Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
tjuagutt
11:06 13.08.2014
#3864

kan klarsignal for Engebøprosjektet komme om få uker?
hgsd300
13:08 19.08.2014
#222

Nye prøvar og rapportar gjort i Førdefjorden har styrka gruveselskapet Nordic Mining i trua på at styresmaktene vil seie ja til fjordedponi og gruvedrift.
hgsd300
20:54 20.08.2014
#224

Det er fleire forhold som må påpeikast her med naturvernforundet sitt mediasprell:

Kven har betalt HI for dette arbeidet?
Det einaste som er sikkert er at det ikkje er staten eller regjeringa for da hadde ikkje NOM blitt pålagt å gjere fleire undersøkelser dersom staten skulle gjere sine eigne. Er dette eit bestillingsverk fra SV vevringen/naustdal eller natuverneforbundet? Dette burde HI ha ingen problem med å opplyse, men det har dei ikkje gjort.

Liten tankerekke kring dette spørsmålet:
DNV er eit sertifiserings selskap og jobber med å godkjenne og kvalitetssikre systemer og prosesser. Dei lever av å vere ein uanvhengig faginstans. Til dømes vert dei leigd inn av forsvaret til å kvalitetssikre arbeid, prosedyrer og metodikk. Dersom dei ikkje opptrer som ein nøytral tredjepart så mister dei all sin truverdigheit og vil sette heile bedrifta i fare. Dette er eit viktig poeng for eventuelle avvik frå deira målinger i førdefjorden vil slå tilbake på dei. Noko dei ikkje er interessert fordi dei som bedrift vil miste livsgrunnlaget sitt og dei har derfor ingen interesse i å «framsnakke» eller vri på målingane for at dei skal kunne hevdast å vere betre enn kva dei er. Derfor er det ingen grunn til å ikkje stole på det som dei legger fram.


http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/nb-no
I følgje linken er halvparten av arbeidet finansiert av Nærings og fiskeridpartementet. Det er ingen hemmelegheit at dette departementet er positiv til gruvedrifta i repparfjorden. Det er som nemnt ingen tvil om at dei ikkje har bedt HI om å gjere eigne undersøkelser i Førdefjorden sidan NOM har fått ansvaret for dette sjølv. Så igjen kven har betalt HI for å gjere dette? Kven finansierer den andre halvparten av HI sin verksemd? Ikkje veit eg, men at oppdrettsnæringa er ein bidragsyter er det ikkje tvil om.

Så til det faglege i dette. Infoen frå HI finner ein på denne linken:
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/august/kritiserer_modellering_av_partikkelspredning_i_gruvesakene/nb-no

Her går det ikkje fram at det er gjort noko måleprogram i førdefjorden av dei. Men det går fram at HI har nytta eit generelt verktøy for modellering av spredning av lakselus i sjø, med enkelte tilpassingar for gruvepartiklar. Dei har med andre ord SIMULERT strømforholda i fjorden.

I tillegg har dei simulert utslepp av ein partikkel på 140 METERS dybde. Er dette relevant når utsleppa skal skje under dette nivået ?

Straumsimuleringane til HI kommenterer HI sjølv som bra ved å samanlikne simuleringane med det som DNV faktisk har målt. Når ein ser på det faktiske resultatet så er variasjonen alt i frå 10 til 60 prosent mellom målingane til DNV og det som HI har simulert. Dersom det er bra å bomme med 60 prosent frå fasiten så kan ein vel sei at alt er riktig. Dette er eit viktig faktum fordi det kan gje ein peikepinn på om modellen er relevantfor denne bruken.

Da er jo spørsmålet om ein skal tilleggje dei faktiske målingane som har blitt gjennomført i førdefjorden og den lokale modelleringa til DNV for førdefjorden og partikkelspreiinga her størst vekt ,eller om ein skal tilleggje HI sin modellering av straumforholda ved bruk av ein generell modell som er laga for spreiinga av lakselus for heile norge?

Skal teoretisk tilnærming leggjast meir vekt på enn faktiske målingar?

Eg meiner svaret her er innlysande.

Faktumet er at dersom det arbeidet NOM har gjort her ikkje er godt nok, så er terskelen for krav til dokumentasjon, forsking og utredning satt så høgt at ein berre kan gløyme å realisere noko som helst i dette landet. Og det ein da skal stille spørsmål om er kva krav har olje og oppdrettsnæringa fått av tilsvarande krav?

Fra _HH_ på HO.
hgsd300
11:44 28.08.2014
#225

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Annet/Fylkesbesøk%20frå%20Stortingets%20næringskomite%20onsdag%203.%20september%202014%20-%20publisering.pdf?epslanguage=nn
Rally
09:47 01.09.2014
#5206

Omsetningen i aksjen har tørket helt inn i påvente av en avgjørelse om sjødeponi i Førdefjorden. Samtidig vil Naturnvernforbundet ha omkamp (igjen) i Repparfjorden i Finnmark.
Netfonds

Endret 01.09.2014 09:49 av Rally
tjuagutt
17:30 01.09.2014
#3870

Har vi en cup and handle på gang?
Rally
10:14 02.09.2014
#5208


Cup and handle kan gjerne forklare psykologien i markedet for en slik situasjon som NOM er i akkurat nå der en venter på en avklaring fra myndighetene.
OldNick
11:40 02.09.2014
#15973

Investorene prøver vel "å oppheve tyngdekraften" i NOM?

Hvor tror dere NOM er i "livssyklusen"?

Endret 02.09.2014 11:39 av OldNick
tjuagutt
14:34 02.09.2014
#3871

Tja, Exploration under discovery/Feasibility er min vurdering ;-)
hgsd300
22:03 03.09.2014
#229

Med Stortingets Næringskomite framfor seg, med to deponimotstandarar lyttande utan talerett - og utan å nemne fjorddeponiet med eitt ord før han vart spurd om det - tok Nordic Minings administrerande direktør Ivar Fossum i ettermiddag visjonane for gruveprosjektet i Engebøfjellet til nye høgder.

Komitebesøk i Nordfjord

Fossums presentasjon av det svært omstridde prosjektet var del av den orienteringa stortingspolitikarane i dag har fått om næringslivet i Sogn og Fjordane gjennom to stopp i høvesvis Stryn og på Sandane. Her har det blitt teikna eit bilete av eit fylke med stor innovasjonskraft, med Moods of Norway, Br. Aa og Maritime Montering som framifrå døme, men samstundes eit Sogn og Fjordane som protesterer sterkt mot kutt i næringsutviklingsstøtta, og der næringslivet sårt treng samferdslesatsing.

Mineralfylket

Men ingen overgjekk Nordic Mining-direktøren i å sjå potensial for framtida. Engebøprosjektet handlar om 380 millionar tonn rutilmalm med eineståande kvalitet og unike brukseigenskapar til alt frå måling til hofteprotesar. Anlegget vil legge lite beslag på landareal, det vil få 170 tilsette, og gruva vil få god lønsemd, sa Fossum. Han ser store moglegheiter for vidareutvikling her i fylket.

Vasskraft og stein

- Rutilutvinning og lokal vasskraft gjer det mogleg å lage moderne framstilling av titan. Det er mogleg å lage eit nytt Hydro i Sogn og Fjordane for å lage titanmetall. Det kan gi tusen nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane på sikt, sa Fossum til næringskomiteen.

Fjorddeponiet, som m.a. Havforskingsinstituttet, Fiskeridirektoratet og ei rekkje miljøvernorganisasjonar åtvarar sterkt mot, hadde han i utgangspunktet ikkje tenkt å seie noko som helst om, fordi spørsmålet om utsleppsløyve ikkje var Næringskomiteens område.

Men då Venstres komitemedlem Pål Farstad utfordra han om deponiet, sa Fossum følgjande:

- Eg kjenner meg trygg på at sjødeponiet er langt meir berekraftig enn eit landdeponi. Fjorden er ein veldig godt eigna stad for å la tyngdekrafta virke. Det er opparbeidd ein monaleg kunnskap, og vi er endå tryggare på at fjorddeponi går bra, sa Fossum.

Møtte opp

Deponimotstandarar frå Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og SV møtte næringskomitemedlemene på Sandane, og heldt ein liten appell, før politikarane tok plass i møtelokalet på Gloppen Hotell.

- Vi bad dei om å lytte til faginstansane. Eg opplevde at dei lytta til oss, seier fylkesleiar i Natur og Ungdom, Gjertrud Øvretveit.

Stortingsrepresentant og næringskomitemedlem Ingrid Heggø (Ap), svarar følgjande, når Firda spør om kva ho tykkjer om ei gruveorientering der det ikkje vart nemnt ei einaste problematisk side ved Engebøprosjektet:

- Det finst ikkje eitt einaste einskildprosjekt som ikkje gir miljøavtrykk. Så kan ein velje om det er dette eller andre sider ein skal setje søkelyset på. Her var poenget først og fremst å vise moglegheitene, seier Heggø.

Endret 03.09.2014 22:04 av hgsd300
hgsd300
12:36 04.09.2014
#230

http://www.nrk.no/sognogfjordane/mott-av-demonstrantar-pa-besoket-1.11913781
hermanh
11:23 06.09.2014
#10

Interessant model du viser til oldnick, kvar har du henta den fra?
Det eg lurer på er om den er noko enkel i forhold til slik strategien til nom er. Slik eg leser den så kan denne nyttast i forhold til eit gruveprosjekt dvs eit sekskap som kun har eit bein å stå på som til dømes naur. Eit selskap med fleire prosjekt vil vel kansje tilsei fleire slike kurver der kvart prosjekt vil vere i ulik fase og alle saman vil bidra sitt til den totale kursen?

Mvh
HH
Rally
18:04 06.09.2014
#5215

HH link
hermanh
19:49 06.09.2014
#11

Takk!:)
Rally
11:59 09.09.2014
#5224

NOM har ligget lenge og vaket i underkant av 1,20. I dsag forsvant sperren på 1,20. 1,21 forsvant også og akkurat nå 1,22 :-)

For de som følger med, så er det vel ingen bombe om vi nå stiger raskt opp mot 1,50 før det kommer noe fra departementet .

Update: 1,27

Endret 09.09.2014 12:05 av Rally
codebolt
06:43 16.09.2014
#1

Engebø-prosjektet omtala på russisk TV
Rally
09:29 19.09.2014
#5238

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine av russisk støtte til miljøforkjemperne i Firdaposten. Russland er en av de værste miljøsvinene i verden - jfr. nordområdene med både atomavfall og nikkelskyer. Russerne misbruker matkontroll og miljø helt bevisst politisk. Det har skjedd flere ganger vedrørende eksport av både sild og laks. Plutselig er ikke hygienen god nok. Alt er styrt politisk. Støtte fra en så useriøs kant kan fort slå motsatt vei. Det er tross alt ikke tungmetaller eller hormonhermere som fylles på havbunnen, men knust stein som til og med av norske miljømyndigheter er godkent som tildekningsmateriale over forurenset havbunn.
Akilles
11:04 30.09.2014
#5903

"Nordic Mining mål er å sende inn all etterspurt utfyllende
informasjon til departementet i september 2014."

Nå når dette er ferdig innsendt, så bør det komme et raskt svar, fordi dep. har fått tilsendt resultatet av testene fortløpende og bør kunne komme med en rask avgjørelse her. Tar dette lang tid, så kan det være negativt for kursen..

Endret 30.09.2014 11:06 av Akilles
Akilles
13:16 30.09.2014
#5904

Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet er rapportert til myndighetene

Nordic Mining har i dag overlevert rapporter til Klima- og
Miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet(KMD) i forbindelse med tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet. Rapportene omfatter fem forhold som etter KLDs vurdering i 2013 ikke var tilstrekkelig belyst for å kunne fatte beslutning om reguleringsplan og utslippstillatelse for prosjektet.
De gjennomførte tilleggsundersøkelsene har bekreftet at strømforholdene i Førdefjorden er moderate og i tråd med undersøkelser som ble gjort i konsekvensutredningen for prosjektet. Modellering av strømforholdene i fjorden og simulering av partikkelspredning underbygger at overskuddsmineralene vil deponere som planlagt innenfor det omsøkte deponiområdet. De biologiske tilleggsundersøkelsene har ikke avdekket sjeldne eller truede arter innenfor deponiområdet. Det ble heller ikke påvist viktige gyteområder for fisk.
Rally
19:15 30.09.2014
#5252

Nyhende frå Firdaposten
- Ei trygg miljøløysing
Akilles
08:44 06.10.2014
#5905

Her trenger vi en total permittering. Det vil gi signal om at dette haster..

Dersom det er slik at dette drar ut, slik at det er fare for at de må ta en emisjon før de får vite resultatet av Miljødepartementet (KLD) og (KMD) sin evaluering, så bør ledelsen og alle som arbeider for selskapet permitteres med øyeblikkelig virkning og frem til meldingen kommer, for å unngå emisjon.

Er meldingen da positiv, så er problemene over for NOM og man kan hente penger eller forhandle seg frem til avtaler med andre selskaper på bakgrunn av de høye verdiene man nå disponerer.
En negativ melding er konkurs og da trenger man ikke mer penger.

Endret 06.10.2014 08:45 av Akilles
Akilles
09:27 06.10.2014
#5906

Og så faller det igjen..
Her vil fallet forsatte inntil det kommer en klar melding fra selskapet om at emisjon ikke er aktuelt før etter melding fra miljødep.
OldNick
12:53 06.10.2014
#16154

Hvorfor så misfornøyd Akilles?

NOM er nokså høyt priset som den er.

NOM.OAX: Additional financing for Keliber

Børsmelding
06.10.2014

Nordic Mining's associated company Keliber Oy ("Keliber") in Finland has secured additional equity financing of approximately EUR 0.4 million. The new equity comes in addition to the proceeds of EUR 2.2 million which was announced 27 June 2014. In total, Keliber has completed equity financing of approximately EUR 2.6 million in 2014.

Due to strict focus on the Engebø rutile project with the purpose to secure the approval of the industrial area plan and the application for waste disposal, Nordic Mining has not participated in the share issues in Keliber. As a consequence, Nordic Mining's shareholding in Keliber has been reduced to approximately 25.0%.

For further information please contact
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941

Endret 06.10.2014 13:13 av OldNick
Rally
18:34 08.10.2014
#5266

NOM påvirkes av den generelle nedgangen på OSE, men i tillegg er det nå en frykt for en ny emisjon før Engebø er avklart. Hvis myndighetene somler så må det emitteres. Ut fra meldingen over så er det klart at ledelsen i selskapet prøver å unngå det i det lengste. Før fallet så jeg for meg en mulig emisjonskurs på 80 øre, men der er vi allerede uten at emisjon er annonsert. Det kan være at emisjon er i ferd med å bli priset inn, men hvis vi i dagens klima får melding om en ny emisjon, så skal vi nok ned mot 50 øre.
Akilles
17:45 09.10.2014
#5908

Rally
En annen måte å gjøre dette på er å innrette mannskapet etter aktiviteten og inntektene. I dette selskapet er det ingen aktivitet (etter at rapporten er levert) og ingen inntekter. Derfor bør samtlige permitteres (uten lønn) inntil ja eller nei fra myndighetene er mottatt.
Er svare nei, så er det ikke behov for penger, da er det bare å avvikle. :(selg restene til utlendingene)

Endret 09.10.2014 17:46 av Akilles
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter