from late January.

"(USD99,388/t) for battery grade lithium metal"

Dette kan jeg ingenting om, så jeg spør her og håper på en kommentar fra OldNick eller andre.

Spørsmålet er hvor mange tonn battery grade lithium Keliber klarer å produsere av den planlagte produksjonen på 6.000 tonn lithium per år. Vil tro antall tonn reduseres en del, eller er det battery grade Keliber viser til når de angir 6.000 tonn?

Her fra børsmeldingen ang. "Battery grade lithium carbonate":
Battery grade lithium carbonate produced in Keliber's test program. 04.02.2016 08:30

Utdrag:
"In a recent test program, Nordic Mining's associated company Keliber (Nordic
Mining owns approximately 25%) has consistently produced battery grade lithium
carbonate (>99.5% Li2CO3). The purity of the lithium carbonate samples produced
was in the range 99.67% - 99.91% Li2CO3."

Endret 06.03.2016 14:52 av renud
tjuagutt
11:10 07.03.2016
#4230

chateau, det var ikke ment som sensur ;) Jeg sier at en link til denne type kronikk ikke er særlig relevant, fordi det han ikke dokumenterer påstandene sine. Jeg har debattert en del med ham og han påstår det samme uansett hvilke fakta han blir presentert for.

Du står selvsagt fritt til å poste det du ønsker og ytre din mening, slik som jeg står fritt til å ytre min. Håper det var oppklarende og ønsker deg en fortreffelig uke :)

Mvh. tjuagutt
skipper*
09:36 08.03.2016
#12076

Hei eksperten her ..

Hvem må jeg snakke med for å overta avfallet som skal i Førdefjorden ?? Er det miljøfarlig og hva er konsistensen ??
tjuagutt
12:29 08.03.2016
#4231

Tja, hva med å snakke med Ivar Fossum CEO i Nordic Mining?
andy30
15:09 08.03.2016
#1814

Hei eksperter-
Trenger hjelp til å finne Neptune Software.

Pris pr aksje med mer. Hvordan kjøpe denne?

andy30
15:11 08.03.2016
#1815

Send meg gjerne en PM.
skipper*
19:55 08.03.2016
#12078

tjuagutt
Takk for det.
Rally
23:26 08.03.2016
#6123

skipper, avfallet er finmalt stein eller fjell. Det har samme konsistens som sedimentene som renner ut i fjorden fra elva. Stoffet er inert. Det betyr at det ikke er giftig eller reagerer med vannet i fjorden. Massen er godkjent som tildekningsmateriale i forurensede fjorder. Massen vil være blandet med vann når den pumpes ned i dypet på 300 meter. Der vil den danne en ny bunn oppå det eksisterende slammet / finmassene.

Endret 08.03.2016 23:28 av Rally
renud
20:00 10.03.2016
#12115

Ser ikke ut til at lenkegjengen klarte å ødelegge det planlagte tidsskjemaet, som var ferdig boring i løpet av 2 måneder fra oppstart for ca 1 måned siden:

NYHEITER ENGEBØ - Halvvegs til mål. Sysla Publisert:09. mars 2016
3000 meter med borekjernar er om lag halvparten av det som skal hentast ut frå Engebøfjellet denne runden.
- Vi er nøgde med framgangen. Borekjernane vil gje oss verdifull informasjon for vidare planlegging av Engebø-prosjektet, seier utforskingsleiar Mona Schanche i ei børsmelding.

Kjernane blir samla og studert av geologar, og blir sende vidare til laboratorium for kjemisk og mineralogisk testing.
Mellom anna skal ein fastslå rutil-mengde og -kvalitet, samt anna informasjon om fjellet.

Sjå video om prøveboringa: (i artikkelen)
tjuagutt
10:17 14.03.2016
#4235

PFS Keliber


Keliber's Pre-Feasibility Study indicates significant economic potential

A preliminary net present value ("NPV") of EUR
92 million based on an 8% discount rate and with an internal rate of return
("IRR") of 20% has been estimated based on an annual lithium carbonate
production of 9,000 tonnes.


Nordic Mining's comments to the PFS

CEO Ivar S. Fossum comments: "We are pleased that Keliber has completed the PFS. The study outlines the basic parameters for a profitable and robust lithium project in Finland. The current lithium market is dynamic, indicating a tightening supply/demand balance going forward. Hence, there is an upside related to further commercial development compared with the preliminary financials in the PFS. Keliber's management team has done a good job completing the PFS as a significant milestone for the development of the lithium project
tjuagutt
10:34 14.03.2016
#4236

Komplett PFS
renud
12:18 14.03.2016
#12162

"an annual lithium carbonate production of 9,000 tonnes."

Er 50% mer enn tidligere anslag på 6.000 tonn per år. Hyggelig det, med dagens etterspørselsvekst etter lithium og spesielt battery quality, som Keliber vil levere (=+99,7%)
Akilles
11:31 10.04.2016
#6049

Verdivurdering Keliber
renud
15:53 10.04.2016
#12387

Takk for linken, Akilles.
Som det ble påpekt på Xtrainvestor burde man "analysen" tatt høyde for en dobling av antall NOM-aksjer. Det vil i så fall redusere bidragene til hver enkelt NOM-aksje til det halve av tallene gjengitt nedenfor, men er uansett betydelig og langt over dagens børskurs:

Bidrag aksjeverdi NOM i kr/aksje (3 scenarioer): Lav (-15%) - Snitt - Høy (+15%): 4,25 - 6,07 - 7,89


Googlet litt for å finne ut hva som er sagt om en eventuell Keliber Oy-IPO (25% NOM), som eventuelt kan vise seg å bli en pen kurstrigger for NOM.

Dette er den siste uttalelsen, hentet fra meldingen om den siste, overtegnete emisjonen i Keliber OY, og dette kan så absolutt tolkes som at en snarlig IPO er en mulighet:

RIGHTS ISSUE IN KELIBER OVERSUBSCRIBED. Oslo, 1 April 2016
"CEO Ivar S. Fossum comments (oppdelt i avsnitt av meg for å bedre lesbarheten):
"The comprehensive groundwork laid down in the PFS and the current dynamics in the lithium industry are an exciting background for this equity issue.
- Together with the other shareholders, Nordic Mining will take an active part to develop and position Keliber industrially and financially to optimise the shareholder values.
- The forthcoming considerations could possibly include evaluation of a listing/IPO of Keliber and/or partnership models, as well as various grant schemes.""


Her fra det siste Keliber Oy-prospektet (som jeg fant i farten):

Keliber Oy presentation - Aiming to be the first lithium producer in Europe. May 20 2015
Keliber Financing (side 7 av 7):
Financing round II and III - 2014-2016
Capital financing rounds II and III
EUR 2.4 M and EUR 3 - 4 M /
Potential IPO

Investments
 Capital financing round II
 Round III - either private capital investment or listing on the stock exchange
 Off-take agreements

Use of finance
 Feasibility study (completion of feasibility plans)

Progress of project
 Broadening of the resource base
 Bankable feasibility study

Med andre ord, så kan det se ut til at masterplanen tydeligvis lenge har vært en IPO før, og ikke etter, en ferdigstilt BFS.

Endret 10.04.2016 15:54 av renud
OldNick
11:42 11.04.2016
#17984

Så litt på PFS'en.


Preliminary Feasibility Study of Keliber's Lithium Project


Kom så langt at jeg skulle laste ned flyteskjemaet, så har de faktisk greid å legge ut en link som ikke virker.

Hvor er kvalitetskontrollen?
Er det ingen som leser disse?

Korrekt link til prosessflyteskjemaet (PDF)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter