Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
Rally
18:32
10.10.2014
#5268

Akilles, jeg tror NOM langt på vei tok dette grepet i fjor da de reduserte staben til 3 personer. De har kjørt på sparebluss siden i fjor våres. Jeg har stor tillit til at Ivar Fossum har kontrollen på pengeflyten, og jeg tror heller ikke det blir noen ny emisjon før Engebø avgjøres. Jeg tror også at Engebø får et klart og velbegrunnet JA fra myndighetene. Akkurat på dette feltet tror jeg de blå-blå har skjønt tegningen og jeg tror også at de synes det har blitt somlet nok. Når jeg leser rapportene så er de entydig positive, og etter mitt vett så ønsker myndighetene og kommunen industriarbeidsplasser og virksomhet, og da er kun et JA logisk for meg.
At markedet nå har fått kalde føtter får så være. NHY var en kort periode ned over 8% i dag. Det vi ser nå er en korreksjon (som vi ikke har hatt på lenge) og absolutt ikke noe krakk.
Akilles
21:17
11.10.2014
#5909

Rally
Det er riktig, de tok grep i fjor. Men tiden går og den økonomiske situasjonen har forverret seg og ledelsen vil ved å permittere alle, vise at dette er et være eller ikke være for selskapet.

En ny utvannende emisjon før (her skal man langt ned for å kunne hente penger) svar, vil være hån mot gamle trofaste og langsiktige aksjonærer..

Risikoen her er enorm. Politikk er et spill hvor tapet for private ofte er enormt i forhold til den politiske gevinsten for politikerne.

Dette prosjektet kan fortsatt dumpes dersom noen i regjeringen, eller i V eller KRF ser en politisk gevinst i horisonten.

Endret 11.10.2014 21:17 av Akilles
tjuagutt
08:52
12.10.2014
#3888

Engebø avgjøres av regjeringen, ikke stortinget. NOM har nå og presentert resultatene, for de involverte departementer, av det de ble pålagt å undersøke.

Vedrørende tidshorisont for avgjørelse:
Klima- og miljødepartementet vil ikkje la seg intervjue om saka, men skriv i ein epost mellom anna at departementet vil sende resultata av dei siste målingane på høyring til ulike departement med tre til fire veker frist.

I det ligg og ei mogleg godkjenning av reguleringsplanen for Engebø frå Kommunal- og regionaldepartementet.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/neppe-engebo-avgjerd-for-jul-1.11962056
tjuagutt
08:54
12.10.2014
#3889

Video bunnforhold Førdefjorden ROV survey 2014
tjuagutt
09:42
14.10.2014
#3893

Tidligere artikkel i Firda.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/neppe-engebo-avgjerd-for-jul-1.11962056

Sitat:

Klima- og miljødepartementet vil ikkje la seg intervjue om saka, men skriv i ein epost mellom anna at departementet vil sende resultata av dei siste målingane på høyring til ulike departement med tre til fire veker frist. I det ligg og ei mogleg godkjenning av reguleringsplanen for Engebø frå Kommunal- og regionaldepartementet.

Her sier de jo at avgjørelse mht. reguleringsplanen skal fattes av Kommunal og regionaldepartementet innen 3-4 uker etter at KMD har sendt det på høring. Noe jeg antar de allerede har gjort.

Synspunkter?

Endret 14.10.2014 09:42 av tjuagutt
Rally
12:17
15.10.2014
#5281

Råmateriale til nye superbatterier kan bli et nytt marked for NOM.
Superbatterier er underveis

Løsningen: titaniumdioksid
Forskerne har funnet ut at det faktisk ikke trengs noen omfattende redesign av batteriene for å oppnå dette målet. I stedet for å bruke grafitt i anoden - den negative elektroden under opplading - i litium-ionbatteriene, benytter de en substans basert på titaniumdioksid til å lage nanotråder som er tusen ganger tynnere enn menneskehår.
Med tynne tråder av titaniumdioksid i stedet for grafitt samt fjerning av noen andre komponenter som bidrar til å senke hastigheten internt i dagens batterier, har forskerne greid å øke hastigheten vesentlig på elektroner og ioner som flyter inn i og ut av batteriet.
tjuagutt
11:39
16.10.2014
#3894

16/10-2014 08:30:25: (NOM.OAX) Update on time schedules regarding the Engebø rutile project
Nordic Mining has been informed that the Ministry of Local Government
and Modernisation on 10 October 2014 forwarded the company's information
in connection with the supplementary investigations (ref. stock market
release dated 30 September 2014) to the Ministry of Climate and
Environment and the Ministry of Trade, Industry and Fisheries for
statements in connection with the industrial area plan. The time limit
is four weeks. Copy of the letter (in Norwegian) from the Ministry of
Local Government and Modernisation is enclosed.
Further, the company has been informed that the Ministry of Climate and
Environment have requested a statement and recommendation from the
Norwegian Environment Agency related to the industrial area plan. The
time limit is 31 October 2014. The Agency has also been requested to
update its considerations in connection with Nordic Mining's application
for waste disposal permit. Copy of the letter (in Norwegian) from the
Ministry of Climate and Environment is enclosed.
For further information please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone
+47 930 96 850.
Oslo, 16 October 2014
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Rally
14:26
17.10.2014
#5294

Alle faglige rapporter (og dem er det mange av) er entydig positiv til denne industribyggingen ved Førdefjorden. Aldri har vel et industriprosjekt vært utredet grundigere. Det eneste som kan stoppe prosjektet er en politisk kolbøtte. Dette prosjektet har tidligere fått tilslutning hos AP, og selv ikke Støre med nye miljøgriller i hodet tror jeg tør å gå i mot dette gjennomarbeidede prosjektet.
tjuagutt
15:40
17.10.2014
#3895

Nå skal jo ikke dette innom Stortinget, men avgjøres av departementene, så politisk snuoperasjon er det i så fall Høyre/Frp som må stå for ;-)
Rally
17:38
17.10.2014
#5297re: tjuagutt, da er det jo avgjort :-)

Forøvrig frisk a slutning i dag. 😁
Rally
14:01
20.10.2014
#5305

Her er det Solhjell skrev i fjor som forårsaket kriseemisjonen i fjor.

Konklusjon
Det ligg ikkje føre tilstrekkeleg grunnlag til å treffe avgjerd i Engebøsaka. Miljøvern-departementet kan derfor ikkje godkjenne reguleringsplanen eller gje utsleppsløyve etter forureiningslova. Miljøverndepartementet vil slutthandsame saka umiddelbart etter at resultatet av nye undersøkingar ligg føre.
Med helsing
Bård Vegar Solhjell

Hvis departementet står ved det han skrev 13.03.2013 så kan ikke departementet dra ut denne saken mye lenger.

Endret 20.10.2014 14:01 av Rally
Rally
10:30
23.10.2014
#5310

23/10-2014 07:40:16: (NOM.OAX) Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller Selskapet") fattet den 22. oktober 2014, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 2.800.000 ved utstedelse av inntil 28.000.000 nye aksjer.
Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 22. oktober 2014 (som registrert i VPS pr. 24. oktober 2014) skal ha ortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.
En (1) aksje i Selskapet gir 0,09982 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer
som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer. Tegningskursen er NOK 0,60 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 41% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta egningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 22. oktober 2014 på NOK 1,05.
Tegningsperioden skal begynne 28. oktober 2014 og avsluttes 12. november 2014 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet.
Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet ex. tegningsretter fra og med torsdag 23. oktober 2014 (eks. dato).
Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet i forbindelse med Engebøprosjektet og for generelle selskapsformål. Innsigelsessaken i forbindelse med reguleringsplanen og søknaden om utslippstillatelse for
Engebøprosjektet er nå til sluttbehandling hos henholdsvis Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ("KMD") og Klima- og Miljødepartementet ("KLD"). KMD har satt tidsfrist på fire uker fra 10. oktober 2014 for innspill og anbefalinger fra berørte departementer i forbindelse med plansaken, og KLD har anmodet om at Miljødirektoratet oppdaterer sine
vurderinger i tilknytning til utslippssøknaden.
Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler:
"Vi har tillit til at myndighetene gjennomfører en effektiv sluttbehandling av tillatelsene for Engebøprosjektet og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle ny mineralindustri på Engebø. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil gi selskapet et finansielt handlingsrom i sluttbehandlingen og overgangen mot prosjektets neste fase." Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 28. oktober 2014. Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
Oslo, 23. oktober 2014
Nordic Mining ASA

Endret 23.10.2014 10:36 av Rally
Akilles
11:07
23.10.2014
#5911

Tja, hvordan skal man tolke dette da? Ledelsen håper på å få på plass denne emisjonen før melding om avslag?

Rally
12:51
23.10.2014
#5311

Jeg tolker det motsatt. Ledelsen venter med å sluttføre emisjonen til etter de har fått godkjennelse. ref. mulighet til å forlenge tegnelsesfristen. ;-)
tjuagutt
14:27
23.10.2014
#3899

Vel, reguleringsplanen skal avgjøres før tegningsfristen utløper 12 November. Blir reguleringsplanen godkjent, så blir emisjonen overtegnet så det holder :)

Tror man på et ja, så benytter man dagens mulighet til å fylle på litt ekstra. Tror man at det blir nei, vel da antar jeg man ikke har aksjer i selskapet ;-)
Rally
15:03
23.10.2014
#5312

Poenget mitt er at de som har blitt tildelt tegningsretter (de som eide aksjer i NOM i går)kan vente med å tegne disse og bruke tegningsrettene som en kjøpsopsjon. :-) Men selvfølgelig, det blir litt bak komma i forhold til eksponeringen igjennom aksjene. Hvis Engebø skulle få nei, så er ikke aksjene mye verd.
Akilles
19:07
23.10.2014
#5912

Rally
Her åpner det seg flere muligheter.En tegningsrett er en rett til å tegne aksjer, ikke en plikt og tegningsrettene kan kjøpes fra 28/10.
Derfor kan de være sikkerhet i selge aksjer og kjøpe tegningsretter som gir rett til å kjøpe aksjer til 0.60 etter at reguleringsplanen er avgjort ref. tjuagutt. Får man et avslag før tegningsfristen utløper 12/11 (konkurs?), så taper man kun verdien av tegningsretten.
Og får man et ja, så kan man kjøpe aksjen for 0,60 uansett hvor høyt den hopper..(fordi man har tegningsretter:)

Endret 23.10.2014 19:12 av Akilles
tjuagutt
20:48
23.10.2014
#3900

Fornuftig tankegang Akilles :)
Rally
11:52
24.10.2014
#5313

Jeg ser den Akilles. Prisen mellom aksjer og tegningsretter vil trolig finne et balansepunkt. Ikke godt å si hvordan markedet takler dette. Noen aksjonærer vil garantert bare sove og la dette skli over. Det blir kanskje et salgspress på aksjen og kjøpspress på tegningsrettene. Med så liten omsetning som det er i NOM så kan det bli store utslag i kursen. Det er jo mulig det blir mer fart i omsetningen av aksjen når tegningsrettene slippes, men min aksjepost i NOM er betydelig større enn en dagsomsetning så spillerommet er ikke så stort. Men bak ligger jo det fundamentale om en tror på deponeringstillatelse eller ikke. Teoretisk kurs på en tegningsrett blir Kurs på aksje minus 60 øre. Trolig vil tegningsrettene selges lavere enn dette. 0,9 -0,6 = 0,3kr
hgsd300
09:04
26.10.2014
#232

Har stor tro på NOM, skal sove meg gjennom det hele og benytte meg av tegningsrettene.

Men som Akilles skriver ovenfor er det også en grei måte og gjøre det på, men har en tro så har en tro :-)
hgsd300
19:32
26.10.2014
#233

http://www.youtube.com/watch?v=0O3uREWPOR8
tjuagutt
10:46
28.10.2014
#3904

Re. Akilles
23.10.2014 19:07
#5912

Ulempen er at om du kjøper tegningsretter og ikke bruker de, så er kapitalen tapt for alltid.
Akilles
13:58
29.10.2014
#5913

Riktig, men det er den også dersom kursen på aksjen faller under 0.60 før emisjonen er over. (da kan aksjen kjøpes billigere uten tegningsrett).
Tegningsretter i stedet for aksjer, begrenser tapet i en kort periode, men de må selvfølgelig brukes.

Dersom det er riktig at det er regjeringen og ikke stortinget som må godkjenne her, så vil jeg tro at dette går greit. (det er forhåpentligvis ingen næringsliv hatere, som i SV i denne regjeringen)

Derfor mener jeg at her er det mulig for å gjøre en langsiktig investering som er unik i Norge i dag.. (50 år drift)

Endret 29.10.2014 14:16 av Akilles
renud
17:31
29.10.2014
#8062

Ikje bra...
Fiskerdidirektoratet - REGULERINGSPLAN FOR ENGEBØFJELLET - SVAR PÅ NY HØRING I INNSIGELSESSAK. 28.10.2014

"Konklusjon
Basert på
1. Omfanget av akvakultur og kommersielt fiske i tilknytning til planområdet
2. Havforskningsinstituttets faglige vurdering av tilleggsutredningene og
3. nye gytefeltundersøkelser i Førdefjorden,
mener Fiskeridirektoratet at det ikke er grunnlag for å en ny tilråding i innsigelsessaken. Grunnlaget for innsigelse er heller styrket.
Med hilsen
Liv Holmefjord fiskeridirektør
Frank Jacobsen seniorrådgiver"
tjuagutt
18:36
29.10.2014
#3906

Renud, dette var som forventet fra HI. Det er vel ingen som trodde at HI skulle snu i denne saken? Forøvrig er det mye av det samme som går igjen og det kan stilles endel spørsmål til den rapporten der.

F.eks. så bruker de nylig påviste eggkonsentrasjoner fra torskenæringen gymtimene som argumentasjon. Men, her er hva HI selv skriver om torsken livshistorie:

"Kysttorsken gyter både inne i fjordene og i skjærgården. Den velger beskyttede områder, ofte innerst i fjordarmene, i poller, våger eller bukter, hvor gytingen foregår typisk på 20-60 m dyp. Eggene flyter stort sett i de øverste 30 m av vannsøylen og klekker etter 2-3 uker "

http://www.imr.no/temasider/fisk/torsk/kysttorsk_sor_for_62n/torskens_livshistorie/nb-no


Som man ser så gyter torsken, på det laveste, 60m under fjordoverflaten. Dvs. at når gruvedriften er over, så vil fjordbunnen fremdeles være 140m under laveste gytepunkt.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter