Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining #2
Nordic Mining #2
OldNick
09:36
28.02.2014
#15495

Forrige tråd: Nordic Mining - Ting tar tid

____________________________________


Nordic Mining's interim report for the quarter ended 31 December 2013

Børsmelding
28.02.2014

Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the fourth quarter 2013.

Important events from 1 January 2013 and year-to-date:

Strategic focus on the permitting process for the Engebø rutile project
The Group's near-term strategic focus is to secure permits for the Engebø project. The government has stated growth ambitions for the mineral industry and more predictable planning processes towards permitting. Further, the government confirms that sea disposal of tailings may be an acceptable solution combined with strict criteria and comprehensive monitoring of the environment. For the Group's other projects, alternative financing and cooperation scenarios are investigated in order to continue development work.

Results from ongoing measuring program in line with expectations
Nordic Mining is executing a survey and investigation program to comply with the Ministry of Climate and Environment's request for additional information regarding the Engebø rutile project. The results so far show a moderate water circulation within the area of the planned tailings disposal. The results are in line with the measurements included in the environmental impact assessment for the project. The measurement program will be finalised in August 2014. Other activities in the investigation program, including ROV surveying will be executed in spring 2014.

Keliber's lithium resources are steadily increasing
In 2013, Keliber has more than doubled the JORC compliant resource and reserve estimates for its contemplated lithium production. In February 2014, the Finnish government has accepted Keliber's offer to acquire the Rapasaari deposit. A new drilling program has been initiated, and updated resource and reserve estimates are expected in Q2 2014.

Successful pilot scale testing of production of alumina from anorthosite
In 2013, the leaching of alumina from anorthosite was successfully tested in pilot scale. Alumina was dissolved within a short timeframe. Techno-economic evaluations indicate positive preliminary project
financials for an annual production of around 900,000 tonnes of alumina from anorthosite.

Substantial mineral values on the Norwegian seafloor
In the pre-project carried out by the Norwegian University of Science and Technology ("NTNU") and Nordic Ocean Resources with support from Statoil ASA the value of seabed minerals within the Norwegian zone has been estimated in the range NOK 400 - 1,000 billion. The Norwegian zone includes a large part of the Mid-Atlantic Ridge and contains substantial volumes of i.a. copper, zinc, silver and gold.

New Exploration Rights granted on the Øksfjord Peninsula
In January 2014, Nordic Mining was granted two new Exploration Rights east of the Reinfjord prospect. Electromagnetic data from the Geological Survey of Norway show an anomaly with particularly low resistivity in the granted area.

Divestment of Gudvangen Stein Gudvangen Stein was divested in June 2013

For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941.

Oslo, 28 February 2014
Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining: Q4-2013 Report (PDF)

Endret 28.02.2014 09:39 av OldNick
renud
14:38
28.02.2014
#8003

Norsk Bergindustri: Mineralnæringen som satsingsområde - møter med Sanner og Mæland. 28.02.2014

Norsk Bergindustri jobber hardt for at regjeringen skal følge opp målet om å gjøre mineralnæringen til et viktig satsingsområde. De siste ukene har Hanne, Elisabeth og Olav møtt tre medlemmer av regjeringen for å sikre konkrete tiltak som styrker næringens rammevilkår.
Etter at regjeringen pekte ut mineralnæringen som et viktig satsingsområde, har Norsk Bergindustri vært opptatt av at politikerne skal følge opp visjonen med konkret handling. I den anledning har vi gjennomført møter med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Våre hovedbudskap overfor statsråder og statssekretærer er basert på innspillene vi fikk i medlemsworkshopen som ble gjennomført i januar.

Gjennomførte møter i februar, og våre hovedbudskap:

Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (H)
Bergindustrien er en avgjørende faktor i utviklingen av grønn teknologi
Behov for styrket forutsigbarhet. Fylkesmennene må få et klarere regelverk å forholde seg til, og bedrifter med lignende produksjonsprosesser som pukk/grus burde derfor bli omfattet av kap. 30 i forurensingsforskriften
Den norske mineralnæringen skal bli blant de mest miljøvennlige i verden. Det er bra, men krever konkrete politiske tiltak

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)
Behov for styrket forutsigbarhet i planprosesser
Behov for lokal kompetanse i kommunene / fylkesgeologer over hele landet for å sikre lokal ivaretakelse av mineralressurser
Oppfølging av mineralstrategien; særlig med hensyn til forholdet mellom næring og kommune
Bergindustrien og lokalsamfunnene. Industrien og lokalsamfunnene er gjensidig avhengig av hverandre, og det forplikter for begge parter
Behov for avklaring rundt mineralloven og Sametinget

Monica Mæland, næringsminister (H)
For at bergindustrien skal ha en fremtid, må man legge til rette for økt kompetanse både i industrien, blant myndighetene og i akademia
Oppfølging av mineralstrategien. De gode intensjonene må følges opp av reelle tiltak.
Behov for å styrke NGU og Direktorat for naturforvaltning
Offentlige innkjøpere må prioritere norsk naturstein i langt større grad enn i dag.

Endret 28.02.2014 14:40 av renud
hermanh
14:15
02.03.2014
#1

Har følgt innlegga her og det er mykje bra som er skreve.

Eg har følgt med på det som kan sjå ut som ein ny offensiv mot Engebøprosjektet fra naturvenforbundet, ref fokuset mot nanopartikkler, men også fra Sogn og Fjordane venstre og SV, ref nye utspel i media. Ser at dette vart teke opp i den førre tråden om NOM.

Eg er ikkje heilt sikkert korleis eg skal tolke denne motstanden, om det berre er siste krampetaket før prosjektet vert godkjent eller om dette er starten på ein ny fanesak for venstre i regjeringa og noko som kan resultere i ein hestehandel.

Det som eg har funne og som kan vere relevant for dette er at miljøvernministeren Tine Sundtoft, kommunal og moderniseringminister Jan Tore Sanner, representanter fra Nordic Mining, samt naustal kommune har hatt møte om Engebøprosjektet den 17 desember 2013.

Dette går fram av http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/om-departementet/kommunal--og-moderniseringsministeren/kalender-for-kommunal--og-moderniserings/2013/desember/moter-representanter-for-naustdal-kommun.html?regj_oss=1&id=747736

Dette er dermed gamalt nytt, med uansett tolkar eg dette positivt da det syner at Nordic mining har ein aktiv dialog med miljøvernministeren og det er vel dette departementet som har nøkkelen til denne godkjenninga, dersom eg har forstått dette riktig.

I tillegg har Tine Sundtoft eit personleg fokus på at lokaldemokratiet skal få større miljømakt, jamfør http://www.okokrim.no/miljokrim/nor/tidligere-utgaver/3_desember_2013/artikler/miljovernministeren.

Artikkelen er kanskje vag på kva dette betyr konkret, men dersom ein ser dette opp mot NOM og Engebøfjellet kan det vel vere ein indikasjon på at synet til Naustal kommune vil bli lagt større vekt på av denne ministeren enn den forrige miljøvernminisnteren.

Eg har lest fleire andre artiklar som også fremhevar at Tine Sundtoft har fokus på at dei lokale styresmaktene skal ha meir makt i avgjerder som er viktig for deira framtid.

I samband med Venstre sitt utspel i media no nyleg så sendte eg ein mail til Nordic Mining og lurte på deira syn på dette og om dei hadde noko mediestrategi for å møte det som i mine auge framstod som mykje grunnlaus og negative omtale. Svaret eg fekk var at dei vurderte dette som noko Venstre tok tak i i mangel på ein anna sak på noverande tidspunkt. I tillegg vart det framheva at nordic mining har ein god dialog med dei store partia (les FRP og H) som etter nordic mining sitt syn, har satt seg godt inn i prosjektet. Utsegnet om dialogen kan derfor kanskje knyttast til møtet som var den 17 desember 2013, utan at dette vart skreve i mailen eg fekk og som åleine er mi tolkning av det.

Med bakgrunn i dette så verkar det som det er siste krampetaket, men hadde satt pris på om det er andre som har nokon meingar om dette.

I tillegg lurer eg på om det er nokon som kan kome med ein kvalifisert synsing på kva ein rekna som realistisk verdi per aksje, dersom prosjektet i Engebøfjellet vert realsiert.tjuagutt
17:44
05.03.2014
#3793

Presidenten: Da går vi videre til neste hovedspørsmål.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [10:54:06]: Jeg har et spørsmål til fiskeriministeren.

Jeg vil sette spørsmålstegn ved om vi har en fiskeriminister som setter hensynet til fisken og miljøet først og hensynet til fiskerinæringen over hensynet til andre næringer, for i en pressemelding der hun åpner for gruveavfallsdumping i den rene Repparfjorden i Finnmark, sier hun følgende:

«Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen.»

Dette står i direkte motsetning til både det Fiskeridirektoratet sier, som mener vi må ha flere utredninger, og det Havforskningsinstituttet sier, at tungmetallforurensingen av kopper alene vil være nok til å fraråde utslippstillatelse.

Da er det grunn til å stille spørsmålet: Er fiskeriministeren kjent med disse rapportene? Og hvis hun er det, hvordan kan statsråden da forklare at hun mener at hun har god nok kunnskap, og at det ikke er negative konsekvenser, når fagetatene sier det motsatte? Hva slags ny kunnskap er det Aspaker har som fagetatene ikke har?


Statsråd Elisabeth Aspaker (H) [10:55:30]: Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst i mineralnæringen, bl.a. ved å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Mineralvirksomhet innebærer naturinngrep og har i likhet med annen type næringsvirksomhet konsekvenser for miljø og andre næringer. Men et sentralt spørsmål er jo om risikoen knyttet til mineralvirksomheten i dette tilfellet er akseptabel i lys av også de positive virkningene for verdiskaping, nye arbeidsplasser og positive lokale ringvirkninger som realiseringen av Nussir-prosjektet vil medføre.

Jeg mener at departementet har fått gode, grundige utredninger, og jeg har merket meg at Miljødirektoratet sier at de miljømessige forholdene ved den planlagte gruvedriften er godt nok utredet til at reguleringsplanen kan behandles.

Jeg har også gått gjennom det som har vært de tidligere betenkelighetene til det gamle Fiskeri- og kystdepartementet. Der var det særlig to ting man var opptatt av: Det ene var utslippspunktet for de massene som eventuelt skal deponeres i fjorden, og det andre var spørsmålet knyttet til utlekking av kopper.

Til det første spørsmålet er det nå klarlagt at utslippspunktet ikke skal være 60 m over bunnen, men det skal være kanskje helt ned mot 1 m over bunnen. Vi snakker nå om 1-3 m når det gjelder utslippspunktet. Det har stort betydning for spredning av partikler osv. i sjøen. Det stiller saken i et helt annet lys.

Det andre spørsmålet vi har stilt, var knyttet til utlekking av kopper fra sjødeponiet. Det foreligger nå rapporter som viser at utslippet av kopper vil ligge betydelig under det som kommer med den naturlige avrenning fra elvene i det samme området. Og da har altså NIFES, vårt faginstitutt, vurdert dette til ikke å representere noen fare for mattryggheten.

Dette er opplysninger som har gjort at Nærings- og fiskeridepartementet i denne sammenhengen nå har konkludert med at miljøpåvirkningene er akseptable sett opp mot de andre positive ringvirkningene som denne nye aktiviteten vil bringe med seg.

Endret 05.03.2014 17:49 av tjuagutt
tjuagutt
17:45
05.03.2014
#3794

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [10:57:50]: Det er kanskje grunnlag for å si at fisken har større grunn til å være redd for fiskeriministerens kunnskapsfornektelse enn for fiskernes redskaper, men jeg skal la være å si det, og istedenfor stille et oppfølgingsspørsmål til Jan Tore Sanner.

Oppfølgingsspørsmålet går på følgende: I løpet av året kommer statsråden til å behandle begge sakene om mulig gruveavfallsdumping i de rene fjordene Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjorden i Finnmark. Kan statsråden garantere at han vil legge til grunn føre var-prinsippet, som bl.a. er nedfelt i naturmangfoldslovens § 9, sånn at dersom det er faglig tvil om miljøkonsekvensene og konsekvensene for fiskeriene, vil ikke regjeringen tillate dumping av gruveavfall i de rene fjordene.


Statsråd Jan Tore Sanner [10:58:43]: Jeg vil selvsagt behandle de to sakene etter de lover og forskrifter og retningslinjer som statsråden må forholde seg til, men i og med at disse sakene havner på mitt bord, kan jeg ikke gå mer inn i det enn som så.

Presidenten: Det blir anledning til oppfølgingsspørsmål - først Torgeir Knag Fylkesnes.Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [10:59:12]: Spørsmålet mitt går til fiskeriministeren.

På den eine sida legg ein altså opp til at dei forpliktingane ein har hatt overfor lokalsamfunna i nord, blir tekne frå ein og gitt til dei store selskapa, og på den andre sida planlegg ein å lage eit system med evigvarande kvoter som ytterlegare kjem til å privatisere naturressursane i nord. Så uttaler då fiskeriministeren i høyringa at ein ønskjer å opne opp for at Repparfjorden skal vere deponi for gruveslam.

Det vi snakkar om her, er altså 17 lastebillass med slam kvar time, kvar dag, i 20 år. Ingen skal kome til meg og fortelje at det ikkje kjem til å påverke livet i sjøen.

Spørsmålet mitt er: Kva vil lokalsamfunna heilt konkret få tilbake som vil vege opp for denne opplagde øydelegginga av naturen?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:00:19]: Svaret på det synes jeg er enkelt. De kommer til å få masse arbeidsplasser og masse ringvirkninger. De vurderingene vi har gjort, er å legge til grunn de tilbakemeldingene vi har fått og kunnskapen vi har om hvordan disse utslippene og deponeringen skal finne sted. Da har vi konkludert som vi har gjort.

Jeg lurer på et parti som SV, som ikke skal ha olje og gass i nord, som ikke skal ha mineralnæring i nord, og som tar til orde for regulering av fiskeriene på en slik måte. Jeg er ganske overbevist om at det kommer til å gå ytterligere ut over - innstramming eller utfordringer knyttet til - lønnsomhet. Jeg lurer egentlig på hva partiet SV skal tilby Nord-Norge når man nå, for næring etter næring, faktisk slår beina under de vekstmulighetene som er i Nord-Norge.

Endret 05.03.2014 17:48 av tjuagutt
tjuagutt
17:46
05.03.2014
#3795

Rigmor Andersen Eide (KrF) [11:01:18]: Regjeringa og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har nedfelt i samarbeidsavtalen at føre-var-prinsippet skal legges til grunn for politikkutforming. I regjeringsplattformen er det en målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen.

Ser statsråden en mulig konflikt når disse to prinsippene møtes? Er statsråden trygg på at det ikke vil bli ytterligere konflikt mellom mineralnæringen og fiskeriinteressene fremover, enten det er i Repparfjorden eller i andre fjorder, når det tas i bruk sjødeponering?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:01:58]: Jeg er veldig opptatt av, og kan berolige representanten med, at føre-var-prinsippet er uhyre viktig. I tillegg til at vi nå har forsikret oss om måten det skal deponeres på - at det er forsvarlig, at utlekking av kobber er på et akseptabelt nivå - har jeg lyst til å si at Nussir nå har foreslått å etablere et eget miljøovervåkingsopplegg for sjødeponiet i Repparfjorden. Jeg mener at det også viser at selskapet tar dette på stort alvor. Det er klart at vi kommer til å følge dette nøye. Dersom det blir et gulv for gruvedriften i Repparfjorden, med deponi i fjorden, er det klart at de også får utslippsnivå de skal forholde seg til. Hvis den miljøovervåkingen avdekker at man ikke er i pakt med utslippsvilkårene som eventuelt settes - hvis det gis en tillatelse - vil det måtte bety at selskapet må stenge ned inntil man tilfredsstiller det som er fastsatt av utslippsvilkår.


Ola Elvestuen (V) [11:03:12]: Jeg tror jeg kan slå fast at det statsråden og jeg regner som akseptabelt nivå, er fullstendig forskjellig. Det er store utslipp det er snakk om. I Repparfjorden er det snakk om årlige utslipp på 240 tonn nikkel, 580 tonn krom og 1 400 tonn kobber. I Førdefjorden er det snakk om 10 000 tonn gruveslam som skal ut i fjorden hver dag. Når statsråden da sier og viser til at her vil man kunne ha et overvåkningsprogram, som man så skal ta til følge i ettertid, lurer jeg på om man også har sett på situasjonen som har vært i Bøkfjorden. I Bøkfjorden har man et overvåkningsprogram. I Bøkfjorden har det vist seg at spredningen er langt større enn det som var forutsatt, og spredningen i Bøkfjorden er i dag omtrent på størrelse med hele Repparfjorden.

Mener hun at overvåkning er nok, eller er det ikke sånn at føre-var-prinsippet må legges til grunn, sånn at man ikke får en uopprettelig skade?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:04:14]: Det som tilligger mitt ansvarsområde, er å vurdere konsekvenser for fisk og havmiljø. Det mener jeg vi har gjort ut fra de tilleggsspørsmålene vi stilte med hensyn til hvordan deponeringen faktisk skulle skje, hvor massene skal slippes ut, og det som er av avrenning når det gjelde kobber. Der viser det seg at den naturlige avrenningen er større enn den påvirkningen som eventuelt vil komme fra en gruvedrift.

Jeg forholder meg til at miljøovervåkningsprogrammet som er avtalt med selskapet at eventuelt skal settes i gang, må være et som er her og nå, sånn at det er mulig raskt å sette inn tiltak og raskt å sette en stopper dersom en fremtidig tillatelse, med de grenseverdiene som da settes, skulle utfordres.

Jeg vil bare legge til at all næringsvirksomhet har en eller annen type påvirkning på miljøet. Det er en utfordring både i Finnmark og andre steder å finne nye næringer, nye virksomhet. Det er altså det man har gjort avveininger av i denne saken.

Endret 05.03.2014 17:47 av tjuagutt
tjuagutt
17:46
05.03.2014
#3796

Rasmus Hansson (MDG) [11:05:31]: Det å basere framtida for Nord-Norge og Finnmark på virksomhet som på kort tid permanent vil rasere store fjordområder, er etter Miljøpartiet De Grønnes mening ikke en særlig bærekraftig og framtidsrettet næringspolitikk. I opplistingen av tvil om det faglige grunnlaget for dette tiltaket er det for det første interessant å merke seg at statsråden bruker som argument at utslippene fra et eventuelt deponi, ikke er større enn den naturlige tilførselen. Poenget er at det kommer i tillegg og dobler dosen.

Så påpeker bl.a. Fiskarlaget at Nærings- og fiskeridepartementet i sitt brev av 13. februar 2014, vedrørende denne saken, til Kommunaldepartementet, hevder at gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen. Dette er etter det vi kan bringe på det rene, feil, og jeg lurer på om statsråden vil avvente videre anbefaling i den saken til dette har kommet på plass?


Statsråd Elisabeth Aspaker [11:06:49]: Jeg vil starte med å reservere meg sterkt mot Rasmus Hanssons måte å ordlegge seg på, at regjeringa skulle legge opp til å rasere store fjordområder. Det er selvsagt ikke tilfellet. Hvis det hadde vært faktum i denne saken, hadde det vært helt opplagt at Nærings- og fiskeridepartementet hadde vendt tommelen ned.

Vi har gjort en vurdering. Når det gjelder utslippene av kobber, vil de bli betydelig under det som er den naturlige avrenningen i området, og vi mener at ulike hensyn veid opp mot hverandre - også hensynet til hvor mye fisk det er i fjorden, hvor viktige gyteplassene er, om gyteplassene er truet osv. - alt dette er vurdert. Samlet sett har man kommet til at man mener det er akseptabelt å si ja til denne deponeringen.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140305/

Endret 05.03.2014 17:47 av tjuagutt
renud
19:02
05.03.2014
#8006

hermanh
Tidligere hadde jeg lest det lange innlegget til tjuagutt med lys og lupe for å tyde nyansene i det som ble sagt, det som ikke ble sagt og det som ble sagt mellom linjene. Men nå gidder jeg faktisk ikke, ettersom jeg er ening med deg i det som jeg oppfatter som din konklusjon; dette verkar som det er siste krampetaket.

Nussir har allerede fått sin deponeringstillatelse, og det er liten tvil om at Nussir-prosjektet på mange måter er mere omstridt enn Engebø-prosjektet. I tillegg til at reststoffene i massene som skal deponeres er mere problematiske, som jeg har forstått det, så har man også problematikken rundt samene og reelle og/eller påståtte rettigheter. Denne problematikken styrer heldigvis Engebø unna, så min lille teori er at Regjeringen har bestemt seg for å godkjenne begge prosjektene, men at de av strategiske årsaker faktisk valgte å godkjenne det mest omstridte først. Enkel og god psykologi, spør du meg ;)

Vedr. ditt siste spørsmål; "ein kvalifisert synsing på kva ein rekna som realistisk verdi per aksje, dersom prosjektet i Engebøfjellet vert realsiert.", er ikke fullt så enkelt å kommentere fornuftig.

Verdi per aksje etter godkjenningen har jeg selv satt til 3 NOK ved å stikke fingern i været. Deretter kan det bli en jo-jo ferd til finansieringen er sikret, noe jeg ikke er det minste i tvil om at den vil bli. Spørsmålet er bare om det i forkant eller parallelt kjøres enda en emisjon. Da blir graden av utvanning selvfølgelig en foreløpig ukjent variabel.

Men det finnes (minst) en joker i alle regnestykkene. El-bil salget tar fullstendig av, ikke bare i Norge, og det produseres i dag ikke nok lithium på verdensbasis til å produsere så mange batterier som vil bli nødvendig for å møte planlagt volumøkning allerede de nærmeste årene. Tesla planlegger en ny batterifabrikk som alene vil forbruke store deler av verdens lithium-produksjon. Da skader det jo ikke at NOM eier 38% av Keliber, som om noen år sannsynligvis vil produsere ca 5% av verdens totale produksjon. I dag er det ingenting som tyder på at Keliber er kalkulert inn i NOM-kursen, men min følelse er at det kan endre seg relativt fort.

Ps. For et par år siden så jeg regnestykker fra tallknusere som, med letthet og med lavere "titan"-priser enn i dag, kalkulerte inn tre-siffrete kurstall. Vel og merke uten en betydelig utvanning, men dersom mesteparten av konstruksjonsfasen blir lånefinansiert kan vi muligens slippe unna med kun en mindre utvanning og det på en vesentlig høyere kurs enn dagens.
tjuagutt
19:50
05.03.2014
#3797

KLIF, utkast til retningslinjer for nye sjødeponier
chateau
10:52
06.03.2014
#7025

Strømmålinger i Førdefjorden på linje med tidligere måleresultater

Måledata for den andre perioden med strømmålinger i Førdefjorden ble
innhentet av DNV GL i første uken av februar 2014. Måleresultatene viser
moderate strømforhold innenfor det planlagte deponiområdet og er i tråd
med tidligere målinger.

Måledataene dekker perioden fra 13. november 2013 til 1. februar 2014.
Det er innhentet data fra målestasjoner på ulike lokaliteter i fjorden.
Strømmålingene har pågått kontinuerlig fra 6. august 2013.
Stasjonene for strømmåling har avanserte instrumenter som måler
strømhastighet og strømretning gjennom hele vannsøylen på ulike dyp. I
tillegg til strømmåling er det samlet inn data fra 11 stasjoner som
måler ulike hydrografiske parametre, bl.a. temperatur, saltinnhold,
tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet. Informasjon om hydrografiske
data er inkludert i Nordic Minings Q4 presentasjon som er tilgjengelig
på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com), og ytterligere
informasjon vil bli publisert senere.
DNV GLs rapport for den andre måleperioden vil bli publisert på
selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com). I sammendraget i rapporten
gis det en beskrivelse av strømforholdene i tre ulike vannlag;
bunnlaget, mellomlaget og topplaget. Måledataene vil også bli benyttet i
forbindelse med analyse og modellering av det planlagte fjorddeponiet,
partikkeltransport etc.
Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Klima- og
miljødepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet.
Neste rapportering av måleresultater vil være i mai 2014.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør
Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850
hermanh
19:37
08.03.2014
#2

Takk for gode innspel til mitt innlegg datert 02.03.2014.
raymondtobiassen
18:03
14.03.2014
#1

Når er det lurt å kjøpe seg inn igjen? Evt. vente på en emisjon?

Akilles
09:29
15.03.2014
#5833

Jeg vil tror at den videre finansieringen av prosjektet blir tatt av en større internasjonal partner, som betaling for å få være med her.
Vi får ingen emisjon før utslippstillatelsen er på plass. (tror jeg:)

Endret 15.03.2014 09:29 av Akilles
Rally
11:24
21.03.2014
#4975

Fra XtraInvestor:
Nordic Mining, together with Institute for Energy Technology (IFE) has filed a patent application for a new technology for extraction of alumina from lumina/calcium-rich minerals. The new technology is an innovative solution for production of alumina from alternative mineral sources such as anorthosite, with the integrated use and storage of CO2. Todays alumina production is mainly based on production from bauxite
resources through the Bayer process. With the new technology alumina can be produced from alternative mineral sources, and production can be done in a more environmentally friendly manner. In addition to alumina,
precipitated calcium carbonate (PCC) and silica may be produced as by -products. PCC is a commercial commodity used as filler in paper, plastics and paint. Silica can be used as filler in car tyres and plastics, and in production of cement.
The new multi-product process gives potential for almost full
utilization of the mineral resource creating little waste production.
Further, the process consumes 500,000 tonnes of CO2 per million tonne of
alumina. This corresponds to the CO2 emissions from a medium sized oil
and gas platform. The CO2 can either be stored safely and/or utilised as
part of a commercial production of PCC.
CEO of Nordic Mining, Ivar S. Fossum comments The patenting is an
important milestone for this technology development. The technology may
give new exciting opportunities for the alumina production chain.
A preliminary techno-economic study shows that the new technology is
economically and technically feasible. Going forward, the focus will be
to optimise the process, further test production of alumina and by
-products, and to run the technology in pilot scale. Nordic Mining and
IFE will actively seek additional partners in continuing the project

Endret 21.03.2014 11:28 av Rally
Rally
13:33
21.03.2014
#4976

Regjeringen sier ja til omstridt gruveprosjekt Tross kraftige miljøprotester sier regjeringen nå ja til Nussirs gruveplaner i Kvalsund.
Etter alle solemerker så betyr dette også grønt lys for Engebø. Miljøkonsekvensene der er mindre enn i Nussir-prosjektet.

Endret 21.03.2014 13:50 av Rally
Feitedorris
21:30
21.03.2014
#1

Anbefaler alle å lese seg opp på Nom. Fantastiske utsikter for fremtiden som garantert kommer til å gjøre store utslag på kursen. Nordic mining har fler prosjekter på gang og ikke minst en dyktig ledelse som er inne med egenkapital i form av aksjer.

-Engebø rutil. Blåblå regjering har vist hanlingskraft ovenfor gruveindustrien og godkjent nussirs kobbergruve med sjødeponi. Nå er det ventet at nordic mining kommer etter så snart strømningsmålingene er klare i august. Rutil blir brukt til blandt annet titan som er fremtidens produkt innen proteser og romfart.

-Keliber. Oljealderen må ta slutt og keliber lithium blir som første europeiske produsent klar til å levere høykvalitets lithium til f.eks produksjon av batteridrevne biler. Nom eier 38% av keliber.

-Alumina. Nordic Mining sammen med Institutt for energiteknikk ( " IFE " ) har innlevert en patentsøknad for en ny teknologi for utvinning av alumina fra alumina / kalsium-rik mineraler .

Den nye teknologien er en innovativ løsning for produksjon av alumina fra alternative kilder: mineral anortositt som , med integrert bruk og lagring av CO2 .

Samarbeidspartner her kan fort bli Hydro som startet Yara for ca 10 år siden for å skaffe aluminium legering. Kan Nom,s patent bli løsningen for Hydro?

Nye prosjekter og mange muligheter har Nordic Mining vidre, men når en av disse slår til vil kapital komme og prosjektene startes.

Fremtiden bør satses på og jeg har satt mine surt sparte sparepenger på Nordic Mining med stor tro på at det kommer til å bli lukrativt.
Feitedorris
08:59
24.03.2014
#3

Søker patent på ny alumina-teknologi

21. mars 2014 - Av Hans Jerver
Nordic Mining har sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) innlevert en patentsøknad for en ny teknologi for utvinning av alumina fra alumina- og kalsium-rike mineraler.

Foto: Colourbox
Den nye teknologien er en innovativ løsning for produksjon av alumina fra alternative mineralkilder som anortositt, med integrert bruk og lagring av CO2, melder Nordic Mining.

Dagens aluminaproduksjoner er i hovedsak basert på produksjon fra bauksitt-ressurser gjennom Bayer prosessen. Med den nye teknologien kan alumina fremstilles fra alternative mineralkilder, og produksjonen kan gjøres på en mer miljøvennlig måte.

Les også: Eksport av rutil fra Engebø vil gi betydelig reduksjon av CO2

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum uttaler:

Les også: 2 millioner forskerkroner til boring i Reinfjord

- Patenteringen er en viktig milepæl for denne teknologiutvikling. Teknologien kan gi nye spennende muligheter for alumina-produksjonskjeden.

En foreløpig teknologisk- økonomisk studie viser at den nye teknologien er både økonomisk og teknisk mulig. Nordic Mining og IFE vil nå aktivt søke flere samarbeidspartnere i videreføringen av prosjektet.
Bois
09:43
24.03.2014
#7216

Ut på 1,10, bare surr.
hermanh
22:08
27.03.2014
#4

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140327/

Sak nr. 5 [14:03:52]

Interpellasjon fra representanten Ola Elvestuen til klima- og miljøministeren:

«Flere aktuelle og kontroversielle prosjekter truer miljøtilstanden i norske fjorder, som rømming og lakselus fra havbruksnæringen, fare for oljeutslipp fra skip, økt skipstrafikk, utslipp fra jordbruk og ikke minst utslipp fra gruvedrift. I Repparfjord og Førdefjorden er spørsmålet om sjødeponi fra gruvedrift høyaktuelt, med potensialet det fører med seg for alvorlige miljøskader. Norske fjorder er sårbare økosystemer, der dumping av gruveslam kan gjøre stor skade. Bærekraftig bruk av norske fjorder er en forutsetning når vi tar i bruk fjordene våre.

Hvilken strategi har statsråden for å sikre en utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet og en bærekraftig utnyttelse som også sikrer fremtidige generasjoner?»

resten står i linken..

Endret 27.03.2014 22:10 av hermanh
Rally
07:50
29.03.2014
#4992

Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning.
hermanh
09:38
29.03.2014
#5

Håper ikkje dette fører til utsetting av avgjerda knytt til NOM og engebøfjellet
tjuagutt
15:16
29.03.2014
#3808

hermanh, hvorfor skulle det det? Sanner har allerede godkjent Nussir og Engebø er mer miljøvennlig. Regjeringen har lovet en rask avklaring og jeg er rimelig sikker på at den kommer til høsten. Forskningen på sjødeponi vil skje parallelt og jeg er tror Engebø vil inngå som en viktig del av denne forskningen. Det er lettere å drive forskning når man har en pågående drift man kan studere.
hermanh
18:18
29.03.2014
#6

Eg har ikkje noko spesielt holdepunkt for denne frykta, med unntak av at vil vere eit naturleg argument for motstandarane å kreve at avgjerda skal utsettast til forskninga på området er klar, jamfør førevarprinsippet. Det kan bli hevda at oppstarten av forskninga no tyder på at dagens beslutningsgrunnlag er for dårleg Kan hende eg er for pessimstisk men det er ikkje så mykje som kan overasske meg lenger når det kjem til politikere;) .Eg håper sjølvsagt at det blir slik som du skisserer, men eg har ikkje funne noko informasjon om at dei skal delta enda. Med tanke på pågåande drift så finst det allerede sjødeponi i drift i norge, og desse har vore i drift ei stund og som kanskje er meir aktuelle.

Det som eg derimot har lest er at nordic mining jobber med forskning der restproduktet skal kunne nyttast som jordforbetringsproduktl i landbruket.
renud
18:41
29.03.2014
#8014

NOM's avgangsmasser har allerede en godkjenning som tildekningsmasser over forurenset sjøbunn, ja du leste riktig; sjøbunn. Hele problemstillingen, hvor det av de såkalte miljøvernerne hevdes at MOM's avgangsmasser utgjør et stort forurensningsproblem ved deponering på sjøbunnen, virker derfor i mine øyne ganske søkt.
Rally
10:13
31.03.2014
#4993

Det den finmalte steinen som er restproduktet fra Engebø egner seg glimrende til å dekke over sjøbunn som er forurenset av PCB, kvikksølv m.m. Utfordringen er at slike prosjekter der massen kan anvendes ikke i seg selv genererer noe profit. Her er det offentlige penger som må inn for å demme opp for gamle miljøsynder. Disse pengene sitter langt inne hos politikerene.
Jordforbedring i landbruket høres også interessant ut, men betalingsviljen der er nok ikke så stor heller. Selv om produktet er tilnærmelsesvis gratis, så koster transporten.
Rally
14:53
01.04.2014
#4995

I dagens rapport fra Investtech beskrives Kongsberg Gruppen og RCCL som kjøpskandidater mens Nordic Mining får en salgsanbefaling.

- Nordic Mining ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger i tillegg nær taket i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon ned. Aksjen har lite støtte rundt 52 øre, mens det ved reaksjoner opp er motstand i trendtaket samt rundt 1,17 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Tyvand.

Swedbank/First dumper 1,5 mil aksjer

Endret 01.04.2014 14:57 av Rally
Feitedorris
17:07
01.04.2014
#4

Investtech er de siste jeg hører på... Makan til dårlig treffrate skal man lete lenge etter.
Nei se heller på utsiktene til Nom og mulighetene til å plukke nå frem mot Keliber, Engebø og Alumina oppdateringer.
hermanh
23:00
01.04.2014
#7

Eg trur ikkje det kjem så store nyheter ei stund framover no.. behandling av patenten tek i snitt 4 månader..
http://statistics.patentstyret.no/Trademark/ProcessingTime

nyheter om engebø kjem i august...

Keliber er eg litt usikker på, men trur eg leste at dei skal byggje eit biogasskraftverk for å sikre gassleveranser til prosessanlegget. Trur det er ein del infrastruktur som må på plass. Men eg trur ikkje det kjem så mykje nytt her heller den neste månaden i allefall..dersom andre har andre opplysninger så må dere gjerne rette meg eller oppdatere meg på kva som er det neste som skjer i dette prosjektet.

mvh
hermanh
23:07
01.04.2014
#8

http://keliber.fi/news/rapasaari-lithium-deposit :


GTK has made claim applications for Rapasaari area (Rapasaari 1 and Rapasaari 2-9). The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) has made a decision concerning the GTK's applications. These claim decisions made by Tukes include precondition. "Measures for carrying out the exploration activity in the claim areas Rapasaari 1 (and Rapasaari 3 and 6), excludes the use of the motorized or machine powered equipment or motor vehicles between 1.2.-31.7, without the permission from the ELY Centre." The reason for this decision is a territory of a golden eagle in the nearby Vioneva area. One of the nests of the territory is located near the claim areas.

ser ut til at dei har problemer med eit ørnereir som sperrer for videre utforskning av førekomsten.

Endret 01.04.2014 23:07 av hermanh
tjuagutt
06:57
03.04.2014
#3812

Prosessmøte mellom Nordic Mining og kommunane Askvoll og Naustdal
hermanh
21:41
08.04.2014
#9

http://www.firda.no/nyhende/article7283813.ece, klar tale fra statsministeren


Vi meiner at om statsministeren hadde tatt ein tur til Vevring, roa ned og kanskje fiska litt i fjorden, så hadde ho hatt eit betre grunnlag til å ta avgjerda. Difor inviterte vi henne til Vevring, seier Oddvar Etnestad i Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord.

Han og Lin Hjelmeland Finjord (også frå Naturvernforbundet), Nadine Ranke frå Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe fekk to minutt med statsministeren før ho besøkte ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane tysdag.

- Erna fekk ein pose med invitasjon, informasjon om saka og eit stykke fersk fisk frå Førdefjorden. I tillegg fekk ho eit merke det står «La fjorden leve» på. Eg synest vi fekk ein god dialog med ho, og så har eg forståing for at ho ikkje kunne love å komme på ståande fot, seier Etnestad.
Trur på kombinasjon

Sjølv om Etnestad var nøgd med tilbakemeldingane frå statsministeren, lovar ho ikkje å komme til Vevring. Solberg svarte slik når Firda spør om deponiplanane:

- Dette er ein prosess som går føre seg, regjeringa har ikkje tatt stilling til noko av dette, men den avgjerda kjem når den kjem, seier Solberg.

Ho lettar likevel litt på sløret om kva ho sjølv meiner.

- Eg trur det er mogleg å få til ein kombinasjon av gruvedrift, turisme og andre ting. Det er avhengig av kva miljøkrav som blir sett, og at desse blir følgt opp, seier Solberg.

Ho legg til at ho også meiner det er viktig å tenke på at vi skal skape arbeidsplassar i Norge i framtida og sikre konkurransekrafta vår.
Regjeringa bestemmer

Det er venta at regjeringa tek ei avgjerd om kor vidt det skal tillatast å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i løpet av året. For nokre veker sidan gav kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

Saka blir avgjort i to omgangar. Kommunal- og moderniseringsministeren og miljømyndigheitene må begge gi klarsignal for at planane skal bli noko av.

Motstanden mot deponiplanane kjem frå delar av lokalbefolkninga, miljørørsla og frå fleire av partia på Stortinget.

Venstre-leiar Trine Skei Grande har uttalt at ho trur Førdefjorden og Repparfjorden kan bli starten på ei ny Alta-sak.

Statsministeren er likevel klar på at dette er ei avgjerd som blir tatt innanfor regjeringa.

- Dette er avgjerder som blir fatta av staten sine utøvande myndigheiter, ikkje av Stortinget, seier ho.
tjuagutt
17:51
22.05.2014
#3830

Brev til Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken
to, mai 22, 2014 12:49 CETNordic Mining imøtegår feilinformasjon og uetterrettelighet fra Naturvernforbundet knyttet til Engebøprosjektet.

NRKs Nyhetsmorgen hadde onsdag 14. mai 2014 et intervju med Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken. Haltbrekken kom i intervjuet med flere uriktige og villedende uttalelser om Engebøprosjektet som imøtegås av Nordic Mining i dagens brev til Naturvernforbundet. Brevet er vedlagt denne meldingen.

Nordic Mining ønsker bl.a. å korrigere følgende feilaktige uttalelser fra Naturvernforbundet om Engebøprosjektet:

- Det skal ikke benyttes giftige tilsetningsstoffer eller stoffer som akkumuleres i den biologiske næringskjeden.
- Prosjektet vil ikke medføre at "alt liv i fjorden går tapt".
- Det er få, om noen, land i verden som har forbud mot sjødeponi, men manglende naturgitte forutsetninger begrenser anvendelsen av slik deponering internasjonalt.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: "Vi må beklageligvis konstatere at Naturvernforbundet ser ut til å ha et snevert perspektiv i forhold til mineralproduksjon i sin alminnelighet og Engebøprosjektet i særdeleshet. Naturvernforbundets gjentatte bruk av feilaktig informasjon ser ut til å ha som fomål å bygge det opplevde risikobildet for prosjektet så stort som mulig. Som ansvarlig tiltakshaver må vi basere prosjektplanleggingen på fakta, kunnskap og erfaring. Naturvernforbundets innspill mangler etterrettelighet, og det ønsker vi å gi tilbakemelding på".

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 22. mai 2014
Nordic Mining ASA
www.nordicmining.com

http://www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax-vis-nyhet/category293.html?itemId=1615730

Endret 22.05.2014 17:54 av tjuagutt
chateau
11:32
23.05.2014
#7151

Null i omsetning - kutter tapene
Pengene fortsetter å renne ut av Nordic Mining.

I 1. kvartal 2014 fikk Nordic Mining et negativt nettoresultat på 3,97 millioner kroner, mot et negativt resultat på 4,77 millioner kroner for et år siden.

Det er identisk med resultat før skatt.

Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 2,82 millioner kroner, mot 4,11 millioner kroner i 1. kvartal 2013.

Nordic Mining hadde i perioden en nullomsetning, i likhet med samme periode for et år siden.
Feitedorris
17:21
23.05.2014
#6

Dette er jo akkurat som forventet. Ingen som har fulgt Nom forventet inntekter nå, men nå er tredje strømningsmålig klar og Engebø kommer etter all sannsynlighet til å bli godkjent.
Anbefaler alle å lese seg litt opp på forventede inntekter ved drift på Engeb(rutil) om et halvannet års tid.
En partner skal inn og vi kan få en liten emisjon på nyåret men oppsiden her er enorm..
For ikke å snakke om Keliber(lithium) som også blir startet opp rundt de tider.

Nå er det viktig å posisjonere seg for det kommer til å gå fort i svingene her.
Feitedorris
23:19
29.05.2014
#7

Er jo bare å se kursutviklingen siden chatau kommenterer.
Anbefaler alle å ta en kikk på caset , regne på profitten v Engebø drift. Ca 1Mrd i oppstart 170 arbeidsplasser, inntektene var beregnet til ca 500 mill år v meget lav pris i 2009 og da er ikke bistoffer tatt med. Keliber kommer alene til å mangedoble kursen.
Nom har også mange flere ben å stå på.
Rally
08:46
08.06.2014
#5075

Feitedorris, det tar nok betydelig lenger tid før pengene strømmer inn i selskapet fra produksjonen(3-5 år) - det skal tross alt bygges en fabrikk på stedet.
Feitedorris
21:44
10.06.2014
#8

Vet ikke hvor du får 3-5 år fra.. Henvis gjerne til link..
Feitedorris
22:04
10.06.2014
#9

Planlagt start Keliber 2015.
http://www.investinfinland.fi/articles/news/mining/lithium-mining-planned-to-start-in-finland-in-2015/49-957.

Engebø har en byggeperioden på 18 mnd, så 2016 bør det bli oppstart.

Tror det er greit å komme inn før tillatelsene blir gitt. Dette kan komme om 2 mnd, etter at strømningsmålingene er klare og før dette er det sommerferie. Tror det blir dyrt å komme inn mot siste strømningsmåling når regjeringen allerede har diskutert sjødeponi i regjeringssamarbeidet m sp og KrF.
Der står det at de skal åpne for mere utstrakt bruk av sjødeponi noe som kun kan gjelde Nom og nussir!
Det var kun Solhjell og SV som utsatte oppstart mot APs vilje for 1 år siden med krav som miljøvernminister om ytterligere strømningsmålinger i ett år og ingen tør reversere dette.


Rally
20:13
16.06.2014
#5083

Feitedorris, denne er fra 2010
Oslo (TDN Finans): Nordic Mining venter en avklaring på reguleringsplane på kommunalt nivå i forbindelse med oppstart av Engebø-prosjektet i løpet av våren 2010. Det sier administrerende direktør Ivar Fossum i selskapet til TDN Finans på kvartalspresentasjonen onsdag.
Vi går inn i selskapets mest spennende periode. Dette kan bli et industrieventyr. Jeg er overbevist om at dette prosjektet går gjennom, men det er vanskelig å si akkurat når vi får grønt lys fra kommunen, sier Fossum. Etter en avklaring på kommunalt nivå må selskapet få tillatelse fra Klima og forurensingsdirektoratet. Det er noen som setter spørsmålstegn ved at vi skal lagre avfallsmineraler på havbunnen i fjorden, sier Fossum. Selskapet har fått flere henvendelser fra større selskaper som vil komme inn på eiersiden på Engebø-prosjektet og hjelpe selskapet med å finansiere prosjektet.
Nordic Mining venter at produksjonen kan starte i 2014 hvis de fårt illatelse til å starte. De venter en ebitda-margin på minst 50 prosent fra prosjektet etter hvert. De som vi har vært i kontakt med oss har prøvd å utnytte den situasjonen vi er i, men vi skal beskytte interessene til våre aksjonærer og vi vil ha en stor eierandel i prosjektet, sier Fossum.

Endret 16.06.2014 20:13 av Rally
Feitedorris
08:52
17.06.2014
#10

Stemmer det Rally, og i august er siste strømningsmåling klar og nå er det ikke SV og Solhjell som skal håndtere saken. Tenker denne saken kommer til å få litt publisitet ved godkjenning og byggestart og da får nok fler øynene opp for Nordic Minings fantastiske muligheter.
Ser ingen link på innlegget ditt ang tid på året saken er publisert og nå har Fossum og co hatt 4 år på seg og forberede samarbeidspartnere, planlegge bygging osv.
Nordea Finland hamstrer aksjer om dagen så kanskje det kommer noe fra Keliber snart?
Rally
17:41
17.06.2014
#5084

Feitedorris, infoen fant jeg lenger framme på NM-tråden. Fossum har ikke penger til å planlegge fabrikk nå. Ting må skje i rekkefølge. Først må det gis deponeringstillatelse. Så må det foretas en emisjon / salg av rettigheter, og så må konsulenter planlegge fabrikken, og så må fabrikken bygges. Etter det er det testprodukson og så kan NM starte å tjene penger. Jeg tipper det er i 2017.
Når tillatelsen er gitt (hvis ikke før) så vil kursen få et løft. Etter det så kan det komme nye løft på bakgrunn av salgsavtaler etc. som ledelsen får på plass i planleggings og bygge-fasen. Hvis alt går på skinner så er den teoretiske oppsiden i denne aksjen på en 10-års sikt kanskje 20X i forhold til dagens pris. Jeg er storfornøyd med 10X i forhold til mine største kjøp som var på 35 øre for ca. 1 år siden. ;-)
Feitedorris
18:13
20.06.2014
#11

2017 høres mer riktig ut ja men 3,5 er nok et veldig lavt estimat og nærmere det Nom kommer til å bygge seg opp til på forventninger. Blir nok ingen problemer å få lån med de inntektene Nom kommer til å få med Engebø og heller ikke samarbeidspartnere. Emisjon kan komme på et tidspunkt, men ikke før neste år og da kommer den på langt høyere kurs. Engebø kommer til å gi direkte 170 arbeidsplasser i utkanten og generere masse vekst. Ved drift av Engebø og Keliber samt P/E faktor på 15 tror jeg nok vi er nærmere med en null til bak ditt estimat.
Feitedorris
18:13
20.06.2014
#12

2017 høres mer riktig ut ja men 3,5 er nok et veldig lavt estimat og nærmere det Nom kommer til å bygge seg opp til på forventninger. Blir nok ingen problemer å få lån med de inntektene Nom kommer til å få med Engebø og heller ikke samarbeidspartnere. Emisjon kan komme på et tidspunkt, men ikke før neste år og da kommer den på langt høyere kurs. Engebø kommer til å gi direkte 170 arbeidsplasser i utkanten og generere masse vekst. Ved drift av Engebø og Keliber samt P/E faktor på 15 tror jeg nok vi er nærmere med en null til bak ditt estimat.
Rally
09:34
23.06.2014
#5095

Flott at du er optiomist Feitedorris, men jeg tror tallene dine er helt utopiske når det gjelder prising av selskapet. :-)
Feitedorris
20:28
23.06.2014
#14

Mine kursmål.
Godkjenning Engebø August 1,8kr.
Finans ok uten utvanning 3kr
Drift Engebø og Keliber 9kr
Inkludert liten emisjon neste år.
Så kan aluminapatentet utgjøre fantasisummer..
Feitedorris
11:00
26.06.2014
#18

Legger inn innlegget til AQAD på Hegnar.
Länttä, Emmes, Outovesi og Syväjärvi gir i dag en total ressurs på ca. 3,5 millioner tonn bestående av i overkant av 1%Li2O = 35.000 tonn Li2O = ca 90.000 tonn Litium bikarbonat (Lithium).


Målet var produksjon av 4.000 tonn pr år i 15 år = 60.000 tonn

Målet om store nok ressurser er nådd. Ytterligere ressurser er bonus ift mål.

Pris ca. 12.000 dollar pr tonn.
Utvinningskost ca. 1.700 Euro pr. tonn

Netto ca kr. 30.000/tonn.

4.000*30.000 = ca. 120 mill pr år.
NOM 38% = ca. 45 mill

Minus inversteringskost bygging, totalt ca. 350 mill. Payback tid ca 4 år.

Kun regnet ift karbonat. Ikke battkjemikalie.
tjuagutt
09:18
12.07.2014
#3851

http://www.geo365.no/bergindustri/fra-festtale-til-ansvarlig-mineralpolitikk/
Riegrot
14:52
23.07.2014
#109

Rally kommer ..
hgsd300
10:39
07.08.2014
#221

07/08-2014 09:37:44: (NOM.OAX) Measuring program in the Førdefjord completed

On 6 August 2014, the measuring program for water circulation and
hydrographic data in the Førdefjord was finalised after 12 months of
measuring at 11 metering stations. Data from the last measuring period
will be reported later in August.
CEO Ivar S. Fossum comments: "We are very satisfied that the measuring
program is completed and that we successfully have gathered all water
circulation data and hydrographic data as requested by the Ministry of
Climate and Environment."
DNV GL, who has carried out the measuring program, is currently
analysing the last data set. The results will be published later in
August. DNV GL is preparing a report for the 12 months measuring period
which will be submitted to the Ministry of Climate and Environment
together with other reports on the requested supplementary information.
Nordic Mining targets to submit all the requested supplementary
information to the Ministry in September 2014.
For questions please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47 930 96
850.
Oslo, 7 August 2014
tjuagutt
12:06
08.08.2014
#3860

http://www.geoforskning.no/index.php?option=com_content&view=article&id=747:28-millioner-kroner-til-forskning&catid=22:bergverk&Itemid=217

Høgaas påpeker at debatten har vært preget av synsing og påstander uten hold. Så nå ser han frem til et kunnskapsløft. I så måte er han helt på linje med fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Jeg er opptatt av å skaffe mest mulig kunnskap om hvordan vi skal legge til rette for at ulike typer næringsvirksomhet kan eksistere side om side. Dette forskningsprosjektet vil styrke vår kompetanse om miljøkonsekvensene av deponering av overskuddsmasser fra gruver i sjø, sier Aspaker.

For bergverksnæringen er det selvsagt avgjørende å få et tidlig svar på om det kan væreaktuelt med sjødeponi. For mange prosjekter vil det være et «være eller ikke være».

- Jeg ønsker at vi i fremtiden på en raskere og smidigere måte skal kunne avklare om nye gruveprosjekter er forenelig med fortsatt gode vilkår for norsk sjømatnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Høgaas har fått med seg industrien på prosjektet. Sydvaranger Gruve, The QUARTZ Corp, Rana Gruber, Hustadmarmor og Sibelco bidrar finansielt, mens Titania, Nussir og Nordic Mining vil støtte opp ved å stille underlagsmateriale, data og ekspertise til rådighet. Det liker næringsministeren.

- Jeg er godt fornøyd med at en rekke ledende mineralselskaper i Norge vil delta aktivt i forskningsprosjektet og bidra med finansiering, sier Mæland.


- Det vil bli laboratorieforsøk på Brattøra i Trondheim og feltarbeid i to fjorder hvor det har blitt deponert masser gjennom lengre tid: Ranfjorden og Bøkfjorden, samt i én fjord hvor det ikke har blitt deponert masser, Holandsfjorden i Meløy.I tillegg vil det prosesseres data fra Altafjorden, Førdefjorden, Repparfjorden, Frænfjorden og Jøssingfjorden/Dyngadjupet.
tjuagutt
11:06
13.08.2014
#3864

kan klarsignal for Engebøprosjektet komme om få uker?
hgsd300
13:08
19.08.2014
#222

Nye prøvar og rapportar gjort i Førdefjorden har styrka gruveselskapet Nordic Mining i trua på at styresmaktene vil seie ja til fjordedponi og gruvedrift.
hgsd300
20:54
20.08.2014
#224

Det er fleire forhold som må påpeikast her med naturvernforundet sitt mediasprell:

Kven har betalt HI for dette arbeidet?
Det einaste som er sikkert er at det ikkje er staten eller regjeringa for da hadde ikkje NOM blitt pålagt å gjere fleire undersøkelser dersom staten skulle gjere sine eigne. Er dette eit bestillingsverk fra SV vevringen/naustdal eller natuverneforbundet? Dette burde HI ha ingen problem med å opplyse, men det har dei ikkje gjort.

Liten tankerekke kring dette spørsmålet:
DNV er eit sertifiserings selskap og jobber med å godkjenne og kvalitetssikre systemer og prosesser. Dei lever av å vere ein uanvhengig faginstans. Til dømes vert dei leigd inn av forsvaret til å kvalitetssikre arbeid, prosedyrer og metodikk. Dersom dei ikkje opptrer som ein nøytral tredjepart så mister dei all sin truverdigheit og vil sette heile bedrifta i fare. Dette er eit viktig poeng for eventuelle avvik frå deira målinger i førdefjorden vil slå tilbake på dei. Noko dei ikkje er interessert fordi dei som bedrift vil miste livsgrunnlaget sitt og dei har derfor ingen interesse i å «framsnakke» eller vri på målingane for at dei skal kunne hevdast å vere betre enn kva dei er. Derfor er det ingen grunn til å ikkje stole på det som dei legger fram.


http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/nb-no
I følgje linken er halvparten av arbeidet finansiert av Nærings og fiskeridpartementet. Det er ingen hemmelegheit at dette departementet er positiv til gruvedrifta i repparfjorden. Det er som nemnt ingen tvil om at dei ikkje har bedt HI om å gjere eigne undersøkelser i Førdefjorden sidan NOM har fått ansvaret for dette sjølv. Så igjen kven har betalt HI for å gjere dette? Kven finansierer den andre halvparten av HI sin verksemd? Ikkje veit eg, men at oppdrettsnæringa er ein bidragsyter er det ikkje tvil om.

Så til det faglege i dette. Infoen frå HI finner ein på denne linken:
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/august/kritiserer_modellering_av_partikkelspredning_i_gruvesakene/nb-no

Her går det ikkje fram at det er gjort noko måleprogram i førdefjorden av dei. Men det går fram at HI har nytta eit generelt verktøy for modellering av spredning av lakselus i sjø, med enkelte tilpassingar for gruvepartiklar. Dei har med andre ord SIMULERT strømforholda i fjorden.

I tillegg har dei simulert utslepp av ein partikkel på 140 METERS dybde. Er dette relevant når utsleppa skal skje under dette nivået ?

Straumsimuleringane til HI kommenterer HI sjølv som bra ved å samanlikne simuleringane med det som DNV faktisk har målt. Når ein ser på det faktiske resultatet så er variasjonen alt i frå 10 til 60 prosent mellom målingane til DNV og det som HI har simulert. Dersom det er bra å bomme med 60 prosent frå fasiten så kan ein vel sei at alt er riktig. Dette er eit viktig faktum fordi det kan gje ein peikepinn på om modellen er relevantfor denne bruken.

Da er jo spørsmålet om ein skal tilleggje dei faktiske målingane som har blitt gjennomført i førdefjorden og den lokale modelleringa til DNV for førdefjorden og partikkelspreiinga her størst vekt ,eller om ein skal tilleggje HI sin modellering av straumforholda ved bruk av ein generell modell som er laga for spreiinga av lakselus for heile norge?

Skal teoretisk tilnærming leggjast meir vekt på enn faktiske målingar?

Eg meiner svaret her er innlysande.

Faktumet er at dersom det arbeidet NOM har gjort her ikkje er godt nok, så er terskelen for krav til dokumentasjon, forsking og utredning satt så høgt at ein berre kan gløyme å realisere noko som helst i dette landet. Og det ein da skal stille spørsmål om er kva krav har olje og oppdrettsnæringa fått av tilsvarande krav?

Fra _HH_ på HO.
hgsd300
11:44
28.08.2014
#225

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Annet/Fylkesbesøk%20frå%20Stortingets%20næringskomite%20onsdag%203.%20september%202014%20-%20publisering.pdf?epslanguage=nn
Rally
09:47
01.09.2014
#5206

Omsetningen i aksjen har tørket helt inn i påvente av en avgjørelse om sjødeponi i Førdefjorden. Samtidig vil Naturnvernforbundet ha omkamp (igjen) i Repparfjorden i Finnmark.
Netfonds

Endret 01.09.2014 09:49 av Rally
tjuagutt
17:30
01.09.2014
#3870

Har vi en cup and handle på gang?
Rally
10:14
02.09.2014
#5208


Cup and handle kan gjerne forklare psykologien i markedet for en slik situasjon som NOM er i akkurat nå der en venter på en avklaring fra myndighetene.
OldNick
11:40
02.09.2014
#15973

Investorene prøver vel "å oppheve tyngdekraften" i NOM?

Hvor tror dere NOM er i "livssyklusen"?

Endret 02.09.2014 11:39 av OldNick
tjuagutt
14:34
02.09.2014
#3871

Tja, Exploration under discovery/Feasibility er min vurdering ;-)
hgsd300
22:03
03.09.2014
#229

Med Stortingets Næringskomite framfor seg, med to deponimotstandarar lyttande utan talerett - og utan å nemne fjorddeponiet med eitt ord før han vart spurd om det - tok Nordic Minings administrerande direktør Ivar Fossum i ettermiddag visjonane for gruveprosjektet i Engebøfjellet til nye høgder.

Komitebesøk i Nordfjord

Fossums presentasjon av det svært omstridde prosjektet var del av den orienteringa stortingspolitikarane i dag har fått om næringslivet i Sogn og Fjordane gjennom to stopp i høvesvis Stryn og på Sandane. Her har det blitt teikna eit bilete av eit fylke med stor innovasjonskraft, med Moods of Norway, Br. Aa og Maritime Montering som framifrå døme, men samstundes eit Sogn og Fjordane som protesterer sterkt mot kutt i næringsutviklingsstøtta, og der næringslivet sårt treng samferdslesatsing.

Mineralfylket

Men ingen overgjekk Nordic Mining-direktøren i å sjå potensial for framtida. Engebøprosjektet handlar om 380 millionar tonn rutilmalm med eineståande kvalitet og unike brukseigenskapar til alt frå måling til hofteprotesar. Anlegget vil legge lite beslag på landareal, det vil få 170 tilsette, og gruva vil få god lønsemd, sa Fossum. Han ser store moglegheiter for vidareutvikling her i fylket.

Vasskraft og stein

- Rutilutvinning og lokal vasskraft gjer det mogleg å lage moderne framstilling av titan. Det er mogleg å lage eit nytt Hydro i Sogn og Fjordane for å lage titanmetall. Det kan gi tusen nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane på sikt, sa Fossum til næringskomiteen.

Fjorddeponiet, som m.a. Havforskingsinstituttet, Fiskeridirektoratet og ei rekkje miljøvernorganisasjonar åtvarar sterkt mot, hadde han i utgangspunktet ikkje tenkt å seie noko som helst om, fordi spørsmålet om utsleppsløyve ikkje var Næringskomiteens område.

Men då Venstres komitemedlem Pål Farstad utfordra han om deponiet, sa Fossum følgjande:

- Eg kjenner meg trygg på at sjødeponiet er langt meir berekraftig enn eit landdeponi. Fjorden er ein veldig godt eigna stad for å la tyngdekrafta virke. Det er opparbeidd ein monaleg kunnskap, og vi er endå tryggare på at fjorddeponi går bra, sa Fossum.

Møtte opp

Deponimotstandarar frå Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og SV møtte næringskomitemedlemene på Sandane, og heldt ein liten appell, før politikarane tok plass i møtelokalet på Gloppen Hotell.

- Vi bad dei om å lytte til faginstansane. Eg opplevde at dei lytta til oss, seier fylkesleiar i Natur og Ungdom, Gjertrud Øvretveit.

Stortingsrepresentant og næringskomitemedlem Ingrid Heggø (Ap), svarar følgjande, når Firda spør om kva ho tykkjer om ei gruveorientering der det ikkje vart nemnt ei einaste problematisk side ved Engebøprosjektet:

- Det finst ikkje eitt einaste einskildprosjekt som ikkje gir miljøavtrykk. Så kan ein velje om det er dette eller andre sider ein skal setje søkelyset på. Her var poenget først og fremst å vise moglegheitene, seier Heggø.

Endret 03.09.2014 22:04 av hgsd300
hgsd300
12:36
04.09.2014
#230

http://www.nrk.no/sognogfjordane/mott-av-demonstrantar-pa-besoket-1.11913781
hermanh
11:23
06.09.2014
#10

Interessant model du viser til oldnick, kvar har du henta den fra?
Det eg lurer på er om den er noko enkel i forhold til slik strategien til nom er. Slik eg leser den så kan denne nyttast i forhold til eit gruveprosjekt dvs eit sekskap som kun har eit bein å stå på som til dømes naur. Eit selskap med fleire prosjekt vil vel kansje tilsei fleire slike kurver der kvart prosjekt vil vere i ulik fase og alle saman vil bidra sitt til den totale kursen?

Mvh
HH
Rally
18:04
06.09.2014
#5215

HH link
hermanh
19:49
06.09.2014
#11

Takk!:)
Rally
11:59
09.09.2014
#5224

NOM har ligget lenge og vaket i underkant av 1,20. I dsag forsvant sperren på 1,20. 1,21 forsvant også og akkurat nå 1,22 :-)

For de som følger med, så er det vel ingen bombe om vi nå stiger raskt opp mot 1,50 før det kommer noe fra departementet .

Update: 1,27

Endret 09.09.2014 12:05 av Rally
codebolt
06:43
16.09.2014
#1

Engebø-prosjektet omtala på russisk TV
Rally
09:29
19.09.2014
#5238

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine av russisk støtte til miljøforkjemperne i Firdaposten. Russland er en av de værste miljøsvinene i verden - jfr. nordområdene med både atomavfall og nikkelskyer. Russerne misbruker matkontroll og miljø helt bevisst politisk. Det har skjedd flere ganger vedrørende eksport av både sild og laks. Plutselig er ikke hygienen god nok. Alt er styrt politisk. Støtte fra en så useriøs kant kan fort slå motsatt vei. Det er tross alt ikke tungmetaller eller hormonhermere som fylles på havbunnen, men knust stein som til og med av norske miljømyndigheter er godkent som tildekningsmateriale over forurenset havbunn.
Akilles
11:04
30.09.2014
#5903

"Nordic Mining mål er å sende inn all etterspurt utfyllende
informasjon til departementet i september 2014."

Nå når dette er ferdig innsendt, så bør det komme et raskt svar, fordi dep. har fått tilsendt resultatet av testene fortløpende og bør kunne komme med en rask avgjørelse her. Tar dette lang tid, så kan det være negativt for kursen..

Endret 30.09.2014 11:06 av Akilles
Akilles
13:16
30.09.2014
#5904

Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet er rapportert til myndighetene

Nordic Mining har i dag overlevert rapporter til Klima- og
Miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet(KMD) i forbindelse med tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet. Rapportene omfatter fem forhold som etter KLDs vurdering i 2013 ikke var tilstrekkelig belyst for å kunne fatte beslutning om reguleringsplan og utslippstillatelse for prosjektet.
De gjennomførte tilleggsundersøkelsene har bekreftet at strømforholdene i Førdefjorden er moderate og i tråd med undersøkelser som ble gjort i konsekvensutredningen for prosjektet. Modellering av strømforholdene i fjorden og simulering av partikkelspredning underbygger at overskuddsmineralene vil deponere som planlagt innenfor det omsøkte deponiområdet. De biologiske tilleggsundersøkelsene har ikke avdekket sjeldne eller truede arter innenfor deponiområdet. Det ble heller ikke påvist viktige gyteområder for fisk.
Rally
19:15
30.09.2014
#5252

Nyhende frå Firdaposten
- Ei trygg miljøløysing
Akilles
08:44
06.10.2014
#5905

Her trenger vi en total permittering. Det vil gi signal om at dette haster..

Dersom det er slik at dette drar ut, slik at det er fare for at de må ta en emisjon før de får vite resultatet av Miljødepartementet (KLD) og (KMD) sin evaluering, så bør ledelsen og alle som arbeider for selskapet permitteres med øyeblikkelig virkning og frem til meldingen kommer, for å unngå emisjon.

Er meldingen da positiv, så er problemene over for NOM og man kan hente penger eller forhandle seg frem til avtaler med andre selskaper på bakgrunn av de høye verdiene man nå disponerer.
En negativ melding er konkurs og da trenger man ikke mer penger.

Endret 06.10.2014 08:45 av Akilles
Akilles
09:27
06.10.2014
#5906

Og så faller det igjen..
Her vil fallet forsatte inntil det kommer en klar melding fra selskapet om at emisjon ikke er aktuelt før etter melding fra miljødep.
OldNick
12:53
06.10.2014
#16154

Hvorfor så misfornøyd Akilles?

NOM er nokså høyt priset som den er.

NOM.OAX: Additional financing for Keliber

Børsmelding
06.10.2014

Nordic Mining's associated company Keliber Oy ("Keliber") in Finland has secured additional equity financing of approximately EUR 0.4 million. The new equity comes in addition to the proceeds of EUR 2.2 million which was announced 27 June 2014. In total, Keliber has completed equity financing of approximately EUR 2.6 million in 2014.

Due to strict focus on the Engebø rutile project with the purpose to secure the approval of the industrial area plan and the application for waste disposal, Nordic Mining has not participated in the share issues in Keliber. As a consequence, Nordic Mining's shareholding in Keliber has been reduced to approximately 25.0%.

For further information please contact
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941

Endret 06.10.2014 13:13 av OldNick
Rally
18:34
08.10.2014
#5266

NOM påvirkes av den generelle nedgangen på OSE, men i tillegg er det nå en frykt for en ny emisjon før Engebø er avklart. Hvis myndighetene somler så må det emitteres. Ut fra meldingen over så er det klart at ledelsen i selskapet prøver å unngå det i det lengste. Før fallet så jeg for meg en mulig emisjonskurs på 80 øre, men der er vi allerede uten at emisjon er annonsert. Det kan være at emisjon er i ferd med å bli priset inn, men hvis vi i dagens klima får melding om en ny emisjon, så skal vi nok ned mot 50 øre.
Akilles
17:45
09.10.2014
#5908

Rally
En annen måte å gjøre dette på er å innrette mannskapet etter aktiviteten og inntektene. I dette selskapet er det ingen aktivitet (etter at rapporten er levert) og ingen inntekter. Derfor bør samtlige permitteres (uten lønn) inntil ja eller nei fra myndighetene er mottatt.
Er svare nei, så er det ikke behov for penger, da er det bare å avvikle. :(selg restene til utlendingene)

Endret 09.10.2014 17:46 av Akilles
Rally
18:32
10.10.2014
#5268

Akilles, jeg tror NOM langt på vei tok dette grepet i fjor da de reduserte staben til 3 personer. De har kjørt på sparebluss siden i fjor våres. Jeg har stor tillit til at Ivar Fossum har kontrollen på pengeflyten, og jeg tror heller ikke det blir noen ny emisjon før Engebø avgjøres. Jeg tror også at Engebø får et klart og velbegrunnet JA fra myndighetene. Akkurat på dette feltet tror jeg de blå-blå har skjønt tegningen og jeg tror også at de synes det har blitt somlet nok. Når jeg leser rapportene så er de entydig positive, og etter mitt vett så ønsker myndighetene og kommunen industriarbeidsplasser og virksomhet, og da er kun et JA logisk for meg.
At markedet nå har fått kalde føtter får så være. NHY var en kort periode ned over 8% i dag. Det vi ser nå er en korreksjon (som vi ikke har hatt på lenge) og absolutt ikke noe krakk.
Akilles
21:17
11.10.2014
#5909

Rally
Det er riktig, de tok grep i fjor. Men tiden går og den økonomiske situasjonen har forverret seg og ledelsen vil ved å permittere alle, vise at dette er et være eller ikke være for selskapet.

En ny utvannende emisjon før (her skal man langt ned for å kunne hente penger) svar, vil være hån mot gamle trofaste og langsiktige aksjonærer..

Risikoen her er enorm. Politikk er et spill hvor tapet for private ofte er enormt i forhold til den politiske gevinsten for politikerne.

Dette prosjektet kan fortsatt dumpes dersom noen i regjeringen, eller i V eller KRF ser en politisk gevinst i horisonten.

Endret 11.10.2014 21:17 av Akilles
tjuagutt
08:52
12.10.2014
#3888

Engebø avgjøres av regjeringen, ikke stortinget. NOM har nå og presentert resultatene, for de involverte departementer, av det de ble pålagt å undersøke.

Vedrørende tidshorisont for avgjørelse:
Klima- og miljødepartementet vil ikkje la seg intervjue om saka, men skriv i ein epost mellom anna at departementet vil sende resultata av dei siste målingane på høyring til ulike departement med tre til fire veker frist.

I det ligg og ei mogleg godkjenning av reguleringsplanen for Engebø frå Kommunal- og regionaldepartementet.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/neppe-engebo-avgjerd-for-jul-1.11962056
tjuagutt
08:54
12.10.2014
#3889

Video bunnforhold Førdefjorden ROV survey 2014
tjuagutt
09:42
14.10.2014
#3893

Tidligere artikkel i Firda.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/neppe-engebo-avgjerd-for-jul-1.11962056

Sitat:

Klima- og miljødepartementet vil ikkje la seg intervjue om saka, men skriv i ein epost mellom anna at departementet vil sende resultata av dei siste målingane på høyring til ulike departement med tre til fire veker frist. I det ligg og ei mogleg godkjenning av reguleringsplanen for Engebø frå Kommunal- og regionaldepartementet.

Her sier de jo at avgjørelse mht. reguleringsplanen skal fattes av Kommunal og regionaldepartementet innen 3-4 uker etter at KMD har sendt det på høring. Noe jeg antar de allerede har gjort.

Synspunkter?

Endret 14.10.2014 09:42 av tjuagutt
Rally
12:17
15.10.2014
#5281

Råmateriale til nye superbatterier kan bli et nytt marked for NOM.
Superbatterier er underveis

Løsningen: titaniumdioksid
Forskerne har funnet ut at det faktisk ikke trengs noen omfattende redesign av batteriene for å oppnå dette målet. I stedet for å bruke grafitt i anoden - den negative elektroden under opplading - i litium-ionbatteriene, benytter de en substans basert på titaniumdioksid til å lage nanotråder som er tusen ganger tynnere enn menneskehår.
Med tynne tråder av titaniumdioksid i stedet for grafitt samt fjerning av noen andre komponenter som bidrar til å senke hastigheten internt i dagens batterier, har forskerne greid å øke hastigheten vesentlig på elektroner og ioner som flyter inn i og ut av batteriet.
tjuagutt
11:39
16.10.2014
#3894

16/10-2014 08:30:25: (NOM.OAX) Update on time schedules regarding the Engebø rutile project
Nordic Mining has been informed that the Ministry of Local Government
and Modernisation on 10 October 2014 forwarded the company's information
in connection with the supplementary investigations (ref. stock market
release dated 30 September 2014) to the Ministry of Climate and
Environment and the Ministry of Trade, Industry and Fisheries for
statements in connection with the industrial area plan. The time limit
is four weeks. Copy of the letter (in Norwegian) from the Ministry of
Local Government and Modernisation is enclosed.
Further, the company has been informed that the Ministry of Climate and
Environment have requested a statement and recommendation from the
Norwegian Environment Agency related to the industrial area plan. The
time limit is 31 October 2014. The Agency has also been requested to
update its considerations in connection with Nordic Mining's application
for waste disposal permit. Copy of the letter (in Norwegian) from the
Ministry of Climate and Environment is enclosed.
For further information please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone
+47 930 96 850.
Oslo, 16 October 2014
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Rally
14:26
17.10.2014
#5294

Alle faglige rapporter (og dem er det mange av) er entydig positiv til denne industribyggingen ved Førdefjorden. Aldri har vel et industriprosjekt vært utredet grundigere. Det eneste som kan stoppe prosjektet er en politisk kolbøtte. Dette prosjektet har tidligere fått tilslutning hos AP, og selv ikke Støre med nye miljøgriller i hodet tror jeg tør å gå i mot dette gjennomarbeidede prosjektet.
tjuagutt
15:40
17.10.2014
#3895

Nå skal jo ikke dette innom Stortinget, men avgjøres av departementene, så politisk snuoperasjon er det i så fall Høyre/Frp som må stå for ;-)
Rally
17:38
17.10.2014
#5297re: tjuagutt, da er det jo avgjort :-)

Forøvrig frisk a slutning i dag. 😁
Rally
14:01
20.10.2014
#5305

Her er det Solhjell skrev i fjor som forårsaket kriseemisjonen i fjor.

Konklusjon
Det ligg ikkje føre tilstrekkeleg grunnlag til å treffe avgjerd i Engebøsaka. Miljøvern-departementet kan derfor ikkje godkjenne reguleringsplanen eller gje utsleppsløyve etter forureiningslova. Miljøverndepartementet vil slutthandsame saka umiddelbart etter at resultatet av nye undersøkingar ligg føre.
Med helsing
Bård Vegar Solhjell

Hvis departementet står ved det han skrev 13.03.2013 så kan ikke departementet dra ut denne saken mye lenger.

Endret 20.10.2014 14:01 av Rally
Rally
10:30
23.10.2014
#5310

23/10-2014 07:40:16: (NOM.OAX) Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller Selskapet") fattet den 22. oktober 2014, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 2.800.000 ved utstedelse av inntil 28.000.000 nye aksjer.
Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 22. oktober 2014 (som registrert i VPS pr. 24. oktober 2014) skal ha ortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.
En (1) aksje i Selskapet gir 0,09982 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer
som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer. Tegningskursen er NOK 0,60 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 41% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta egningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 22. oktober 2014 på NOK 1,05.
Tegningsperioden skal begynne 28. oktober 2014 og avsluttes 12. november 2014 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet.
Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet ex. tegningsretter fra og med torsdag 23. oktober 2014 (eks. dato).
Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet i forbindelse med Engebøprosjektet og for generelle selskapsformål. Innsigelsessaken i forbindelse med reguleringsplanen og søknaden om utslippstillatelse for
Engebøprosjektet er nå til sluttbehandling hos henholdsvis Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ("KMD") og Klima- og Miljødepartementet ("KLD"). KMD har satt tidsfrist på fire uker fra 10. oktober 2014 for innspill og anbefalinger fra berørte departementer i forbindelse med plansaken, og KLD har anmodet om at Miljødirektoratet oppdaterer sine
vurderinger i tilknytning til utslippssøknaden.
Administrerende direktør Ivar S. Fossum uttaler:
"Vi har tillit til at myndighetene gjennomfører en effektiv sluttbehandling av tillatelsene for Engebøprosjektet og ser frem til det videre arbeidet med å utvikle ny mineralindustri på Engebø. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil gi selskapet et finansielt handlingsrom i sluttbehandlingen og overgangen mot prosjektets neste fase." Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 28. oktober 2014. Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
Oslo, 23. oktober 2014
Nordic Mining ASA

Endret 23.10.2014 10:36 av Rally
Akilles
11:07
23.10.2014
#5911

Tja, hvordan skal man tolke dette da? Ledelsen håper på å få på plass denne emisjonen før melding om avslag?

Rally
12:51
23.10.2014
#5311

Jeg tolker det motsatt. Ledelsen venter med å sluttføre emisjonen til etter de har fått godkjennelse. ref. mulighet til å forlenge tegnelsesfristen. ;-)
tjuagutt
14:27
23.10.2014
#3899

Vel, reguleringsplanen skal avgjøres før tegningsfristen utløper 12 November. Blir reguleringsplanen godkjent, så blir emisjonen overtegnet så det holder :)

Tror man på et ja, så benytter man dagens mulighet til å fylle på litt ekstra. Tror man at det blir nei, vel da antar jeg man ikke har aksjer i selskapet ;-)
Rally
15:03
23.10.2014
#5312

Poenget mitt er at de som har blitt tildelt tegningsretter (de som eide aksjer i NOM i går)kan vente med å tegne disse og bruke tegningsrettene som en kjøpsopsjon. :-) Men selvfølgelig, det blir litt bak komma i forhold til eksponeringen igjennom aksjene. Hvis Engebø skulle få nei, så er ikke aksjene mye verd.
Akilles
19:07
23.10.2014
#5912

Rally
Her åpner det seg flere muligheter.En tegningsrett er en rett til å tegne aksjer, ikke en plikt og tegningsrettene kan kjøpes fra 28/10.
Derfor kan de være sikkerhet i selge aksjer og kjøpe tegningsretter som gir rett til å kjøpe aksjer til 0.60 etter at reguleringsplanen er avgjort ref. tjuagutt. Får man et avslag før tegningsfristen utløper 12/11 (konkurs?), så taper man kun verdien av tegningsretten.
Og får man et ja, så kan man kjøpe aksjen for 0,60 uansett hvor høyt den hopper..(fordi man har tegningsretter:)

Endret 23.10.2014 19:12 av Akilles
tjuagutt
20:48
23.10.2014
#3900

Fornuftig tankegang Akilles :)
Rally
11:52
24.10.2014
#5313

Jeg ser den Akilles. Prisen mellom aksjer og tegningsretter vil trolig finne et balansepunkt. Ikke godt å si hvordan markedet takler dette. Noen aksjonærer vil garantert bare sove og la dette skli over. Det blir kanskje et salgspress på aksjen og kjøpspress på tegningsrettene. Med så liten omsetning som det er i NOM så kan det bli store utslag i kursen. Det er jo mulig det blir mer fart i omsetningen av aksjen når tegningsrettene slippes, men min aksjepost i NOM er betydelig større enn en dagsomsetning så spillerommet er ikke så stort. Men bak ligger jo det fundamentale om en tror på deponeringstillatelse eller ikke. Teoretisk kurs på en tegningsrett blir Kurs på aksje minus 60 øre. Trolig vil tegningsrettene selges lavere enn dette. 0,9 -0,6 = 0,3kr
hgsd300
09:04
26.10.2014
#232

Har stor tro på NOM, skal sove meg gjennom det hele og benytte meg av tegningsrettene.

Men som Akilles skriver ovenfor er det også en grei måte og gjøre det på, men har en tro så har en tro :-)
hgsd300
19:32
26.10.2014
#233

http://www.youtube.com/watch?v=0O3uREWPOR8
tjuagutt
10:46
28.10.2014
#3904

Re. Akilles
23.10.2014 19:07
#5912

Ulempen er at om du kjøper tegningsretter og ikke bruker de, så er kapitalen tapt for alltid.
Akilles
13:58
29.10.2014
#5913

Riktig, men det er den også dersom kursen på aksjen faller under 0.60 før emisjonen er over. (da kan aksjen kjøpes billigere uten tegningsrett).
Tegningsretter i stedet for aksjer, begrenser tapet i en kort periode, men de må selvfølgelig brukes.

Dersom det er riktig at det er regjeringen og ikke stortinget som må godkjenne her, så vil jeg tro at dette går greit. (det er forhåpentligvis ingen næringsliv hatere, som i SV i denne regjeringen)

Derfor mener jeg at her er det mulig for å gjøre en langsiktig investering som er unik i Norge i dag.. (50 år drift)

Endret 29.10.2014 14:16 av Akilles
renud
17:31
29.10.2014
#8062

Ikje bra...
Fiskerdidirektoratet - REGULERINGSPLAN FOR ENGEBØFJELLET - SVAR PÅ NY HØRING I INNSIGELSESSAK. 28.10.2014

"Konklusjon
Basert på
1. Omfanget av akvakultur og kommersielt fiske i tilknytning til planområdet
2. Havforskningsinstituttets faglige vurdering av tilleggsutredningene og
3. nye gytefeltundersøkelser i Førdefjorden,
mener Fiskeridirektoratet at det ikke er grunnlag for å en ny tilråding i innsigelsessaken. Grunnlaget for innsigelse er heller styrket.
Med hilsen
Liv Holmefjord fiskeridirektør
Frank Jacobsen seniorrådgiver"
tjuagutt
18:36
29.10.2014
#3906

Renud, dette var som forventet fra HI. Det er vel ingen som trodde at HI skulle snu i denne saken? Forøvrig er det mye av det samme som går igjen og det kan stilles endel spørsmål til den rapporten der.

F.eks. så bruker de nylig påviste eggkonsentrasjoner fra torskenæringen gymtimene som argumentasjon. Men, her er hva HI selv skriver om torsken livshistorie:

"Kysttorsken gyter både inne i fjordene og i skjærgården. Den velger beskyttede områder, ofte innerst i fjordarmene, i poller, våger eller bukter, hvor gytingen foregår typisk på 20-60 m dyp. Eggene flyter stort sett i de øverste 30 m av vannsøylen og klekker etter 2-3 uker "

http://www.imr.no/temasider/fisk/torsk/kysttorsk_sor_for_62n/torskens_livshistorie/nb-no


Som man ser så gyter torsken, på det laveste, 60m under fjordoverflaten. Dvs. at når gruvedriften er over, så vil fjordbunnen fremdeles være 140m under laveste gytepunkt.
OldNick
20:48
29.10.2014
#16257

Det er vel verre enn "ikke bra"?

Hvis det er korrekt det som skrives, så har Havforskningsinstituttet (HI) påvist en rekke feil og mangler i metodikk, ananlyse og konklusjon fra Veritas, og det er rett og slett flatterende for en institusjon som Veritas.

En lang rekke "nybegynnerfeil", håpet de det ikke skulle bli oppdaget?
hgsd300
21:08
29.10.2014
#236

Spørsmålet er vel hvor stor påvirkningskraft HI har på regjeringen ? Selv begynner jeg og få litt kalde føtter, selv om jeg har tro på et ja.
tjuagutt
22:26
29.10.2014
#3907


Innlegg av: _HH_ (29.10.14 14:21 ), lest 517 ganger
Ticker: NOM
RE^1: NOM - Skal dette stoppe Engebø?
HI sin vurdering av modelleringsforsøket

Straummodelleringa

Feil ved 10 meters dybde
Den fyrste delen av kritikken rettar seg mot straumvurderinga ned til 10 meter dybde og at denne ikkje er god nok til å ta omsyn til ferskvann og vind. Som mange har påpeika, spelar dette ikkje noko rolle, uavhengig av om modellen er riktig eller ikkje på dette området, da deponiet byrjar på 300meters dybde og dei vertikale strømningane er nesten fraværande.

Datasettet som er brukt er tilpassa modellen
Neste ankepunktet HI kjem med, er ein direkte skuldning om at datane som er presentert er utvalgt fordi dei passar best med simuleringa av modellen. Dette meiner eg er ein grov skuldning og dei har ikkje noko anna grunnlag å hevde dette enn at dei «får eit inntrykk av» når dei ser datasetta som er nytta. Her provar HI at dei legger til grunn at SINTEF har ein egeninteresse av å framstille modellen sin best mogleg, kvifor skulle dei elles ha gjort noko slikt? Det ein må ha i bakhaudet når ein les rapporten er at HI har sin eigen straummodelleringsmodell som dei vil reklamere for og SINTEF sin modell er derfor ein konkurrent til HI på dette området. Det er derfor ingen tvil om at HI har ein egeninteresse i å svekke konkurrenten sin.

Eit anna faktum er at HI sin torskeundersøking i Sogn og Fjordane, ikkje presenterer alle funna for resten av fylket, men berre i Førdefjørdefjorden. Når ein ikkje har noko samanlikningsgrunnlag, korkje med resten av fylket eller landet, så kan ein ikkje hevde at funna i Førdefjorden er spesielle eller unike. Dette har eg kritisert HI for i innlegg på HO, og stilt spørsmålsteikn ved at dei ikkje har offentleggjort resten av resultata fra fylket. Her kjem HI med ein beskyldning til SINTEF som går på det som HI gjer og praktiserer sjølv. Dobbeltmoralen lenge leve.

Bruk av middelverdi er feil, bør fokusere på utskiftingsstraumen
Videre er det gjentaking av det HI har sagt tidelgare om at det er feil å bruke middelverdien for straumen som er målt i månadane og ikkje fokusere meir på dei enkelt store variasjonane som ein vil ha innad i månaden. Dette er argumentert ved å syne til at det vil vere periodar med utskiftingsstraum innad i deponiområdet og da hevdar HI at det er maksutslaga som bør leggast til grunn og ikkje snittet.

Dette for vere opp til kvar enkelt å vurdere, men min meining er at det er minst riktig å sjå på dei mest ekstreme utslaga, som oppstår. For å komme med eksempel så kan eg vise til bilkøyring. Dersom du startar i punkt A og køyre 100 km/t i 20 min for deretter å køyre 80 km/t dei neste 5 timane, til du er framme ved punkt B, så er det ingen tvil at dei 5 timane med 80 km/t har bidratt mest for å få frakta deg fra A til B, enn dei 20 min med 100Km/t. Snittfarta blir i dette tilfellet 81.1875, og dette er nærmare 80 enn 100. Min påstand er derfor at det er mest riktig å bruke middelverdien.

Eit anna punkt eg vil påpeike er at dei utskiftingsstraumane som HI nemner, ikkje nødvendigvis vil berre føre til eit netto birdag av straum i ein retning (vekk fra deponiet), det vil mest sannsynleg komme like store utslag i motsatt veg . Dette vil også føre partiklane tilbake til deponiet igjen og slik sett vil den totale avstanden frå deponiet som oppstår fra desse «straumtoppane» med ein varigheit på nokre timar eller dagar, mest sannsynleg utgjere mindre strekninger med tanke på spreiing, enn kva den gjennomsnittlege straumretninga vil bidra til gjennom heile månaden. Sidan utskiftingsstraumane går begge vegar, vil dei mest sannsynleg oppheve kvarandre og middelverdien av dei vil vere riktig å legge til grunn.

Denne påstanden fra HI er gamal og medfører ingen ny info.

tjuagutt
22:26
29.10.2014
#3908

Feilmarginen i modellen
I NOM sine undersøkingar har SINTEG/DNV anslått at feilmarginen vil ligge på rundt 0.03 m/s - 0.02 m/s , men har avskreve betydninga av dette sidan det i den store samanhengen er små avvik det er snakk om. HI omskriver dette ved å samanlikne dette med det minste måleresultatet er gjort i rapporten og påpeiker at denne feilen vil utgjere 100 prosent for akkurat denne målte verdien. Ja dette er riktig, men da må dei no sjå på alle verdiane og ikkje plukke ut dei dataene som passer dei(NETTOPP DET DEI KRITISERER SINTEF OG DNV FOR Å GJERE, TIDLEGARE I SAME RAPPORTEN). Det som er det mest latterlege er at HI har gjort sin eigen modellering av straumverdiane, her ligger avvika på mellom 50 prosent og 80-90 prosent for alle verdiane som er faktisk målt. Dette beskriver HI som ein modell som «samsvarer bra» med dei målte resultata. Her er det absolutt ingen tvil om at HI har vikarierande motiver når dei kan vere ekstremt kritisk til ein modell som ein konkurent har laga, medan modellen dei har laga og som for alle målte verdier har avvik på mellom 80-90 prosent på målinger som er mykje høgre enn 0.03 m/s - 0.02 m/s. Det heile er berre for dumt alt saman, og at kritikken av modellen kjem av HI som i sin eigen modell har partiklar med 0 i eigenvekt og tek ikkje omsyn til flokuleringsmiddelet

Flokkuleringsmiddel
Her påpeiker at det blir sikkert brukt meir middel enn fyrst anteke, men slår også fast sjølv at det vil fortsatt vere under grenseverdiene. Dette innspelet er dermed ikkje relevant sidan grenseverdien for kva som er kan vere farleg, IKKJE er overskrede.

SYNKEHASTIGHET
Her påpeiker HI at rapporten avviker fra det som HIIi meiner er fakta og dette KAN påverke resultatet. Her skal eg innrømme at 17 grader i vatnet er ikkje verkar relevant for dette forsøket da dette ikkje er temperaturen i ein fjord i snitt. Men det store spørsmålet er kor mykje dette vil sei i praksis. Uansett så kjem det til slutt at HI innrømmer at deira innspel her er teke omsyn til i modelleringa, altso er dette punktet heller ikkje relevant.
tjuagutt
22:27
29.10.2014
#3909

Partikkelspredning med DREAM
Her påstår Hi at modelleringa må ta utgangspunkt i at alle målingane kan ha 100 prosent avvik, fordi HI har kome fram til at dette er avviket på ein av målingane som er gjort. HI mener derfor modelleringa må ta høgde for 100 prosent større straumstyrke. Dette er berre latterleg, når dette er basert på avviket knytta til eit måleresultat. HI sin egen modelering har maks avvik på rundt 80-90 prosent , men denne « treffer svært bra» i følge dei sjølv, og avviket her i tal, er mykje større enn avvika som er i NOM sin rapport. HI har her definert sin eigen sannhet, og gjer det til feil at ikkje DNV forheld seg til denne sanninga. Latterleg arbeid.


Fisk og fauna
Resten av rapporten anser eg personleg for å vere utan betydning av den enkle grunn at når du plasserer stein opp på noko, må det flytte seg eller dø. Enkelt og greit. Om 30 eller 100 fisk er det som må til for å definerer ein sunn og nøytral fjord på eit slik område som har blitt målt, er også utan relevans etter mitt syn. Poenget er å påvise at skaden som vil oppstå, ikkje er permanent og uoppretteleg, samt at bedriftene i resten av fjorden ikkje blir påverka. Alt dette er stadfesta og det er snakk om avgrensa skade som vil opphøre når deponiet er ferdig.

Alle fisketypane som er nemnd inkludert krepsen (Her framhevar HI den kommersielle verdien, men kvifor er den kommersielleverdien av kreps viktig, medan den kommersielle verdien til rutil blir ikkje nemnd, kva trur dei det er mest i av i det området, rutil eller kreps? Heile innspelet vert veldig useriøst) medfører ikkje noko overraskande eller nytt. Samtidig så er det spesielt at HI kan hevde at dei som har observert filmen fra DNV ikkje kan sjå forskjell på fisk, medan dei kan noko eg synst verkar rart. Men min tilnærming til dette er enkel, uansett kva dyr som lever i deponiområdet, så kan det flytte på seg, uansett om det er blålange eller ikkje. Eg meiner også at ein i eit slikt posjekt kan ein rettferdigjere ein god del sidan det marinelivet faktisk blir minimalt påverka, uansett om både kveita, ålen, torsken og langa må flytte på seg.

Rapporten til HI er full av; om, viss og kanskje og heile føremålet er å spre usikkerheit. Muligens den siste delen av innlegget mitt er litt usakleg, men eg føler alt dette er ein feilspora debatt og ein må løfte blikket på det som betyr noko. Om det er noko fisk som må flytte seg så er det eit greit offer uansett om den er på den raude lista. Oljeindustrien har fått lov til å etablere seg der det er olje, sjølv om det eksisterer ein risiko for oljeutslepp. Ingen som hevder her at eit oljesøl kan skada trua dyreartar og derfor må ein forby heil oljevirksomheta. Det same vil gjelde i denne saka, MEN her er det ikkje bevist at fisken vil bli påverka av partikklane ein gang, men det kan vere ein risiko for dette. Fordelen med dette argumentasjonen er at det kan utnyttast nettopp slik som HI gjer no.

MIN PERSONLEGE KONKLUSJON
Eg er ikkje så bekymra av denne rapporten. Fakta er at innspela knytt til modelleringa av straumen og partikkelspreiinga er farga av HI sine eigne interesser og sett i det store biletet bør ikkje innspela ha noko gjennomslagskraft. Den faglege tyngden er lav etter mitt syn.

Når det kjem til fisk og slikt, så er det sjølvsagt at liv ikkje kan bu der steinmassene kjem. Dette er noko alle forstår, og dersom det var eit stort problem å miste gyteplasser, kreps og fisk, hadde sjødeponi vore stoppa før. Innspela HI kjem med i samband med livet i førdefjorden er relevant for nokon som berre er opptatt av dette fagområdet, men dei som skal take avgjerda har eit overordna blikk på saka og vektinga av argumentene vil bli annderledes enn når to forskera og ekspertar innanfor maritimt liv diskuterer.

Så vi for sjå når avgjerda kjem, det einaste som er sikkert er at det ikkje er fiskeridepartementet som har det endelege ordet i denne saka, uansett.
renud
01:27
30.10.2014
#8063

tjuagutt og
En liten presisering utöver mitt noe mangelfulle "Ikje bra".
Fiskeridirektoratest svar på ny høring fra Nærings- og fiskeridirektoratet i innsigelsessak bygger bl.a på Havforskningsinstituttets (HI) sin vurdering av modelleringsforsøket. Det er altså Fiskeridirektorat og ikke HI som er en av flere høringsinstanser.

Saken avgjøres som kjent i og av regjeringen og ikke av Stortinget. Hvor stor innflytelse de ulike høringsinstansenes uttalelser vil ha på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (Sanners) og Klima- og miljødepartementets (Sundtofts) innstillinger til regjeringen er uvisst. Min personlige oppfatning er at denne saken allerede er avgjort i regjeringen, forårsaket av regjeringserklæringens klare uttalelser om satsning på gruvedrift som Norges fremtidige "olje". Et nei til NOM etter sirkuset vi var vitne til i fjor, vil nemlig sende signaler til gruvenæringen som vil sette en effektiv stopper for næringslivets satsning på gruvedrift i lang tid.

Det er selvfølgelig meget uheldig dersom enten Veritas har tatt snarveier og/eller rett og slett ikke er dyktige nok, og/eller om retningslinjene for det ett-årige måleprogrammet var utformet mangelfullt eller uklart, ettersom dette vil gi "lenkegjengen" vann på mølla uansett om de har rett eller ikke.
Rally
08:44
30.10.2014
#5321

Truet art kan stoppe Nordic Mining
Jeg tror ikke dette stopper prosjektet. Jeg opplever det dessuten som om det er en prestisjekamp mellom de forskjellige instituttene.

Endret 30.10.2014 08:46 av Rally
tjuagutt
11:08
30.10.2014
#3910

Fra Hi sin rapport fra 2008 (side 6), om dypvannfiske i Førdefjorden:

Blålange (Molva dypterygia) var representert i begge delområdene, to individer ble fanget i hvert område. Disse ble tatt på garn som fisket i den dypeste delen av skråningen, nær overgangen til fjordbunnen på rundt 250-300 meters dyp. Individene var 69, 95, 98 og 117 cm lange. Den største blålanga var delvis oppspist av slimål og kunne ikke veies, mens de andre var 3600, 3100 og 1125 gram. Begge individene som ble sjekket for parasitten Sarcotaces arcticus viste seg å vere infisert med denne. Den kan finnes som store, mørke svulster i fileteten på fisken og ødelegger i praksis denne som salgsvare. Aldersmaterialet fra blålangene viste seg vanskelig å tolke og vi greide ikke å estimere alderen med tilfredstillende grad av presisjon. Vevsprøver for metallanalyser ble samlet inn fra tre individer. Det norske fisket etter blålange er kraftig redusert i løpet av de siste 25-30 år, mest sannsynlig pga en tilsvarende trend i bestandstørrelsen. Den negative bestandsutviklingen har ført arten inn på rødlisten som "sårbar".

Verdien av fiskebestandene i Førdefjorden er vanskelig å vurdere. Prøvefisket har ikke dokumentert kommersielt interessante forekomster av fisk i dypbassenget i særlig grad, men fiskebestandene har sannsynligvis en viss rekreasjonsverdi for fritids- og sportsfiske og en kommersiell verdi for området gjennom et eventuelt turistfiske.

Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik siden man vil finne disse i flere av nabofjordene. Forekomsten i Førdefjorden har en marginal betydning i forhold til resten av disse bestandenes utbredelse.

http://www.imr.no/filarkiv/2009/06/2008-9_HI-rapp_PDF_til_web.pdf/nb-no

Endret 30.10.2014 11:09 av tjuagutt
tjuagutt
11:10
30.10.2014
#3911

Essensen:

Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik siden man vil finne disse i flere av nabofjordene. Forekomsten i Førdefjorden har en marginal betydning i forhold til resten av disse bestandenes utbredelse.
Rally
12:43
30.10.2014
#5322

Knallhard kritikk av ny Engebø-rapport
Her er det helt tydelig at faginstitusjonene krangler. Havforskningsinstituttet konkurrerer med Veritas om prosjekt og forskningsmidler. Jeg oppfatter kritikken av Veritas som useriøs.
Akilles
15:12
30.10.2014
#5914

Vel, for meg ser det ut som om havforskningsinstituttet vil ha en omkamp om utslipp til sjø av gruveavfall, noe de neppe får. (Det ble vedtatt i fjor)

Ellers mener jeg tidspunktet for emisjon er helt feil, Her har ledelsen etter mitt skjønn utsatt aksjonærene for ekstra risiko.

Det kan se ut som om ikke ledelsen tror på at de får utslipptillatelse og derfor har fremskyndet emisjonen for å være sikker på å få inn penger nok til et nytt år med lønn.
tjuagutt
15:47
30.10.2014
#3912

Akilles, eller så er den en gavepakke fra NOM til aksjonærene.

For øvrig er selskapene pålagt å hente inn kapital før kassen går tom. IOM infoen om at det kan gå over nyttår før endelig avgjørelse tas, så ble de nok tvunget til å ta emisjonen nå.

Kun regjeringen kan gi oss svar ;-)
Akilles
17:43
30.10.2014
#5915

tjuagutt
Forhåpentligvis har du rett og det er vel begrenset hvor langt de kan nå med fire fisker, hvorav den ene var halvveis fortært.

Men det skal ikke mange fisker til for å "mette" de som er fanatisk sterk i troen. For noen år siden var det en som mette fem tusen med to fisker og fem brød.

Og den flokken som vil "redde" Førdefjorden fra oss "fariseere" er vel i den størrelsesorden. De kan vinne. Politikerne er ryggløse, selvopptatt og stemmefokusert.

Vinner de denne runden også, så blir det vel utlendinger som overtar konkursboet og gruveindustrien i Norge?

Endret 30.10.2014 17:45 av Akilles
renud
22:50
30.10.2014
#8064

Ny høringsinstans, denne gangen fra Direktoratet for Mineralforvaltning, med diametralt motsatt konklusjon:

Ny høring i innsigelse til reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommuner- Direktoratet for mineralforvaltning sin vurdering. 29.10.2014
"DMF forutsetter at mineralressursene utnyttes best mulig innenfor et godt tilpasset driftsopplegg. Driften må skje på en slik måte at mest mulig av forekomsten utvinnes. Det er gjennomført en delutredning som beskriver bore- og sprengningsmønster. Det foreligger omfattende erfaringsmateriale fra eksisterende dagbrudd av sammenlignbar størrelse. DMF er positive til at det er lagt opp til et fleksibelt sprengningsopplegg slik at rystelser kan reduseres dersom dette viser seg å være nødvendig.

Hvilke effekter sprengning kan ha på fisk og avbøtende tiltak er blitt utredet. Et av de avbøtende tiltakene som er foreslått i konsekvensutredningen er å ha et opphold i sprengningsaktiviteten i 3-4 uker i den perioden laksesmolten vandrer ut. Dersom dette er forhold som skal tas hensyn til, må dette formaliseres i regulerings- bestemmelsene da dette ikke er forhold som uten videre vil inngå i en eventuell driftsplan.

DMF legger også vekt på at restmineralene fra rutilutvinningen utnyttes best mulig slik at mengde masse som må deponeres blir minimalisert. DMF er derfor positive til at alternative anvendelsesområder for restmineralene ser ut til å være et prioritert område for bedriften.

Vår konklusjon
Utvinning av forekomsten vil gi stor verdiskapning og store positive lokale og regionale ringvirkninger i form av stabile arbeidsplasser. Nasjonalt vil utfallet for Engebøprosjektet ha betydning for fremtidige investeringer i mineralnæringen i Norge.

Ut fra bergfaglige vurderinger kan DMF ikke se at konklusjonene fra tilleggs- utredningene vil legge noen uhensiktsmessige store begrensninger på driften som medfører at reguleringsplanen ikke kan stadfestes. Vi anbefaler derfor at reguleringsplanen vedtas."

Min konklusjon:
Risikoen ved å laste opp med tegnigsretter er sannsynligvis kun begrenset av egen relativt kortsiktig likviditet.
Akilles
08:40
31.10.2014
#5916

Denne forklarer hvorfor sjø deponiet.

Naturvernere lager naturkatastrofe
hgsd300
21:28
01.11.2014
#237

Land og sjødeponi. Fordeler og ulemper
tjuagutt
09:40
04.11.2014
#3913

Miljødirektoratet vektlegger miljøfaglige hensyn i Førdefjorden
Akilles
10:52
04.11.2014
#5925

SV og miljø mafiaen har sine folk inn over alt.

Her vil jeg tro at det kan bli vanskelig for NOM å få denne emisjonen på plass dersom ikke Kommunal og moderniseringsdepartementet kommer med en positiv melding før tegningstiden er ute.
De profesjonelle tegner seg ikke før siste dag og da kan kursen på aksjen være under .60 og pengene uteblir..

Endret 04.11.2014 10:54 av Akilles
Akilles
11:07
04.11.2014
#5926

Og så forsvant kjøperne :(
Akilles
14:54
04.11.2014
#5927

Og tilliten til offentlige institusjoner og direktorat. Jeg har solgt mesteparten og kommer aldri mer til og kjøpe meg inn i gruve aksjer i Norge for å bli en langtids eier. Risikoen er for høy. Og i NOM er den forsatt himmelhøy, dette fordi Venstre og KRF kan finne på å bruke NOM som et forhandlingskort i budsjettdebatten..

Endret 04.11.2014 14:56 av Akilles
tjuagutt
16:24
04.11.2014
#3914

Ordføraren er forundra over konklusjonen- Dette var vurdert som ufarleg i 2008
tjuagutt
16:31
04.11.2014
#3915

Da har de fått med seg dokumentet jeg gravde fram fra HI sitt arkiv og som NOM fikk oversendt.
renud
23:48
04.11.2014
#8067

Nå hadde jeg pga. litt heldige omstendigheter hverken aksjer i NOM eller ennå tegnet meg i emisjonen, men klarer allikevel ikke å la være å bli sjokkert over at en offentlig institusjon igjen sprer innsideinformasjon før selskapet selv får nødvendig tid til å forberede og offentliggjøre kurssensitiv informasjon.

Dersom informasjonen i denne Firda-artikkelen er korrekt, så ser det til og med ut til at innsideinformasjonen ble gjort tilgjengelig for pressen allerede i går (på mandag):

"Då det i går vart kjent at Miljødirektoratet sa nei til deponi, heiste fleire vevringar flagget." Publisert 04.11.2014 kl 21:15

Minner forøvrig om at Børsen nylig offentlig hudflettet Finanstilsynet for bl.a ikke å ha anmeldt det daværende Miljøverndepartementet v/ Bård Vegar Solhjell til Økokrim for å ha spredt innsideinformasjon på tilsvarende måte i fjor:

Finanstilsynet la innsidesak i skuffen. Publisert: 26.10.2014

"Alle private lekkasjer er anmeldt
OSLO: Finanstilsynet fører blant annet tilsyn med verdipapirmarkedet og skal bidra til ordnede markedsforhold. Også ifjor valgte Finanstilsynet ikke å anmelde lekkasje av innsideopplysninger. Den gang var det Miljøverndepartementet med daværende statsråd Bård Vegar Solhjell i spissen som ga innsideinformasjon til journalister om manglende tillatelse til gruvedrift for Nordic Mining.

Denne og saken om laksekonsesjonene er de to eneste forholdene der tilsynet har konkludert med brudd på verdipapirhandellovens paragraf 3-4 og som ikke er anmeldt til Økokrim.

Før helgen reagerte børsdirektør Bente A. Landsnes på at tilsynet ikke har anmeldt to statlige innsidelekkasjer, mens anmeldelse er regelen når private aktører kommer på kant med loven. I sitt kritiske brev til Finanstilsynet skrev hun: «Det kan fremstå som at et offentlig organ behandles mildere enn private aktører ved lovbrudd».
"


Dersom noen ønsker å ta denne saken videre både i pressen og til Oslo Børs, som i neste omgang garantert kommer til å sende saken videre til Finanstilsynet for en vurdering av om den burde anmeldes til Økokrim, så er det bare å kjøre på. Selv har jeg dessverre ikke tid grunnet mitt arbeide med å bygge opp det fra NMG utskilte African Diamond AB.

Endret 04.11.2014 23:58 av renud
Rally
08:58
05.11.2014
#5330

Dette er vel snakk om dårlig håndtverk fra MD. Nyheten ble publisert på MD sine hjemmesider før selskapet ble informert og hadde anledning til å melde.
Slike meldinger er børssensitiveog bør selvfølgelig håndteres deretter, men det går an å se litt positivt på det også hvis en tolker det dithen at dette er en ikke så altfor viktig uttalelse fra en instans i saksbehandlingen og ingen direkte avgjørelse i saken. (Med andre ord - MD har ikke egentlig så stor tro på at de blir tatt hensyn til ;-) )

Endret 05.11.2014 09:02 av Rally
tjuagutt
09:13
05.11.2014
#3918

Ref. min link i #3914. Ser at HI sier at ting har endret seg siden rapporten, ref. blålange, ble skrevet. Kan imidlertid ikke finne noen nye rapporter som dokumenterer dette? Hvis ikke det er gjort nye undersøkelser, som tilsier at ting har endret seg siden 2008, så er det vel siste dokumenterte undersøkelser man må forholde seg til? Altså HI sin egen rapport fra 2008?
nordinvest
09:16
05.11.2014
#172

Jeg mener vi har vært vitne til en overreaksjon: hvem kunne vel forvente at Fiskeridirektoratet og/eller Miljøverndirektoratet hadde kommet ut og sagt ja til utslipp? De har bare gjort jobben sin og pekt på mulige negative konsekvenser - om enn aldri så beskjedne sådanne.

At offentliggjøringen av anbefalingene kunne - og burde - vært håndtert annerledes, er en annen sak.
hgsd300
13:30
05.11.2014
#239

Board member Mari Thjømøe has today through the family company
Thjømøekranen AS subscribed 70,000 shares in the ongoing Rights Issue in
Nordic Mining at a subscription price of NOK 0.60 per share.
Thjømøekranen AS has been allocated 9,982 subscription rights, and
Thjømøekranen AS will receive 9,982 shares in the Rights Issue. In
addition, Thjømøekranen AS may be allocated up to 60,018 shares based on
the subscription for shares without subscription rights.
Thjømøekranen AS owns 100,000 shares in Nordic Mining prior to the
transaction.
For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 901
60 941.
Oslo, 5 November 2014
Nordic Mining ASA
hgsd300
16:02
05.11.2014
#240

SUPPLEMENTAL PROSPECTUS
chateau
17:48
06.11.2014
#7531

Den største miljøsaka i Noreg i dag har AP og Høgre overlatt til lokallaga sine.

Fjorden, baby!
tjuagutt
23:05
06.11.2014
#3919

Ute av NOM Chateau ?
tjuagutt
23:07
06.11.2014
#3920

Norsk Bergindustri med knusende kritikk av Miljødepartementet
tjuagutt
23:10
06.11.2014
#3921

NOM gir tilsvar mot Fiskeridirektoratet og Miljøverndepartementet
Akilles
08:17
07.11.2014
#5928

Det er utrolig at disse offentlige institusjonene som har som oppgave og levere forsvarlige faglige vurderinger, slik at de kan tas riktige avgjørelser til fordel for hele befolkningen, er så "infisert" av miljømafiaen at de er ubrukelige til de fleste oppgaver de blir satt til å utføre.

Her har regjeringen et stor oppryddingsarbeid og gjøre. Noen bør få sparken etter dette tøvet de kom med denne gangen..

Rally
23:23
07.11.2014
#5336

Akilles, jeg tror det kommer til å bli oppvask rundt denne rapporten fra HI og kameraderiet og SV-sympatiseringen i disse to institusjonene.
Akilles
08:58
09.11.2014
#5929

LO og NHO bør ta initiativet for å få ryddet opp i dette, det er de som representerer de partene som i først rekke blir rammet av denne form for bedrageri. Her har de en god og klar sak som kan brukes som prinsipp sak.

Jeg tror dette bare er toppen av isfjellet. Slik aktivitet er så utbredd at miljømafiaen tror det skal være slik.

Endret 09.11.2014 09:10 av Akilles
hgsd300
10:21
09.11.2014
#243

Slik at NHO og LO skal få noe og snakke om på mandag sendte jeg mailen til _HH_ fra HO til dem. Sendte den for øvrig til DN, BT og Firda, samt VG og Dagbladet når jeg først var i gang.

Endret 09.11.2014 10:23 av hgsd300
Grell
19:39
10.11.2014
#469

Hvordan ser dere på muligheten for ok Engebø? Ser ut til at innsiderne er positive. Vurderer inngang her.
tjuagutt
20:54
10.11.2014
#3923

Det er nå en politisk vurdering mellom gruvedrift i Norge kontra et fåtall fisk i Førdefjorden. Man vet aldri hvilken vei det går, men blir meget overrasket om det blir avslag på søknaden.
Rally
00:09
11.11.2014
#5345

Grell, løp og kjøp :-)
Akilles
15:39
11.11.2014
#5930

Riksrevisjonen? Informert?

Endret 11.11.2014 15:39 av Akilles
tjuagutt
16:25
11.11.2014
#3926

KLD
NFD
KMD

er alle informert.

Endret 11.11.2014 16:25 av tjuagutt
Grell
19:06
11.11.2014
#471

Pas gjorde det greit å få seg en post i dag.
observer
19:08
11.11.2014
#20233

Akilles #5930 hæ? Hva mener du?
Rally
20:37
11.11.2014
#5348

Akilles,min anbefaling baserer seg på en totalvurdering av NOM sitt prosjekt på Engebø. Jeg tror HI sin rapport vil bli sett på som et partsinnlegg av regjeringen når de skal vurdere de positive mot de negative virkningene av prosjektet. Jeg har mange aksjer fra før og tegner meg for 1/2 mil aksjer nå i emisjonen. Et nei til Engebø vil i praksis være et nei til gruvedrift i Norge framover. Regjeringen har dessuten sagt de skal satse på mineralnæringen. Nå når det butter litt i olja, så blir denne framtidsrettede næringen enda viktigere.
tjuagutt
09:35
13.11.2014
#3927

Brev til Klima- og Miljødepartementet vedrørende tilleggsundersøkelser

Nordic Mining har den 12. november 2014 oversendt brev til Klima- og
Miljødepartementet («KLD») med kommentarer til høringsuttalelse fra
Miljødirektoratet i forbindelse med de gjennomførte
tilleggsundersøkelsene for Engebøprosjektet.
Selskapet har gitt følgende hovedkommentarer:


Direktoratets anbefaling om mulige konsekvenser for pigghå er basert på
antagelser og har ikke rot i det foreliggende kunnskapsgrunnlaget.


Direktoratet kan ikke vise til ny kunnskap om blålange som endrer
konklusjonen fra konsekvensutredningen om at deponiområdet har en
marginal betydning for arten. Den negative bestandsutviklingen for
blålange er et resultat av overfiske.


Det er ikke sannsynliggjort at deponiet vil forhindre at kysttorsk kan
vandre gjennom reguleringsområdet. Modelleringene viser at mesteparten
av vannvolumene over deponiet vil være uberørt.


Det er ikke sannsynliggjort at deponiet vil forhindre at ål kan vandre
gjennom reguleringsområdet. Studie viser at ålen i stor grad vandrer i
de øvre 10-25% av vannmassene.


Direktoratets konklusjon om forringelse av fjordens økosystem er basert
på ikke-dokumenterte anslag og upresis informasjon. Det omsøkte
deponiarealet dekker maksimalt 13% av den flate fjordbunnen (>200 meters
dyp) etter 50 års drift, og maksimalt 6% av totalt bunnareal i fjorden.

Nordic Minings brev til KLD med vedlegg er vedlagt denne meldingen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør
Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
Oslo, 13. november 2014
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
tjuagutt
10:15
18.11.2014
#3931

17/11-2014 08:55:22: (NOM.OAX) Betydelig overtegning av fortrinnsrettsemisjon

Den store interessen for Nordic Minings kapitaløkning viser en bred støtte fra aksjonærene for å sikre realisering av Engebøprosjektet.
Inntil 28.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,60 pr. aksje er blitt tilbudt gjennom en fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining. Tegningsperioden utløp fredag 14. november 2014 kl. 16.30. En foreløpig
opptelling viser at emisjonen er betydelig overtegnet. Bruttoprovenyet fra emisjonen vil være NOK 16.8 millioner.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:
«Igjen har aksjonærene vist støtte og vilje til å bringe
Engebøprosjektet fremover mot realisering. Den store interessen for emisjonen viser en sterk tillit til at regjeringen vil følge opp sitt program om å styrke norsk mineralindustri. Aksjonærenes oppslutning bekrefter det betydelige potensialet som ligger i produksjon av høyverdig titanråstoff i Naustdal.»
Finansdirektør Lars K. Grøndahl sier i en kommentar:
"Vi er meget fornøyd med resultatet i emisjonen. Investorer er generelt godt orientert og har et kritisk blikk på bedrifters virksomhet og planer. Emisjonsresultatet gir en tydelig bekreftelse på at planene for Engebøprosjektet holder høy samfunnsmessig og miljømessig standard."
Tildeling av aksjene i emisjonen vil bli vedtatt av styret i Nordic Mining i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 24. oktober 2014 og tilleggsprospekt datert 5. november 2014. Det endelige tegningsresultatet ventes å bli offentliggjort 18. november 2014, og brev om tildeling av nye aksjer og tegningsbeløpet som skal
betales av den enkelte investor, ventes å bli sendt ut samme dag.

Endret 18.11.2014 10:17 av tjuagutt
tjuagutt
10:42
18.11.2014
#3932

18/11-2014 10:29:22: (NOM.OAX) Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Aksjetildeling av 28.000.000 nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er
godkjent av selskapets styre. Emisjonen ble overtegnet med ca. 86%.
Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining utløp 14.
november 2014 kl. 16.30. Ved utløpet av tegningsperioden hadde selskapet
mottatt tegninger for totalt 51.986.586 nye aksjer. 28.000.000 nye
aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt
overtegnet med ca. 86%.
Styret i Nordic Mining har godkjent den endelige tildelingen av aksjene
i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene som er inntatt
i prospektet datert 24. oktober 2014. Totalt ca. 25,6 millioner nye
aksjer er blitt tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter.
Omkring 2,4 millioner nye aksjer er blitt tildelt innehavere av
tegningsretter på grunnlag av overtegning. Det er ikke gjort tildeling
til tegnere uten tegningsretter.
Brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet
som skal betales av den enkelte tegner, vil bli sendt ut i dag.
Tegningsbeløpene forfaller til betaling 20. november 2014.
De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt
ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er
registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil
bli registrert i Foretaksregisteret omkring 25. november 2014, og at de
nye aksjene samme dag vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne som
har fått dem tildelt. Nordic Mining ASA vil som følge av
fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på NOK 16,8 millioner før
fradrag for transaksjonskostnader.
Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil
Nordic Minings aksjekapital være NOK 30.850.480,50 fordelt på
308.504.805 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma DA er
juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K.
Grøndahl, telefon 901 60 941.

chateau
11:14
18.11.2014
#7549

Sier nei til sjødeponi

Sjømatnæringen mener regjeringen ikke kan godkjenne dumping av seks millioner tonn gruveavfall i året i Førdefjorden.

Sjømatnæringen: Sier nei til sjødeponi
Akilles
14:51
18.11.2014
#5931

chateau
"Sjømatnæringen: Sier nei til sjødeponi"

Det er vel bare så lenge det ikke er avfall fra sjømatnæringen som skal deponeres at de sier nei?

Nordic Mining ASA deponerer steinmasser på 300 meters dyp.

Sjømatnæringen deponerer avføring og fordervet mat fra sine anlegg i overflaten hvor det meste av livet i fjorden lever..

Så hvem forurenser og skader livet i fjorden mest tror du?
(Ortak: man skal ikke kaste stein når man sitter i glassbur)

Endret 18.11.2014 14:57 av Akilles
Akilles
16:00
18.11.2014
#5932

Motangrep er ofte det beste forsvar, så her tror jeg NOM har mye å vinne på å dokumenter hvor mye Sjømatnæringen forurenser i forhold til NOM.
(Og igjen: man skal ikke kaste sten (eller skitt) når man sitter i glassbur ;)
tjuagutt
17:27
18.11.2014
#3933

Kanskje blir det slik det går :)

Endret 18.11.2014 17:28 av tjuagutt
tjuagutt
17:31
18.11.2014
#3934

http://www.nrk.no/nordnytt/donald-bruker-jula-pa-a-hamle-opp-med-gruveaksjonistene-pa-finnmarksvidda-1.12048657
Rally
00:36
19.11.2014
#5355

Den beste plasseringen for et oppdrettsanlegg i Førdefjorden er rett utenfor Engebøfjellet når Nordic Mining har kommet igang med driften. Da vil dritten fra oppdrettsanlegget kontinuerlig bli dekket til av godkjent masse for tildekking av forurenset havbunn ;-)

Endret 19.11.2014 00:37 av Rally
Akilles
09:57
19.11.2014
#5933

Spørsmål til spørretimen i dag:

Svaret på disse to spørsmålene vil sannsynligvis gi utslag på kursen i dag..

11. Fra Sveinung Rotevatn (V) til fiskeriministeren
60 selskap i Sogn og Fjordane innan sjømatnæringa, reiseliv m.v., med ein samla omsetnad på om lag 16 mrd. kroner, fryktar for tap av arbeidsplassar og verdiskaping. Dei ber regjeringa seie nei til utslepp av gruveavfall i Førdefjorden. Selskapa viser til risikoen for at avfallet kan spreie seg, og er spesielt uroa over det potensielle omdømetapet for norsk fisk. Er ikkje regjeringa uroa over at bergverksindustrien sitt ønskje om å etablere sjødeponi i norske fjordar kan få konsekvensar for Noreg som sjømatnasjon?


14. Fra Odd Omland (A) til næringsministeren
Tidligere næringsminister Trond Giske la fram Norges første mineralstrategi i mars 2013. Solberg-regjeringen har fulgt opp strategien i sin politiske plattform, med formuleringer om å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Bransjen har imidlertid fått signaler fra departementet om at mineralstrategien ikke lenger gjelder, fordi den kom fra den forrige regjeringen. Kan statsråden avklare om dette stemmer, og redegjøre for hva som er regjeringens videre planer for satsing på mineralnæringen?

Rally
20:47
19.11.2014
#5356

Selv hjernedøde politikere må gjennomskue det manipulerende spørsmålet fra venstrererepresentanten Sveinung Rotevatn.
chateau
21:20
19.11.2014
#7556

Nå vil også engelskmennene ha noe å si:

Britisk marinbiolog går hardt ut mot planene om gruvedrift i Naustdal kommune.
- Planene om sjødeponi er galskap
tjuagutt
23:21
19.11.2014
#3935

Chateau, ta gjerne diskusjonen også på det du legger ut.
Akilles
09:07
20.11.2014
#5934

Ytterligere informasjon om miljøeffekter av sjødeponi i Førdefjorden

For artene pigghå og blålange er overbeskatning årsaken til at de står på norsk rødliste for arter. Begrensning i fisket er viktigste tiltaket for å snu bestandsutviklingen. Tap av gyte- og oppvekstområde i Førdefjorden kan medvirke til at det tar lenger tid før fiskeribegrensing får den ønskede effekten. Det vil være en ekstra belastning for arter som er truet.

- Det er likevel grunn til å tro at det er liten sannsynlighet at dette medfører at forvaltningsmålet i naturmangfoldloven paragraf 5 ikke nås for disse artene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratets brev omtaler Førdefjorden som helhet, mulighetene for restitusjon etter avsluttet deponering, artene som kan påvirkes av deponeringen, mulighet for bevaringstiltak utenfor leveområdet samt omtale av praksis i andre saker.

Endret 20.11.2014 09:11 av Akilles
Rally
18:20
20.11.2014
#5358

Marinbiologen sin udokumenterte påstand:"- Dette er forurensning i stor skala. Det vil få store konsekvenser for fjorden. Forurensingen kommer til å bli tatt opp i næringskjeden og bli ført videre ut av fjorden. Det kan bare være økonomiske hensyn som driver dette, det finnes ingen økologisk unnskyldning for dette prosjektet, sier han til avisen."
Kjære maeinbiolog, det som utvinnes er rutil. Rutil er ikke et giftig stoff. Det er en av hovedbestanddelene i tannpasta. Vær forsiktig slik at du ikke svelger noe tannpasta neste gang du pusser tennene, eller kanskje slutt å bruke tannpasta! De andre stoffene som tilsettes i produksjonen er i så små mengder at de er langt under kravene som er satt med hensyn til utslipp og miljøfare.

Det er forøvrig useriøst av BT å servere slike påstander uten at de er dokumentert.

Link; Conservationists slam plans to dump mining waste into Norwegian fjord

En ser at dette er klart et partsinnlegg av en miljøfanatiker.

Endret 20.11.2014 18:31 av Rally
Akilles
11:10
21.11.2014
#5935

Denne nye utsettelsen er pga at de vil ha statsbudsjettet gjennom stortinget før tillatelsene til NOM kommer. (Tror jeg)
Der er forsatt mulig for at miljømafiaen i Venstre kan lage trøbbel for NOM.

Vi vet forsatt ikke hvilke miljøavgifter Venstre har fått medhold for, for ikke å prisjustere opp bensin- og dieselavgiften neste år.
Venstre skal ha fått gjennomslag for en rekke andre miljøavgifter.

Kan NOM ha blitt ofret for bensin prisene? Er det derfor den faller tilbake?

Endret 21.11.2014 11:13 av Akilles
chateau
11:28
21.11.2014
#7561

Dyrt å kun koke kaffe.

Nordic Minings kasse begynner å bli slunken
Nordic Mining, som driver utvikling av et gruveprosjekt på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, fikk et resultat før skatt på -5,8 millioner kroner i årets nest siste kvartal, en økning fra 4,7 millioner kroner i fjor.

Selskapet har ingen inntekter og kontantbeholdningen er nå nede i 3,1 millioner kroner, mot 15,5 millioner kroner i fjor.

Endret 21.11.2014 11:29 av chateau
Rally
15:44
21.11.2014
#5360

Er det resultatet av regjeringsforhandlingene som har skremt aksjen ned igjen i dag?
tjuagutt
17:14
21.11.2014
#3936

Chateau, jeg skjønner ikke helt innleggene dine for tiden. Spesielt ikke det siste. Det er alltid dyrt å drikke kaffe når man er i utviklingsfasen og ikke har penger. Tullete kommentar som jeg ikke helt ser poenget med.

Edit
Ser du er inne i fiskemarkedet, så det forklarer jo litt, men tror du skal innse at fisk og NOM går fint sammen.

Endret 21.11.2014 17:16 av tjuagutt
tjuagutt
19:52
21.11.2014
#3937

Svar vedrørende anmodning om habiliteten vurdering
tjuagutt
22:54
21.11.2014
#3938

http://www.firda.no/Ikkje_bekymra_for_6000_tonn_utslepp-5-15-3663.html
Grell
08:47
24.11.2014
#475

Noen som vet når emiaksjene kommer på konto?

runepub
20:25
24.11.2014
#7

I morgen.
Grell
20:55
24.11.2014
#477

Takk, går håpe på godkjenning i samle slengen da.
hgsd300
20:55
24.11.2014
#249

Da blir det vel minus i morgen. Håper mange har vet nok til og beholde aksjene til odel og eie for og sikre fremtidig pensjon.
tjuagutt
21:32
24.11.2014
#3942

Husk at det ble solgt minimalt med tegningsretter, så de aller fleste som deltok i emisjonen hadde aksjer fra før. Og de av disse som ville selge har nok gjort det allerede iom at de kun ble tildelt 13% av det de hadde av aksjer fra før.
Grell
21:05
26.11.2014
#478

FrP vil presse igjennom Engebø:

http://mobil.firdaposten.no/lokalnytt/article7710897.ece

Sorry for link, bruker mobil.
Rally
14:43
27.11.2014
#5370

Money talks ;-)

Oppdrettsgigant kjøpte seg opp i gruveselskap Coast Seafood protesterer mot gruvedrift i Naustdal, men har samstundes kjøpt nær 900.000 aksjar i gruveselskapet bak planane. - Ein glipp, forklarar Sverre Søraa.
OldNick
15:38
27.11.2014
#16347

Fornøyelig historie.

Styrker ikke tilliten til oppdretternes argumenter akkurat.
runepub
19:09
27.11.2014
#9

Ha-ha, de er jo vestlendinger og har jo næringsvett. Vi kan altså vente en post på 880K til salgs de neste dagene, eventuelt vil de næringsvettige spekulere i et "Ja" for å sope med seg en million eller to som plaster på såret.
hgsd300
11:10
03.12.2014
#258

Åtte år, 60 rapportar og 110 millionar etter oppstarten, er det framleis uklart kva tid ei avgjerd om gruvedrift i Naustdal kjem.

- Eg tykkjer dette er ein politisk skandale for Norge. Og det er ein tverrpolitisk skandale, seier Hanne Markussen Eek, styreleiar i Norsk Bergindustri.

Nordic Mining ønskjer å utvinne 200 millionar tonn rutilmalm over ein periode på 50 år i Naustdal. Gruveavfallet skal dumpast i fjorden, noko som gjer prosjektet svært omstridd. Det skal investerast for 2 milliardar kroner og det vil bli skapt 170 arbeidsplassar. Planane i Naustdal er Nordic Mining sitt klart største prosjekt.

Dei siste seks åra har selskapet utarbeidd 60 rapportar og brukt 110 millionar kroner på utgreiingar i samband med det planlagde gruveprosjektet i Vevring i Naustdal.

Hanne Markussen Eek i Norsk bergindustri meiner stortingspolitikarane lir av fullstendig avgjerdsvegring i denne saka.

- No har eg vore med i styret i sju år, og heile denne tida har Engebø-prosjektet gått. Eg vil påstå at dei ikkje er noko nærmare no enn då dei starta. Avgjerdene blir berre trenert og trenert.

- Er det rett og slett avgjerdsvegring dette her?

- Ja, og det handlar om at vi er eit land med veldig lite industriell kompetanse både hjå politikarar og embetsverket. Det er sterke motkrefter. Du blir hengt ut som ein miljøfiendtleg dersom du står opp for industri. Eg vil kalle det samfunnsfiendtleg at ein gir så stort handlingsrom til den kjenslestyrte fanatismen.

- Det er sterke ord du brukar?

- Ja, og det gjer dei mot oss også. Så det gjer eg med godt samvit. Det er klart vi skal ta vare på miljøet og jobbe for å ha den beste miljøteknologien. Men vi er nøydde til å ha arbeidsplassar, vi er nøydde til å ha industri.

Thingnes reagerer sterkt på skuldingane frå Markussen Eek.

- Det verkar som dei byrjar å verte ganske desperate etter kvart. Den type merkelappar høyrer vel kanskje ikkje heilt heime i debatten. Dette prosjektet er ikkje eit ferdig prosjekt som er klart for å førast inn i samfunnet, som ikkje har negative konsekvensar, seier SV-politikaren.

Gunnar Gundersen, Næringspolitisk talsperson for Høgre på Stortinget, forstår på si side at Markussen Ek reagerer på at den lange sakshandsamingstida.

- Det høyrest heilt forferdeleg ut. Vi kom inn i regjering i 2013, og vi jobbar målbevisst med at vi ikkje skal utsette næringslivet for den type saksbehandling.

- Regjeringa har brukt eitt år: de kunne avgjort dette lenge før? Dei fleste rapportane låg der?

- Jau, men då legg du til grunn at det er ei enkel sak. Det er det jo ikkje. Det er ei komplisert sak å sette seg inn i. Eg har full respekt for det. Litt ut på nyåret forventar eg at det kjem ei avgjerd.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/inga-avgjerd-etter-atte-ar_-60-rapportar-og-110-millionar_-_-politisk-skandale-for-norge-1.12078522
Grell
12:13
03.12.2014
#486

Exit Nom, enter nmg. Der kommer det til å skje ting raskere.
Rekker å komme ut av Nmg og inn i Nom igjen før avgjørelsen kommer.
Akilles
11:22
09.12.2014
#5941

Det var minst like mye bråk i Øygarden kommune som det nå er i førdefjorden, dengang da oljen kom til kommunen. Venstresiden gikk i protesttog med SV som faneberer. (jeg var med der og holdt orinteringsmøter for olje) Men i dag er alt bråket de laget glemt og det et ingen i kommunen som vil innrømme at de var imot og SV er de som er de ivrigeste til å bruke opp det ekstra skattepengene som kommer inn hvert år.

Endret 09.12.2014 11:22 av Akilles
renud
14:15
09.12.2014
#8080

Det merkelige med SV, er at det partiet gjentatte ganger har fostret ekstremt dyktige ledere, som på hver sin måte også har vist at de kan være tildels meget pragmatiske, men at summen av politikken likevel blir tæring før næring, ville vært ødeleggende for økonomien hvis de hadde fått gjennomslag og heldigvis derfor er uspiselig for de aller fleste.
Rally
09:23
11.12.2014
#5393

Moderniseringsdep. 11.12.2014
Om behandling av innsigelsessak for Engebøfjellet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med behandling av innsigelsessaken for den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet.

Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er knyttet til forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet. Det er derfor behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden, som behandles av Klima- og miljødepartementet.

Tilleggsinformasjonen som Nordic Mining leverte 30. september 2014 gir et godt grunnlag for behandling av sakene.

Uthevingen er gjort av undertegnede ;-)
Grell
09:50
11.12.2014
#492

Men hvor hang tid tar det?

Innen utgangen av februar eller før sommeren?

En slik sak er ikke gjort ved kun et pennestrøk.
Rally
09:45
15.12.2014
#5398

Grell, regjeringen har garantert fått seg en "wakeup call" med fallet i oljeprisen. Det betyr at trøkket for å få til alternativ industri i Norge er blitt enda større. Mineraler kan bli den "nye oljen" i Norge. Det bør satses for fullt, men som i Nordsjøen så vil Norge sette en ny standard når det gjelder miljø. Behandlingstiden i Engebøsaken er en skandale, men ut fra det jeg leser imellom linjene i meldingene fra Moderniseringsdep. så tas det nå grep. Etter mitt vett så bør det ryddes både i Havforskningsinstituttet og i noen av departementene og sette strenge krav til ledelsen slik at de blir klar over sin rolle. Jeg tror vi har en positiv avgjørelse vedrørende Engebø før februar.
tjuagutt
11:36
15.12.2014
#3953

Tilleggsinformasjonen som Nordic Mining leverte 30. september 2014 gir et godt grunnlag for behandling av sakene.

Denne setningen mener jeg indikerer en positiv avgjørelse.

"Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er knyttet til forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet. Det er derfor behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden, som behandles av Klima- og miljødepartementet."

Dette mener jeg indikerer at reguleringsplanen er godkjent, ellers hadde ikke KMD måttet behandle utslippstillatelsen. Jeg tror de velger å samkjøre dette for å slippe støyen imellom godkjenning av reguleringsplan og KMD sin behandling av utslippstillatelsen.

Som Rally, så forventer jeg også en positiv avgjørelse før februar.
chateau
15:32
15.12.2014
#7598

Opptil seks millioner tonn sand, stein, støv og kjemikalier skal dumpes i fjorden årlig, i 50 år. Et fire kilometer stort område i fjorden blir lagt øde, og avfallet vil kunne spre seg utover i fjorden. Førdefjorden er i dag en frisk og levende fjord, med status som nasjonal laksefjord.

Slaget om Førdefjorden

Endret 15.12.2014 15:33 av chateau
Rally
20:55
17.12.2014
#5406

Chateau, jeg har sett videoopptak fra bunnen i Førdefjorden på de dypene som blir berørt, og de er allerede som en ørken. I praksis så vil den øde bunnen bare bli litt grunnere på 50 år. Det som deponeres er knust stein som ikke gir fra seg gift til omgivelsene. Det er masse forskjellige mineraler i stein, bla.a. kvikksølv. Poenget er at disse stoffene som stein består av forblir i steinen. Slik jeg ser det blir steinmassen flyttet fra fjellet til sjøbunnen der noen prosenter (rutil) blir fjernet i prosessanlegget.
Når en skal lage industri, så vil det påvirke landskapet. Her må det gjøres avveininger mot nytteverdi i form av inntekter og arbeidsplasser. Det har vært skriverier om at fiskerinæring og turistnæring blir skadelidende. Innsigelsene fra fiskerinæringen er tilbakevist og innspillet fra turistnærinzgen blir synsing. Hvor mye penger legger en cruisebåt igjen dessuten når den seiler forbi i fjorden?
Jeg er sikker på at regjeringen godkjenner dette samfunnsøkonomisk svært lønnsomme prosjektet. Det blir strenge miljøkrav, men det er NOM innstilt på, og det skal det være i Norge, men vi må ikke lulle oss inn i en fantasivirkelighet å tro at vi skal kunne leve av kun å vise fram fjord og fjell til turister.

Endret 17.12.2014 21:00 av Rally
Akilles
09:41
27.12.2014
#5944

InfoNOM

Endret 27.12.2014 09:41 av Akilles
Grell
15:32
02.01.2015
#502

Her lukter det fugl.
tenfour
15:53
02.01.2015
#2833

Jepp, fjellfugl!
chateau
11:02
05.01.2015
#7619

Meningene om deponi er fortsatt delte, og annet er ikke å vente.

Miljørykte på spill
observer
21:30
06.01.2015
#20283Viktig svar i dag fra Sundtoft til Solhjell.


Dette går veien for NOM, slik leser i alle fall jeg argumentasjonen i svaret fra minister Sundtoft.
observer
21:38
06.01.2015
#20284

REDIGERT UTDRAG:

At en art skal ivaretas på lang sikt, innebærer som et minimum at man må unngå at arten blir utryddet.

Målet skal likevel ikke forstås slik at det skal finnes levedyktige bestander overalt innenfor det naturlige utbredelsesområdet.
I enkeltsaker må betydningen av slike områder vurderes konkret i forhold til måloppnåelsen. I arbeidet med disse vurderingene må man bygge på kunnskapsgrunnlaget, økosystemtilnærming og - om nødvendig - føre-var-prinsippet.

Forvaltningsmålene utgjør ingen absolutt skranke for hva slags vedtak forvaltningen kan treffe. Hensynet til naturmangfold må avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Forvaltningsmålene har altså ikke høyere rang enn andre lovregler, og sektormyndigheten kan komme til at de samfunnsmessige hensynene for å gjennomføre tiltaket er så sterke at tiltaket bør tillates selv om det truer forvaltningsmålene.

Avveiningen mellom naturmangfold og andre samfunnsinteresser kan også medføre at målene nås på en annen måte eller i et annet tempo enn uten inngrepet.

Endret 06.01.2015 21:37 av observer
Rally
11:43
07.01.2015
#5441

Jeg er også overbevist over at regjeringen gir NOM tillatelse til sjødeponi og at fornuften seirer. Med lav oljepris så trenger vi nye bærekraftige industriprosjekter mer enn noen gang.

Jeg synes argumentasjonen om at området er et mulig gyteområde for blålange nesten er hysterisk, men jeg synes miljøministeren svarer svært så diplomatisk angående dette.
MD sier at konsekvensen ved å miste gyteområdet for blålange er at arten bruker lengre tid på å komme seg igjen. Her sier Sundtoft i klartekst at dette er greit.

Men miljømafiaen med mafialeder Solhjell står på. La oss håpe SV kommer under sperregrensen ved neste valg. SV ha mange sympatiske standpunkter i sin fordelingspolitikk, men når de ikke har en politikk for å skape blir hele partiet bare hyklerisk.

Miljørykte på spill
Grell
11:48
07.01.2015
#504

... og svaret kan komme når som helst.
Grell
19:59
09.01.2015
#505

MP pensjon solgte seg under meldepliktgrensa i dag. Skuldertrekk eller kan det være noe på gang?
Akilles
09:01
21.01.2015
#5953

Hva er det de venter på nå da? Håper de på at det skal komme opp noe negativt, slik at de kan si nei?
tjuagutt
09:40
21.01.2015
#3975

Et ja må være godt forankret og ikke gi rom for sutring fra motstanderne, Akilles. Alt samkjøres nå, derfor tar det tid. Minner deg derfor på denne:

Rally
11.12.2014 09:23
#5393
Endre Moderniseringsdep. 11.12.2014
Om behandling av innsigelsessak for Engebøfjellet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med behandling av innsigelsessaken for den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet.

Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er knyttet til forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet. Det er derfor behov for å se innsigelsessaken i sammenheng med utslippssøknaden, som behandles av Klima- og miljødepartementet.

Tilleggsinformasjonen som Nordic Mining leverte 30. september 2014 gir et godt grunnlag for behandling av sakene.
Rally
10:37
23.01.2015
#5462

Mineralnæringen i Norge kan erstatte nedgangen i oljeindustrien.
Scrödingers Katt om mineralleting og utvinning i Norge.
Grell
14:45
23.01.2015
#509

Er det mulig?
Akilles
09:42
24.01.2015
#5954

Dersom dette drar ut i tid, så kan Engebøfjellet igjen bli en sak i valgkampen (kommunevalget) og da kan det bli AP som kommer med de nødvendige tillatelsene etter valget 2017 (med store tap for aksjonærene).
Den regjeringen vi har i dag virker fullstendig handlingslammet, her er det bare snakk og det blir det ikke mye ny næringsvirksomhet av.

Plan B for NOM, for å spare aksjonærene for ytterlige tap, bør være å ligge Engebø prosjektet ut for salg, straks. Jeg vil tro at det er langsiktige kjøpere (utlendinger?) der ut som er villig til å betale det NOM har lagt ut hittil. Pengene de får inn bør tilbakebetales til aksjonærene og selskapet avvikles.
Med svake politikere og sterk miljøbevegelse så vil jeg tro at det kan ta flere tiår før levestandarden blir så lav at det blir tillat med Mineralnæring med norsk kapital.

Endret 24.01.2015 09:56 av Akilles
tjuagutt
18:14
24.01.2015
#3977

Er man usikker er det vel bare å ta kontakt med journalisten som skrev artikkelen.
Jeg av den oppfatning av at en journalists spørsmålsformulering er vesentlig for svaret man får.

Er nok ikke uten grunn at man har ordtaket "som man spør får man svar"..
tjuagutt
09:17
26.01.2015
#3978

Innlegg på Ho:

Innlegg av: AQAD (25.01.15 23:34 ), lest 367 ganger

Ticker: NOM

RE^1: NOM- Den gang da.....

Vedr det som ble referert i BT, hvor det ble skrevet:
Men hun lovet å ha en avklaring på spørsmålet om fjorddeponi i Førdefjorden før stortingsvalget i 2017.

Har fått opplysninger fra sikre kilder om at samtalen mellom journalisten og Sundtoft var slik:

Journalisten skal ha spurt om når hun regnet med å ha en beslutning klar.
Sundtoft skal ha svart at hun ikke kunne svare på det.
Journalisten skal da ha spurt om det kom til å skje før stortingsvalget i 2017.
Da skal Sundtoft ha svart med latter: Ja det kan jeg love deg.

Altså en litt vridning ift det som stod i avisa.
Rally
09:55
26.01.2015
#5469

En kan lure på om journalisten bare er sinnsykt dum eller om det er forsøk på manipulering. Jeg heller til at journalisten bare er dum og burde finne seg en annen type jobb, eller i det minste slutte å skrive om børssensitive saker.
hgsd300
10:10
26.01.2015
#264

Takk for infoen tjuagutt. Lite trivelig når journalisten greier og vinkle det på denne måten. Begynte og få litt kalde føtter når jeg leste artikkelen, men fant ut at jeg måtte holde meg til long-strategien når det gjelder aksjer. Det hender det blir storm i et vannglass med jevne mellomrom når det gjelder politiske avgjørelser som lar vente på seg.
tjuagutt
19:30
26.01.2015
#3979

Bare hyggelig hgsd300.

Fikk sjokk selv når jeg leste det, men har lært at BT ikke alltid er nøye på vinklingen sin. Greit derfor å få bekreftet at det var slik jeg antok.

Her er også svar fra NOM:


Innlegg av: nai29 (26.01.15 16:25 ), lest 219 ganger
Ticker: NOM
RE^1: NOM, Sundtoft feilsitert
Svar fra NOM etter spørsmål om kommentarer vedr. fredagen utspill :


"Så vidt vi forstår, har ikke statsråd Sundtoft uttalt seg på annen måte på fredag enn det som tidligere er kommunisert om regjeringens behandling av Engebøsaken. Statsråden gjentok flere ganger overfor media at saken er til behandling.Statsråden svarte bekreftende på et spørsmål om det vil komme en avgjørelse i inneværende regjeringsperiode (som et apropos til journalistens bemerkning om at tidligere regjeringer ikke har klart å fatte beslutning i saken). Medieoppslag i etterkant om at behandlingstiden kan drøye til 2017 gir således et «fordreid» bilde av det som ble uttalt.Med vennlig hilsen / Best regardsLars K. Grøndahl

Finansdirektør / CFO"

Endret 26.01.2015 19:33 av tjuagutt
Akilles
08:42
28.01.2015
#5955

Ref NRK SFJ i dag: Venstre vil prøve saka i Stortinget dersom regjeringa seier ja til gruveplanane med fjorddeponi i Førdefjorden. Det sa partileiar Trine Skei Grande på eit møte i Naustdal i går, skriv Firda. Ho sa på møtet at ho ikkje er imot gruvedrift, men ho vil ikkje ha fjorden som deponi.

NOM bør snarest prøve og få solgt dette problemet til et selskap med penger og tålmodighet nok til å vente intil dette er ferdig behandlet av alle. Det kommer vel til å ende i FN om et tiår eller to...:-(

Det er ikke logikk som styrer dette, men politikk av den mest avskyelige typen. Trine Skei Grande er selvfølgelig klar over at AP vil benytte en hver anledning til å ydmyke regjeringen og her får det fritt spillerom..

Endret 28.01.2015 09:02 av Akilles
tjuagutt
11:28
28.01.2015
#3980

I samarbeidserklæringen som Venstre har godtatt, står det at sjødeponi kan benyttes dersom miljø konsekvenser tilsier det. Hvert prosjekt skal vurderes på selvstendig grunnlag.
Akilles
12:32
28.01.2015
#5956

tjuagutt
Allikevel tar Trine S Grande denne saken til stortinget, fordi hun kjenner spillet. Det er kommunevalg i år og dette er selvfølgelig et utspill i forbindelse med det.

Så hva kan regjeringen gjøre for å få en slutt på dette spillet.
Jo de kan utsette avgjørelsen til etter valget.
Eller de kan gå "over hode" på Grande og bli enig med AP uten og gå om stortinget, men det vil koste mye, AP inngår ikke en slik avtale uten å få noe igjen.

De kan vente til saken kommer opp i stortinget og håpe på at AP stemmer for, men det har de selvfølgelig ingen sikkerhet for. Jeg er overbevist om at AP vil finne på et eller annet, slik at de kan stemme med Grande og gi regjeringen enda et nederlag..

Og tiden går..
Akilles
13:47
28.01.2015
#5957

De kan selvfølgelig også innkalle befolkningen og vise film fra landdeponi (der finnes de mange mislykket og ta av) og så spørre befolkningen om det er dette de vil ha?

Litt opplysning, har det blitt prøvd?
tjuagutt
14:57
28.01.2015
#3981

Skei Grande går ikke til Stortinget før etter at regjeringen har sagt ja ;)

De blåblå har intet å tape på å si ja før valget høsten 2015. Heller tvert i mot. Velgerne til de blåblå ØNSKER dette prosjektet velkommen. Hvorfor tror du Miljødepartementet jobber med denne saken nå? Jo fordi det er de som skal avgjøre og sette krav til utslippstillatelsen etter at reguleringsplanen er godkjent. At de nå jobber med dette betyr derfor at reguleringsplanen er godkjent.

Det blir et ja innen "kort" tid og det medfører at Venstre sammen med SV vil prøve å få det saken opp i Stortinget.
Akilles
17:25
28.01.2015
#5958

Nei, seglfølgelig går hun ikke til stortinget for etter et ja.

Men da går hun til stortinget fordi hun tror det kan bli et nei. Hun tror AP vil benytte denne muligheten til å ydmyke regjeringen igjen.
Og dersom det blir et nei. Hvem tror du da vinner og taper velgere her?

De blåblå er allerede et par mnd for sent ute, hadde de sagt ja i november, så hadde denne saken vært avgjort og S Grande og AP hadde ikke fått denne muligheten. Tiden arbeider mot regjeringen. ( de er politiske og strategiske amatører)

Det skal være valg over hele landet og Skei Grande og AP tenker bare på egne velgere. AP har nok allerede satt ned et utvalg som arbeider med denne saken og hvilken unnskyldning de skal bruke for å si nei..
tjuagutt
20:23
28.01.2015
#3984

Selge på ja og kjøpe seg inn på nedgangen når Grande går til Stortinget ;)
Rally
00:23
29.01.2015
#5477

De lokale miljøforkjemperne vil selvfølgelig ikke ha noe landdeponi heller. De vil at all industri skal være et annet sted slik at de kan få ha den landlige idyllen sin i fred. Det er kjekkere med overføringer fra Staten i kjent SV stil.

Jeg tror Akilles tar feil i sin vurdering av AP. AP har en solid og gjennomtenkt industripolitikk. Sentralstyret lar seg ikke styre av lokale særinteresser når det gjelder om å bygge industrinasjonen Norge. Her er de BlåBlå og AP helt på linje. Det at saken drar ut - tolker jeg som at behandlingen skal være svært grundig og uangripelig i ettertid.
Akilles
08:34
29.01.2015
#5959

Rally
Du har nok større tiltro til politikere en jeg. Min erfaring med politikere gjennom flere tiår er at de fleste politikere er selvopptatte innbilske narr og "kannibaler" som "spiser" hverandre til frokost dersom de får en mulighet.

I dag angrep AP (Støre) dagens regjering i en sak som AP i regjering har hatt 8 år til å rydde opp i. (Fast ansettelse uten lønn i vikarbyråd.) Snakk om å kaste stein når man sitter i glasshus.

Jeg er overbevist om AP vil benytte denne saken til å "skade" regjeringen dersom de kan gjøre det uten at det slår tilbake på dem selv.

Endret 29.01.2015 08:37 av Akilles
Rally
11:32
29.01.2015
#5480

Akilles, jeg har også lagt merke til vinglingen til Støre og at han nå liksom nå prøver å være flinkest i klassen i miljøfaget. Men som jeg skriver over så havner jeg på motsatt konklusjon av deg i denne saken.
Det som forsterker min tro på mineralnæringen i Norge framover er skrellet vi har fått i oljeprisen det siste halve året. Mineralnæringen kan bli et nytt vekstområde i Norge, og vi har nok stein å ta av. De dyktige (men overbetalte) ingeniørene fra oljeindustrien kan gi Norge et nytt bein å stå på når de får brukt sin kompetanse på nye produkter og prosesser i denne underutviklede industrien. Norge ble en ener i verden på sikkerhet og miljø i Nordsjøen. Engebø kan bli startskuddet for en ny-satsing i så henseende i Norge.

Endret 29.01.2015 11:39 av Rally
nordinvest
17:02
29.01.2015
#173

Å tro at Ap ville stemt i mot i Stortinget, vitner om fullstendig mangel på kunnskaper om hvilket parti som virkelig har stått som garantisten for industriell utbygging her i landet. I så henseende har Ap aldri veket tilbake for å ta kontroversielle beslutninger (les: som har provosert miljøaktivistene), og de kommer ikke til å gjøre det i denne saken heller. Et år med ekstra målinger var en nødvendig konsesjon å gi SV i forkant av forrige stortingsvalg; jeg våger den påstanden at dersom de rødgrønne fortsatt hadde sittet med makten, så ville vi nå vært i gang med Engebø.

Den sittende regjerings manglende handlekraft i denne saken, er patetisk. Man går ut med store ord om satsing på nettopp mineralnæringen, og selv om de fikk et helt år til å forberede saken mens målingene pågikk, så har de altså fortsatt ikke evnet å komme frem til en beslutning. Dette viser ikke bare forskjell mellom ord og handling, men også en nesten utrolig mangel på forståelse overfor et selskap som nå i 7-8 år har jobbet iherdig med å forberede denne saken for avgjørelse hos myndighetene. Og slike partier våger å kalle seg næringslivsvennlige!
observer
20:43
29.01.2015
#20305


Hvor ble det av Erna sin "gjennomføringskraft"?
tjuagutt
07:16
30.01.2015
#3985

nordinvest, "jeg våger den påstanden at dersom de rødgrønne fortsatt hadde sittet med makten, så ville vi nå vært i gang med Engebø."

Der tror jeg du tar feil. SV ville trenert det på samme falske måte som de gjorde i 2013. Giske hadde innkalt til møte og var klar til å gi NOM tillatelse, men ble kuppet av Solhjell som sågar brøt loven for å komme Giske i forkjøpet.
nordinvest
08:26
30.01.2015
#174

tjuagutt,

Det var en spissformulering og synsing som selvsagt aldri vil kunne la seg etterprøve. Når jeg likevel våger påstanden, så er det fordi Ap, ikke minst pga sin nære tilknytning til fagbevegelsen, gjennom hele etterkrigstiden har stått for en politikk som har sikret gode rammebetingelser for industrien i Norge. Det er en politikk som har høstet støtte langt inn i NHOs rekker og som har muliggjort det såkalte trepartssamarbeidet som roses av både økonomer og forskere som ett av suksesskriteriene for den økonomiske utviklingen i landet. Og bare tenk på oljenæringen: hvor mange kameler har ikke miljøaktivistene, herunder hele SV, måttet svelge når Ap (alltid støttet av Høyre) har bestemt hvilke nye områder som skulle utforskes?! Av rent valgtaktiske hensyn var det nødvendig å gi SV den konsesjonen; etter valget ville den politiske tyngdekraften gjort sitt: Engebø ville blitt en av de mindre kamelene å måtte svelge for SV.

Endret 30.01.2015 08:38 av nordinvest
Akilles
09:33
30.01.2015
#5960

nordinvest
" I så henseende har Ap aldri veket tilbake for å ta kontroversielle beslutninger (les: som har provosert miljøaktivistene), og de kommer ikke til å gjøre det i denne saken heller."

Nå var det AP som satt med makten frem til 2013 (i alle de 7-8 årene NOM har holdt på) og det var de som ga etter for SV (SV=miljøbevegelsen) og fikk utsatt oppstart enda et år fra 2013 (NOM var klar for oppstart 2010) og det var AP som gå etter for miljøbevegelsen og fikk flyttet deponiet til Titania (Jøssingfjord) på land (mot alle faginstanser), med det resultat at halve Sørlandet har blitt svart av forurensning.

Det er AP sin angst for miljøbevegelsen som gjør at AP aldri har gjort noe for mineralnæringen og at denne regjeringen (den blåblå) kan gå ut med "store ord" om satsing på mineralnæringen.
Så får vi se om AP støtter regjeringen eller støtter miljøbevegelsen, som de vanligvis gjør.

Endret 30.01.2015 09:37 av Akilles
tjuagutt
10:46
30.01.2015
#3986

Akilles, det du skriver blir vel litt feil i med at BVS/SV kuppet avgjørelsen om 1 års utsettelse uten at daværende Næringsminister Giske var klar over det.
Akilles
12:02
30.01.2015
#5961

tjagutt
Gisle var selvfølgelig klar over hva som foregikk. Dette var en godt planlagt og gjennomtenkt strategi, hvor flere departementer var involvert (Solhjell, SV var bare brikken som de flyttet rundt på).

Det gikk mot valg og AP antok at SV trengte en sak som kunne løfte de over sperre grensen, uten SV over, var valget tapt. Og skulle de tape valget så var det den nye regjeringen som måtte ta belastningen med å godkjenne NOM prosjektet. (NOM var en god sak for de å bruke.vinn/vinn)

Så får vi se hva de blåblå gjør, får de for mye motstand, så kan de jo slippe dette i "hode" igjen på AP i 2017.. tiden går. (og pengene renner i havet i Førdefjorden)

Endret 30.01.2015 12:22 av Akilles
nordinvest
08:45
31.01.2015
#175

Akilles,
noen har definert politikk som "det muliges kunst" og i det ligger det bl a en erkjennelse av at man ikke kan forvente å vinne alle slag. Tidvis må man kompromisse - ikke alltid bare ift ønsker fra andre partier, men ofte også ift intern uenighet. Dessverre innebærer dette noe ganger at man til og med må være med på vedtak som er direkte irrasjonelle; hvorav for meg elektrifiseringen av Utsirahøyden fremstår som et av de mest groteske eksempler fra senere år. Slik sett vil du alltid kunne plukke frem eksempler også fra Aps tid i regjering som det er lett å si seg uenig i. Dette til tross, så er det ingen tvil om hva som er Aps politikk på det området vi her snakker om, og det er heller ingen tvil hos meg om at resultatet ville blitt i NOMs favør.

Når så er sagt, så er jeg for så vidt heller ikke i tvil om at resultatet fra denne regjeringen, når de endelig får somlet seg til et vedtak, vil bli det samme - det er bare så innmari frustrerende å se tidstapet. Denne regjeringen fikk alt lagt i hendene: de hadde en uttalt politikk og fikk en generøs "gavepakke" i form av et helt års ekstra tid til forberedelse av vedtak. De har ingen intern motstand i regjeringen og vet at de kan lene seg på et solid flertall i Stortinget. Og likevel har de ennå ikke klart å fomle seg frem til et vedtak. Med respekt å melde: det vitner hverken om handlekraft eller spesielt imponerende evne til å legge til rette for utvikling av egen proklamert næringspolitikk.
Rally
14:38
02.02.2015
#5495

2.29 PM CET / 2-Feb-2015 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Mandatory notification of trade
Chairman of the board of Nordic Mining ASA, Tarmo Tuominen has today purchased 50,000 shares in Nordic Mining at an average price of NOK 0.858 per share. After the purchase Tarmo Tuominen owns 150,641 shares in Nordic Mining.


Oslo, 2 February 2015
Nordic Mining ASA
Akilles
08:04
03.02.2015
#5965

Spillet er i gang

Og så er Ap i gang med sitt politiske spill. Jeg tror det kan bli lenge før vi får noen mineralnæring i Norge.
De er for seine ute, følelsene styrer mobben.
Dette kan ende med et nytt nederlag for regjeringen..
Hva er plan B?

Endret 03.02.2015 08:22 av Akilles
nordinvest
10:38
03.02.2015
#176

Skjønner ikke helt hva annet man kunne forvente at Giske skulle si når han ble bedt om å kommentere et slikt enstemmig årsmøtevedtak. Jeg oppfatter hans uttalelser som diplomatiske, hensyntatt tid og sted, og merker meg at han også legger press på regjeringen om å komme med sitt etterlengtede utspill i saken: enten et klart ja, eller krav om ytterligere utredninger.

En annen sak er at man jo nå må stille spørsmål ved fremstillingen som er blitt gitt bl a her inne, om at det skulle være en unison lokalpolitisk oppslutning om prosjektet; mandagens vedtak i det lokale Ap-laget viser jo helt klart at så ikke er tilfelle.

Det slår meg videre at tilhengerne av dette prosjektet fortsatt har en stor pr-jobb å gjøre. Når kompetente fagfolk (herunder IKKE en viss aktivist i HI) entydig konkluderer med at massen som slippes ut, ikke vil gi langsiktige skadevirkninger uten at dette får gjennomslag i opinionen, så synes det åpenbart at det er behov for mer informasjon. Det er naturligvis ikke lett ettersom motstandernes synspunkt fremmes av organisasjoner hvis eneste oppgave er nettopp denne type ensidige, destruktive agitasjon - selvsagt uten noe som helst blikk til motpartens argumenter.

Endret 03.02.2015 10:39 av nordinvest
tjuagutt
12:47
03.02.2015
#3990

nordinvest, helt enig i det du skriver. Tar man også med at motstanderne får god hjelp av media, så gjør det saken meget vanskelig for NOM.

For øvrig vedtok Askvoll AP følgende årsmøtet 30.01.15:

Askvoll arbeidarparti drøfta saka på ny på årsmøtet 30. januar. Med 13 mot 1 stemme gjekk partiet inn for gruveplanane slik det er søkt om. 1 medlem gjekk inn for gruvedrift utan deponering på fjordbotnen.
renud
19:28
04.02.2015
#8125

Kan dagens enighet mellom regjeringspartiene, Venstre og Krf være en del av et kompromiss som åpner for en sjødeponitillatelse?

Regjeringen setter felles mål med EU for å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.
Rally
00:15
05.02.2015
#5502

Tanken slo meg også renud, når jeg så de blåblå med støttepartiene forkynne sin enighet om begrensning i co2 utslipp.
Men det er jo ikke så vanskelig å bli enige om noe som er så langt fram i tid og en helt annen regjering skal fullføre. De kommer til å skylde på de andre eller hverandre uansett når de allikevel ikke fikk gjennomført målet. ;-)
renud
01:49
05.02.2015
#8126

Enig i det Rally, men det utelukker jo ikke at småpartiene kan se gjennom fingrene med noe så smått som et lite sjødeponi, når de nå kan slå seg på brystet og unnskylde seg med at det var viktigere å redde en hel verden ;)
nordinvest
08:30
05.02.2015
#177

Enig at det kan ligge en mulig åpning her: V bør vite at dette forliket nok satt langt inne hos Frp (selv om de sikkert har sin egen oppfatning av hvordan teksten skal tolkes), og da burde de ha fått så pass mye ift en av sine fremste hjertesaker at et ja til Engebø kan være spiselig selv for dem. Og skulle de - mot formodning kanskje - endog være så åpne til sinns at de tok seg tid til å lese faktagrunnlaget, så burde det være grei match.

Dette BURDE være en god anledning for regjeringen å komme med et klart ja!
nordinvest
09:41
05.02.2015
#178

tjuagutt,
Hvor fant du info om det vedtaket fra Askvoll Aps årsmøte? Jeg sjekket på Firda.no, men der fant jeg ikke noe. Jeg ikke er lokalkjent - kanskje dekker Firda ikke Askvoll kommune, eller kanskje er de ikke like interessert i å skrive om politiske vedtak som er for utbygging som de er med vedtak som går mot?
tjuagutt
09:44
05.02.2015
#3991

Om man leser HI sin hjemmeside, så ser man hvordan de sauser alt sammen og feilinformerer. Kan ikke skjønne at et institutt kan få lov å holde på på denne måten?

http://www.imr.no/temasider/forurensing/gruveavfall_1/fjordene_som_avfallsplass_for_gruveavfall_og_giftige_kjemikalier/nb-no
tjuagutt
09:59
05.02.2015
#3992

nordinvest, FIRDA har ikke skrevet noe om dette. Sannsynligvis siden det ikke passer inn i den negativiteten de ønsker å skape om Engebø prosjektet.

Det var Øystein Helle (medlem i Askvoll AP)som skrev følgende for 2 dager siden:

"Førde Arbeidarparti går mot gruvedrift og er usamd med nabopartia. Askvoll og Naustdal har arbeidd mest med saka gjennom reguleringsplanen. Askvoll arbeidarparti drøfta saka på ny på årsmøtet 30. januar. Med 13 mot 1 stemme gjekk partiet inn for gruveplanane slik det er søkt om. 1 medlem gjekk inn for gruvedrift utan deponering på fjordbotnen. Saka må no få si avklaring."


som en kommentar til følgende artikkel:

http://www.firda.no/No_tek_dei_kampen_for_fjorden_til_topps_i_Ap-5-15-28554.html

tjuagutt
19:57
07.02.2015
#3994

Ivar S. Fossum har følgende debattinnlegg i papirutgaven av Firda i dag:

Engebø: Identitet og villaks

VI HAR stor forståelse for Vegard Heggems identitetsfelleskap med villaksen. Dessverre er det imidlertid få i Norge som opplever den maleriske beskrivelsen som gjengis i Heggem og Rieber-Mohns debattinnlegg i Firda tirsdag 3 februar. Langt flere er opptatt av at vi sørger for trygge, miljøvennlige og langsiktige arbeidsplasser.
Vi ønsker villaksen og dens tilhengere alt vel, og støtter både beskyttelse og etablering av nasjonale laksefjorder. Samtidig er det viktig å ha et ærlig forhold til hva vi faktisk har erfart mht. til laksens utvikling og levevilkår sett i forhold til norsk mineral industri.

GRUVE OG pukkvirksomhet drives side om side med mange av våre lakseførende vassdrag langs hele kysten. Det er ingen forhold som tyder på, og ingen dokumentasjon som viser at sjødeponier har påført villaksen negative konsekvenser. Dette kommer på tross av at flere sjødeponier i dag opererer på langt grunnere vann og innenfor nasjonale laksefjorder.
Likevel var mulige konsekvenser for villaksen en viktig del av utredningsprogrammet for Engebø prosjektet. Den klare konklusjonen fra alle fagrapporter var at villaksen ikke vil bli påvirket av deponiet, og nyere modelleringer viser at det selv etter 50 års deponering vil være mer enn 100 meter med partikkelfrie vannmasser mellom de vannlag der laksen vandrer og de vannlag der partikler fra deponiet kan forekomme.

HEGGEMS OG Rieber-Mohns debattinnlegg siterer vakker poesi om laksen. Planlegging og evaluering av nye gruveprosjekter må imidlertid forholde seg til realiteter og kunnskap.
Vi opplever dessverre at mye av motstanden mot sjødeponi er basert på feiltolkninger og mer eller mindre bevisst faktafordreining.
Det er derfor behov for noen presiseringer om det planlagte sjødeponiet i Førdefjorden:
Eklogitt-mineraler fra Engebø er stabile mineraler som er vanlig i naturen rundt oss, ikke ulikt de mange kubikkmeterne med masse som ligger på bunnen av fjorden i dag.
Det er ingen tungmetallproblematikk knyttet til slike masser , eller fra restmineralene fra Engebø. For eksempel er konsentrasjonen av kvikksølv lavere enn det som finnes i foret som gis til oppdrettslaksen. Restmineralene inneholder heller ingen stoffer som kan gi noen form for miljøpåvirkning i fjorden, da det er snakk om svært lave konsentrasjoner av nedbrytbare og ikke-akkumulerbare tilsettingsstoffer.

DEPONERING AV restmineraler på havbunnen har ikke noe til felles med dumping av avfall, som er forbudt i Norge. Lovlig deponering foregår basert på utslippstillatelse fra miljømyndighetene med tilhørende krav om miljøovervåking. Restmineralene fra Engebø tilfredsstiller myndighetenes krav til bruk som tildekkingsmasse og kan derfor benyttes til tildekking av forurensede bunnsedimenter i havne og industriområder. Dette er en viktig egenskap, og vil bety at store deler av restmassene vil kunne selges til andre formål i Norge og utlandet. Behov for fyllmasser og mineraler er økende i Europa.

DEPONIET ER planlagt i ytre del av Førdefjorden, utenfor den nasjonale laksefjorden. Det omfattende utredningsmaterialet i prosjektet har vært publisert og gjort tilgjengelig på nett siden plansaken startet. Utredningsarbeidet er gjennomført av de fremste kunnskapsinstitusjoner i landet.
Basert på årelang sameksistens mellom villaks og mineralindustri, samt prosjektets konsekvensutredninger, er det ingen grunn til å frykte konsekvenser for villaksen i Førdefjorden som følge av deponiet. En annen bransje, som Heggem selv bør være godt kjent med, har derimot store konsekvenser for både villaks og ørret. Det kan være interessant å høre hva Heggem og Rieber-Mohn mener om disse forholdene.
Rally
11:25
08.02.2015
#5514

Nytt partsinnlegg fra NRK mot Engebø i programmet Naturens Verden
Nå er det fokus på lyd og luft og idyll.
(dobbeltklikk på pkt. 6 for å høre innslaget eller trykk på > play)

Endret 08.02.2015 11:29 av Rally
Akilles
16:22
11.02.2015
#5966

Kjøp på rykter, selg på fakta ;)
Et rykte kan være gull verdt i aksjemarkedet :)
Kjøp...

Endret 11.02.2015 16:22 av Akilles
renud
18:42
11.02.2015
#8128

Akilles
Er det ryktene om at NOM har noe med Hydros planer om et alluminium-pilotanlegg på Karmøy å gjøre du sikter til? I så fall kan jeg avkrefte de ryktene med svaret på spørsmålet jeg sendte NOM allerede 4. februar:

"Hei,
Nei, dette har ikke noe med oss å gjøre. Hydros utviklingsplaner på Karmøy er basert på bauxitt.
"
Akilles
23:19
11.02.2015
#5967

renud
Neida, det er ryktet om tillatelser for NOM til å starte opp Engebø prosjektet.
Patenter er en seig "materie", er min erfaring. (Det er ofte lang vei fra patent til produkt)

Endret 11.02.2015 23:21 av Akilles
tjuagutt
15:29
12.02.2015
#3997

I følge NOM så regner de snart med en oppdatering vedrørende patenten.
Grell
13:50
13.02.2015
#517

Bra innlegg av Fossum på firda i dag.

http://firda.origo.no/-/bulletin/show/849865_et-prosjekt-med-miljoefordeler#annotations

Endret 13.02.2015 13:50 av Grell
Grell
12:23
16.02.2015
#519

Er det rett før nå?

https://oep.no/search/result.html?searchText=Engeb%C3%B8fjellet&searchType=simple&contentSupplier=&period=lastMonth&month=all&year=2015&Search=S%C3%B8k+i+journaler
Grell
15:20
17.02.2015
#520

Slik svarte Jan Tore Sanner en av oss (u)tålmodige aksjonærer:

Sak 14/1277-57 Dato 06.02.2015

Nordic Mining og Engebøprosjektet

Jeg viser til e-post av 20. januar i år der du uttrykker skuffelse over at det ikke er fattet en avgjørelse i Engebøsaken.

Nordic Mining oversendte resultater fra tilleggsundersøkelsene 15. september 2014.

Informasjonen er viktig i forbindelse med vår behandling av Fiskeridirektoratets innsigelse til reguleringsplanen for tiltaket. Den er også viktig i forhold til Klima- og miljødepartementets behandling av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Jeg har forståelse for aksjonærenes ønske om en snarlig avgjørelse i saken. Dette er en omfattende og konfliktfylt sak som krever grundig behandling i departementene. Jeg kan bekrefte at det arbeides med saken i begge departementene og at en avgjørelse vil bli tatt så snart som mulig.

Med hilsen

Jan Tore Sanner
Grell
15:20
17.02.2015
#521

Rett før nå 😃
Akilles
10:26
21.02.2015
#5969

Jeg vil tro at dette kan ta lengre tid en antatt pga det politiske spillet FRP (ref P Sandberg) har satt i gang for og få KrF til å trekke seg fra samarbeidsavtalen med regjeringen. Da kan FRP trekke seg fra regjeringen, samtidig som de kan skylde på KrF for sammenbruddet.
Et slikt scenario vil åpne for en ny regjering av Høyre, Venstre, KrF og SP og da kan vi vinke forvell til alle drømmer om en stor mineralnæring her i landet.
Men er Høyre rask med godkjenningen av NOM, så kan dette være i "boks" før vi får ny regjering. (FRP vil ut før valget til høsten? (Tror jeg))

Endret 21.02.2015 10:27 av Akilles
tjuagutt
13:57
21.02.2015
#4001

Greit nok at vi snakker om politikere og politikk, men litt vel mye konspirasjonsteori her.. eller?

Endret 21.02.2015 13:58 av tjuagutt
Akilles
16:41
21.02.2015
#5970

He,he, selvfølgelig er det konspirasjonsteori, den lange ventingen åpner for det.
Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet ble levert den 30.09.2014. Samme dag snakket jeg med Fossum og da mente han at det ville ta kort tid før avgjørelsen kom, dette fordi departementene hadde blitt løpene orientert om resultatene av undersøkelsene. Så hva venter vi på dersom dette ikke er politikk?

Og ang.FRP, så skal jeg spise stråhatten min og flytte hjem til Sunnmøre dersom frp forsatt er i regjering frem til valget 2017..

Endret 21.02.2015 16:41 av Akilles
Grell
13:07
26.02.2015
#522

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20150226.OBI.20150226S87

Endret 26.02.2015 13:06 av Grell
Grell
13:10
26.02.2015
#523

RT 98 øre
Grell
13:41
26.02.2015
#524

Snart utsolgt
Rally
14:29
26.02.2015
#5552

NOM 27 February Fourth quarter results 2014

NOM opp 10%+ i dag. Det er garantert ikke på grunn av forventninger om positive tall fra regnskapet i morgen ;-)
Men det drar seg til nå om Engebø. Kanskje Regjeringen nå er klare for sin avgjørelse og at ledelsen i NOM (for en gangs skyld) blir de som får vite det først. Så hvorfor ikke i morgen?
Uansett det hadde vært greit å få denne saken bestemt før regjeringspartiene og støttepartiene skal begynne å kjøpslå om politikken framover i det annonserte samarbeidsmøtet.
Akilles
15:31
26.02.2015
#5971

Nå mangler vi bare Hydro og oljefondet på eierside. så har vi et nytt satsingsområde for regjeringen og Norge..
renud
18:23
26.02.2015
#8142

Akilles
"oljefondet på eierside", er litt utopisk i et norsk selskap børsnotert i Norge ;)
Akilles
23:25
26.02.2015
#5972

renud
he,he, Du har rett, de kommer nok ikke på eiersiden før engebøprosjektet er solgt til utlendinger.. (Kineserne?)

Endret 26.02.2015 23:26 av Akilles
Rally
08:31
27.02.2015
#5553

8.27 AM CET / 27-Feb-2015 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Nordic Mining's interim report per 31 December 2014
Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the fourth quarter 2014.
Important events in the fourth quarter 2014 and year-to-date 2015:
 Strategic focus on the Engebø rutile project
The Group's near-term strategic target is to secure permits for the Engebø project.
 Supplementary information paves ground for the government's decision process
The results and final reports from the supplementary investigations related to the Engebø rutile project were submitted in September 2014. In December 2014, the government confirmed that the information forms a good basis for considering the remark from the Directorate of Fisheries related to the industrial area plan, and the waste disposal permit.
 Considerations are ongoing; decision "as soon as possible"
The Ministry of Local Government and Modernisation is responsible for deciding on the industrial area plan. The waste disposal permit is considered by the Ministry of Climate and Environment. The considerations are coordinated and will include i.a. industrial, social and environmental aspects of the Engebø project. The government has stated that a decision will be made "as soon as possible".
 Significant increase of Keliber's mineral resources
In November 2014, the 25% owned associated company, Keliber reported resource estimates for the Rapasaari and Emmes lithium deposits in accordance with the JORC Code 2012. The estimate for Keliber's indicated mineral resources was increased by 55%. The total estimate for measured and indicated mineral resources in accordance with the JORC Code is approximately 5.2 million tonnes.
 Promising drilling indications at Rapasaari
Keliber has drilled approximately 2,700 meters at Rapasaari during the winter season. Preliminary indications are positive and analytical results are expected in Q2 2015.
 Exploration drilling in Reinfjord
A NTNU coordinated project drilled two boreholes in Reinfjord in October/November 2014. The project is funded from the Nordic Council of Ministers through NordMin. Results from analysis are expected in Q2 2015.
 Substantial oversubscription of Rights Issue
Nordic Mining's Rights Issue which was completed in November 2014 was 86% oversubscribed. 28 million new shares were subscribed at a price of NOK 0.60 per share. Gross proceeds from the issue were NOK 16.8 million.
For further information please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47-901 60 941.


Oslo, 27 February 2015
Nordic Mining ASA

newsweb

Q4 interim report

Endret 27.02.2015 08:46 av Rally
Grell
09:12
27.02.2015
#527

Veldig bra dette! NOM har kuttet kostnadene betydelig.
Rally
17:02
27.02.2015
#5556

BT:Sundtoft er taus om Førdefjorden
Klima- og miljødepartementet har valgt å holde innspillet sitt til reguleringsplan i Naustdal kommune hemmelig. - Svært betenkelig, mener SV-leder.
runepub
18:15
27.02.2015
#11

Liksom-sosialistene i SV skjønner nok ikke så mye av tungindustri, næringsliv og børs.
OldNick
19:47
01.03.2015
#16568

For de "spesielt interesserte", så kan jeg opplyse at jeg for en tid tilbake fikk info om hva som var basis for IFE/NOM's prosess utviklet for anorthosite-forekomsten ved Gudvangen, som NOM/IFE (om jeg ikke husker feil) fikk finansiert fra det statlige organet Gassnova for noen år siden.

NOM varslet for et år siden at prosessen ville bli patentert, og jeg så det ble nevnt at patenten var nær offentliggjøring.


Som noen kanskje husker, så gjorde jeg "et forsøk på en enkel utredning" av en prosess basert på et tidligere prosess som IFE hadde utviklet og fått patentert i 2007 (Norsk patent 323417), hvor prosessen var basert på syreutluting med saltpetersyre (HNO3), som jeg dengang anså sannsynlig at IFE hadde videreutviklet.

Det viste seg å være en feil slutning.

("Utredningen finnes på den forrige NOM-tråden, og begynner med mitt innlegg OldNick #15282, skrevet 29.12.2013)


Fra en bekjent har jeg senere fått vite at den prosessen som IFE nå utviklet for NOM for anorthisite-forekomsten var basert på syreluting med saltsyre (HCl), en alternativ mineralsyre med litt andre egenskaper enn saltpetersyre, men selvsagt anvendelig for formålet.

Faktisk er saltsyre det samme lutemediet som det store "Anortal" utviklingsprosjektet som Årdal og Sundal Verk, Elkem, IFE og Sintef gjorde på slutten av 1970-tallet var basert på.

Som vi vet, Årdal og Sundal Verk ble senere kjøpt opp av Norsk Hydro, som dermed ble sittende på dokumentasjonen og eierskapet til det arbeidet, som ble forlatt pga. av manglende økonomisk potensiale - den gangen.


Siden saltsyre også, om enn i mindre grad enn saltpetersyre, er et så kostbart kjemikalie at det i en slik prosess må gjenvinnes (som også NOM har publisert er inkludert i prosessen), så er gjenvinnings- eller regenereringssteget et nøkkelsteg i prosessen, både teknisk og økonomisk.


Regenerering av saltsyre fra metallkloridoppløsninger må ofte gjøres med en høytemperaturprosess kalt "pyrohydrolyse/pyrohydrolysis".


Denne prosessen er endoterm og trenger masse varme tilført, normalt ved forbrenning av naturgass eller petroleumsprodukter/LPG.

I denne prosessen konverteres metallklorid til metalloksyd på følgende måte:

Metallklorid/MeCl2 + vann/H2O blir med tilstrekkelig varmetilførsel konvertert til: metalloksyd/MeO + saltsyre/HCl


Det finnes kanskje flere leverandører til anlegg som gjør denne prosessen, men den dominerende leverandøren er den østeriske ustyrsleverandøren Andritz AG.

Her er prosess og leverandør kort beskrevet

Enkel brosjyre (PDF)


Så får vi avvente hva det endelige patentet forteller oss er inkludert i IFE/NOM-prosessen.

Jeg regner med at det er forbedringer fra hva ÅSV/Elkem-prosessen inneholdt, spørsmålet er hva?

Endret 01.03.2015 19:49 av OldNick
Rally
22:54
05.03.2015
#5562

I tillegg til all desinformasjonen fra Fiskarlaget og støyen fra Naturnvernforbundet, så har saksbehandlerne i departementene mye å sette seg inn i. Her er en grundig rapport fra Norsk Bergindustri.
prSN/TR-9432 SUB-SEA TAILINGS DEPOSITION EVALUATION GUIDELINE

Fra Byggeindustrien:
For liten satsing på mineralnæringen
Akilles
16:01
12.03.2015
#5974

Vel, jeg mener tiden er inn for at Fossum trekker som dir. Han har over tid ledet et selskap som har påført mange aksjonerer(de fleste?) store tap (emisjon en gang i åre) uten å få noe resultat. Dersom han ikke har noen plan/avtale om å selge selskapet på "root",slik at aksjonærene får en del igjen, så mener jeg at Fossum og administrasjonens bør gå.
De har gjort en dårlig jobb.
Jeg er overbevist om at det finnes kjøpere der ute som er villig til å betale mer en den kursen vi har idag for å få kontroll.
renud
18:15
12.03.2015
#8171

Akilles
Ettersom du mener Fossum har gjort en dårlig jobb, må du vel også kunne sette fingeren på hva han har gjort feil i søknadsprosessen?
Akilles
19:36
12.03.2015
#5975

renud
Tja, dårlig var vel ikke rette ordet, da? Men en av feilene var kjøpet av "Gudvangen stein". Dette selskapet ble kjøpt for å få positiv kontant strøm og for å unngå fremtidige emisjoner.(de tok en Vestrum) I stede fikk de et selskap som stadig trengte mer penger og som igjen førte til årlige emisjoner og utvanning av aksjonærene.

Da Gudvangen Stein ble solgt hadde de gått med underskudd i over 20 år. (med to eiere (han som solgte til dem, hadde heller aldri hatt overskudd)).

Den andre feilen som ble gjort, var å gi etter for Bård Vegar Solhjell da han krevde nye utredninger, etter at Engebøfjellet hadde vært utredet i over 7 år.

Hadde han sagt nei den gangen og konsentrert seg om andre prosjekter, så hadde det vært myndighetene som måtte kommet med neste utspill og da tror jeg prosjektet hadde vært i gang i dag.. (også regjeringen har brukt for nye lønnsom arbeidsplasser)

Fossum er alt for lite aggressiv overfor politikerne, han burde tatt en" Røkke" for lenge siden og "skjelt dem huden full", for tåpelighetene deres.
Nå bør han gå av i protest..

Endret 12.03.2015 19:42 av Akilles
tjuagutt
22:37
12.03.2015
#4012

Akilles, tror du er ganske så alene om det synspunktet der..
nordinvest
08:41
13.03.2015
#180

La det ikke herske noen som helst tvil: Fossum er vår mann! Han er faglig dyktig, en mann som ser muligheter og dessuten med en væremåte som inngir tillit. At selv han ikke har klart å overbevise miljøaktivistene, sier alt om dem og absolutt ingenting om Fossum!
Rally
21:05
14.03.2015
#5601

Jeg har møtt Fossum et par ganger. Han var tvers igjennom sympatisk og jeg har full tillit til det han gjør. Under presentasjonen i forbindelse med kriseemisjonen etter Solhjell kolbøtten så var konklusjonen full fokus på Engebø. Det har han hatt. Det er akkurat det en ledelse i et selskap skal gjøre, nemlig gjøre det de har sagt de skal gjøre.

Et skritt nærmere godkjenning. Vi visste at AP sentralt var for Engebøprosjektet, men denne avgjørelsen om støtte også lokalt var viktig. Det fjerner usikkerhet rundt godkjenningen.
Firda: Ap held fast på sitt ja til sjødeponiet

NRK: Høgre krev snarleg gruvedrift-avgjerd

Og debatten går i Firda
Til Norges Fiskarlag: Historien viser at Norsk fiske/oppdrettsnæring lever godt i sameksistens med Norsk mineralnæring

Endret 14.03.2015 21:13 av Rally
Akilles
10:08
15.03.2015
#5976

Min kritikk går ikke på Fossum som person (han er en knakene kjekk kar), men på måten han behandlet kravet fra Bård Vegar Solhjell på. Alle, både politikere og andre forsto at dette var et politisk utspill som skulle støtte SV under valget.

Og ligge seg på rygg hver gang politikerne kommer med nye utspill tror jeg ikke er noe god strategi.

Derfor burde Fossum gått ut og klart og tydelig sakt fra om at han ikke finner seg i at selskapet (NOM) blir brukt til slikt politisk spill lenger og at det ikke ville bli satt i gang noe ny utredning.
Nå er det opp til dere politikerne og si ja eller nei til dette prosjektet.

Et slikt utspill vill ført til en diskusjon som kunne vært særdeles skadelig for AP foran valget.

Derfor tror jeg nok AP hadde forstått at nok var nok og hadde fått startet opp prosjektet.

Endret 15.03.2015 10:26 av Akilles
nordinvest
11:18
15.03.2015
#181

Akilles,
Det er nå en gang slik at det er politikerne som til syvende og sist skal avgjøre denne saken. De av oss som har et snev at kjennskap til hva som styrer politiske prosesser, vet - dessverre - at det ofte er andre enn de rent saklige argumentene som utgjør tungen på vektskålen - slik er nå engang politikken.

At Solhjell klarte å utsette avgjørelsen et år var naturligvis en ulykksalig hendelse (må innrømme jeg klarer ikke helt å la være å glede meg over partiets resultater på meningsmålingene for tiden!), men kanskje var det nødvendig der og da og i hvert fall ikke noe man kan laste Ap for. Regjeringsskiftet, som mange hadde store forventninger til at skulle sette fart i planprosessen, har med all tydelighet vist at det for så vidt er av underordnet betydning hvem som sitter i regjeringskontorene.

Rally peker over på Fossums mange gode egenskaper; jeg er ikke i tvil om at han har vært rett mann så langt og at han også vil være det i - forhåpentligvis! - lang tid fremover.
renud
11:19
15.03.2015
#8175

Akilles
AP ville ved å overstyre SV's Solhjell, dersom det i det hele tatt var forvaltningsmessig mulig etter den daværende miljøverministerens pålegg, utvilsomt ha forårsaket en regjeringskrise som ikke ville gavnet andre enn SV like før stortingsvalget.

Dette; "Derfor tror jeg nok AP hadde forstått at nok var nok og hadde fått startet opp prosjektet.", blir derfor en "wag the dog"-konklusjon som gjør resten vanskelig å diskutere.

Solhjell satt ikke bare AP, men også Fossum, i sjakk med det som rent maktpolitisk sett var en genistrek. Fossum parerte ved å presse Solhjell til selv å definere nøyaktige parametre for de utvidete målingene, et sjakktrekk som resulterte i at han ved å gjennomføre påleggene fikk lagt den ballen død en gang for alle. AP lot seg ikke friste til å falle i Solhjells regjeringskrise-felle, SV ønsket seg over i opposisjon før valget, et sjakktrekk som ga SV null politisk uttelling for denne såkalte "miljøpolitiske seieren" ved valget.

Fossum har derfor spilt kortene sine meget bra, spesielt med tanke på at han har måttet spille med åpne kort, mens motparten har spilt med lukkede kort og flere kort på hånden.

Endret 15.03.2015 11:22 av renud
Akilles
13:47
15.03.2015
#5977

nordinvest
" At Solhjell klarte å utsette avgjørelsen et år var naturligvis en ulykksalig hendelse"

To år, forrige valg var i 2013 og nå er vi i 2015.(nytt valg til høste) Tiden går.

renud
Tja, jeg er ikke så sikker på at han har spilt kortene sine så veldig godt? For meg ser det ut som om det er et nytt politisk spill på gang. (På grunn av "feil spill" av Fossum?)
Tilleggsundersøkelser for Engebøprosjektet ble levert den 30.09.2014 og nå har det gått nær på 6 mnd. uten respons.

Dette har selvfølgelig ikke noe med tekniske problemer å gjøre. Så her er det sannsynligvis et nytt politisk spill på gang.

Det er valg til høsten igjen og noen kan tjene stemmer på at dette blir utsettelse nok en gang og Fossum ligger allerede på rygg og så han er det lett og "kjøre over".

Noe må få stoppet dette spillet og jeg er ikke sikker på at Fossum er den rette..

Endret 15.03.2015 13:52 av Akilles
nordinvest
14:03
15.03.2015
#182

Det er for øvrig ganske forstemmende å lese lørdagens FA: I en artikkel under overskriften "Heier frem gruveindustrien" får SV en hel side til å legge ut om sin angivelige satsning på mineralnæringen her i landet. Forstemmende av to grunner: For det første fordi partiets talsmann, jeg formoder mot bedre vitende, sier nei til Engebø angivelig fordi det innebærer dumping av giftig gruveavfall i Førdefjorden. For det andre fordi FA åpenbart stilte med en journalist med så elendig sakskunnskap at han lot utsagnet passere uimotsagt.

Det første forteller alt om hva slags knep motstanderne er villige til å benytte - det andre fremstår som direkte pinlig for FA.
nordinvest
14:06
15.03.2015
#183

Akilles,
Solhjells beslutning medførte et år med ekstra målinger. At den nye regjeringen ikke har vært i stand til å fatte et vedtak ennå, kan umulig den foregående lastes for.
renud
15:15
15.03.2015
#8177

Denne har jeg ikke fått med meg, enda et skritt tilbake for Nussirs kobberprosjekt i Kvalsund:

Det er påvist radioaktive stoffer som uran og thorium i Nussir-gruva i Kvalsund. Nå frykter Naturvernforbundet farlig radioaktiv forurensing i sjøen, dersom planene om å dumpe gruveavfallet i sjøen blir opprettholdt. Nrk 6. januar 2015

- Det finnes både uran og thorium i gruva, og rådgiver Marte Varpen Holmstrand i Statens strålevern er ikke forøyd med svarene fra gruveselskapet.

- Statens stålevern har bedt om en vurdering av mulighet for utslipp av radioaktive stoffer, i fjor vår. Vi fikk ikke da den tistrekkelige informasjonen som viser at virksomheten har vurdert dette i tilstrekkelig grad, sier Varpen Holmstrand.

- Til NRK uttaler Nussir-direktør Øystein Rushfeldt at gruva ikke har noen problematikk med radioaktivitet
Grell
11:19
16.03.2015
#530

NOM: TEST PROGRAM COMMENCED TO FURTHER IMPROVE KELIBERS LITHIUM CARBONATE PROCESS

11:01
Nordic Minings associated company Keliber Oy has contracted Outotec (Finland)
Oy to carry out a test program to further improve the developed lithium
carbonate process. The test program which is scheduled for completion in Q2 2015
will provide input for Kelibers pre-feasibility study scheduled for Q3 2015.
Outotec (Finland) Oy has previously carried out research work related to
Kelibers lithium carbonate production process and has proven the production
concept technically efficient and valid.
Outotec has now commenced a test program to further improve the lithium
carbonate process. Spodumene concentrate from Kelibers Länttä deposit will be
used as test material for the program. The concentrate has been prepared at
GTKs laboratories.
The test program will include all the process stages from calcining to
crystallization of the lithium carbonate product. The aim of the program is to
further define the process parameters as well as to design the right equipment
configuration and parameters to each process stage. The lithium carbonate
produced in the test program is aimed to be battery grade and will serve as
product samples for Kelibers pre-marketing efforts.
The test program is scheduled for completion in Q2 2015. Outotec will also
provide input to a pre-feasibility study scheduled for completion in Q3 2015.
Nordic Mining owns approximately 25% of the share capital in Keliber.
For further information please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47901
60 941.
Oslo, 16 March 2015
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA (Nordic Mining or the Company) is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Companys project portfolio is of high international standard and holds a
significant economic potential. The Companys assets are mainly in the Nordic
region.
Through the subsidiary Nordic Rutile AS Nordic Mining is undertaking large-scale
project development at Engebøfjellet in Sogn and Fjordane where the Company has
rights to a substantial eclogite deposit with rutile and garnet. Nordic Mining
has rights for exploration and production of high-purity quartz in Kvinnherad in
Hordaland and develops the project through its subsidiary Nordic Quartz AS.
Nordic Minings associated company Keliber Oy in Finland plans to start mining
of lithium bearing spodumene and production of lithium carbonate. Nordic Mining
holds exploration rights on the Øksfjord Peninsula in Troms and Finnmark, where
the Company has discovered a prospective area of sulphide mineralisation.
Through the subsidiary Nordic Ocean Resources AS, Nordic Mining is exploring
opportunities related to seabed mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess.


Source Url: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=373461
Rally
23:48
17.03.2015
#5616

Gruveavgjerd i det blå
Norsk Bergindustri kallar det uryddig og respektlaust at regjeringa enno ikkje har teke ei avgjerd i den omstridde gruvesaka i Naustdal.
nordinvest
09:01
18.03.2015
#185

Det er vanskelig å si seg uenig med Norsk Bergindustri i dette. Man kan med rette si både dette og hint om den forrige regjeringens behandling av saken, men de gav nå i hvert fall en begrunnelse for hver utsettelse (krav om enda flere utredninger og målinger). I dag står vi overfor en regjering som i det de entret regjeringskontorene, holdt fanene høyt og proklamerte at bl a mineralnæringen var noe det virkelig skulle satses på. I tillegg fikk de i gave et helt år med tid til forberedelse av saken fra en, i beste fall, misforstått miljøforkjemper i SV, og hva er det så som skjer? Jo, gjennom diverse utspill fra folk "nær" regjeringen får vi å vite at en avgjørelse "er ventet i nær fremtid". Problemet er bare at dette "i nær fremtid" er blitt forskjøvet gang på gang. Og det UTEN at det er kommet krav til NOM om nye utredninger. Det er etter min mening ingen tvil om at en slik saksbehandling både må kunne karakteriseres som uryddig og ikke minst svært respektløst overfor selskapet.

Det er nesten så man begynner å lure på om det er noe de besluttende myndighetene vet som ikke allmennheten vet, eller skyldes det hele rett og slett tafatthet og/eller inkompetanse.

Endret 18.03.2015 09:05 av nordinvest
renud
10:40
18.03.2015
#8184

Noe av forklaringen er nok å finne i det såkalte støttepartiet Venstres hodeløse motstand fra sentralt hold mot en tillatesle for sjødeponering av overskuddsmassene. Ikke umulig at Venstre opptil flere ganger siden regjeringsskiftet har brukt et krav om utsatt avgjørelse som en brekkstang for å gi regjeringen nødvendig støtte i enkeltsaker. Striden rundt budsjettet i høst kan ha vært en slik sak, og et løfte om ikke å støtte AP's annonserte mistillitsforslag mot Anundsen kan være en annen.

Endret 18.03.2015 10:41 av renud
nordinvest
10:54
18.03.2015
#186

Det er absolutt plausible forklaringer du peker på her, renud. Men likevel langt fra holdbare sådanne. Det får da være måte på sendrektighet. Etter mitt syn nærmer dette seg en industripolitisk skandale. Videre mener jeg det er grunn til å stille spørsmålet om det også kan være uttrykk for forskjellsbehandling - er det noen som tror at regjeringen kunne agert på en slik måte dersom det hadde vært et stort gruve- eller industriselskap som stod bak denne søknaden?
tjuagutt
13:33
18.03.2015
#4016

renud, du har nok for stor tro på Venstres makt i så henseende. Jeg tviler sterkt på at dette er et stort tema for Venstre og regjeringen. Husk at dette også er en merkesak for regjeringen og jeg tviler sterkt på at de lar seg presse til å fremstå som en næringsfiendtlig regjering. Mineralressursene er estimert til 1500milliarder. De sier ikke nei, så enkelt er det. Grunnen til forsinkelsene vil jeg anta skyldes at de må ha sitt på det tørre når de sier ja.
Akilles
14:44
18.03.2015
#5978

To år på å få "sitt på det tørre"? Det er en lang tørkeperiode det, men en hver er salig i sin tro og jeg tror det er politiske problemer som hindrer dem i å bli ferdig.. Det forgår mye spill bak kulissene som vi naive og godtroene velgere ikke kjenner til.
Rally
15:26
18.03.2015
#5619

Jeg har fulgt litt med på alle innsigelsene fra både lokalpolitikere, naturorganisasjoner, fiskarlaget og fra journalister og ikke minst kampen forskningsinstitusjonene imellom. Departementet blir pepret hver dag. Jeg forstår godt at de må ha et gjennomarbeidet vedtak når det endelig offentliggjøres. Men allikevel dette har tatt for lang tid. Min konklusjon er at det er en kombinasjon av inkompetanse, manglende mot og omfattende og tungrodde administrative prosedyrer. Myndighetene er vel vitende om at her blir det sjau uansett hva konklusjonen ender på.
tjuagutt
16:54
18.03.2015
#4017

Akilles, strømmålingene ble avsluttet august 2014. Dvs. 7 mnd. siden. Vi vet også at motstanderne klagde prosjektet inn for ESA. Da tar ting litt lenger tid. Men bevares, jeg har tatt feil før, og tar muligens feil nå også. Den som lever får se :)
nordinvest
08:43
19.03.2015
#187

Godt oppsummert, Rally! Jeg skjønner bare ikke hvorfor regjeringen lar det trekke ut. Det må da være bedre å bli ferdig med den stormen som de vet kommer i kjølvannet av et ja til Engebø (vel, når man tenker på hvor mange som er for og hvor mange som er imot, så kan jeg ikke fatte at dette ikke skulle være overkommelig).

For denne saken har jo også en annen side: regjeringen er i ferd med å fullstendig ødelegge sitt omdømme som så vel næringsvennlig som effektive og raske saksbehandlere. Dette burde kanskje bekymre mer - enda mer enn lett hysteriske utblåsninger fra fundamentalister som uansett ikke lar seg påvirke av objektiv informasjon.
Akilles
09:45
19.03.2015
#5979

Det ser ikke ut som om miljøaktivister er så populære blant velgerne..
SV mister en tredel av oppslutningen og ligger helt nede på 2,6 prosent på Opinions marsmåling for Avisenes Nyhetsbyrå. (33% fall, dette kan jeg leve med :-)
Venstre sliter også, og er med 3,4 prosent på sitt laveste nivå siden disse målingene startet i 2007. Partiet faller 1,1 prosentpoeng (25% fall:-)

Kanskje tiden er inn til en 180 grader snuoperasjon i Engebø-saken for disse to partiene?

Endret 19.03.2015 09:52 av Akilles
nordinvest
10:12
19.03.2015
#188

Hadde jeg vært leder i et av de partiene du nevner Akilles, så ville jeg i hvert fall stoppet opp og lurt på om det kanskje er vår politikk det er noe feil med. Skjønt det aner meg nok at så ikke vil skje - for visse typer mennesker er muligheten for at de selv skal gjøre eller mene noe som er feil, fullstendig uvirkelig. Så det beste vi kan håpe på er nok at disse tallene skal holde seg også frem til neste Stortingsvalg.
Rally
12:56
19.03.2015
#5624

Firdaposten: Engebøsaka - Vi krev snarleg avgjerd om gruvedrifta
Arve Mjømen Leiar Sogn og Fjordane Høgre
Publisert 17.03.2015 kl. 10:05 Oppdatert 17.03.2015 kl. 10:17
Sogn og Fjordane Høgre krev snarleg avgjerd av regjeringa i saka om gruvedrift i Engebøfjellet.
Det har i heile åtte år vore arbeida for gruvedrift i Engebø- fjellet, analyse på analyse har blitt gjennomført etterkvart som tilhengarar og motstandarar av gruvedrift har kome med krav om dette.
Gruvedrifta krev deponering av steinmassar i Førdefjorden, og er difor det store spørsmålet for og imot. Geologar og andre fagkompetansar i Sogn og Fjordane har få merknader i negativ retning til steinmassar og innhald i dei same steinmassane som skal lagrast i Førdefjorden og stiller seg undrande til påstandar om påstått gift-innhald i steinanalysene.
....
mer på linken

Endret 19.03.2015 12:57 av Rally
Rally
15:51
19.03.2015
#5626

Engebøfjellet: Eit stort industriprosjekt!
Gustav Johan Nydal, Flora KrF
Publisert 19.03.2015 kl. 14:03 Oppdatert 19.03.2015 kl.14:04

Dette går veien kjære forumvenner. KrF kan holde det industrifiendtlige Venstre (som nå er langt under sperregrensen) i sjakk!

Eg støttar arbeidet for å få til industriprosjektet i Naustdal. Skal fylket utvikle seg og gi oss tilflytting må vi ha slike prosjekt. Sjølvsagt skal det vere strenge miljøkrav til ei utbygging av gruvedrift på Engebø. Ein bør gje løyve til fjorddeponi som ei prøveordning med streng overvaking.
Eit stort fleirtal i Naustdal kommunestyre kjempar for å få til prosjektet. Det har dei god grunn til. Eg kjem som politikar til å arbeide for at Nordic Mining skal få starte opp prosjektet som vi gje 170 direkte arbeidsplassar og ha store positive ringverknader. Dersom det viser seg at fjordeponiet har så store miljøkonsekvensar som motstandarane hevdar, må konsesjonen trekkast tilbake. Så lenge dette er nedfelt i konsesjonen, må Nordic Mining ta konsekvensen dersom så gale skulle skje. At enkeltparti som ikkje bryr seg om arbeidsplassar anna enn i offentleg sektor går i mot, får så vere. Men at Ap i Flora og i Førde, som burde leve opp til navnet sitt og arbeide for arbeidsplassar går imot dette, er ei skam.

De må gjerne vedta prosjektet med fjorddeponi som prøveordning, men alternativet til fjorddeponi er å stenge gruva, men det kommer ikke til å skje. De vitenskapelige undersøkelsene er helt entydige. Miljøpåvirkningen blir kun lokal og bunnen vil være fullt restituert i løpet av noen år når gruva om 50-60 år stenges ned. I mellomtiden kan kommunene rundt gruva dra nytte av skatteinntektene fra arbeidere og selskap.

Endret 19.03.2015 15:59 av Rally
Rally
23:40
25.03.2015
#5639

Fiskarlaget med sine særinteresser, fordommer og forutintatte holdninger, peprer departementet med usakligheter for å forpurre en beslutning, men markedet ser ut til å tro på en positiv avgjørelse for prosjektet.


Endret 25.03.2015 23:41 av Rally
Grell
08:30
26.03.2015
#533

Ventar eit ja
før jonsok


Regjeringa ville sagt nei til Engebøprosjektet
for lenge sidan om det var det den ville, sa
stortingsrepresentant Ove Bernt Trellevik som
representerer Høgre i næringskomiteen, då han
denne veka besøkte Naustdal. Trellevik lemna
liten tvil om utfallet av saka, og reknar med at
regjeringa vil seie endeleg ja til planane om
gruvedrift og fjorddeponi innan jonsok.
Det kan regjeringa gjere i trygg forvissing om at
dei har eit stort tverrpolitisk fleirtal i ryggen. At
Sogn og Fjordane Arbeidarparti nyleg stadfesta
sitt ja, har for så vidt ingen praktisk betydning,
sidan begge regjeringspartia pluss Senterpartiet
støttar utbygginga. Men det gjer det sjølvsagt
endå lettare og endå mindre kontroversielt for
regjeringa å køyre over faglege råd frå Miljødirektoratet
og Fiskeridirektoratet.
- Den prosessen om no går føre seg handlar om å
finne løysingar på dei innvendingane som er
komne, seier Trellevik. Men i realiteten dreier
det seg meir om formuleringar enn innhald. For
Trellevik er klar på at dei samfunnsmessige
interessene av prosjektet er så omfattande at
regjeringa vil gå inn for å
godta konsesjonssøknaden
frå Nordic Mining. Det
betyr også at regjeringa
reknar dei næringsmessige
gevinstane ved Engebøprosjektet
som såpass store at
dei trumfar dei innvendingane
som er reist av lokalt
næringsliv i regionen, spesielt frå havbrukshald
og fiskerinæringa. Det betyr også at regjeringa er
budd på å ta ein konflikt med samarbeidspartiet
Venstre, som har gjort Engebøsaka til ei miljøpolitisk
flaggsak.
At det ville bli det endelege utfallet, har lege i
korta lenge, sjølv om protestane mot å dumpe
steinmassane i fjorden har blitt sterkare år for år.
No kan alle partar i konflikten berre vente på at
regjeringa kjem med sitt endelege ja, noko
Trellevik reknar med vil skje innan jonsok. Å få
ei endeleg avklaring vil, uansett syn på planane,
i det minste vere positivt av omsyn til både
lokalbefolkninga og næringsdrivande langs
fjorden, grunneigarar, dei råka kommunane og
konsesjonssøkar. For saka har teke svært lang
tid, og på eit eller anna tidspunkt må ein sette
punktum og gå vidare.
Nordfjordsk samarbeid
Hotel Alexandra har trekt seg frå planane om å
etablere eit felles reiselivsselskap for Nordfjordkommunane
og Sunnmøre. Også Vågsøy har
trekt seg, og storsatsinga ser ut til å vere over før
den i det heile kom i gang. - Mange typar samarbeid
kan komme til å rotne viss alle byrjar å
shoppe etter eigne fordelar, seier Selje-ordførar
Ottar Nygård. Det nordfjordske samarbeidsklimaet
er visst ikkje det beste for tida.
Grell
09:12
08.04.2015
#534
Keliber has reported an increased indicated mineral resource estimate for its
Rapasaari deposit and increased lithium grade for its Syväjärvi deposit. In
total, the estimates for Keliber's indicated mineral resources have increased
with around 20%.
In the winter season 2014/2015, Keliber (www.keliber.fi) drilled approximately
2,700 meters in the Rapasaari lithium deposit. The Competent Persons' revised
estimate for Rapasaari in accordance with the JORC Code 2012 (cut-off grade of
0.5% Li2O; specific gravidity of 2.70) has been increased from 922,000 tonnes to
1,960,000 tonnes at a grade of 1.25% Li2O.
Further, the results from re-analysis of drill cores from the Syväjärvi deposit
have confirmed an increase of the lithium grade from 1.22% to 1.34% Li2O. The
indicated mineral resource at Syväjärvi, previously estimated to 1,664,000
tonnes, was marginally increased to 1,668,000 tonnes in accordance with the JORC
Code 2012, and based on the same cut-off grade and gravidity factor as mentioned
above.
The Rapasaari and Syväjärvi deposits can both be mined as conventional open
pits.
The Competent Persons responsible for the mineral estimations are Markku
Meriläinen (MAusIMM) and Pekka Lovén (MAusIMM).
In total, Keliber's estimated mineral resources in the measured and indicated
categories now exceed 6.2 million tonnes (JORC Code 2004 and 2012 combined) at
an average grade of 1.26% Li2O.
Nordic Mining holds approximately 25% of the shares in Keliber.
For further information please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone
+47 90160941.
Oslo, 8 April 2015
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or "the Company") is a resource company with
focus on high-end industrial minerals and metals in Norway and internationally.
The Company's project portfolio is of a high international standard and holds a
significant economic potential. The Company's assets are mainly in the Nordic
region.
Through the subsidiary Nordic Rutile AS Nordic Mining is undertaking large-scale
project development at Engebøfjellet in Sogn and Fjordane where the Company has
rights to a substantial eclogite deposit with rutile and garnet. Nordic Mining
has rights for exploration and production of high-purity quartz in Kvinnherad in
Hordaland and develops the project through its subsidiary Nordic Quartz AS.
Nordic Mining's associated company Keliber Oy in Finland plans to start mining
of lithium bearing spodumene and production of lithium carbonate. Nordic Mining
holds exploration rights in the Øksfjord region in Troms and Finnmark where the
Company has discovered a prospective area of sulphide mineralisation. Through
the subsidiary Nordic Ocean Resources AS, Nordic Mining is exploring
opportunities related to seabed mineral resources.
Nordic Mining is listed on Oslo Axess.


http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=374886
Grell
13:26
08.04.2015
#535

Markedet trekker på skulderen av dagens nyhet fra Keliber. Den som sitter tettest på bodet gjør ikke det:
"We are extremely pleased about the received results", comments CEO Olle Sirén. "The results from the exploration drilling programs from Rapasaari deposit have partly been even better than we expected. Based on the drillings conducted in Rapasaari area, we are convinced that there is still potential left in the area for the future as well", says CEO Sirén.
Rally
23:08
13.04.2015
#5679

Stille før stormen. Jeg har hatt inntrykk av at det eneste regjeringen har balet med de siste månedene er asylbarna. Det er helt utrolig at en slik fillesak kan få så mye oppmerksomhet, men så lenge fundamentet i regjeringen baserer seg på støtte fra partier som har standpunkter som er langt unna flertallet i Stortinget så har det altså blitt slik.
Men nå har de altså kommet fram til et kompromiss. Det betyr at de kan ta tak i saker som betyr noe, nemlig arbeidsplasser i det framtidige Norge. Det er også andre steder det er ekstremister som regjeringen må hanskes med. I sitt eget Fiskeridirektorat så er det også noen ekstremister på statslønn som i stedet for å opptre som nøytrale sakspersoner rar klare politiske standpunkt og baker inn politisk agitasjon i sine rapporter. For en regjering som er så vaklevoren som den vi har nå så krever det ekstra innsats. Både SV, Venstre og Fiskeridirektoratet har kostet oss NOM-aksjonærer dyrt. Jeg er overbevist om at det kommer til å rulle noen hoder i Fiskeridirektoratet når Engabøsaken er avgjort.

Endret 13.04.2015 23:10 av Rally
nordinvest
10:40
14.04.2015
#189

Ja, hva kan man vel si, Rally.. Jeg har tidligere påpekt at det nok var nødvendig for Ap å gi Sv den konsesjonen i forkant av forrige stortingsvalg; slik sett var jo også DET uttrykk for et politisk spill.

Nå, snart to år etter at den nye regjeringen kom til makten, så kan vi dessverre konstatere at de nye makthaverne er i ferd med å gjøre dette om til en helt ny øvelse. Ingen skal få meg til å tro at de nå ikke har hatt tilstrekkelig med tid til å vurdere ALLE sider ved denne saken. Følgelig kan det kun være politiske hensyn som får regjeringen til å drøye. En oppvisning i beslutningsvegring og forakt for seriøse aktører med vilje og mot til å satse. At slikt leder til synkende oppslutning på meningsmålinger og økt politikerforakt, er ikke det minste til å undres over.
Rally
10:46
14.04.2015
#5680

Beklager at jeg snublet ovenfor, Fiskeridirektorat og Fiskeridirektoratet skal byttes ut med Havforskningsinstitutt og Havforskningsinstituttet.
edgar
07:56
17.04.2015
#295

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.
tjuagutt
07:57
17.04.2015
#4034

Gratulerer alle sammen :)

JAAAAAAAA
Grell
08:01
17.04.2015
#536

:) :)
nordinvest
08:06
17.04.2015
#190

Akkurat i dag glemmer man all sommel og beslutningsvegring - makan til bursdagspresent har jeg aldri fått tidligere! ;)

Gratulerer til alle tålmodige! :)
tjuagutt
08:08
17.04.2015
#4035

Det som er viktig er at den politiske usikkerheten er borte og nå kan endelig NOM gå videre i utviklingen av prosjektet:)
OldNick
08:22
17.04.2015
#16748

Sakser fra artiklene over.

2 pressemeldinger fra Regjeringen:

Nærings- og fiskeridep: Klart for Norges største mineralfunn

Kommunal- og moderniseringsdep: Godkjenner mineralutvinning i Engebøfjellet

Dette er viktig for en ny mineral- og gruve-strategi for Norge.

Gratulerer til alle supportere av prosjektet.
Rally
08:33
17.04.2015
#5685

Gratulerer medaksjonærer :-)
her er mailen fra NOM i dag:

08.30 CET / 17.04.2015 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Godkjent reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet («KMD») har i dag godkjent reguleringsplanen for Engebøprosjektet. Klima- og Miljødepartementet («KLD») har samtidig innvilget utslippstillatelse. Dette er en viktig milepæl for Nordic Mining og et stort steg mot realisering av Engebøprosjektet. Forekomsten på Engebø er en av de største og rikeste i verden av titanmineralet rutil.
KMD har 17. april 2015 informert om at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region vest til reguleringsplanen ikke er tatt til følge. KMD godkjenner med dette reguleringsplanen som ble vedtatt av Naustdal og Askvoll kommuner i mai 2011.

KLD har 17. april 2015 innvilget utslippstillatelse for gruvedrift, mineralprosessering og deponering av overskuddsmineraler for Engebøprosjektet.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar:

«Dette er en merkedag for Nordic Mining og for alle som har hatt tro på og støttet mineralindustri på Engebø. Vi er glad for at regjeringen har satt handling bak ordene og fattet et positivt vedtak for prosjektet. Godkjennelsen er en milepæl for selskapet, og vi ser frem til den videre utviklingen av prosjektet frem mot produksjon. Engebøprosjektet vil styrke Norges posisjon i den internasjonale titanindustrien og gi regional omstilling og vekst i et langsiktig perspektiv. Vårt mål er å etablere en lønnsom hjørnesteinsbedrift i Naustdal med fokus på gode miljøløsninger og samfunnsansvar.»

Nærmere om reguleringsplanen
Reguleringsplanen omfatter gruvedrift, etablering av prosessanlegg, opprusting av eksisterende kai, omlegging av fylkesvei 611 og etablering av landdeponi for steinmasser i Naustdal kommune. I tillegg omfatter reguleringsplanen et areal i Førdefjorden i Naustdal og Askvoll kommuner for deponering av restmineraler for en driftsperiode på ca. 50 år.

Nærmere om utslippstillatelsen
KLD har innvilget tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet på Engebø. Tillatelsen er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling til KLD av 13. februar 2015. I tillatelsen stilles krav som begrenser negative effekter fra sprenging, støy og støv, bruk og utslipp av prosesskjemikalier, samt krav om tilbakefylling og alternativ bruk av avgangsmasser. Tillatelsen stiller også krav knyttet til spredning av partikler fra sjødeponiet og overvåking av partikkelspredning og naturmangfold.

Utforskningsleder Mona Schanche sier i en kommentar:

«Vår plan er å utvikle Engebøprosjektet med høy standard for miljø- og samfunnsansvar. Myndighetenes godkjenning legger grunnlag for den videre tekniske og kommersielle utviklingen av prosjektet.»

Om Engebøprosjektet
Engebøprosjektet utvikles gjennom Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS.

Unik mineralressurs
Rutilforekomsten på Engebø er en av de største i verden, og rutilinnholdet er det høyeste blant eksisterende produsenter og prosjekter under utvikling. Prosessering av malmen fra forekomsten vil gi et rutilkonsentrat med 90-95% TiO2 renhet. Planlagt produksjon er 90.000-100.000 tonn rutilkonsentrat pr. år. Engebøforekomsten har et lavt innhold av radioaktive elementer, noe som gir miljømessige og kostnadsmessige fordeler ved videreforedling. Rutilproduksjon på Engebø innebærer korte distanser mellom gruve, produksjonsanlegg og utskipningskai. Sammenlignet med mange andre prosjekter gir dette enklere logistikk, lavere investeringer/driftskostnader, samt begrenset arealbeslag og utslipp av klimagasser.

Foreløpig ressursestimat og driftsperspektiv
Foreliggende ressursestimat i hht. JORC-koden (2004) er på til sammen ca. 154 millioner tonn med malm; ref. tabellen nedenfor.
Ressursklassifisering
(JORC) Ressurs(millioner tonn) Gehalt (% TiO2 @ 3% cut-off)
Indicated 31.7 3.77
Inferred 122.6 3.75

Kilde: «Scoping Study» (2008) av kvalifisert person i hht. JORC, Adam Wheeler, og
OldNick
09:21
17.04.2015
#16749

En 3'dje pressemelding som selvsagt er like viktig som de 2 andre.

Klima- og miljødepartementet: Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell
Grell
09:54
17.04.2015
#537

Skuffet over kursutviklingen. Trodde den skulle holde seg rundt 1,7.

Blir vel muligens et nytt løft utover dagen, etter pressekonferansen.
nordinvest
09:58
17.04.2015
#191

Jeg er overrasket jeg også, Grell - hadde nesten trodd vi ville bikke 2kr i dag. Men kanskje mange som har hørt rabiaten Elvestuen på radioen i morges hvor han lovet at Venstre skulle gjøre hva de kunne for å stoppe dette prosjektet.

Når er det tillyst pressekonferanse?
Grell
10:20
17.04.2015
#538

var klokka 10, NRK alltid nyheter.
Grell
10:22
17.04.2015
#539

var klokka 10, NRK alltid nyheter.
Grell
11:43
17.04.2015
#540

Oppsummering:

http://www.nrk.no/norge/_-dette-er-ei-sjeldan-moglegheit-1.12314798
Rally
12:08
17.04.2015
#5686

Nå må Fossum levere en grundig og troverdig plan. Noe må han jo ha puslet med mens de har gått og ventet på deponeringstillatelsen. ;-)
Grell
12:18
17.04.2015
#541

Mitt bett er at det kommer inn en investor som tar kostnaden. Så jeg sitter rolig i båten.

Mange triggere på gang nå!
Grell
12:26
17.04.2015
#542

Mer snacks:

Næringsminister Monica Mæland (H) sier dagens regjeringsavgjørelse om å tillate gruvedrift i Engebøfjellet og sjødeponi i Førdefjorden er absolutt. Dette til tross for at Sv og Venstre har fremmet forslag om at Stortinget skal avgjøre slike miljøsaker.

http://www.bt.no/nyheter/okonomi/--Avgjorelsen-kan-ikke-paankes-3341693.html
Rally
12:29
17.04.2015
#5687

Jeg så på videoinnslaget fra NRK. Fossum i kjent nøktern stil. Dessverre er det ikke bare å trykke på knappen. "Nå skal vi sette oss ned å lage nye planer og skynde oss langsomt". Jeg hadde håpet han hadde planene klare. Hva har de drevet med i de siste årene?

Endret 17.04.2015 12:29 av Rally
Grell
12:38
17.04.2015
#543

Noe er da på plass. Fra NOMs hjemmesider:


Agreement with leading pigment producer CRISTAL GLOBAL, Inc.

Nordic Mining has signed a Memorandum of Understanding ("MoU") with the leading international pigment producer CRISTAL GLOBAL, Inc. ("CRISTAL").
The purpose of the agreement is to develop and optimize the production process for rutile resources at Engebø in order to meet the feedstock quality requirements of CRISTAL. Nordic Mining and CRISTAL will cooperate on processing tests and quality requirements relevant for CRISTAL titanium dioxide pigments, and exchange technical expertise for the purpose of the agreement.Subject to a successful development of the Engebø project and establishment of production processes that meet the requirements of CRISTAL, the parties intend to negotiate the terms and conditions for a long-term supply and offtake agreement for rutile."The MoU with CRISTAL is an important confirmation of the significance and potential of the Engebø rutile project in an international perspective," says CEO Ivar S. Fossum in Nordic Mining. "CRISTAL's impressive position and expertise in the pigment industry will be valuable for the further development of the project, and we look forward to the cooperation".CRISTAL GLOBAL, Inc. (www.cristalglobal.com) is the world's second-largest producer of titanium dioxide and a leading producer of titanium chemicals. CRISTAL GLOBAL operates eight manufacturing plants in six countries on five continents and employs nearly 4,000 people worldwide. CRISTAL GLOBAL, Inc. has played a leading role in developing titanium pigment products and production processes for many years.Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com) is engaged in exploration and production of high-end minerals and metals. Nordic Mining holds rights to a hard-rock rutile resource at Engebøfjellet in Naustdal municipality in Norway, and is in the process of developing the resource with the intention to mine and produce high-grade rutile concentrate. Nordic Mining is currently producing anorthosite from its mine in Aurland, Norway. Further, Nordic Mining is developing a lithium project held by its subsidiary Keliber Oy in Finland, with the intention to produce high-grade lithium carbonate.
runepub
18:03
17.04.2015
#12

Selskapet har en relativt god sjanse til å dra inn rundt 1 mrd i året over femti år, i tillegg til litt annet godteri i posen - og Markedet syntes 400 mill er en grei pris!

Det spiller ikke så stor rolle hvordan Nordic Rutile finansierer driften, men Nordic Mining trenger penger til andre ting, Keliber osv., før inntektene fra Engbø renner inn (4-5 år eller så).

Derfor tipper jeg at det blir en emisjon i Nordic Mining, noe jeg syntes er bra.

La oss håpe de opprettholder sin aksjonærvennlige tradisjon.

Gratulerer!

Endret 17.04.2015 18:03 av runepub
Riegrot
18:07
17.04.2015
#123

Fra Nrk :
http://www.nrk.no/norge/_-dette-er-ei-sjeldan-moglegheit-1.12314798
runepub
18:39
17.04.2015
#13

Må bremse feiringa litt, siden jeg ikke kan stave Engebø lenger.
Grell
07:20
20.04.2015
#544

Vi går en spennende uke i møte. Jeg med flere har veldig stor tiltro til Fossum og vil ikke bli overrasket dersom det kommer en løsning på finansiering av drift og oppstart allerede denne uka.
Grell
08:48
20.04.2015
#545

On 17 April 2015, chairman of the board of Nordic Mining ASA, Tarmo Tuominen
purchased 100,000 shares in Nordic Mining at a price of NOK 1.80 per share.
After the purchase Tarmo Tuominen owns 250,641 shares in Nordic Mining.
Oslo, 20 April 2015
Nordic Mining ASAEkstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=375703
skipper*
08:57
20.04.2015
#11418

NOM
Tror aldri den dumpingen i fjorden blir en realitet, men derimot kan avfallet dumpes i lektere og føres bort fra stedet til en egnet dumpeplass eller bruke massene til å bygge en øy, f eks selge massene til China som bygger øyer i Spratly Island i Indonesia...

Da blir det business . Det er bare å laste det om bord på en stor bulkbåt selv losser så går det som smør ... men å dumpe i fjorden er totalt meningsløst..


Å vandalisere en fjord for dette prosjekter er totalt unødvendig og lite intelligent miljøvern i 2015..
Spratt Island

Endret 20.04.2015 08:59 av skipper*
Grell
09:02
20.04.2015
#546

Det er snakk om sand.
tjuagutt
09:48
20.04.2015
#4039

Skipper, av og til er det lurt av deg å sette deg GODT inn i saken før du uttaler deg. Da kan du muligens bidra med noe fornuftig..
Rally
10:27
20.04.2015
#5691

Du traff godt med salget av DNO skipper, men denne saken med NOM har du ikke satt deg inn i. Fossum sa senest i pressekonferansen på fredag at de selvfølgelig vil prøve å selge overskuddsmassen til både tildekkingsmasse og til å bygge land med, men det markedet står ikke å skriker om å få masse. De kan ikke drive en produksjon av rutil og så stoppe fabrikken fordi det ikke er noen som trenger overskuddsmassen. Om havdypet utenfor Engebøfjellet er 300 meter om 50 år eller om den er 250 meter har svært liten betydning. I løpet av 5-10 år etter at utfyllingen stopper så er bunnlivet tilbake som før. Livet lenger oppe i vannlagene blir ikke berørt uansett i følge de vitenskapelige rapportene som er lagt fram. Du må ikke bli blendet av agitasjonen fra Naturvernforbundet og Fiskarlaget med flere. De sprer desinformasjon. Enkelte lokale Venstre-politikere har gått i samme fella som deg.
Akilles
10:38
20.04.2015
#5986

Skipperen
Å fylle opp med steinmasser fra 320 meter dyp til 150 meter på 50 år vil gi en forbedring av fjorden som "fiskefjord" i det lille området dette gjelder..

På 300 meter dyp er det tilnærmet null liv, på 150 meter kan en del fisk leve selvom det er få arter som lever så dypt - med andre ord en vinn vinn situasjon.. Både for oss aksjonærer og for de toskene som lever i havet..

Endret 20.04.2015 10:39 av Akilles
skipper*
16:49
20.04.2015
#11419

Rally
Det eneste jeg har satt meg inn i er at NOM vil dumpe avfallsmasse i fjorden og det må da være totalt vandalisme. Slikt er da ikke nødvendig i år 2015..

Derfor er det jeg mener at denne overskuddsmassen må være ett godt salgsprodukt for selskapet, NOM bør ha et deponi som kan lagre minst 100000 tonns av massen..
Da kommer det noen bulkskip skip og tar massen med der det er behov og der hvor jeg foreslår er det behov for å bygge flere øyer ..

Men å dumpe i fjorden selv om det er dypt virker nærmest svak planlegging...
tjuagutt
17:07
20.04.2015
#4040

Skipper, det blir litt pinlig å lese hva du skriver, for det skinner ganske klart igjennom at du ikke kan noe om prosjektet og utelukkende kommenterer basert på hva du har lest i media. Det er bra å ha en mening, det er enda bedre å ha en kunnskapsbasert mening. Les deg opp litt, så kan vi diskutere prosjektet.
skipper*
17:10
20.04.2015
#11421

tjuagutten
jeg forstår du kjenner prosjektet god hvor stor er denne overskuddsmassen i størrelse og dimensjonen av overskuddsmassen, er det støv eller er det stein ?
Akilles
18:34
20.04.2015
#5987

.

Endret 20.04.2015 18:35 av Akilles
Akilles
18:37
20.04.2015
#5988

.

Endret 20.04.2015 18:38 av Akilles
Akilles
18:38
20.04.2015
#5989

Naturvernere lager naturkatastrofe
tas1
19:24
20.04.2015
#11653

The Guardian - Conservationists slam plans to dump mining waste into Norwegian fjord
Fanatic
21:19
20.04.2015
#27416

Er fra november, bare dagbladet som drar den opp igjen. Men blir ikke akkurat overrasket dersom mediapresset øker og får regjeringen til å snu heller.
Grell
05:12
21.04.2015
#547

Det kommer ikke til å skje. Det har Sundtoft vært helt klar på.
tjuagutt
07:38
21.04.2015
#4041

skipper, det er steinstøv lik det du finner på fjordbunnen fra før. Steinstøvet tilsettes Magnafloc 155 slik at det bindes og blir større og tyngre.

Du kan lese mer her
tjuagutt
07:39
21.04.2015
#4042

Og her
tjuagutt
07:40
21.04.2015
#4043

Video av den eksisterende fjordbunnen
tjuagutt
07:49
21.04.2015
#4044

Så kan du fortelle meg hvordan deponeringsmassen, som er lik eksisterende bunnmasse, plutselig skal kunne spre seg og utgjøre fare for fisk i vannlaget 150m over deponeringsområdet, når eksisterende masse ikke gjør det?
I tillegg skal deponiområdet overvåkes 24/7.

I tillegg:
*Det blir stilt strenge krav til overvaking og dokumentasjon av utsleppa. Det er første gong det blir stilt krav i eit utsleppsløyve om å dokumentere at sjømaten er trygg.*
skipper*
07:50
21.04.2015
#11424

tjuagutten
takk for god info, steinproduktet må da kunnes brukes i noe fornuftig blandet med cement og sand..

Er sikker på at kineserne har bruk for noe som dette..

Magnafloc 155
Rally
09:09
21.04.2015
#5692

skipper, når det gjelder fyllmasse så er problemet transporten som blir dyr. De bygger land i Nederland, men der kjører et lastefartøy noen km ut i nordsjøen og suger opp slam fra bunnen og tømmer det der de lager nye øyer eller diker.
Når det gjelder alternativ anvendelse så har Fossum full fokus på dette, men det er store mengder masse og inntil en bedre - det vil si mer økonomisk måte å bli kvitt overskuddsmaterialet på er aktuell, så er deponiet i fjorden det beste og også mest miljøvennlige alternativet.
tjuagutt
09:16
21.04.2015
#4045

Massene er godkjent som tildekkingsmasse for forurenset sjøbunn. Er sikkert mange steder i Norge som trenger noe slikt. Staten burde muligens ta større ansvar og sammen med industrien kartlegge hvor i Norge dette er aktuelt?
Grell
09:23
21.04.2015
#549

Noen tanker om det kommer noen gode nyheter for å få kursen opp før det bli ny emisjon?

Kan det være aktuelt at staten går inn som partner, eventuelt stiller som garantist?
Akilles
10:13
21.04.2015
#5990

Grell
Det er ikke behov for flere emisjon i NOM, å komme med nye emisjon nå vil være en strategisk feil og gi feil signal.

Det er det heleide datterselskapet til NOM; Nordic Rutile AS som "eier" Engebø-prosjektet. Det er dette selskapet som må opp-kapitaliseres. Dette blir vanligvis gjort ved at det kommer et stort selskap med kompetanse og overtar en prosentdel (50 %?) av Nordic Rutile AS, mot og ta alle utgiftene frem til produksjonsstart. Da er det vanlig at en del av oppgjøret er i kontanter.
Nom selger 10% av Nordic Rutile AS til det nye selskapet eller en annen strategisk partner mot oppgjør i kontanter.. (I tillegg er det billig å låne penger)
Det første de må gjøre er å ansette folk til å lede Nordic Rutile AS og få NOM over på hovdbørsen/hovedlisten.

Jeg tror ikke staten går inn med den regjeringen vi har i dag..

Endret 21.04.2015 10:21 av Akilles
Rally
10:46
21.04.2015
#5693

Tarmo Tuominen kjøpte 100,000 aksjer til Kr. 1,80 pr. stk. Fossum må få ut fingeren og kommunisere til markedet verdiene som ligger i fjellet og i selskapet. Markedet trenger ikke ny informasjon, men det har vært så stor strid og så mye negativt at det trengs å sette fokus på verdiene for aksjonærene i selskapet, og ingen investorer er tjent med en jo-jo kurs. Det må signaliseres at det skal bygges industri og skapes verdier. Ikke bare for kommunen og arbeidstakerne, men også for aksjonærene. Fossums viktigste jobb er å skape verdier for sine aksjonærer.

Endret 21.04.2015 10:47 av Rally
Rally
12:21
21.04.2015
#5694

12.02 PM CET / 21-Apr-2015 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Mandatory notification of trade
Board member Mari Thjømøe has today through the company Thjømøekranen AS purchased 70,000 shares in Nordic Mining ASA at a price of NOK 1.29 per share.

After the purchase Thjømøekranen AS owns 181,346 shares in Nordic Mining.


Oslo, 21 April 2015
Nordic Mining ASA
livsal
12:29
21.04.2015
#736

Håper dette blir et godt prosjekt. Tar nok en 4-5 år før noe rutil kommer på markedet. Da har vi sikkert vært gjennom et par-tre emisjoner og en har helt sikkert fått inn en stor aktør på eiersiden.
Men det er godt at det skjer noe på bergverksiden i Norge.
Akilles
19:03
21.04.2015
#5991

Derfor er gruvedrift forsvarlig
runepub
19:53
21.04.2015
#14

@Rally #5693: Verdiene er der. Fossums viktigste jobb er å frigjøre dem, ikke slenge ut kortsiktige triggere til spekulanter.

Edit: vi er sikkert enige. Triggerene stå i kø ved metodisk industriell utvikling og spekulantene får sikkert sitt gjennom hindre som naturlig dukker opp underveis.

Endret 21.04.2015 20:01 av runepub
renud
20:20
21.04.2015
#8667

Litt kinkig denne nå.

I utgangspunktet ville ikke innsidekjøpene kunne blitt foretatt hvis det allerede er klart at en eller flere partnere er på vei inn på for ledelsen allerede i detalj kjente premisser. Men på den annen side, dersom Fossum og resten av ledelsen/styre ligger i forhandlinger som de regner med vil bære frukter, men hvor resultatet av pågående forhandlinger ennå ikke er stadfestet i en endelig avtale, var innsidekjøpene fullt lovlige på tross av at det teoretisk sett kan komme en melding om avtale allerede i morgen.

Markedet er jo allerede informert om at NOM ikke kan løfte dette prosjektet alene, og dermed er det heller ikke forbudt å foreta innsidekjøp ved ikke avsluttede forhandlinger.

Just for the record. Jeg var dessverre ikke inne i NOM da nyheten kom, trodde avgjørelsen ville drøye til i hvert fall ut i mai, og jeg er heller ikke inne ennå.
Rally
00:24
22.04.2015
#5695

runepub, jeg er ikke kortsiktig spekulant. Det er derfor jeg mener Fossum må være sitt ansvar bevisst og nettopp motvirke kortsiktige variasjoner. Jeg mener at litt mer strategisk planlegging så kunne ledelsen i NOM løftet kursen til 2 kroner på denne nyheten. Selvfølgelig vil det alltid være en overshoot, men litt mer entusiasme og fokus på verdier hos Fossum, så kunne vi nå ligget og vaket rundt 2 kroner i stedet for 1,30 som er latterlig lavt i forhold til det gjennombruddet som har skjedd.
Grell
06:22
23.04.2015
#550

Fra årsrapporten:

Engebø:
Nordic Mining's internal estimate for the NPV of the Engebø project
is USD 466 million after tax based on a long-term rutile price of
USD 1,000 per tonne and an 8% discount rate.

Kvinherad:
In the study, the Kvinnherad quartz deposit is considered to contain raw quartz sufficient for minimum 60 years of production of HPQ products at a rate of 5,000 tonnes per year. The Scoping Study outlines an industrial base case with mine life assumption of 30 years, estimated investments of approximately USD 50 million, a preliminary net present value after tax of USD 60 million based on 8% discount rate, and an undiscounted payback period of 4.3 years.

Keliber:
Analyses show that Keliber's lithium carbonate will have a low level of impurities and therefore will qualify as battery grade quality. Battery grade products with lithium content above 99.9% earn a price premium compared with standard/technical grade products.

In accordance with the JORC Code 2012 estimation of possible ore reserves will be done in connection with a pre-feasibility study ("PFS"), tentatively scheduled for completion in Q3 2015. The PFS will provide comprehensive information of the project status, including preliminary project financials.

Øksfjord:
Exploration drilling of two drill holes was completed in October/November 2014. Core sample analyses and other information from the exploration are expected in the first part of 2015. This will give important information for Nordic Mining's further evaluation of the ore-forming quality and potential in Reinfjord.

Nordic Ocean Resources:
Analysis and interpretations of seabed topography, structures and geo-morphology were carried out in 2013 in order to discover promising areas for formation of SMS deposits. Based on these data, a statistical calculation for metal resource potential within the Norwegian zone was done using a method that has been developed for estimation of oil and gas resource potential. The calculations gave an estimated value of NOK 430 billion. The assessment further indicated that the value potential could be more than NOK 1,000 billion.

NORA is together with NTNU and other industrial and researchoriented parties investigating possibilities to participate in a comprehensive research project on marine mineral resources. The potential project will include an exploration cruise on the MAR, mineral sampling, analyses and process tests. A conclusion regarding a possible launch of the project is expected in Q2 2015.

Aluminapatent - Aluminautvinning og CO2 lagring fra Anortositt:
The new multi-product process gives potential for almost full utilisation of the mineral resource. Further, the process consumes 500,000 tonnes of CO2 per million tonne of alumina.

A preliminary techno-economic study by the Norwegian R&D institute Tel-Tek has shown that the new technology is economically and technically feasible. Preliminary project financials were calculated for production of approximately 1 million tonne of alumina from anorthosite. The study gives indication of a positive NPV of around NOK 2.7 billion with moderate sales of PCC and silica based on a 7.5% discount rate.

A patent application for the technology was filed in March 2014, and the patent examination process is ongoing.
Grell
08:50
23.04.2015
#551

Engebø er beregnet til en NPV på 3,7 mrd kroner med en rutilpris på 1000 $ per tonn, dagens pris er på over 2000 $. Det gir en NPV på 7,4 mrd kun på Engebø!

Uten risk, skulle det tilsvare en aksjekurs på 24 kroner :) Ingen tvil om at det er en god oppside her.
renud
17:47
23.04.2015
#8780

Grell. En dobblet rutilpris, gir en vesentlig mer enn dobblet NPV, alt annet likt.
Mener jeg tidligere har sett NPV-betraktninger fra NOM med ulike rutilpriser, noen som har disse?
Grell
21:06
23.04.2015
#552

Var litt kjapp, satt på bussen og gjorde en forenklet beregning.
Ville bare ha fram at det er store potensialet.

Kår det kommer til manglende innsidekjøp fra Fossum blir nok ikke disse flagget før han slipper samarbeidesavtaleBOMBEN.

Han er i hvertfall ikke lett å få tak i om dagen.
OldNick
21:23
23.04.2015
#16767

re. grell,

hvor har du det fra at rutil-prisen er >$2000 i dag?

Har du en referanse/link?

Iflg. Metal Bulletin idag, så er en marked-pris ca. US$640:

Rutile bulk conc min 95% TiO2 fob/Aus: 810-850, dated 22 Apr 15.

Konservative investorer bør heller se på kontantstrømmen med en rutilpris på US$5-600/tonn, slik den var for noen år siden.

Dette er historien til gruve-industrien, den bygger ihjel markedet med overskuddskapasitet, og om industrien har hatt et lite "glimt av sol" med priser over $2000 for noen kvartaler siden, så vil jeg tro at denne nisjen følger etter de store råvarene i pris-syklusen.

Og for dem er det China, China og China som har styrt prisen siden boomen startet for 15 år siden. Nå er denne boom'en over (for en stund), og industrien må gå over til å konkurrere på kostnader igjen, og ikke (bare) volum.
______

Fra NRK i kveld:

Klagar sjødeponiet inn til ESA-domstol

Med sju mot to røyster gjekk formannskapet i Førde inn for å klage sjødeponiet i Førdefjorden inn til ESA-domstolen.

NRK.no
23.04.2015

Endret 23.04.2015 21:36 av OldNick
Akilles
09:31
24.04.2015
#5992

Det hadde vært adskillig mer fornuftig og fått ESA til å se på om det organiske utslippet fra fisleoppdrett til en sokkelfjord som Førdefjorden er i henhold til vanndirektivet?

Organiske næringsstoffer kan være livsfarlige både for fisk, dyr og mennesker og i en sokkelfjord uten gjennomstrømming kan disse stoffene samle seg opp i slike mengder at de kan utløse en CO2 "boble/bombe" som også kan ta livet av folk og dyr på land rundt fjorden.

I Afrika har slike CO2 "bobler" tatt livet av mange mennesker og dyr ved flere anledninger.

Det og slippe ut så store mengder næringsstoff over tid i en sokkelfjord har man ingen erfaring med, så hva som kan skje over tid vet vi ikke i dag. Men hadde jeg bodd ved fjorden så hadde jeg vært bekymret..

Endret 24.04.2015 09:39 av Akilles
Rally
09:55
24.04.2015
#5696Noen må forklare Fossum at han har et ansvar overfor aksjonærene sine. Enten så må han få hjelp til å kommunisere med markedet, eller så må han byttes ut. Pressekonferansen NOM hadde etter at tillatelsen var gitt var en ytterst flau forestilling. Hvor var entusiasmen, hvor var vyene? Det jeg fikk ut av det var: "nå skal vi begynne å planlegge og vi skal skynde oss langsomt".

Det er svært skadelig for et selskap at aksjekursen svinger så mye som den har gjort i det siste. Selskapet mister seriøsitet.
Akilles
10:04
24.04.2015
#5993


Rally
"nå skal vi begynne å planlegge og vi skal skynde oss langsomt"

Enig, det inntrykket satt jeg igjen med også..
Rally
10:19
24.04.2015
#5697

Video fra pressekonferansen.

Fossum er en ordentlig fyr, og han må gjerne få en sjanse til, men det er lov til å stille spørsmålet om han er rette mann til å lede selskapet videre. Det skal nå bygges industri og ikke minst for oss aksjonærer så skal det skapes verdier!
chateau
10:56
24.04.2015
#7663

Ser det stilles spørsmålstegn ved gruvekompetansen til ledelsen i Nordic Mining.
Fossum har vært flink til å hente inn penger for å holde liv i selskapet, men kreves det mer kompetanse av øverste leder?
Jeg kjenner ikke til Fossum sin bakgrunn for å drive prosjektet fremover, men det gjør kanskje andre?
I mellomtiden turer miljøvernerne på for fullt.

Hans Ebbing, kjend samfunnsdebattant frå Bergen, tilbakeviser argumentasjonen i kronikken «Bløffen i Sunnfjord» i Klassekampen 15. april. Ebbing konstaterer at «gruveselskapet» Nordic Mining ASA ikkje er eit reelt utvinningsselskap, men snarare eit «reint spekulativt papirselskap» med tre tilsette og ei kredittkasseramme på null kroner!

Når selskapet sjølv ikkje har nokon gruvefagleg kompetanse, vil løyvet mest sannsynleg verta selt på den internasjonale marknaden. Då hindrar EØS-avtalen norske styresmakter frå å krevja noka form for lokal forankring. I verste fall?

http://www.ba.no/Oddny_Miljeteig____Dette_er__V_r_tids_Alta_sak__-5-8-59911.html

Endret 24.04.2015 10:59 av chateau
nordinvest
13:27
24.04.2015
#192

Rally og andre som nå synes å stille spørsmål ved Fossum,

Klart det er frustrerende å se hvordan kursen har falt tilbake etter at regjeringen ga sitt ja. Jeg er selv en av dem som er overrasket. Jeg var overbevist om at nyheten lett ville bringe kursen over 2 kr; så sikker at jeg ikke engang vurderte å selge en eneste aksje på 1,90.

Jeg ser ikke bort fra at også ledelsen er overrasket (hvilket innsidekjøpet til styreleder indikerer). Kanskje hadde de helt andre planer; f eks en liten emisjon rundt 2,50 for å sikre driften den nærmeste fremtiden? Det er vel ikke urimelig å tenke seg at man i det videre planarbeidet får behov for flere ansatte?

Tror derfor vi skal gi Fossum & Co litt tid - enten det nå er for å revidere planer eller til å komme opp med gode nyheter rundt videre finansiering.

Jeg var med på oppturen i NAUR - og dessverre også på nedturen. Det selskapet hadde en CEO (Karl Axel Waplan) som gjentatte ganger stod frem på presentasjoner og fortalte at "everyting goes according to plan AND budget". I ettertid skal det jammen argumenteres godt for å påstå at han ikke snakket mot bedre vitende. Mener FA regnet ut at han hadde godtgjørelse på rundt 40 mill i de få årene han satt som leder og han kjøpte ikke aksjer selv. Slik jeg kjenner Fossum, så føler jeg meg rimelig trygg på at noe slikt kommer ikke til å skje med ham som leder. Han er en mann med integritet, og jeg tror også at den dagen han innser at han ikke lenger er rett mann til å bringe selskapet videre, så vil han selv ta konsekvensen av dette.

Så la oss gi mannen litt tid!
Rally
14:00
24.04.2015
#5698

Jeg støtter det å gi han litt mer tid, nordinvest. Jeg tror også Fossum er en rederlig fyr. Imidlertid så er aksjesammensetningen i NOM såpass spredt at jeg tror det er fullt mulig å samle såpass mange aksjonærer at det er mulig å få inn en representant i styret. Jeg har nettopp gått igjennom listen av de 20 største. CFO Lars Kristian Grøndal har 5,2 mil aksjer igjennom sitt investeringsselskap Magil AS. Ellers så er det noen pensjonsfond og Skagen på topp.
Vi organiserte en interessegruppe i DNO som klarte å påvirke utviklingen i det selskapet. Jeg tror det vil være lettere å samle troppene i NOM hvis det blir nødvendig.

Det kan hende det er et eller flere fond som har bestemt seg for å selge seg ut, som har skapt et salgspress, men det vil vi snart se når aksjonærlisten blir oppdatert.
nordinvest
14:49
24.04.2015
#193

Rally,
Når man ønsker endringer i et selskaps styre, så er det jo helst fordi man er misfornøyd med måten selskapet blir drevet. Det er naturligvis fint at aksjonærstrukturen i NOM er slik at en sådan mulighet foreligger, men jeg skjønner ikke helt hvorfor det skulle være nødvendig å vurdere en slik mulighet akkurat nå.

Hva DNO angår, så har også jeg aksjer i det selskapet. Det kan sies mye om måten dagens ledelse (som jo den aksjonærgruppen jeg formoder du referer til var med på å sementere maktbasen til) styrer selskapet på. Jeg for min del føler meg ikke spesielt komfortabel med en styreformann som åpenbart ikke går av veien for å benytte makten i selskapet til å fremme private interesser. Dette er naturligvis noe som hører hjemme på DNO-tråden, men siden du bringer det opp, så er det i hvert fall greit å minne om at man bør vite hvem man velger å alliere seg med før man evt setter i gang et slikt prosjekt.
Rally
18:58
24.04.2015
#5699

nordinvest, jeg legger denne ballen død og avventer og ser hva Fossum & Co kommer med av planer.
nordinvest
21:03
24.04.2015
#194

Jeg synes bare den mannen fortjener en sjanse til å vise at han duger også i denne fasen - at han har tålmodighet er det i hvert fall ingen tvil om. :)
Rally
21:13
24.04.2015
#5700

Herre Gud, nå er Nordic Mining og Engebø tema i Nytt På Nytt også. ....

Jeg håper folk har medfølelse både med Fossum og oss aksjonærer..
Akilles
08:53
26.04.2015
#5994

Nedskjæringer skremmer økonomistudentene vekk fra oljebransjen

Dersom regjeringen får det som de vil, så vil det bli store muligheter for ungdommer som er utdannet innen gruvedrift, mineraler og utvikling av metaller i Norge i fremtiden..
Den nye trenden innen utdanning?

Endret 26.04.2015 09:04 av Akilles
Grell
08:19
27.04.2015
#553

Statsminister Solberg er klar i sin tale:

Solberg: - Arbeidsplassar veg tyngst


GARDERMOEN (NRK): På landsmøtet til Høgre i dag tala statsminister Erna Solberg varmt om behovet for grøne arbeidsplassar. Det berre ei veke etter at regjeringa sa ja til den omstridde gruvedrifta i Engebøfjellet.

STØTTAR GRUVEDRIFT: Statsminister Erna Solberg meiner miljøkonsekvensane av gruvedrift i Engebøfjellet er så små, at behovet for arbeidsplassar veg tyngre.
FOTO: ERLEND BLAALID OLDEIDE / NRK

Journalist
Halvor Farsund Storvik

Journalist
Erlend Blaalid Oldeide
@Oldeide
MER OM GRUVEDRIFT I VEVRING
Publisert i dag, for 5 timer siden
Del på Facebook Del på Twitter Del på Google+ Send med epost
- Eg vil peike på tre omgrep som må prege vårt nærings- og arbeidsliv i framtida: grønt, smart og nyskapande, sa Solberg frå talarstolen under landsmøtet til Høgre i dag.

Utsegnet står i sterk kontrast til motstanden frå miljørørsla, som har vekst stadig sterkare etter at regjeringa gav grønt lys til å starte storstilt gruvedrift i Vevring i Sogn og Fjordane.

Les også: Seier ja til omstridd gruvedrift i Naustdal
Les også: Klagar sjødeponiet inn til ESA-domstol
Vanskeleg val, men...
Avgjerda kom førre fredag. Regjeringa gav Nordic Mining løyve til å dumpe 250 million tonn gruveavfall i Førdefjorden i samband med den planlagde gruvedrifta.

Det er eit vedtak som har vekt sterke reaksjonar frå miljøforkjemparar, men som òg vil kunne bety hundrevis av nye arbeidsplassar til Sogn og Fjordane.

Solberg vedgår at det er vanskeleg å vege miljøomsyn og arbeidsplassar opp mot kvarandre. Men...

- Når vi har gått igjennom undersøkingane og sett krav til utsleppsløyva, så er miljørisikoen liten nok til at desse arbeidsplassane bør realiserast, seier ho til NRK.

Les også: - Miljødirektoratet må verne naturen, ikkje samfunnet
Les også: Gruvevedtak i «The guardian»
Miljørørsla mobiliserer
I veka som har gått har deponimotstandarane mobilisert seg. Over tusen har skreve under på at dei vil lenkje seg fast i protest mot vedtaket.

- Kva inntrykk gjer motstanden, òg blant ungdom, mot prosjektet?

- Det gjer alltid inntrykk. Samstundes har vi gått grundig igjennom desse rapportane. Dei miljømessige konsekvensane er ikkje så store, viss ein følgjer utsleppskrava, seier ho.

Les også: 1150 vil lenkje seg fast i protest mot fjorddeponi
- Treng metall og mineral
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft meiner gruveavgjerda ikkje kolliderer med statsminister Solberg og regjeringa sitt mål om eit «grønt skifte» i politikken.

Ho meiner tvert imot det er naudsynt å utvinne mineral og metall, for å kunne skape miljøvenlege arbeidsplassar i framtida.


NAUDSYNT AVGJERD: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft meiner utvinning av mineral og metall er naudsynt for å kunne skape grøne arbeidsplassar i framtida.
FOTO: ERLEND BLAALID OLDEIDE / NRK
- Men då er det viktig at det blir stilt strenge miljøkrav. Dette er ei sak som det er brukt lang tid på og det har vore mange utgreiingar. Difor kjenner eg meg trygg på, når vi stiller så strenge miljøkrav, at dette er ei riktig avgjerd, seier ho.

- Men korleis passar gruvedrift og sjødeponi med målet om eit slikt grønt skifte?

- Også i det grøne skiftet vil ein trenge metall og mineral. Rutil trengst for å lage titanmetall som brukast i elbilar og produkt som vi treng i det framtidige samfunnet, seier ho.

http://www.nrk.no/sognogfjordane/solberg_-_-arbeidsplassar-veg-tyngst-1.12328322
Akilles
13:45
27.04.2015
#5995

Regjeringen.no

Her er svar på det meste..
Akilles
14:09
27.04.2015
#5996

http://https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/fakta-engebo/id2408725/
runepub
17:38
27.04.2015
#15

@Akilles: det snek seg inn en ekstra http/htttps i lenken din. Denne bør fungere:
http://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/fakta-engebo/id2408725


Siden inneholder faglig begrunnede svar på mye av kritikken "de grønne", forholdsvis ignorant, kommer opp med. Lite nytt for dem som har fulgt Pling! sine sider eller NOM i sin alminnelighet, men et bra initiativ.

Så regner vi med at Dagbladet tar med denne informasjonen fra de faktiske beslutningstagerene i denne saken, neste gang de slipper til en grønn propagandist på nyhetsplass.

Edit: jeg slet med å få lenken korrekt i posten, men den bør fungere med copy/paste

Edit #2: En n00b som meg skjønte feilen da jeg sjekket muligheten for "Avanserte innlegg"

Endret 27.04.2015 17:43 av runepub
renud
19:20
27.04.2015
#8887

Sånn ;-)
Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet - Regjeringen 27.04.2015

Endret 27.04.2015 19:20 av renud
motbedreviten
23:24
28.04.2015
#2436

Her i bakgården kjempes det om gruvedrift på Naustdal/Vevring.

Veldig dårlig vei for å komme dit.
Veldig lite turisme, veldig lite fisk der, bortsett fra oppdretts fisk .

Mange der liker ikke sikt på industri.

Derfor males fanden på veggen med hjelp av junk-science og junk-forskning.
Og villig og billig miljø-propaganda blir koblet inn.

Da tar det ikke lenge før at SV og Venstre er på plass, det er snart kommunevalg.

Tilliten til sentral-styret er svak i distrikts norge.

Hvor skal dette ende?

Jeg har ikke aksjer i NOM.
tjuagutt
13:08
29.04.2015
#4052

Fem sentrale problemstillinger knyttet til sjødeponering av avgang i
Grell
15:21
29.04.2015
#554

Feil i link
tjuagutt
15:58
29.04.2015
#4053

Takk Grell :)
Akilles
18:37
29.04.2015
#5998

tjuagutt
14:30
30.04.2015
#4054

Isfront mellom Naustdal og Førde
runepub
19:24
30.04.2015
#16

I anledning 1. mai: Jubler for gruve-ja
yemaya 2
20:34
30.04.2015
#6496

Fra linken:
giftpartikler vil bli spredt utover i fjordmassene i en nasjonal laksefjord der sjeldne arter gyter
yemaya 2
20:35
30.04.2015
#6497

Jeg er litt forvirret, selv så tidlig på kvelden. Er det sjeldne laksearter som gyter i fjorden?
yemaya 2
20:38
30.04.2015
#6498

Enda godt det kun er giftpartikler og ikke giftmasser, skjønt partikler, har det noe med radioaktivitet å gjøre?
Fanatic
21:58
30.04.2015
#27428

"Giftpartikler" faktisk. Når myndighetene sier at det er ingen miljøgifter i kjemikalene og partiklene er stein. Komisk.
runepub
22:06
30.04.2015
#17

Det å forstå toksikologi (og radioaktivitet) er ikke lett, men gift handler først og fremst om mengde, ikke hvilket stoff du får i deg. Salt er giftig, det samme er oksygen.

Endret 30.04.2015 22:06 av runepub
yemaya 2
22:44
30.04.2015
#6499

Jeg forstår litt mer nå, takk runepub. A Håpnes har nok klødd seg riktig i hodet for å finne det rette ordvalget, kanskje søkte han råd hos TS Grande , eller sogar et betalt forslag fra First House.
Fanatic
23:05
30.04.2015
#27430

Hehe, ja. Skifer er jo også naturlig radioaktivt, så knust skifer kan vel omtales i media som "giftpartikler", eller "radioaktivt avfall" for ekstra PR-effekt.
yemaya 2
23:40
30.04.2015
#6500

Vi også Fanatic, du og jeg og Haltbrekken er alle radioaktive.
Akilles
12:17
05.05.2015
#5999

Jeg sendte dette forslaget til NOM den 25.04.15
Jeg hadde forventet et svar, eller en bekreftelse på at forslaget var mottatt, men hittil har jeg ikke hør noe fra dem..
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Hei. Sender dere et forslag. Håper dere kan bruke noe av dette..


NOM bør snarest få laget en kort (10-15 minutter?) tegne/animasjonsfilm som viser hele prosessen som skal foregå ved Engebøfjellet de neste 50 år.

Der bør de få med hva som skjer med fjellet på 50 år (at fjellet ser tilnærmet ut som i dag når prosessen er over) og fyllingen fra 320 meters havdyp til 150 meters havdyp.

Hvor fiskeoppdretterne ligger i forhold til støvskyen (avstand vertikalt/horisontalt). (Hvilke fiskeslag som lever på 320 meters havdyp og på 150 meters havdyp) Det er viktig å få frem hvor dypt det er der dette forgår. (kan illustreres med båter på overflaten (hurtigruten?)). Og hvor miljøvennlig dette er i forhold til annen virksomhet i fjorden. (oppdrett?)

Filmen bør finansieres av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD)
og bør vises snarest på NRK eller TV2, som første del i en opplysnings filmserie om mineralnæringen, det nye satsingsområdet til regjeringen (og AP ?).
Dersom dette skal bli godtatt av befolkningen bør myndigheten kjøre en opplysningskampanje for og motvirke den utrolige usaklige propagandaen fra miljøorganisasjoner og uopplyste politikere..(værhaner?)

Dersom det er vanskelig og få de store TV selskapene til å vise filmen, så har alle avisene av litt størrelse et nett-tv hvor man kan kjøpe plass (reklame).

Mvh

Endret 05.05.2015 12:17 av Akilles
tjuagutt
17:26
05.05.2015
#4062

Akilles, ideen er grei den.

Endret 05.05.2015 17:26 av tjuagutt
Grell
07:33
07.05.2015
#555

http://www.geo365.no/bergindustri/fornuften-seiret/
Akilles
10:49
07.05.2015
#6000

Ang. Emisjon

Emisjon og spekulasjon/rykter om emisjon er negativt for dagens aksjonærer fordi aksekursen faller og "nye" aksjonærer får tilgang til eierdeler/aksjer til en lavere pris en det de langsiktige eierne har betalt..

Lav aksjekurs gir enorm utvanning ved emisjon i denne aksjen.
Dersom det er slik at de har behov for penger nå, før de finner en partner som er villig til å ta alle utgiftene frem til oppstart, så bør NOM låne penger på de verdiene de har avdekket og fått tillatelse til å drive ut.
Eller selge noen prosent av Nordic Rutile AS til en partner slik at de har til driften av NOM frem til inntektsstrømmen kommer.

En slik finansiering vil sende kursen opp til et nivå hvor de kan ta en emisjon i Nordic Rutile AS..

Renten er lav og "må" de ta en emisjon nå, så kan det fortolkes av markedet som om de ikke forventer å få høyre avkastning på investeringen en renten på lånet og at de derfor foretrekker emisjon. (aksjen vil falle)

Endret 07.05.2015 11:08 av Akilles
OldNick
13:40
12.05.2015
#16806

re. grell #551,


Jeg har ikke sett noen respons fra deg ang. Rutil-prisen.

Kan du bekrefte med referanse/link at du vet at dagens Rutil-pris er over $2000/tonn. Ref. mitt svar av 23/4, OldNick #16767.
______

Idag kom NOM med Q1-2015 rapporten, dette for info.

NOM.OAX: Nordic Mining's interim report per 31 March 2015

Børsmelding
12.05.2015

Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the first quarter 2015.

Important events in the first quarter 2015 and year-to-date:

Approved industrial area plan and discharge permit for the Engebø rutile project On 17 April 2015, the Ministry of Local Government and Modernisation approved the industrial area plan for the Engebø rutile project. On the same date, a discharge permit for the project was granted by the Ministry of Climate and Environment.

Plans in progress for further development work

The government's approvals represent a significant milestone for the Engebø project and a solid basis for further development and qualification work. The Company is currently working on moving the project forward, including i.a. project management planning, strengthening of the organisation, and evaluation of potential partnerships. Plans for a pre-feasibility study, and the required resources for this, are in progress.

Permits facilitate renewed strategic approach

The approval of the Engebø project is positive also in a broader perspective. Going forward, Nordic Mining intends to resume/initiate prioritised activities on other projects in the portfolio.

Significant increase of Keliber's mineral resources

In April 2015, the 25% owned associated company Keliber reported updated and significantly increased resource estimates for the Rapasaari and Syväjärvi deposits. In total, Keliber's estimated mineral resources in the measured and indicated categories now exceed 6.2 million tonnes (JORC Code 2004 and 2012 combined) at an average grade of 1.26% Li2O.

Preparations for a pre-feasibility study are ongoing

Process optimisation test work, cost and capex estimations, and environmental impact assessments are ongoing. A pre-feasibility study including preliminary project financials is tentatively scheduled for completion in Q3-2015.

Exploration drilling in Reinfjord

An exploration project coordinated by the Norwegian University of Science and Technology ("NTNU") drilled two boreholes in Reinfjord in October/November 2014. The project is funded by the Nordic Council of Ministers through NordMin. Core sample analyses and other information from the exploration are expected in Q2-2015.

New initiative for submarine mineral investigations

Nordic Ocean Resources is together with NTNU and other industrial and research-oriented parties investigating possibilities for carrying out a comprehensive research project on marine mineral resources. The potential project will include an exploration cruise on the Mid-Atlantic Ridge, mineral sampling, analyses and process test work. A conclusion regarding a possible launch of the project is expected in Q2-2015.

For further information please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47-901
60 941.

Nordic Mining: Q1-2015 Report (PDF)
tjuagutt
17:42
12.05.2015
#4066

Innlegg av: visionaire (12.05.15 14:20 ), lest 731 ganger
Ticker: NOM
NOM - Referat 1.kvartalsrapport 2015
Noen korte punkter fra dagens kvartalspresentasjon:

God stemning hos ledelsen. De er svært godt fornøyde med godkjennelsen. Den største risikoen er nå fjernet. Det ble også tid til en liten feiring med wienerbrød blant de frammøtte.

Større frammøte enn tidligere, men ingen meglerhus tilstede.

Kommentar til tallene:
- Pga momsrefunsjon fra 2014 var det kontantmessige resultatet -3,0 millioner.
- 2,1 millioner er NOM's eierandel av underskudd hos Keliber i Finland. Dette har ingen kontantmessig betydning for NOM.

Finansiell situasjon:
- Selskapet ser på strategiske muligheter for videre finansiering.
- Lars Grøndahl gjorde et poeng ut av selskapsstrukturen - altså muligheten for å få finansiell partner direkte inn i Nordic Rutil i stedet for morselskapet. Nordic Mining skal være et selskap med en diversifisert portofølje.
- Målet er at NOM skal sitte med minst 50% eierandel i Nordic Rutile ved produksjonsstart.
- Selskapet forbruker ca. 1 million pr. måned i dagens sparebluss tilstand.
- Cashbeholdning pr. 31.mars er på 11,3 millioner (altså er det ikke noe umiddelbart behov for emisjon).
- I etterkant av presentasjonen gav Ivar Fossum uttrykk for at han selv sitter i samme båt som oss aksjonærer og at de selvfølgelig ønsker å ivareta aksjonærverdiene.
- Man vil for all del unngå gjøre forhastede og dårlige valg slik at man havner i situasjoner som visse andre gruveselskaper Norden.
- Man ønsker etter hvert å bli notert på hovedlisten, men ledelsen har foreløpig ikke noe tidfestet mål for dette.

Operativt
- Første prioritet er Engebø
- Selskapet jobber med å forsterke teamet for den videre satsningen.
- Det vil etter hvert også bli aktuelt med et kontor i Naustdal.
- Pre-feasability study er neste steg.
- Keliber i Finland utvikles stadig videre (med NOM som mer passiv eier). For framtiden ønsker man å opprettholde/alternativt øke eierandelen i Keliber.
- Ressursgrunnlaget i Finland er tilnærmet doblet siste året.
- Det jobbes også aktivt med Nordic Ocean Resources (NORA)

Bare noen raske korte punkter. AQAD, du får ev. fylle meg inn.

mvh. vis
runepub
19:55
13.05.2015
#19

Wohaaa! Gruvearbeidere er blant dem som drikker mest.
Disse yrkesgruppene drikker mest

Her må Fossum snarest se sitt snitt til å danne en felles front med vestlendingene mot drukkenskap.

Fyll er IKKE greit, med mindre man tjener penger på det.
:)
alan
23:17
20.05.2015
#5100

Regner med at jeg etterhvert får feire 10 års jubileum som NOM aksjonær.
Kanskje er jeg Norges mest tålmodige NOM aksjonær....?

Det er vanskelig å se for seg et liv, uten aksjer i Nordic Mining. :-)yemaya 2
23:21
20.05.2015
#6523

De skal vel holde på i 50 år, så hvorfor nøye deg med 10.
alan
23:33
20.05.2015
#5101

50 år, da blir det nok guttungen som må overta....men skjønt hvem vet hvor gammel man blir?
Rally
09:51
27.05.2015
#5724

NRK leder an i desinformasjonen mot norsk næringsliv
Dagsrevyen i går 26. mai 13:20 ut i sendingen. Helt utrolig at NRK sluker desinformasjonen rått og presenterer et reklameinnslag for demonstrantene. IKKE ET KRITISK SPØRSMÅL.


Endret 27.05.2015 09:59 av Rally
Fanatic
10:17
27.05.2015
#27480

Hahaha. "Se på denne flotte laksen" "Det er klart de ikke vil ha noe gruveslam på denne."
Komisk. Skulle tro reporteren selv var leder i et eller annet miljøvernfobund.
Rally
10:44
27.05.2015
#5725

Vi får si som Fleksnes:"Pen men dum" - eller er det redaksjonen i ARK som har gått enda lenger til venstre (ref. Solhjell til venstre i bildet)
tjuagutt
22:51
27.05.2015
#4074

Sak nr. 3[17:29:51]
Interpellasjon fra representanten Odd Omland til næringsministeren:

«Etter at Stoltenberg-regjeringen fikk på plass ny minerallov og en mineralstrategi, ble Norge rangert på 10. plass av det anerkjente kanadiske forskningsinstituttet Fraser Institute, som hvert år rangerer over 100 land etter hvor attraktive de er for mineralnæringens internasjonale investormarked. Sist år falt Norge fra 10. til 18. plass på rangeringen, mens Sverige og Finland holder seg i verdenstoppen. Jeg siterer generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri: 'Tiltroen til Norge som mineralland var stigende, men denne muligheten er i ferd med å renne ut i sanden. Til tross for at den sittende regjering utropte mineralnæringen til et viktig satsingsområde venter vi fortsatt på de konkrete tiltakene som skal legge til rette for mer mineralindustri i Norge. Markedet har for lengst sett seg lei på norsk nøling.'

Hva vil statsråden gjøre for å bedre tiltroen til Norge som mineralnasjon og for å legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser for denne viktige næringen?»

Debatten finner dere her. Sak nr. 3. Skroll langt ned.

Debatten på Stortinget

Endret 27.05.2015 23:10 av tjuagutt
tjuagutt
23:11
27.05.2015
#4075

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/150526/

Endret 27.05.2015 23:14 av tjuagutt
hgsd300
20:54
28.05.2015
#283

Var en vanvittig størrelse på disse krepsene, har spist mye av sorten, men aldri sett noen som er i nærheten når det gjelder størrelse.

"Utbredelses-, gyte- og beiteområde:
På fast leirbunn hvor sjøkrepsen kan grave sine
huler opptil en halv m ned i sedimentet.
Vanligst i dyp fra 80 til 150 m.
Alder ved kjønnsmodning: Ukjent.
Størrelse ved kjønnsmodning: 28 mm ryggskjold.
Maksimal størrelse: Sjøkreps måles fra bakkant av øyehulen langs midten til bakkant av ryggskjoldet. Sjelden over 70 mm (21 cm).
Maksimal alder: Ingen individuelle aldersbestemmelser."
tjuagutt
23:04
28.05.2015
#4076

http://www.firda.no/Ap_sl_kker_SVs_h_p____Vi_utset_ikkje_Engeb_prosjektet-5-15-66133.html
renud
00:13
29.05.2015
#9112

hgsd300
Skal innrømme at jeg ikke bor ved kysten, innser selv at indre Oslofjord ikke kan defineres som det, men kan disse såkalte miljøvernerne ha slengt en importert sjøkreps opp i protestkurven ref Rally #5724? Selv har jeg aldri sett den størrelsen presentert som norsk prima vare, men jeg har jo ikke sett alt.
hgsd300
20:30
31.05.2015
#284

Dette tror jeg muligens er en importert "bolekreps", noen som har litt mer kunnskap enn meg på området bør se på dette :-)
yemaya 2
19:21
01.06.2015
#6544

Da har Tine Pensjon ca 8 millioner aksjer igjen som skal selges i juni.
Da burde kjøp de nærmeste dagene gi gevinst om man orker å vente en måned.
Rally
20:17
01.06.2015
#5732

Jeg vet ikke om varslingstjenesten til ST virker. Sjekk PM.
Rally
hgsd300
21:54
01.06.2015
#285

slettet.

Endret 01.06.2015 21:55 av hgsd300
Rally
13:59
02.06.2015
#5734

Chairman of the board of Nordic Mining ASA, Tarmo Tuominen has today purchased 50,000 shares in Nordic Mining at a price of NOK 1.00 per share. After the purchase Tarmo Tuominen owns 300,641 shares in Nordic Mining.
edgar
18:09
02.06.2015
#298

Ap støtter ikke utredning før gruvedrift
Rally
21:29
02.06.2015
#5735

samme link fra E24 (som virker)
SKUFFET: Miljøpolitisk talsmann i SV Heikki Eidsvoll Holmås får ikke gjennomslag for utredning.
(NTB) Publisert: 19:48 - 02.06.2015
- Vi er svært skuffet over at Arbeiderpartiet ikke sikret flertall for skikkelige utredninger av alternativene til å bruke Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien. Alternativene til sjødeponi er ikke skikkelig utredet, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Miljøpolitisk talsmann i SV Heikki Eidsvoll Holmås mener Arbeiderpartiet svikter.

- Arbeiderpartiet kunne sikret den grundigst mulige behandlingen av framtiden til Førdefjorden, men de svikter, sier Holmås.

Selskapet Nordic Mining fikk nylig grønt lys av regjeringen til å starte opp den omstridte gruvedriften i Engebøfjellet og å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

- Utslippstillatelsen er nå anket til statsråd, og må derfor behandles på nytt av regjeringen. Regjeringen bør merke seg at det er betydelig skepsis på Stortinget, sier Holmås til nettavisen Framtida.no.

Senterpartiet fremmet torsdag sist uke et forslag i Stortingets energi- og miljøkomité som slår fast at alternative deponeringsløsninger på land skal konsekvensutredes før beslutningen om gruvedrift i Engebøfjellet iverksettes. Tirsdag ble saken behandlet i Stortinget, der Ap altså ikke støttet forslaget.
yemaya 2
21:54
02.06.2015
#6547

Denne gjengen er også skuffet
hgsd300
22:27
02.06.2015
#286

Skal bli artig og se når offshore rederiene og riggselskapene rundt forbi er ferdige med oppsigelses prosessene. Muligens vi trenger noen nye arbeidsplasser ?? Det har gått hardt utover Vestlandet, så håper motstanderene snart ser realiteten og tar tapet med fatning.
yemaya 2
22:45
02.06.2015
#6548

Disse ungdommene tar nok til fornuft i løpet av 10-15 år, som ungdommer flest.
men for Berntsen og Heikki Holmås er det neppe noe håp.
Rally
08:27
03.06.2015
#5736

yemaya, for Leppa fra Grorud er det ikke håp. Han burde holde kjeft om ting han ikke har greie på. At AUF er i mot er på grunn av ungdommelig nærsynthet.
OldNick
14:27
05.06.2015
#16875

For info

NOM.OAX: Nordic Mining - Utslippstillatelse for Engebøprosjektet

Børsmelding
05.06.2015

Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS, har i dag mottatt endelig utslippstillatelse for Engebøprosjektet fra Klima- og Miljødepartementet. Tillatelsen er i all hovedsak overensstemmende med det utkastet som ble presentert 17. april 2015 i forbindelse med regjeringens godkjennelse av Engebøprosjektet. Utslippstillatelsen er tilgjengelig på Klima- og Miljødepartementets hjemmeside.

For spørsmål vennligst kontakt:
Adm.dir. Ivar S. Fossum, tel. 9309 6850

Oslo, 5. juni 2015
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.
______

Klima- og Miljø-departementet: Utslippstillatelse for Engebø-prosjektet

Endret 05.06.2015 14:34 av OldNick
hgsd300
20:40
05.06.2015
#287

- Vi er veldig fornøgde, seier Ivar S. Fossum, adiministrerande direktør i selskapet.

Solveig Nesje Peersensolveig.peersen@firda.no

Publisert: 05.06.2015 kl. 19:53.


Klima- og miljødepartementet har fredag formelt gitt Nordic Mining ASA løyve til gruveverksemd i Engebøfjellet. Løyvet samsvarar i hovudsak med utkastet som vart presentert 17. april i samband med regjeringa si godkjenning av Engebøprosjektet.
Kjekt å sjå endeleg løyve

- Det er kjempebra. Dette løyvet låg i korta, men det er sjølvsagt veldig hyggeleg å sjå det endelege løyvet, seier Ivar S. Fossum, administrerande direktør i Nordic Mining.

Utsleppsløyvet for Engebøprosjektet vart fredag sendt til Nordic Mining sitt heileigde dotterselskap Nordic Rutile AS.

- Vi har lytta til anbefalingane frå Miljødirektoratet. Løyvet vert gitt på dei strengaste miljøkrava som nokon gong er fastsett for gruveverksemd med sjødeponi, seier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i ei melding.

Ser fram til vegen vidare
Sjølv om det formelle løyvet no er på plass, er det mykje som gjenstår før sjølve gruvedrifta er i gong.

- No skal vi gå vidare med det vi har planlagt, og steg for steg bygge opp prosjektorganisasjonen. Vi står overfor fleire utfordringar med tanke på vidare utvikling av prosjektet, men dei ser vi fram til, seier Fossum til Firda.


Grell
09:41
09.06.2015
#556

OldNick(sorry for sen reply, men har ikke vært innom på lenge):
Ang Ti02 og Rutilpris så er det forskjeller på Pling's infonom-sider:

snittpis 2,8 usd/kg i 2014 q1
snittpis 2,4 usd/kg 2015 q1 (ca 19 kr kg)
http://infonom.webnode.com/news/titanbarometeret/

Sierra r utile:Gjennomsnittspris for rutil var i 2013 $1112 og i 2014 $909.
http://infonom.webnode.com/news/sierra-rutile-limited/
Men det står i tabellen 900 usd/tonn (dvs 0,9 usd kg i inntekter, og det er kanskje salgspis minus kostnader? Hvis ikke er prisen en tredjedel av det som står i infonom titanbarometeret.

Iluka resources:
''Weighted average annual prices":
777 usd tonn (0,7 usd kg), ned fra 2464 usd / tonn 82,64 usd/kg) i 2012''
http://infonom.webnode.com/news/iluka-resources-limited/

'Natural rutile may contain up to 10% iron and significant amounts of niobium and tantalum.' (wikipedia)

Mulig det er forskjeller mellom Ti02 o rutil, siden rutil innhholder litt andre elementer enn ti02 også?

Iallefall viktig å få avklart hva som er aktuellt for NOM fordi 0,7-0,9 usd/kg eller ca 2,5 usd/tonn er en foskjell på 3x
OldNick
11:42
09.06.2015
#16885

Sjekket Metal Bulletin prisene idag.

Rutile bulk conc min 95% TiO2, fob/Aus 800-900, 05 Jun 15

Dvs. litt høyere pris i AU$ enn for 1 1/2 måned siden. i US$ 610-685/tonn.

Det er ikke utenkelig at det er Iluka's pris som Metal Bulletin presenterer, men den andre kilden SIerra Rutile ligger i samme prisleiet. Det er sikkert noe kvalitetsforskjell på de 2 produsentene som forklarer mindre prisforskjeller.

De prisene som "Titanbarometeret" oppgir, ser ut til å være for ren titan dioksyd.

For å få det produktet, må må mineralet/malmen prosesseres i en kjemisk fabrikk som konverterer det urene mineralet til et rent TiO2-produkt. Det vil ha en annen, høyere pris, da fabrikkene jo skal ha betalt for jobben.

Normalt brukes ilmenitt-mineral/malm eller slagg (som jo også produseres i Norge ved AS Titania gruver eller ved Tizir, Odda - gamle Ilmenittsmelteverket) som råstoff for TiO2-pigment produksjon, siden det er så mye rimeligere (per tonn TiO2).

Prisen på dette har ingenting med Rutil-prisene som Nordic Mining og dere Nordic Rutile-datterselskap vil kunne få.

Du bør kanskej gjøre vedkommende som driver denne siden oppmerksom på at han/hun kanskje kunne oppgi kommersielle Rutil-priser istedet for/i tillegg til TiO2-prisene, som bare er av sekundær interesse for prosjektet.
tjuagutt
20:08
09.06.2015
#4082

Fra Pling på Infonom
an hour ago
Supert, takk for input! Skal oppdatere litt og legge til det jeg finner av rutilmalmpriser. Denne siden gir en indikasjon: http://www.consensuseconomics.... men den er jo ikke helt up-to-date.

Men hvis du går til linken nedenfor så ser man diverse rutil TiO2 produkter med varierende TiO2 innhold, f.eks. "Rutile titanium dioxide in chloride process" med 94% renhet. Skulle tro dette var det samme som "rutilmalm" med 94% TiO2?
http://www.alibaba.com/trade/s...

Titanmetall har vel en renhet på 99,9% eller mer? http://www.americanelements.co...

Men uansett tror jeg gj.sn. salgspriser fra Sierra, Iluka etc. er gode pekepinner selv med noen måneders forsinkelse (enn så lenge).
chateau
09:49
17.06.2015
#7701

Results from drilling in Reinfjord

Drilling of two drill holes where carried out in fall 2014 in the Reinfjord
intrusion. The drilling was fully funded through the research project Platinum
Probe which is coordinated by the Norwegian University of Science and Technology
(NTNU) in Trondheim. The aim of the project is to explore and define the genesis
of the nickel (Ni), copper (Cu) and Platinum Group Elements (PGE) deposits
discovered through drilling by Nordic Mining in 2012.
Two drill holes, DH 3 and DH 4 where drilled down to 348 and 391 meters,
respectively. DH 3 aimed at intersecting the Ni-Cu-PGE mineralised horizons that
was discovered in 2012, while DH 4 aimed at increasing the knowledge about the
evolution of the magma chamber.
Logging and sampling of the two drill holes have been carried out and chemical
analysis have been completed. The chemical analysis shows elevations of copper
and nickel in both drill holes, with the Cu content up to 0.11%. The values are
still lower than found in 2012. The PGE content is in general low in both drill
holes. This leads to the conclusion that the Cu-Ni mineralisation and the PGE
reef found in 2012 were not intersected in the drill holes.
In the continuation of the project, the results will be interpreted in more
detail to better understand the ore forming potential and to develop better
exploration models. Fieldwork involving graduate students and staff will
commence in August/September 2015.
Exploration Manager Mona Schanche comments:
"Although this drilling did not reveal as high Cu and PGE values as the first
drilling phase, it can still be a sizable mineralisation present in the
intrusion. DH-3 that was planned to intersect the reef-deposits intersected the
country rock before reaching the depth of the known deposit. Clearly, we need to
refine our exploration model. We continue to view both the Reinfjord intrusion
and the Seiland Igneous Province as interesting exploration targets".
The Platinum Probe project is funded by NorMin. NordMin is a network for
education and research with the aim of strengthening sustainable mining and
mineral exploration in the Nordic countries. NordMin is financed by the Nordic
Council of Ministers. NTNU, Nordic Mining, the University of Århus in Denmark
and Markku Iljina GeoConsulting OY in Finland are partners in the project that
will run to September 2016.
For further information please contact Exploration Manager Mona Schanche,
telephone +47 922 81 253.
Oslo, 17 June 2015
Nordic Mining ASA
Akilles
23:22
19.06.2015
#6001

ang bud på NOM
Det kommer selvfølgelig ingen bud på NOM. Dersom det kommer et bud, så er det på NordicRutile A/S. Det er dette selskapet som har verdi og som NOM kan bli nødt til å gi fra seg mesteparten av for å komme videre. Fossum sier han vil forsøke å beholde 50 % av NordicRutile A/S. Men det er en drøm han bør våkne fra snarest.
Jeg vil tro at et sted mellom 10 - 30 % er mer realistisk i dagens marked. NordicRutile A/S har behov for 200-300 mill bare til leting og tilrettelegging og NOM har bare muligheten til å emittere 75 mill aksjer, så de må ha en avtale om lån+partner eller lån + emisjon direkte i NordicRutile A/S.
Jeg tror de kommer opp med en plan på mandag..
tjuagutt
17:12
20.06.2015
#4088

Hvorfor på mandag?
Fanatic
20:43
20.06.2015
#27529

Norway's Shift From Oil Stirs Trouble in Fiords

Trykk første link, så får dere lese artikkelen i Wall Street Journal uten abonnement.

Endret 20.06.2015 20:44 av Fanatic
Akilles
11:51
21.06.2015
#6003

tjuagutt
Gode meldinger på mandager, da får aksjemarked fem børsdager til justere kursen før helgen. Dårlige børsmeldinger på fredager etter at børsen er stengt, da får aksjonærene to dager til å besinne seg før børsen åpner.
Rally
11:34
07.07.2015
#5776

New equity in place for Keliber
Nordic Mining's associated company Keliber Oy ("Keliber") in Finland has concluded a rights issue with gross proceeds of EUR 0.6 million. The financing will be used for further development work, primarily related to a pre-feasibility study ("PFS") scheduled for completion in fall 2015.
Nordic Mining participated pro rata to its ca 25% shareholding in Keliber.

The rights issue was oversubscribed by approximately 14% by the existing shareholders.

CEO Ivar S. Fossum comments: "The PFS is an important exercise where parameters and preliminary financial estimates for an industrial lithium project will be outlined. Keliber's significant increase of the mineral resource estimates following from last years' drilling is an exciting base for the PFS."

For further information please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 901 60 941.


Oslo, 7 July 2015
Nordic Mining ASA
hgsd300
04:00
12.07.2015
#288

NOM på Facebook
Rally
12:42
03.08.2015
#5826

NOM på Facebook (link som virker)

Endret 03.08.2015 12:42 av Rally
Rally
09:40
05.08.2015
#5836

Motstand eller vekkelsesmøte?
Var det «knallhard motstand», eller kun et vekkelsesmøte som Natur og Ungdom stod bak?
Rally
10:53
07.08.2015
#5839

Nordic Mining skal sjekke mineralforekomst i Kvinnherad
hgsd300
22:33
01.09.2015
#289

Søknad om landingsløyve for helikopter i Kvinnherad
runepub
18:01
02.09.2015
#20

LØYVE TIL MOTORFERDLSE I UTMARK: LØYVE TIL OVERFLYGING OG LANDING MED HELIKOPTER 28 AUGUST - 15 OKTOBER - NORDIC MINING
runepub
18:10
02.09.2015
#21

Rask saksbehandling og det ser ut til at kommunikasjonen mellom partene er god: "Tidsrom: 28 august - 15 oktober. (Tidsrommet er tilpassa at det kan vera usikkert ver og at det er usikkert kor lang tid kvar boring tar.)"

Politikere og grunneiere i Kvinnherad ser ut til å ha næringsvett.
hgsd300
19:27
09.09.2015
#290

SWE analyse
Rally
20:35
09.09.2015
#5887

SWE analyse

Endret 09.09.2015 20:36 av Rally
hgsd300
00:50
10.09.2015
#291

Takk for den Rally, ser linken min ikke virket.
Riegrot
09:54
11.09.2015
#131

Noen som kan legge ut en link til analysen som kan åpnes ?
Rally
12:42
11.09.2015
#5890

Filen er opprinnelig for stor for ST fordi First har brukt noe grafikk som tar stor plass. Filen er splittet litt asymmetrisk for å få begge deler under 2M grensen. ;-)
Dropboxen til hgsd300 stenger etter en viss tid. Derfor dukker det opp passord. Filene som er latet opp nå har ingen tidsbegrensning.

1509 NOM Investment case.1-10
1509 NOM Investment case.11-38

Det kan se ut som om denne analysen har bidratt til at NOM har sluttet å falle. 1,50 som target er beskjedent, men ledelsen må komme med noe konkret dersom det skal bli fart i aksjen. Nå går alle å venter på en krise-emisjon fordi kassa snart er tom. Time wil show.

Endret 11.09.2015 13:01 av Rally
renud
13:46
15.09.2015
#10290

Tror noen sover i NOM nå, denne meldingen er nemlig korresponderende med forventningene og forhåpningene, noe som er sjelden kost i gruvebransjen:

First results from drilling of High Purity Quartz deposit. 15.09.2015 13:14

"Exploration Manager, Mona Schanche comments: "We are very pleased with the
results from the first drill hole. The drilling supports that the quartz vein
continues towards depth with a considerable width. The additional drilling will
show if this is true for a larger part of the vein.""

"The drilling commenced early September and is expected to continue until mid
-October 2015. Altogether 6 drill holes are planned. Results from the logging of
the first drill hole show that quartz was intersected over an interval of 83
meters down hole. This interval includes transitional zones that surround a more
massive quartz zone of approximately 30 meters width. The massive zone is
defined as generally containing more than 90% quartz (based on visual
inspection). The transitional zones have mainly between 25% and 90% quartz, and
show a varying degree of mixing with the gneiss host rock and other minerals.
The estimated true width of the intersected quartz is approximately 40 meters
with an estimated 15 meters of massive quartz. This observation corresponds well
with the mapped surface outcrop and with the geophysical measurements that
indicate a similar depth continuation of the vein. The results show that the
quartz extends to at least 100 meters below surface level, and the drilled
section shows a considerable thickness below the surface."
hgsd300
19:41
27.09.2015
#293

Her bores det etter mineraler...... E-24
hgsd300
19:47
30.09.2015
#294

http://www.nrk.no/hordaland/jakter-etter-mineral-til-flere-milliarder-1.12580033
OldNick
08:07
06.10.2015
#17414

Ny emisjon med tegningsretter til underkurs i Nordig Mining.


NOM.OAX: Nordic Mining AS - Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Børsmelding
06.10.2015

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") fattet den 5. oktober 2015, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 7.700.000 ved utstedelse av inntil 77.000.000 nye aksjer.

- Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 5. oktober 2015 (som registrert i VPS pr. 7. oktober 2015) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.

- En (1) aksje i Selskapet gir 0,2495909 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.

- Tegningskursen er NOK 0,45 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca.33% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 5. oktober 2015 på NOK 0,73.

- Tegningsperioden skal begynne 12. oktober 2014 og avsluttes 26. oktober 2015 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

- Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet uten tegningsretter fra og med tirsdag 6. oktober 2015 (eks. dato).

Reguleringsplan og utslippstillatelse for Engebøprosjektet ble godkjent i april 2015. Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bl.a. bli benyttet til verdiøkende prosjektaktiviteter og generelle selskapsformål.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «De viktigste prosjektaktivitetene fremover inkluderer kjerneboring for reklassifisering av forekomsten, prosesstester og optimalisering, samt aktiviteter knyttet til forsyning av prosessvann og kraft».

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 9. oktober 2015. Swedbank er finansiell tilrettelegger og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 6. oktober 2015
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Endret 06.10.2015 08:07 av OldNick
Rally
14:52
06.10.2015
#5910

12.50 PM CET / 6-Oct-2015 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Patent application for new alumina technology approved
The joint patent application by Nordic Mining and Institute for Energy Technology (IFE) for a new technology for extraction of alumina from aluminium/calcium-rich minerals has been approved by the Norwegian Industrial Property Office (Norw. Patentstyret).
CEO of Nordic Mining, Ivar S. Fossum comments: "The patent is an important achievement for this technology, which may give exciting industrial opportunities."

About the technology
Today's alumina production is mainly based on production from bauxite resources through the Bayer process. With the new technology, the so-called "Aranda-Mastin process", alumina can be produced from alternative mineral sources, and production can be done in a more environmentally friendly manner. In addition to alumina, precipitated calcium carbonate (PCC) and silica may be produced as by-products. PCC is a commercial commodity used as filler in paper, plastics and paint. Silica can be used as filler in car tyres and plastics, and in production of cement, among other applications.

The new multi-product process gives potential for almost full utilization of the mineral resource while reducing waste production. Furthermore, the process utilises approximately 500,000 tonnes of CO2 per million tonne of alumina. This CO2 can either be stored safely and/or utilised as part of commercial production of PCC. Additionally, this process does not produce any toxic waste.

More information is available on:

- The webpage of the Norwegian Industrial Property Office: https://search.patentstyret.no/Patent/20140317
- Nordic Mining's webpage: http://www.nordicmining.com/alumina-from-anorthosite/category8.html
For further information please contact Exploration Manager, Mona Schanche, telephone +47 922 81 253.

Endret 06.10.2015 14:55 av Rally
Rally
19:16
06.10.2015
#5911

77.000.000 nye aksjar skal sikre framdrifta
Fossum uttaler seg til Firdaposten.
OldNick
17:49
08.10.2015
#17421

På mandag, dagen før emisjonen ble offentliggjort, ble NOM.OAX hendlet til mellom 0.67 til 0.73 øre (som var sluttkurs).

Nå handles den til 0.54 øre, det er ex. tegningsretter.

Det betyr at markedet har sendt aksjen ned ca. 23% siden emisjonen ble kjent i går morges.


Beregningen er slik: (X x 100% + 0.45 x 24.96%) = 0.54 x (100% + 24.96%)

hvor: X = beregnet kurs på eksisterende aksjer inkl. verdien av tegningsrett, som nå er verdt: 0.54 - 0.45 = NOK 0.09

Det gir: X = (0.54 x (100% + 24.96%) - 0.45 x 24.96%) / 100% = NOK 0.5625

0.56/0.73 = 0.77, dvs. 23% ned.

Vi kan konkludere med at markedet ikke likte denne.
renud
19:00
08.10.2015
#10487

OldNick. Konklusjonen din er teoretisk korrekt, men det overdrevne kursfallet er nok heller forårsaket av manges erfaringer med såkalt fortinnsrettede emisjoner, som i praksis ikke fungerer som det i og med at man også kan overtegne seg i henhold til tildelte Tegningsretter (TR), og også kan tegne seg helt uten TR. Erfaringsmessig tenderer TR da å bevege seg mot null, i praksis ett øre, som i 0,30-emisjonen sensommeren 2013.

Mitt tips er at emisjonen blir full-, sannsynligvis overtegnet, og at de som tegner seg helt uten TR, eller satser på en kraftig overtegning med få TR, forregner seg og får ingen eller lav tildelning.
Rally
09:28
09.10.2015
#5915

Kanskje de selger patentet til Hydro?
Har fått patent på ny teknologi for alumina produksjon (Haugesunds Avis)
Et patent varer i 20 år. Det gjelder å smi mens jernet er varmt å komme igang å benytte teknologien. Hvis ikke så er patent bare en utgiftspost.

Endret 09.10.2015 09:28 av Rally
hgsd300
07:42
12.10.2015
#297

Prospekt
Rally
13:14
14.10.2015
#5925

Keliber - Lithium prosjektet

Endret 14.10.2015 13:14 av Rally
Akilles
08:42
21.10.2015
#6010

Det er vanskelig og se at denne emisjonen kan føre til noe særlig utvikling av selskapet.
34 millioner er omtrent det samme som de har tatt inn hvert år til lønninger og litt "lett" boring.
Så hvor ofte må de ta emisjoner dersom målet er og få Engebø i drift om tre til fire år?

Kan salg av deler av NordicRutile A/S med en avtale om at de som kjøper må bytte aksjene til aksjer i NOM når produksjonen starter, være en idee? (for at NOM skal beholde kontrollen)
Eller, hva med utdeling av aksjer i NordicRutile A/S til aksjonærer i NOM, for så å børsnotere NordicRutile A/S?

Ledelsen må komme opp med noe annet enn årlige emisjoner til lønninger, dersom dette selskapet skal komme opp og gå..

Endret 21.10.2015 08:50 av Akilles
Akilles
08:37
30.10.2015
#6013

Som dere ser her så gikk aksjen opp fra 30 øre til 1.40 på ca 2 mnd etter emisjonen i august 2013. og det var før utvinning tillatelsen. Her bør det være mulig for en god kortsiktig gevinst.
Endret 30.10.2015 08:40 av Akilles
renud
14:43
30.10.2015
#10716

Overtegnet meg med 150% i forhold til antall tegningsrettigheter, men fikk bare 13,64% tildeling utover antall TR. Ingen uten TR fikk aksjer, akkurat som sist, noe som lover bra for kursutviklingen, etter at de som alltid selger med +/-20% gevinst har solgt seg ferdige.
OldNick
15:32
01.11.2015
#17498

Det som vil "plage" NOM.OAX-aksjen fremover, er de fortsatt relativt lave prisene på rutil og TiO2-pigment markedet.

Stikkordet er, som for de mange andre metall- og mineralindustriene: China.

Iflg. Metal Bulletin, så er Rutil-prisene i området US$800/tonn fob Australia, (min 95% TiO2, levert i bigbags). Det er noe høyere enn tidligere i år.

Tilsvarende pris for ilmenitt er ca. US$100/tonn fob Australia, (min 54% TiO2, levert bulk).
______

Anvendelse av Rutil

For de som er interessert i hva som kan gjøres med rutil-mineraler (og forsåvidt andre Ti-holdige mineraler som anvendes i industrien), så er følgende skjema nyttig for å ha litt forståelse for hva som kreves av prosessering for å nå en salgsbart pigment-kvalitet.

Nå skal det ikke underslås at rutil kan, dersom det er av riktig kvalitet, selges direkte til sluttbruker som kun gjør mindre prosessering før det går inn i slutt produkt, men det aller meste må konvertes til syntetisk rutil - TiO2, som man kan lage ulike pigment-kvaliteter.

TiO2 har unike optiske egenskaper, som gjør det anvendbart i en lang rekke produkter, som dog domineres av;

- Malingsprodukter

men, det brukes også i ting som;

- farmasøytiske,
- kosmetiske, og
- mange andre forbruker-produkter

En mindre del av syntetisk TiO2 raffineres videre til Ti-metall gjennom en metallurgisk prosess som kalles Kroll-prosessen.

Pga. Ti-metalls spesielle egenskaper, skaper ofte produksjon av Ti-metall produkter (som ulike profiler) mye Ti-skrap som ikke enkelt kan gjenbrukes (slik som stål og skrapjern) og må kjøres gjennom Krollprosessen på nytt.

Det foregår derfor utvikling av alternative teknologier hvor forming av ulike geometriske former og profiler mye enklere kan lages uten at det dannes store mengder Ti-skrap, det forbedrer økonomien for anvendelse av Ti-metall.

Alf Bjørseth (via Scatec AS/Norsk Titanium) har i mange år drevet med en slik teknologi-utvikling, men noe av det er visstnok lagt på is.

Endret 01.11.2015 15:32 av OldNick
OldNick
15:33
01.11.2015
#17499

Nedenfor er et greit skjema som viser materialflyten og hovedprosesser i fabrikkene som bruker Rutil og Ilmenitt som råstoff for å produsere pigment-kvalitet av syntetisk rutil - TiO2 (titandioksyd)
Skjmaet er en forenklet sammenstilling av pigment-industrien, tatt fra en IHS-analyserapport.

Den gir en veldig grei oversikt, men inneholder et par feil. 1. Øverst, venstre: det står Ilmonite, det skal være Ilmenite. 2. Midten, venstre: det står Copperas Fe3O47H2O, det skal være Copperas FeSO47H2O (indikerer forfatteren ikke var metallurg/kjemiker)


Kommentar:

Sulfate Process:

- Hovedsaklig lav-temperatur prosesser (<220gC).
- Fødematerialer kan være ilmenitt-konsentrat (slik som produseres ved AS Titania's gruve på Sørlandet, eller et oppgradert ilmenitt-produkt ilmenitt-slagg, som f.eks. produseres ved det som ble kalt ilmenittsmelteverket i Tyssedal, Odda (som nå heter Tizir AS)
- Eksempel på anlegg med sulfat-prosess, Kronos Titan, Fredrikstad
- pigment-produksjon via sulfat-prosessen er dominerende i industrien
- Problem: avfallsmengdene er veldig store, hovedsaklig "copperras" (jernsulfat), og svovelsyre. Fra Kronos sendes det store mengder avfall til Langøya utenfor Holmestrand som er nasjonalt deponi for industriavfall i Norge.

Chloride Process:

- Viktigste prosess-trinn er høytemperatur-prosesser (< 1 400°C)
- Fødematerialer kan være naturlig og syntetisk rutil (min. TiO2-innhold ~66% TiO2)
- Kjenner lite til denne teknologien, så jeg har ingen spesifikke eksempler


- Det meste av verdiskapningen ved produksjon av pigment-kvalitet TiO2 gjøres i disse kjemisk-metallurgiske fabrikkene for konvertering av rutil eller ilmenitt/ilmenitt-slagg, det illustreres av prisforskjellene på produktene.


Markedet for Ti-produkter (2013):

Ti-metall: ca. 220 000 T/a
TiO2-pigment: ca. 6.6 mill T/a

Endret 01.11.2015 15:35 av OldNick
renud
15:56
01.11.2015
#10756

Takk for detaljert "Engebø"-info, OldNick.

Mitt "NOM-case" per i dag er ikke så mye Engebø, ref. den lave råvareprisen du viser til ovenfor, men heller Quarts-prosjektet i Kvinnherad. Her kan vi nemlig forvente oss en nyhetsstrøm fremover, så får heller en eventuell partner på Engebø og/eller en positiv utvikling på Keliber-prosjektet, komme som en eller flere jokere.

Nedenfor ha jeg plukket ut det jeg mener er det viktigste, altså kursdrivende, fra denne børsmeldingen: "First results from drilling of High Purity Quartz deposit. 15.09.2015"

Nordic Mining's subsidiary Nordic Quartz AS has finished drilling of the first
drill hole
in the High Purity Quartz deposit in Kvinnherad municipality in
western Norway. The preliminary results show that the drill hole intersected 30
meters of massive quartz.
The drilling commenced early September and is expected to continue until mid
-October 2015. Altogether 6 drill holes are planned.

.The drill hole data will be used to make a more accurate model of the deposit
and a JORC compliant resource estimate. The cores will be subject to various
analyses to determine the quartz quality. An external qualified geologist, Lars
-Åke Claesson from Mirab Mineral Resources AB will oversee the work and be
responsible for the resource estimations.

Exploration Manager, Mona Schanche comments: "We are very pleased with the
results from the first drill hole. The drilling supports that the quartz vein
continues towards depth with a considerable width. The additional drilling will
show if this is true for a larger part of the vein.
"

The Kvinnherad quartz is a hydrothermal type deposit. The vein is well exposed
on the surface showing a length of approximately 600 meters from between 210 to
310 meters above sea level. Dorfner Anzaplan has carried out extensive analysis
and processing tests, documenting that quartz products similar to the purest
qualities on the market can be made from the quartz. Tests of blasted surface
samples show that high purity quartz products can be made from both transitional
and massive quartz qualities.
Rally
19:21
02.11.2015
#5952

Det som er spennende er om kvartsen kan sikre noen kroner i kassa slik at vi slipper flere utvanningemisjoner fram til Engebø-anlegget skal finansieres.
Akilles
09:51
03.11.2015
#6014

Det er lang vei frem for "kvartsen" også, her mangler vel det meste, også utvinningstillatelse?

Jeg har mer tro på at aktiviteter i Nordic Rutile AS kan løfte aksekursen på kort og mellomlang sikt. (frem mot nyttår)
I dag ble det ansatt direktør og da vil vel han få som hovedoppgave og skaffe investorer og kanskje ta selskapet på børs? Ved å dele ut en del aksjer i Nordic Rutile AS til aksjonæren i NOM kan dette gjøres ganske raskt.

Endret 03.11.2015 09:56 av Akilles
renud
10:07
03.11.2015
#10774

Akilles
Fra dagens børsmelding: Appointment of Managing Director for Nordic Rutile AS

"Nordic Mining
has rights for exploration and production of high-purity quartz in Kvinnherad in
Hordaland and develops the project through its subsidiary Nordic Quartz AS."
Akilles
10:20
03.11.2015
#6015

renud
Ok, dersom papirene er i orden så kan det gå kvikt.
Rally
15:30
11.11.2015
#5960

Får kvartsresultata på nyåret
OldNick
22:53
10.02.2016
#17830

Og nå har de kommet:

Resultatene var vel som ventet, ca. 2.8m tonn kvarts totalt,

- 2/3-deler innenfor Indicated, og
- 1/3-del innenfor Inferred Resource kategorien

NOM.OAX: Resource estimates confirm significant quartz resource

Børsmelding
10.02.2016

______

Noen eldre børsmeldinger (siden Nov-2015)

NOM.OAX: Drilling of the Engebø rutile deposit

Børsmelding
22.12.2015

______

NOM.OAX: Unique 5 year research project on seabed minerals has started

Børsmelding
21.01.2016

______

NOM.OAX) Battery grade lithium carbonate produced in Keliber's test program

Børsmelding
04.02.2016

______

NOM.OAX: First drill cores retrieved from Engebø

Børsmelding
04.02.2016

______

NOM.OAX: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Børsmelding
04.02.2016

______

På den ektraordinære GF i forrige uke ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å utstede inntil 170 mill nye aksjer med formål å hente ny finansiering for selskapets aktiviteter.

Kun snaut 17% av aksjekapitalen var tilstede på GF'en.

Nordic Mining: Protokoll fra ekstraordinær GF 04.02.2016 (PDF)
renud
00:16
11.02.2016
#11719

Jeg har selv ennå ingen aksjer i NOM, eller rettere sagt, jeg solgte de jeg tok i emisjonen på en hyggelig kurs.
Grunnen til det, var at jeg antok at "markedet" ville oppfatte emisjonsfullmakten på inntil 170 mill nye aksjer som en garantert utvannende emisjon til hovedsakelig eksisterende aksjonærer, noe jeg tror er en feil oppfatning.

NOM har aldri tidligere bedt om en emi-fullmakt i den størrelsesordenen, noe jeg antar kan begrunnes med at i det minste brorparten skal plasseres hos en industriell- eller finansiell investor. Som kjent handles gjerne en dominerende eierandel, men ikke nødvendigvis en majoritets-eierandel, til et premium på kursen.

Ettersom kursen ikke "gikk" på noen av de siste meldingene, tvert imot, antar jeg derfor at emi-frykten er så stor at kursen kan falle videre. Har derfor litt is i magen, og håper på ikke å bli tatt på senga av pertner-meldingen jeg er temmelig sikker på vil komme, før jeg har kommet meg inn.
Rally
08:41
15.02.2016
#6082

Fremdeles fugler på taket, men et lite skritt i positiv retning.

8.30 AM CET / 15-Feb-2016 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Agreement with international lithium chemicals company
Nordic Mining's associated company Keliber (Nordic Mining owns approximately 25%) has signed a Letter of Intent ("LOI") with an international chemicals producer with focus on lithium chemicals. By nature, the LOI is a statement of intention to cooperate in good faith in specified areas of mutual interest.

The parties intend to establish a technical and commercial cooperation to evaluate product and marketing strategies for lithium products based on Keliber's planned production in Finland. The parties will evaluate the possibility that Keliber in the future could be a supplier in the cooperation partner's extensive international marketing network.

"The LOI is an important confirmation of the growing international awareness of Keliber's lithium prospects," says Keliber's chairman of the board, Markku Isohanni. "We have confirmed in test production that we can produce high-purity lithium carbonate. An important mission going forward would be to develop a suitable product and marketing strategy to optimise our business potential."

For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone + 47 901 60 941.


Oslo, 15 February 2016
Nordic Mining ASA

OldNick
18:16
19.02.2016
#17862

Nordic Mining ASA leverte Q4-2015 rapport idag.

NOM.OAX: Nordic Mining's interim report per 31 December 2015

Børsmelding
19.02.2016


Nordic Mining: Q4-2015 Report (PDF)
______

NOM.OAX: Klage vedrørende utslippstillatelsen for Engebøprosjektet tas ikke til følge

Børsmelding
19.02.2016

Kongen i Statsråd har i dag behandlet klage i forbindelse med utslippstillatelsen for Engebøprosjektet. Det er ikke gitt medhold til klagerne, og utslippstillatelsen er dermed gitt en endelig godkjennelse.

Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS, mottok utslippstillatelse for Engebøprosjektet fra Klima- og Miljødepartementet 5. juni 2015. Vedtaket om utslippstillatelse kunne påklages til Kongen i Statsråd. Ved klagefristens utløp var det innkommet klage fra ulike miljøorganisasjoner.

Klagen er i dag behandlet av Kongen i Statsråd, og klagen tas ikke til følge. Utslippstillatelsen er dermed endelig, og den kan ikke påklages ytterligere. Det er inntatt to mindre presiseringer i den endelige utslippstillatelsen, bl.a. vedrørende overvåkingsprogram for utvandrende smolt.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «Det er meget positivt at klagebehandlingen nå er avsluttet, og at utslippstillatelsen er endelig. Vi ser frem til å utvikle Nordic Rutile til en fremtidsrettet mineralvirksomhet.»

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, tel: 9309 6850.

Oslo, 19. februar 2016
Nordic Mining ASA
______

Lithium-markedet er i ferd med å hetes opp, iflg. denne artikkelen.

Battery Boom Heats Lithium Gains as Outback Mining Stocks Soar

David Stringer, Martin Ritchie, Bloomberg
Feb. 18, 2016
lengre artikkel på link
renud
19:41
19.02.2016
#11823

Klage vedrørende utslippstillatelsen for Engebøprosjektet tas ikke til følge

Dette kan være den forløsende nyheten som åpner opp for en partner på Engebø. Vel og merke, kan. Men jeg tok en del i dag på den nyheten, den siste i en rekke positive nyheter som alle bidrar til å deriske caset NOM.
renud
22:05
19.02.2016
#11830

Ser at denne tildelingen av opsjoner med strike-kurs 0,90 og seneste innløsningsfrist 18. mai i år, ikke har kommet med her tidligere:

Option agreement with primary insider - 18.02.2016

An option agreement has today been awarded to Thomas B. Addison who took up the
position as managing director of Nordic Rutile AS on 1 February 2016. Thomas B.
Addison is a primary insider in Nordic Mining ASA ("Nordic Mining").
Addison has been awarded 2 000 000 options at a price of NOK 0.90 per share. One
option can be converted into one share in Nordic Mining. All options are fully
vested on award and valid till 18 May 2016. Addison does not own shares in
Nordic Mining.
Nordic Mining's current incentive program for leading employees and qualified
resource persons was approved in the General Meeting on 27 May 2014. The Board
of Directors was authorised to award options that in total give the right to
subscribe for up to 14 million new shares in Nordic Mining. Further, the Board
was authorised to determine the subscription price with a minimum subscription
price similar to the closing price of the Nordic Mining share on 27 May 2014.
The closing price on 27 May 2014 was NOK 0.90 per share.
oge
22:23
19.02.2016
#16335

Noen som har hørt om Hustad marmor?
renud
22:26
19.02.2016
#11831

Det ringer en bjelle, oge, men ikke høyt nok.
Fortell, hvor er sammenhengen med NOM?

Hustadmarmor
oge
22:37
19.02.2016
#16338

Det er privateid og forkalker en fjord nord for Molde, nioen meter på det meste. Frænfjorden? Terskelfjord, Hustadvika. google. De tjente penger som gress og har gjort det i mange år. Hvordan det er nå vet jeg ikke. Jeg bare var en miljøalibist fra DNV der for mange år siden. Det følges op årlig og er sikkert helt ok, men penger er det i våre mineraler.

Endret 19.02.2016 22:38 av oge
renud
09:22
21.02.2016
#11849

Aksjonistane gir seg firda.no Publisert:20. februar 2016
- Men dette var berre forsmaken, seier Natur og Ungdom-leiaren.

Lenke-aksjonistane ved Engebøfjellet gir seg for denne gong. Etter tre veker har 100 aksjonistar blitt bøtelagde for til saman ein million kroner.

- Vi avsluttar aksjonene ved Førdefjorden for denne gong med ein 24 timers blokade, skriv Natur og Ungdom i ei pressemelding. Blokaden starta klokka 13.00 i dag.

- Når vi no avsluttar aksjonane har vi brukt under fem prosent av aksjonistene som så langt har sagt seg villige til å delta på ulovlege aksjonar for å redde fjorden, og gjeve ein solid forsmak på kva som ventar dersom gruveplanane ikkje blir lagt i ei skuffe, seier leiar i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

Aksjonene har gått føre seg i tre veker. Dette er den lengst pågåande sivilt ulydige aksjonen i nyare tid i Norge, skriv NU. Aksjonistar har stansa arbeidet med sivilt ulydige, ikkje-valdelege aksjonar kvar dag. I dag møtte over 60 personer opp for å støtte aksjonistane på Engebøfjellet. 15.00 er det duka for "Protestfest for fjorden" med appellar og konsert.
renud
09:34
21.02.2016
#11850

Jeg for min del synes synd på mange av de unge aktivistene, som vil bli de største ofrene i denne striden, etter at de har latt seg forlede av Natur og Ungdoms ledelse til å utføre handlinger som av samfunnet er definert som ulovlige.

Når, ikke hvis, de blir dømt, vil mange karriere-dører dessverre være stengt for resten av livet, og det pga. ekstremt villedende feilinformasjon fra det disse velmenende, unge idealistene ser på som en bærer av sannheten, Natur og Ungdom. I tillegg vil flere av dem kunne ende opp som gjeldsslaver, og da hjelper en klapp på skulderen fra Ingrid Skjoldvær særdeles lite.

Fra Q4-15-rapporten, linket til i OldNick #17862
The core drilling operation goes smoothly when not interrupted by illegal actions from activists
 Core inspections, logging activity and splitting of cores
are ongoing at the local facilities in Naustdal
 The core recovery from drilling is good
 The police has so far fined more than 65 activists
 Nordic Rutile will seek compensation for losses through
legal proceedings against the activists
renud
14:21
22.02.2016
#11860

Jeg prøver fremdeles å finne en fornuftig approach på siste setning i denne meldingen ang. NOM's usedvanlig store emisjonsfullmakt på 170 millioner nye aksjer og potensielt 44% utvanning:

"On 4 February 2016, the Extraordinary General Meeting granted an authorisation to the Board of Directors to issue up to 170 million new shares in connection with possible equity issues to raise capital, or for consideration in connection with investment in other businesses"

".., or for consideration in connection with investment in other businesses"

Kan det bety at NOM planlegger å kjøpe seg inn i/fusjonere med et selskap som muligens allerede er i produksjon?
Rally
23:42
22.02.2016
#6094

Keliber signert en intensjonsavtale med et stort kjemikalieselskap
Keliber har signert en intensjonsavtale for litium kjemikalier med en stor internasjonal produsent av kjemikalier. Partene er enige om at navnet på selskapet ennå ikke presentert for publikum.
Leder av styret Markku Keliber Isohanni Ifølge en intensjonsavtale viser økende internasjonale interessen for Kelibers litiumreserver og planlagt produksjon av litium.

- At selskapet har gode globale lithium karbonat kanaler til brukere og de kan hjelpe oss i markedsføring vårt selskap, sier Isohanni.

Den endelige avtalen med det europeiske selskapet inngått en foreløpig uttalelse om støtte til produksjon har blitt gjort.

Keliber planlegger i Central Österbotten, bruk av litium i provins området fire lovende innskudd. En merkelig forekomst av vann, Rapasaari og Leviäkangas lokalisert i kommunen Kaustinen region, Deep Lake og Vesten i regionen Kokkola.

Isohanni av gruvedriften er planlagt å starte senere i 2019. Han anslår at selskapet sysselsetter 70 personer. I tillegg gruvedrift og transport oppdrag for entreprenører.
(googletranslate)

Det spekuleres i om det kan være BASF
tjuagutt
08:03
23.02.2016
#4218

- Kemikalieselskapet har gode globale kanaler til lithiumkarbonat forbrukere, og de kan hjelpe oss å markedsføre selskapet vårt, sier Isohanni. Den endelige avtalen med det europeiske selskapet blir inngått først etter at det foreløpige lønnsomhetsstudiet er ferdig.

Og den studien er litt forsinket, men kommer i mars :)
renud
10:15
23.02.2016
#11874

Rally.
Hvor oppstod ryktet om BASF som mulig Keliber-partner?

Googlet BASF + Lithium, og resultatet kan jo tyde på at det er korrekt:

BASF - Batteri Materials
"BASF plans to become the world's leading system supplier of functional materials for high-performance batteries. Research and development activities combined with acquisitions have delivered a unique technology portfolio including cathode materials and electrolytes for lithium-ion batteries, as well as licensing nickel metal hydride technology. As part of its long-term battery materials strategy, BASF will continue to work with partners in industry and science to develop materials and technologies for current and next generation lithium-ion batteries as well as for future battery systems."
Rally
14:55
24.02.2016
#6095

renud, det var gjerne feil av meg å si at det er et rykte. Det riktige er å si at det er noen som spekulerer i at det er BASF. Jeg liker ikke å sette igang rykter. Jeg fikk en mail av en medaksjonær som har sett sammenhengen tidligere og han hevder at BASF er eneste i verden som har en worldwide lisens til å produsere LiFEPO4 som er katodemateriale til batteriene.

BASF

Se side 8 og 10 og utover
LiFePO4: (Katode materiale)
Rally
10:19
25.02.2016
#6099

Ole Torp som vikar i dagsnytt 18 på NRK (ARK) sprer løgner om NOM. Han påstår at NOM skal dumpe 250 mil. tonn GIFTIG gruveslam i Førdefjorden. Overskuddsmassen er ikke giftig og det er godkjent som tildekkingsmateriale for forurenset havbunn.
Hør på løgnene og intervju med Natur og Ungdom her:

Dagsnytt 18 24.02.2016 24 min ut i sendingen

Endret 25.02.2016 10:21 av Rally
tjuagutt
11:19
25.02.2016
#4219

Rent hastverk arbeid fra Ole Torp og ikke noe å hisse seg opp over. Virker som han bare skal igjennom dette uten å ha giddet å sette seg særlig inn i saken :)
Rally
17:05
26.02.2016
#6103


Aktuelt:
Mineralressursar - presentasjonar frå dialogmøte 1

Endret 26.02.2016 17:07 av Rally
buenoo
19:26
26.02.2016
#51

Ser at volum er lavt. Ikke lett å gå inn/ut uten å påvirke pris.
renud
20:04
26.02.2016
#11955

Dessverre ja, buenoo
Måtte opp 2 øre for å få det jeg ville ha i dag.
chateau
11:16
05.03.2016
#7887

«Eg er stolt over Engebø-vedtaket», sa næringsminister Monica Mæland på fylkesårsmøtet til Høgre i Sogn og Fjordane. Ein stolt minister har gjeve eit papirgruveselskap løyve til eit industriprosjekt som kan vise seg å bli den største forureiningsskandalen i landet på lang tid.

Drit i eget matfat.
tjuagutt
13:39
05.03.2016
#4225

chateau, å linke til en kronikk skrevet av Magnar Aarseth, som utelukkende er tuftet på følelser og synsing, det er ikke særlig relevant ;)
tjuagutt
13:39
05.03.2016
#4226

Kort om hva vi vet og hva regjeringens avgjørelse er tuftet på:

Nasjonal laksefjord:
Vevringfjorden (en del av Førdefjorden) er IKKE nasjonal laksefjord. Det er det den innerste delen av Førdefjorden (Nausta) som er. Sjødeponiet ligger i Vevringfjorden utenfor den delen som er klassifisert som laksefjord.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-nye-nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjo/id440178/

Nausta vassdraget er vernet og renner ut i Førdefjorden.

https://www.google.no/maps/place/Nausta,+Naustdal/@61.4980098,5.7961961,11z/data=!4m2!3m1!1s0x461635221bc1b8d3:0x92b02a59d3f771f3

Forøvrig inneholder innerste del av Førdefjorden mye miljøgifter og tungmetaller i grunnen, etter år med skipsverft, som er til fare for mennesker. Motstanderne kaller Førdefjorden "den rene laksefjorden".

http://vann-nett.no/portal/Water?WaterbodyID=0281010201-2-C


Om laks:
Laks/Postsmolt (12-15 cm lang laks) vil ikke bli berørt av selve deponiet. Overskuddsmineralene føres i rør ned til ca. 300 meters dyp, og massene vil sedimentere raskt etter at de kommer ut av røret. Laksen vandrer sjeldent dypere enn ca. 40 meter. Forsøk utført i Penobscot Bay, Maine, viser at i dagslys så oppholder/vandrer 95% av Postsmolts seg i dybde på 5m. (noen få ned til 37m.) Om natten ble 99% av Postsmolts observert i øvre 5m lag og med maksimumsdybde 9m. Dette fordi laksen søker lys og varmt vann. Laksen vil derfor ikke påvirkes av partikler fra deponiet. Selv etter 50 år vil det være over 100 meter med partikkelfrie vannmasser mellom deponiet og det dypet der laksen potensielt kan oppholde seg.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00028487.2012.688916

Mer om laks kan leses her: http://www.imr.no/temasider/fisk/laks/atlantisk_laks/110369/nb-no

og her:

https://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/havforskningsnytt/2006/HI-nytt_nr.7_06_Lys_og_temperatur_pavirker_laksens_atferd.pdf/nb-no

Endret 05.03.2016 13:39 av tjuagutt
tjuagutt
13:40
05.03.2016
#4227

Om blålange i Førdefjorden:
Havforskningsinstituttet utførte i 2008 fiske i Førdefjorden på oppdrag fra Nordic Mining. Dette er siste kjente rapport HI har på utført tokt i Førdefjorden.
Konklusjonen den gang var:
Rødlisteartene pigghå, blålange og vanlig uer som ble tatt under prøvefiske hører til, og blir sannsynligvis rekruttert fra bestander i tilgrensende, større havområder og det drives fremdeles et kommersielt fiske i disse områdene. Forekomsten av disse artene i Førdefjorden er på ingen måte unik siden man vil finne disse i flere av nabofjordene. Forekomsten i Førdefjorden har en marginal betydning i forhold til resten av disse bestandenes utbredelse.

https://www.imr.no/filarkiv/2009/06/2008-9_HI-rapp_PDF_til_web.pdf/nb-no


Londonkonvensjonen og sjødeponi:
Ingen land har forbud mot sjødeponering av INERT geologisk masse. Faktisk har samtlige nær 50 land som har ratifisert London-konvensjonen konkret tillatt slik deponering.

http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_imo_iigmwag.pdf
http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_lp.pdf

Om deponiet:
Dypvannsbassenget har en terskelhøyde på ca. - 50 meters dyp ved Ålasundet og - 312 meters dyp ved Hegreneset. Fjordbunnen går fra 300 meters dybde rett utenfor Engebøfjellet og nedover mot det dypeste området på ca. 350 meter ca. 7 km lenger vest før terskelen ved Hegreneset. Fjordsidene er generelt meget bratte. Sjøbunnen er tilnærmet flat, og er dekket av sedimenter med en slamaktig, leiraktig konsistens hovedsakelig dannet ved avsetning av leire og siltsedimenter fra isbreer. Tersklene er morener med til dels svært usortert hardpakket materiale.
Dypvannsdeponiet planlegges etablert som en vifte på sjøbunnen utenfor Engebø fjellet ikke ulikt oppbyggingen til et naturlig dypvannsdelta (se vedlegg 4.4). Avgangen føres ned langs fjellveggen fra prosessanlegget og slippes ut så nært sjøbunn som praktisk mulig, generelt på - 150 meter eller dypere. Avgangen bygges gradvis opp som en submarin vifte med ca. 6 graders helning. Etter endt dagbruddsdrift (ca. 15 år) vil viften dekke et areal på ca. 0,95 km2 med en maksimal høyde på ca. 220 meters vanndyp. Etter avsluttet drift (ca. 50 år) vil deponiet dekke et areal på ca. 2,9 km2 med en maksimal høyde opp til ca. 150 meters vanndyp.

https://www.naustdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=6&FilId=90

Om massen:
Massen er godkjent som tildekkingsmasse for forurenset havbunn.

http://www.nordicmining.com/getfile.php/Filer/Operations/Engebo%20norsk/FinalRapport%20v2%202010-10-19.pdf

Om tilsettningsstoffene:
Alle tilsetningsstoffene som benyttes i prosessen er lett nedbrytbare og ikke-akkumulerbare i naturen. Det betyr at de ikke kan oppkonsentreres i deponiet og spres videre i miljøet. Alle tilsetningsstoffene forefinnes i lave konsentrasjoner som ikke medfører skadeeffekter. Det er gjort tester av restmineralene sammen med tilsetningsstoffene, for sensitive marine organismer, såkalte økotoksikologiske tester. Testene viser at selv før stoffene fortynnes i fjorden, så er konsentrasjonene så lave at det ikke gir noen negative effekter for organismene.

http://www.nordicmining.com/nordic-mining-engeboe/sjodeponi-article287-289.html

Påvirkning av bunnlivet i deponiområdet:
I deponiområdet hvor overskuddsmassene sedimenterer vil det forventes negative effekter for bunndyr. Dette vil være i en begrenset radius rundt utslippsrøret (ca. 1 km de første årene). Der sedimenteringen er høy vil det ikke være livsgrunnlag for bunndyr. Fisk har en unnvikelsesrespons ved forhøyede partikkelkonsentrasjoner og vil derfor svømme bort fra områder med mye partikler. Etter 50 år vil deponimassene dekke et areal på ca. 3-4 km2 som tilsvarer ca. 5% av bunnarealet i Førdefjorden.

http://www.nordicmining.com/nordic-mining-engeboe/sjodeponi-article287-289.html

Om avgangsmassen:
Avgangsmassen er svært lik sedimentene som finnes i fjorden og som er beregnet til å utgjøre ca. 7 km3 med sedimenter. Fjordbunnen er i dag en ørkenpreget slambunn der a
tjuagutt
13:42
05.03.2016
#4228

chateau, du står fritt til å tilbakevise mine to siste innlegg :) Men da håper jeg du kan tilbakevise det med dokumenterbar argumentasjon og ikke påstander ;)
renud
13:46
05.03.2016
#12079

tjuagutt
Her har du gjort en meget god jobb, basert på fakta og ikke synsing og følelser.

Mange takk!
chateau
19:40
05.03.2016
#7888

ref tjuagutt
REF 05.03.2016 13:39
#4225
"chateau, å linke til en kronikk skrevet av Magnar Aarseth, som utelukkende er tuftet på følelser og synsing, det er ikke særlig relevant ;)"

Er du, tjuagutt, av den mening at noen ikke fortjener å bli hørt, altså sensur?
Det står fritt opp til deg å lese om du vil, men det er ikke du som bestemmer hva som limes inn her.

Forøvrig så er jeg for prosjektet, men ikke for at det skal siles ut hvilke meninger og ytringer som skal bli hørt, slik du tydeligvis er tilhenger av.
Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.
renud
14:27
06.03.2016
#12087

Detaljert om Keliber intensjonsavtalen (NOM ca 25%)

Intentionsavtal slöts om planerad litiumgruva i Kaustby PUBLICERAD FÖR 6 DAGAR SEDAN.

Gruvbolaget Keliber har slutit ett intentionsavtal med en betydande aktör inom kemikalietillverkning om samarbetet kring utvinning av litium i Kaustby och Ullava.

Avtalet omfattar både tekniska- och affärsmässiga överenskommelser kring den planerade litiumgruvan.

Internationell partner
Keliber avslöjar inte bolagets namn, men säger att det är ett medelstort internationellt företag som tillverkar litiumkemikalier.
- Vi anser att avtalet är mycket betydelsefullt. Men å andra sidan är det bara ett föravtal som inte innebär att parterna starkt förbinder sig till varandra. Alla våra gemensamma diskussioner tyder på att båda bolagen kommer att dra nytta av samarbetet, säger Markku Isohanni som är styrelseordförande på Keliber.

Isohanni hoppas att kemikalietillverkaren i framtiden kommer att bli en fast samarbetspartner, kanske också delägare i Keliber.

Priset är dolt
Isohanni säger att intentionsavtalet kan följas upp med ett egentligt avtal inom en rätt nära framtid.
- Det första som kommer i fråga är ett avtal om marknadsföring av litiumkarbonat i Europa och världen. Litium är en annorlunda råvara på så sätt att det inte säljs på börsen. Handeln sker mellan gruvbolagen som utvinner litium och de företag som vidareförädlar råvaran och de egentliga priserna är dolda, säger Isohanni.

Europas största litiumfyndighet
Finland har Europas största förekomst av litium. Fyndigheterna finns förutom i Kaustby även i Kronoby och Karlebytrakten. Keliber planerar att inleda gruvdrift så snart alla tillstånd är klara. Avsikten är att producera 6000 ton litiumkarbonat per år.

För närvarande färdigställer Keliber beräkningar över lönsamheten med att starta utvinning av litium. Syftet är att öppna tre dagbrott i Kaustby och ett i Länttä i Ullava samt ett anrikningsverk i Kaustby. Produktionen kan starta tidigast i slutet av 2018.
- Intentionsavtalet är betydelsefullt för det visar att det finns ett internationellt intresse för litiumförekomsten i Mellersta Österbotten och ett intresse för den produktion vi planerar. Genom de försök vi gjort har vi kunnat visa att vi kan utvinna mycket rent litiumkarbonat. Nästa steg är att utveckla en lämplig produkt- och marknadsföringsstrategi så att vi kan göra det bästa möjliga av den potential vi har, säger Isohanni.
renud
14:38
06.03.2016
#12088

Keliber skal produsere 6.000 ton litiumkarbonat per år, og lithiumprisen stiger nå voldsomt pga etterspørselsveksten forårsaket av den økte satsningen på el-biler og batteripakker for å lagre strøm:

Chinese lithium metal prices shoot up 2016­03­02
BEIJING (Asian Metal) 2 Mar 16 ­ Sources stated that the Chinese spot lithium metal market has seen a drastic increase in price since the end of the Chinese New Year holiday as a result of concerns on raw material supply and positive expectations for the future trend of lithium carbonate and lithium hydroxide market for Q2 2016. A Chinese lithium metal producer currently offers RMB650,000/t (USD99,388/t) for battery grade lithium metal, RMB100,000/t (USD15,291/t) up from late January.

"(USD99,388/t) for battery grade lithium metal"

Dette kan jeg ingenting om, så jeg spør her og håper på en kommentar fra OldNick eller andre.

Spørsmålet er hvor mange tonn battery grade lithium Keliber klarer å produsere av den planlagte produksjonen på 6.000 tonn lithium per år. Vil tro antall tonn reduseres en del, eller er det battery grade Keliber viser til når de angir 6.000 tonn?

Her fra børsmeldingen ang. "Battery grade lithium carbonate":
Battery grade lithium carbonate produced in Keliber's test program. 04.02.2016 08:30

Utdrag:
"In a recent test program, Nordic Mining's associated company Keliber (Nordic
Mining owns approximately 25%) has consistently produced battery grade lithium
carbonate (>99.5% Li2CO3). The purity of the lithium carbonate samples produced
was in the range 99.67% - 99.91% Li2CO3."

Endret 06.03.2016 14:52 av renud
tjuagutt
11:10
07.03.2016
#4230

chateau, det var ikke ment som sensur ;) Jeg sier at en link til denne type kronikk ikke er særlig relevant, fordi det han ikke dokumenterer påstandene sine. Jeg har debattert en del med ham og han påstår det samme uansett hvilke fakta han blir presentert for.

Du står selvsagt fritt til å poste det du ønsker og ytre din mening, slik som jeg står fritt til å ytre min. Håper det var oppklarende og ønsker deg en fortreffelig uke :)

Mvh. tjuagutt
skipper*
09:36
08.03.2016
#12076

Hei eksperten her ..

Hvem må jeg snakke med for å overta avfallet som skal i Førdefjorden ?? Er det miljøfarlig og hva er konsistensen ??
tjuagutt
12:29
08.03.2016
#4231

Tja, hva med å snakke med Ivar Fossum CEO i Nordic Mining?
andy30
15:09
08.03.2016
#1814

Hei eksperter-
Trenger hjelp til å finne Neptune Software.

Pris pr aksje med mer. Hvordan kjøpe denne?

andy30
15:11
08.03.2016
#1815

Send meg gjerne en PM.
skipper*
19:55
08.03.2016
#12078

tjuagutt
Takk for det.
Rally
23:26
08.03.2016
#6123

skipper, avfallet er finmalt stein eller fjell. Det har samme konsistens som sedimentene som renner ut i fjorden fra elva. Stoffet er inert. Det betyr at det ikke er giftig eller reagerer med vannet i fjorden. Massen er godkjent som tildekningsmateriale i forurensede fjorder. Massen vil være blandet med vann når den pumpes ned i dypet på 300 meter. Der vil den danne en ny bunn oppå det eksisterende slammet / finmassene.

Endret 08.03.2016 23:28 av Rally
renud
20:00
10.03.2016
#12115

Ser ikke ut til at lenkegjengen klarte å ødelegge det planlagte tidsskjemaet, som var ferdig boring i løpet av 2 måneder fra oppstart for ca 1 måned siden:

NYHEITER ENGEBØ - Halvvegs til mål. Sysla Publisert:09. mars 2016
3000 meter med borekjernar er om lag halvparten av det som skal hentast ut frå Engebøfjellet denne runden.
- Vi er nøgde med framgangen. Borekjernane vil gje oss verdifull informasjon for vidare planlegging av Engebø-prosjektet, seier utforskingsleiar Mona Schanche i ei børsmelding.

Kjernane blir samla og studert av geologar, og blir sende vidare til laboratorium for kjemisk og mineralogisk testing.
Mellom anna skal ein fastslå rutil-mengde og -kvalitet, samt anna informasjon om fjellet.

Sjå video om prøveboringa: (i artikkelen)
tjuagutt
10:17
14.03.2016
#4235

PFS Keliber


Keliber's Pre-Feasibility Study indicates significant economic potential

A preliminary net present value ("NPV") of EUR
92 million based on an 8% discount rate and with an internal rate of return
("IRR") of 20% has been estimated based on an annual lithium carbonate
production of 9,000 tonnes.


Nordic Mining's comments to the PFS

CEO Ivar S. Fossum comments: "We are pleased that Keliber has completed the PFS. The study outlines the basic parameters for a profitable and robust lithium project in Finland. The current lithium market is dynamic, indicating a tightening supply/demand balance going forward. Hence, there is an upside related to further commercial development compared with the preliminary financials in the PFS. Keliber's management team has done a good job completing the PFS as a significant milestone for the development of the lithium project
tjuagutt
10:34
14.03.2016
#4236

Komplett PFS
renud
12:18
14.03.2016
#12162

"an annual lithium carbonate production of 9,000 tonnes."

Er 50% mer enn tidligere anslag på 6.000 tonn per år. Hyggelig det, med dagens etterspørselsvekst etter lithium og spesielt battery quality, som Keliber vil levere (=+99,7%)
Akilles
11:31
10.04.2016
#6049

Verdivurdering Keliber
renud
15:53
10.04.2016
#12387

Takk for linken, Akilles.
Som det ble påpekt på Xtrainvestor burde man "analysen" tatt høyde for en dobling av antall NOM-aksjer. Det vil i så fall redusere bidragene til hver enkelt NOM-aksje til det halve av tallene gjengitt nedenfor, men er uansett betydelig og langt over dagens børskurs:

Bidrag aksjeverdi NOM i kr/aksje (3 scenarioer): Lav (-15%) - Snitt - Høy (+15%): 4,25 - 6,07 - 7,89


Googlet litt for å finne ut hva som er sagt om en eventuell Keliber Oy-IPO (25% NOM), som eventuelt kan vise seg å bli en pen kurstrigger for NOM.

Dette er den siste uttalelsen, hentet fra meldingen om den siste, overtegnete emisjonen i Keliber OY, og dette kan så absolutt tolkes som at en snarlig IPO er en mulighet:

RIGHTS ISSUE IN KELIBER OVERSUBSCRIBED. Oslo, 1 April 2016
"CEO Ivar S. Fossum comments (oppdelt i avsnitt av meg for å bedre lesbarheten):
"The comprehensive groundwork laid down in the PFS and the current dynamics in the lithium industry are an exciting background for this equity issue.
- Together with the other shareholders, Nordic Mining will take an active part to develop and position Keliber industrially and financially to optimise the shareholder values.
- The forthcoming considerations could possibly include evaluation of a listing/IPO of Keliber and/or partnership models, as well as various grant schemes.""


Her fra det siste Keliber Oy-prospektet (som jeg fant i farten):

Keliber Oy presentation - Aiming to be the first lithium producer in Europe. May 20 2015
Keliber Financing (side 7 av 7):
Financing round II and III - 2014-2016
Capital financing rounds II and III
EUR 2.4 M and EUR 3 - 4 M /
Potential IPO

Investments
 Capital financing round II
 Round III - either private capital investment or listing on the stock exchange
 Off-take agreements

Use of finance
 Feasibility study (completion of feasibility plans)

Progress of project
 Broadening of the resource base
 Bankable feasibility study

Med andre ord, så kan det se ut til at masterplanen tydeligvis lenge har vært en IPO før, og ikke etter, en ferdigstilt BFS.

Endret 10.04.2016 15:54 av renud
OldNick
11:42
11.04.2016
#17984

Så litt på PFS'en.


Preliminary Feasibility Study of Keliber's Lithium Project


Kom så langt at jeg skulle laste ned flyteskjemaet, så har de faktisk greid å legge ut en link som ikke virker.

Hvor er kvalitetskontrollen?
Er det ingen som leser disse?

Korrekt link til prosessflyteskjemaet (PDF)
renud
13:32
11.04.2016
#12392

OldNick
Det er sikkert de samme som stod bak kvalitetskontrollen, som de er ansvarlige for en reklame som nå reklamerer for "Ytterfilet".
renud
13:34
11.04.2016
#12393

Hva er ellers din konklusjon på innholdet i PFS'en, inkludert flyteskjemaet?
Rally
08:47
20.04.2016
#6146

Årsrapport 2015
Rally
22:39
27.04.2016
#6154

Det skal forskes mer på sjødeponi av en instans som er nøytral.
EWMA vil bidra til å tette kunnskapshull om sjødeponi
Rally
10:41
06.05.2016
#6165

Morgenrapporten til Xtrainvestor omtaler NOM
Motstanderne av Engebø utnytter media sin mangel på fag-kunnskap.

Meta morgenrapport
X*********** skrev 6.mai: NOM, KVAER, oljefylkene, skatt, HEX, oljeservice, NORTH, DNO, fingerprint på fre, 06/05/2016 - 09:28
Nordic Minings sjødeponi i Førdefjorden omtales i en Financial Times artikkel som eksempel på at Norge er hyklersk ved at Norge internasjonalt moraliserer om miljøbeskyttelse foran jobber og vekst, mens man innenlands tillater prosjekter som er miljøskadelige. Kritikken rettes også mot oljeindustrien og man støtter avskoging internasjonalt mens man i mindre grad beskytter egne skoger.

Swedbank øker kursmålet i Kværner til NOK 8,5 (5,5) og tar opp anbefalingen fra nøytral til kjøp.

Bilsalget øker, boligprisene stiger og ledigheten faller i de såkalte oljefylkene og den lokale NAV-direktøren undrer seg. Makroøkonomene tror likevel av trendpilene fortsatt peker nedover. (DN)

Skatteforliket skal innebære en form for finansskatt som skal gi staten 3,5 milliarder kroner i inntekter per år. Det antas at det blir en ekstra beskatning på lønn eller overskudd for selskap i finansnæringen. (DN)

DNB øker kursmålet i Hexagon Composites til NOK 25 (21), men tar anbefalingen ned fra kjøp til hold.

Skatteforliket innebærer at man får en verdsettelsesrabatt i formuen på 20 prosent for aksjer og driftsmidler. Skattesatsen for alminnelig inntekt for selskapet og personer skal reduseres til 23 prosent. Utbytteskatten holdes omtrent på dagens nivå. Skjermingsrenten skal økes.

Analysebyrået IHS tror kostnadsbunnen for fabrikasjon av rør, toppdekk, FPSO-er, subseautstyr o.l. kan være nådd og mener det er god timing for oljeselskapene å planlegge innkjøpene sine nå. Innen rigg og konstruksjonsskip vil det imidlertid fremdeles være et betydelig kapasitetsoverskudd. (FA)

Scana Industrier har endret navn til Incus Investor ASA, ny ticker er INC

Flere innsidere i North Energy kjøpte onsdag aksjer i selskapet. Styreleder Anders Onarheim kjøpte 200.000 aksjer til kurs 1,22 kroner og eier dermed drøye 10 prosent av selskapet.

Swedbank øker kursmålet i DNO til 12 (10) etter at selskapet la frem kvartalsrapport denne uken.

Fingerprint Cards antar at markedet for fingertrykksensorer utenom Apple vil øke fra knappe 600 millioner i 2016 til drøye 1,7 milliarder i 2018 der største delen av tilveksten vil skje utenfor mobiltelefoner.
Rally
09:04
12.05.2016
#6170


Ivar snakker om Titan på MTFL
Rally
09:13
12.05.2016
#6171

Finsk selskap som produserer batterier.

Klipp fra IEA
European Batteries is ramping up the biggest lithium-ion battery (for automotive use) factory in the EU. European Batteries develops and manufactures large, rechargeable lithium-ion-based prismatic cells and battery systems.
The new production facility in Varkaus, Finland began operations in the spring of 2010. Focusing on the latest lithium-ion technology, the plant aims to reach an annual production capacity of 300 MWh by the year 2012.
It should also be noted here that Keliber Oy, located in Finland, has one of Europe's largest deposits of lithium spodumene mineral, from which the lithium for batteries can be extracted. Keliber has concessions and permits to start mining operations and plans to be the first producer of lithium carbonate in Europe.
OldNick
02:42
03.06.2016
#18118

Ny emisjon i Nordic Mining.

Mål: 170 mill nye aksjer
Kurs: 0.50/aksje

NOM.OAX: Nordic Mining ASA - Fortrinnsrettsemisjon vedtatt

Børsmelding
02.06.2016

Styret i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") har i dag, 2. juni 2016, med grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen, fattet vedtak om fortrinnsrettsemisjon med følgende hovedvilkår:

- Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 17.000.000 ved utstedelse av inntil 170.000.000 nye aksjer.
- Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 3. juni 2016 (som registrert i VPS pr. 7. juni 2016) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli notert på Oslo Axess.
- En (1) aksje i Selskapet gir 0,4409802 tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny aksje i emisjonen. Overtegning utover tildelte/anskaffede tegningsretter vil være tillatt. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet av innehavere av tegningsretter, kan tegnes av andre investorer.
- Tegningskursen er NOK 0,50 pr. ny aksje. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på ca. 17% i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter, basert på Nordic Minings sluttkurs 2. juni 2016 på NOK 0,65.
- Bruttoprovenyet i fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 85 millioner, forutsatt at emisjonen fulltegnes.
- Tegningsperioden skal begynne 9. juni 2016 og avsluttes 23. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid) forutsatt at prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, er godkjent av Finanstilsynet. Eventuell utsettelse av oppstart og avslutning av tegningsperioden vil bli kommunisert i egen børsmelding.

Aksjene i Nordic Mining vil bli handlet uten tegningsretter fra og med mandag 6. juni 2016 (eks. dato).

Provenyet fra fortrinnsrettsemisjonen vil bli benyttet til utvikling av selskapets prosjekter, primært Engebøprosjektet, og generelle selskapsformål.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: «Den neste hoved-milepælen for Engebøprosjektet vil være pre-feasibility studien (PFS). Resultater og ressursestimater fra kjerneboringen som ble avsluttet i april, vil være viktig input til PFS'en sammen med tekniske vurderinger og prosessoptimalisering. Vårt mål er å ferdigstille PFS i løpet av første kvartal 2017. I tillegg venter vi positiv utvikling for selskapets andre hovedprosjekter, dvs. litium og høyren kvarts.»

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet som er under utarbeidelse, og som forventes publisert omkring 6. juni 2016.

Swedbank er finansiell tilrettelegger, og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Lars K. Grøndahl, finansdirektør, tel: 9016 0941

Oslo, 2. juni 2016
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
______

NOM.OAX: Nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining ASA

Børsmelding
02.06.2016


Endret 03.06.2016 02:42 av OldNick
tjuagutt
00:29
26.06.2016
#4282

ESA klagen avslått
tjuagutt
00:33
26.06.2016
#4283


http://www.firda.no/nyheiter/forde/naustdal/forde-har-fatt-svar-pa-deponi-klagen/s/5-15-237043
Rally
11:04
02.07.2016
#6196

Ber staten betale for transport av Engebø-massar
Rally
17:04
14.07.2016
#6201

I følge Provence sin oppdaterte statistikk så er Skagen Vekst i ferd med å selge seg ned i NOM.

04 SKAGEN VEKST . . 2,42% 12 522 826 -477 174

Endret 14.07.2016 17:06 av Rally
renud
17:07
14.07.2016
#13300

Rally. De har solgt siden januar.
Med dette tempoet, er de ferdige i januar 2017...
Rally
10:03
19.07.2016
#6204

renud, det er en mager trøst er at etter at gründerne trakk seg ut av Skagen, så har det gått jevnt nedover for dem. Jeg så at det ble omsatt mange aksjer i går. Vi får se om et par tre dager hva oversikten til provence sier.
Oppdatert 18.07. hadde Skagen Vekst 12.522.826 aksjer.
Aksjen illustrerer litt av problemet til Skagen, nemlig når de ble for store, så er det ikke så lett å gå ut og inn i aksjer uten å påvirke kursen.

Endret 19.07.2016 10:08 av Rally
hgsd300
04:23
22.07.2016
#298

Blir nok en periode med rundt 50 øre hvis de skal ut med de resterende 12 mill. Hadde håpet på en oppgang nå ukene etter emien. Ja, ja, skal bli spennende og se hva de finner ut på MarMine toktet som starter den 15 august.
Rally
13:30
25.07.2016
#6207

Siste oppdatering fra Provence oversikten. De 4 største selger seg ned.


Endret 25.07.2016 13:30 av Rally
hgsd300
18:40
25.07.2016
#299

Ørkenvandring noen uker til ?
OldNick
17:47
05.08.2016
#18214

Nordic Mining har løftet seg 14% fra emisjons-kursen.


Roskill har utgitt en ny analyserapport om titan-industrien, fokusert på oppstrømsmarkedet for å produsere konsentrater til TiO2-pigment industrien (fra gruver).

Det interessant i Roskill's prognoser er at klor-prosessen vil ta det meste av veksten i produksjonskapasitet for å lage pigment, og denne krever mye renere råstoff enn sulfat-prosessen, som har vært dominerende siste 10-år, siden som for andre råvarer har Kina stått for det meste av veksten i etterspørselen, og de har hovedsaklig bygd sulfat-prosess baserte fabrikker.

Sulfat-prosessen kan akseptere ilmenitt (FeTiO3) som er et mye mer urent råstoff, men som gir store avfallsmengder i form av gips og jernsulfat som i stor grad må deponeres (kan vanskelig selges/videreforedles).

Klor-prosessen er ikke belemret med de samme problemene, men trenger et mye renere, høyverdig føde som rutil.

(For noe info om sulfat- og klor-prosessene, se OldNick #17499 fra 1/11-2015 (se s. 18 tidligere i denne tråden)


Her er en kort-fattet sammendrag av innholdet.
Rapporten i seg selv er for betalende kunder (hvilket jeg ikke er).

Titanium minerals - brighter long term future despite current woes

Roskill
July 28, 2016Linken ble hentet fra HO, tråd Nordic Mining fremover 2
Rally
17:10
08.08.2016
#6219

Fra Keliber:
Lars K. Gröndahl elected as the Chairman of the Board of Directors
Rally
22:31
08.08.2016
#6220


Det blir spennende å se om de på toppen fortsetter å selge seg ned etter siste dagers oppgang.
OldNick
00:39
19.08.2016
#18226

NOM: Nordic Mining's interim report per 30 June 2016

Børsmelding
18.08.2016

Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the second quarter 2016.

Important events in Q2-2016 and year-to-date (YTD):

Nordic Rutile (100%) - Engebø project

- Revised resource model and estimates are in process

A core drilling program was completed at Engebø in April 2016. Approximately 6,400 meters were drilled, mainly in the open pit part of the deposit. Core logging and sampling has been completed, and most of the mineral analyses have been carried out and reported. The remaining analytical results are expected shortly. The Competent Person, Mr. Adam Wheeler is working on a revised resource model with updated resource estimates and classifications in accordance with the JORC Code. The results will be ready and reported in September 2016.

- GAP analysis completed for the Engebø pre-feasibility study ("PFS")

The international engineering and consultancy company Hatch has carried out a GAP analysis as a pre-study for the Engebø PFS. No gaps have been identified which would delay the kick-off of the PFS. The scope of work and budget for the PFS is being considered. Appointment of a technical advisor and coordinator for the PFS process is expected in August 2016. The target is to complete the PFS in Q1-2017.

- Zoning plan and discharge permit are final

In February 2016, the King in Council dismissed an appeal related to the discharge permit. Consequently, the discharge permit is final and without further possibility for appeal. The zoning plan was final and without possibility for appeal directly following the government's approval in 2015.

- In compliance with European regulations

In a letter to complainants, the EFTA Surveillance Authority ("ESA") has stated that the Norwegian authorities' handling of the Engebø permitting process is in compliance with European regulations, including the "Water Framework Directive". ESA's final conclusion in the matter is awaited.

Nordic Quartz (100%) - Kvinnherad project

- Independent quartz resource estimates completed

In February 2016, an independent assessment of the Kvinnherad hydrothermal quartz was completed based on information from the drilling program which was executed in the fall 2015. The Competent Persons have estimated significant quartz-containing mineral resources in the inferred and indicated categories. The quartz content varies in the deposit with a substantial part in the massive zone category (>95% quartz content).

Nordic Ocean Resources (80%) - Seabed minerals

- The MarMine exploration cruise has started

On 17 August 2016, MarMine's exploration vessel "Polar King" departed from Bergen to commence an exploration cruise on the Norwegian part of the Mid -Atlantic Ridge ("MAR"). The expedition team consisting of 25 researchers and around 20 support crew will carry out mineral sampling on the MAR, analytical assessments and subsequent process test work.

Endret 19.08.2016 00:40 av OldNick
OldNick
00:40
19.08.2016
#18227

Keliber (25%) - Lithium project

- Positive market sentiment for lithium

Over the last months, lithium prices have developed positively and the investor interest for lithium companies has strengthened. The demand for lithium in various applications, in particular related to batteries for electric/hybrid vehicles and energy storage, is expected to grow substantially in the coming years. A tight market balance for battery grade lithium carbonate is expected to continue.

- Definitive feasibility study ("DFS") has started

Keliber completed a positive PFS for the lithium project in March 2016. The global engineering and consultancy company Hatch has been assigned for the coordination of the DFS which was started in June 2016. The DFS is targeted for completion in Q2 2017.

- Strengthened management team

In June 2016, Pertti Lamberg took up the position as CEO in Keliber. The previous CEO, Olle Sirén continues in the company as Chief Operating Officer. Lamberg has a strong industrial background, latest as a director at Outotec Oyj (Plant Products) and Professor in Geometallurgy at the Luleå University of Technology.

Corporate matters

- Rights issue completed

In June 2016, Nordic Mining completed a rights issue with gross proceeds of approximately NOK 65.9 million. The proceeds were transferred to the Company's bank account early July 2016.

For further information please contact
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941

Oslo, 18 August 2016
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

The interim report and company updates will be presented tomorrow, Friday 19 August 2016 at 10.00 in the company's office at Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (Entrance A, 5th floor), N-0250 Oslo.

NOM: Q2-2016 Report (PDF)
tjuagutt
16:39
20.08.2016
#4310

Er du fremdeles med oss, OldNick?
tjuagutt
13:00
24.08.2016
#4313

24/08-2016 10:50:20: (NOM.OAX) Hatch appointed for coordination of the Engebø PFS
Nordic Mining has appointed Hatch for technical advisory services and
coordination of the Pre-Feasibility Study ("PFS") for the Engebø rutile project.
Hatch is a Canadian engineering and consultancy company and a leading
international mining and processing specialist with extensive experience across
the mining industry, including titanium feedstock. The target is to complete the
PFS in Q1 2017. Based on current estimates, Nordic Mining's existing funding
exceeds the costs to complete the PSF with a comfortable margin.
The service agreement for the Engebø PFS has been entered into by Nordic
Mining's wholly owned subsidiary, Nordic Rutile AS and Hatch Africa
(Proprietary) Limited ("Hatch").
The scope of the PFS will include descriptions and evaluations of i.a. the
following:

Geology and resources
Mining geotechnical
Mining
Processing
Engineering
Construction
Tailings and waste rock disposal
Markets
Environmental, health and safety
Risk management
Financial model
Final PFS report

Together with Nordic Mining, Hatch will coordinate the PFS process which will
also include contributions from several other suppliers. An early input to the
PFS process will be the Competent Person, Mr. Adam Wheeler's upcoming report on
geology and mineral resources including revised resource estimates and
classifications which will be ready and reported in September 2016.
In June/July 2016, Hatch carried out a GAP analysis as a pre-study for the
Engebø PFS. No gaps were identified which would delay the kick-off of the PFS.
The GAP analysis included a high level risk analysis to assess the key risks for
the project and ways for addressing risks as part of the PFS.
CEO Ivar S. Fossum comments: "We are very pleased that Hatch will be the
coordinator for the PFS process. Hatch has an impressive track record and
experience in the global mining industry, and we look forward to the process of
combining this with the world class properties of the Engebø rutile deposit. We
are satisfied that the considerations during the summer months have confirmed a
comfortable balance between the estimated costs for completion of the PFS and
Nordic Mining's existing funding."
Rally
22:04
25.08.2016
#6236

Link til Hatch
alan
23:20
25.08.2016
#5117

Var innom facebook siden til Nordic Rutile. Så at de hadde fjernet et innlegg, de selv skrev
for halvannen uke siden. Det lå sikkert ikke ute lenge. Men jeg hadde kopiert det.
De skrev for mye, sikkert i ren begeistring.....

Keep and hold!
Finders keeping!

Endret 25.08.2016 23:26 av alan
tjuagutt
18:36
29.08.2016
#4317

Fra Hegnar forum.

Innlegg av: Sa2ri (29.08.16 12:55 ), lest 1232 ganger
Ticker: NOM
NOM - oppdatert analyse fra SWN - kursmål 1,80
Swedbank kom i slutten av forrige uke med en oppdatert analyse av NOM etter at lock-up perioden hadde utløpt etter emisjonen de var tilrettelegger for. Vil tro at analysen har vært forberedt en tid tidligere da prisen på aksjen er 0,52 og det er jo en stund siden den var der. De ser en betydelig oppside i NOM, og analysen er som følger:

***************************************************************************

Note: Swedbank was mandated as financial advisor for Nordic Mining ASA in the June 2016 rights issue. We are out of silent period and publish our latest update on NOM including updated target price

NOM: Two birds - one stone: Keliber in play
Recommendation - Buy
Target Price - 1.80
Share price - 0.52

- NOM is now a two asset play: Unrisked Engebø and Keliber worth NOK 3-4.00/share
- Keliber divestment could fund final Engebø development cost - target up to NOK 1.80
- Attractive upside (3-4x) from the current share price ahead of PFS triggers

Nordic Mining is now a two asset play: Unrisked Engebø and Keliber worth NOK 3 - 4.00/share
Due to a boom in battery demand, fueled by Tesla and Volkswagen giga-factories, Nordic Mining's 25% stake in the high grade Lithium asset, Keliber is now in play. Nordic Mining is no longer just about the world class Ti02 asset, Engebø, as shareholders now have two high potential projects to account for. On todays spot price, these resources has an unrisked theoretical net value of NOK 3-4/share.

Keliber divestment could fund final Engebø development cost - target up to NOK 1.80
The current battery grade Lithium Carbonate price implies a Keliber valuation of NOK ~3/ NOM share or NOK 1.5bn. We find it unlikely that the company will be able to realize the full value at peak spot prices, but significantly more likely that it will succeed with its ambition to divest Keliber. We believe a divestment of the Lithium stake could fund the final stage of the capital raise for the Engebø development of NOK 80m. This will reduce the number of shares being printed - which leads us to raise our target by NOK 0.30/share.

Attractive upside (3-4x) from the current share price ahead of PFS triggers
The current share price gives investors a potential of quadrupling their money vs our target of NOK 1.80. We see several potential triggers ahead as Nordic Mining presents updates from the ongoing and fully funded PFS. Nordic Mining has appointed Hatch for technical advisory services and coordination of the PFS. An early input to the PFS process will be the Competent Person, Mr. Adam Wheeler's upcoming report on geology and mineral resources including revised resource estimates and classifications which will be ready and reported in September 2016.

Financial Analyst
Andreas Bertheussen
Direct phone:
(+47) 2323 8280
E-mail: ab@swedbank.no

For full disclaimer please go to: http://www.swedbank.no/om-swedbank/vilkar/general-disclaimers/index.htm

*******************************************************

Endret 29.08.2016 18:36 av tjuagutt
renud
12:57
04.09.2016
#13573

September-resurs-oppgraderinegen vil bli veldig bra, noe som etter diverse uttalelser fra geologene på NOMs faceboo-side nok er hevet over enhver tvil.

Men utover det vi allerede vet, har jeg fremdeles visse, relativt godt begrunnete forventninger til en REE-oppdatering som i så fall har potensial til å overraske voldsomt på oppsiden:

De sjeldne jordmetallene Scandium og Yttrium Les mer:

27.03.2015 18:54
De sjeldne jordmetallene blir mer og mer ettertraktet etterhvert som nye bruksområder dukker opp. Når noe blir mer ettertraktet, har man muligheten til å skru prisen opp ett hakk eller to. Sjeldne jordmetaller finnes i fjellet, og for å få tilgang på disse metallene, må man drive gruvevirksomhet, med sprengning, hugging og kverning før metallene kan tas ut. For å utvinne Scandium og Yttrium har man mulighet til å komme til "dekket bord" etter at rutilutvinningen i Engebøfjellet har kommet igang.

Innholdet i Engebø-eklogitten har blitt analysert for endel metaller og prøvene viser at den bl.a. inneholder 42,6 ug/g Scandium og 22,6 ug/g Yttrium. Dette er to REE-metaller hvor etterspørselen har eksplodert. Scandium benyttes bl.a. i avanserte lasere, i røntgenrør og i kraftige magneter. Yttrium brukes bl.a. i fjernsyns- og dataskjermer.

Dersom eklogittavgangen ble prossessert for disse metallene etter at rutilen var tatt ut, kunne man hentet ut ca. 6000 tonn Scandium og 3200 tonn Yttrium fra den ferdig oppmalte avgangen.

Verdensbehovet for Yttrium (2013) var ca. 11000 tonn og metallet ble ført inn på mangellisten i 2013. Yttrium (99,999%) ble omsatt for ca. 9500 USD/tonn.

"World production of yttrium was based almost entirely in China. In China, according to media reports, the government was reported to be building a national stockpile of rare earths. In 2014, China was expected to add 10,000 tons of rare earths, including 2,500 tons of yttrium oxide. China continued to struggle with illegal mining, processing, and smuggling of rare earths. In India, a processing plant was being commissioned to produce several thousand metric tons of rare-earth compounds derived from monazite. India's monazite was produced at Manavalakurichi (Tamil Nadu), Chavara (Kerala), and Chatrapur (Odisha)."

Scandium (99,99%) ble i snitt omsatt for USD 5000 pr. kilo i 2013. Scandium (99,90%) ble omsatt for 3700 USD/kg i 2012. Global omsetning har frem til i dag vært ca. 10 tonn årlig. Behovet for 2014 var anslått til 15 tonn. Det er to ny markeder på vei til å bli etablert og disse forventer å øke etterspørselen etter Scandium betraktelig. Dette er "Solid Oxide Fuel Cells" og "Scandium-alloyed Aluminum alloys (Al-Sc alloys)". En Aluminium-Scandium legering med 2% Scandium ble omsatt for 170 USD/kg i 2013.

Scandium International Mining Corp. (SCY) publiserte i desember 2014 at de planlegger å starte opp verdens første Scandiumgruve i 2017. Kanskje trenger de ikke gjøre det allikevel?

Med dagens dollarkurs (7,959) og salgspris på 9500 USD/tonn for Yttrium, vil innholdet av Yttrium i Engebøavgangen ha en salgsverdi på ca. 240 mill. kroner. Scandiumforekomsten i avgangen vil med en gjennomsnittlig salgsverdi på 4350 USD/kg ha en verdi på ufattelige 206 mrd. kroner. Dette ville kreve at etterspørselen øker fra ca. 10 tonn til 120 tonn pr. år, noe som ikke trenger å være usannsynlig dersom de to nye markedene slår til.

Endret 04.09.2016 12:58 av renud
Rally
00:34
06.09.2016
#6243

Det kan bli mange fabrikker på Engebø etter hvert som en finner flere mineraler en kan hente ut av malmen ☺
yemaya 2
07:21
06.09.2016
#7265

Er dette drivverdige konsentrasjoner av Scandium? Tørdalfeltet har vel langt høyere konsentrasjoner.
renud
08:45
06.09.2016
#13607

Ikke drivverdig som hoved-, men muligens som et bi-produkt hvor knusing og separering av andre metaller og overskudsmasser allerede er gjennomført.

Forøvrig har forfatteren av innlegget, "Pling" på HO, selv påpekt at dagens omsetning av Scandium ligger på ca 15 tonn/år og at man dermed ikke kan kalkulere med dagens pris/tonn ved en potensiell produksjon av vesentlig mer enn det.

Men når det er sagt, så er etterspørselen 50% høyere enn dagens tilbud, i tillegg til at Scandium har noen kvaliteter som gjør at det ikke skal så mye til å øke etterspørselen vesentlig når markedet
a, vet at det er mer Scandium tilgjengelig
b, kan forholde seg til en noe lavere pris
renud
17:09
06.09.2016
#13610

Nordic Ocean Resources AS - Norway's Pioneer Ocean Resource Company (NOM 85%) August 2016

Nordic Ocean Resources AS - Norway's Pioneer Ocean Resource Company (NOM 85%) August 2016

MarMine - A pioneeering R&D project
The MarMine project was formally established 17 December 2015 with approximately NOK 25 million in financial support from the Norwegian Research Council

NORA participates together with 13 industrial partners with a joint financial contribution of approximately NOK 6 million

MarMine participants:
 Statoil
 Nordic Ocean Resources (NORA)
 Technip Norge AS
 DNV GL
 DCNS, France
 Scan Mudring
 Kongsberg Maritime
 NIVA
 Ecotone
 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
 Leonhard Nilsen AS
 National Oilwell Warco
 GCE Node (77 member companies from the southern part of
Norway)

The project is managed by NTNU and include i.a. an exploration cruise on the MAR in 2016, mineral sampling, analyses and process test work

Endret 06.09.2016 17:20 av renud
Rally
17:44
06.09.2016
#6244

renud, NOM må vurdere om dette med sjeldne tilleggs-mineraler er noe å ta hensyn til i den fasen NOM er i nå. Hvis utvinning av disse vil forsinke prosessen med å komme igang med TiO2-produksjonen, så håper jeg at Fossum & Co. foreløpig lar denne ballen ligge. Når selskapet er kapitalisert opp og har begynt å tjene penger kan det evt. bringes på banen.

Endret 06.09.2016 17:44 av Rally
renud
12:18
08.09.2016
#13615

Ser den, Rally.
Vi får avvente å se hva resursoppdateringen bringer av eventuelle overraskelser, menat det vil bli en relativt heftig oppgradering av verifiserte resurser, og dermed NPV, er jeg temmelig sikker på.

Spesielt etter å for første gang å ha lest hva NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) skrev om det potensielle resursgrunnlaget i 2001. NGUs rapport er basert på DuPont/Conoco's omfattende boreprogram i 1992-94.

Forøvrig kom denne oppdateringen på Nordic Rutile AS sin facebook-side i dag. Dermed ingen tvil om at resursoppdateringen kommer som forhåndsannonsert i september:

"Eit hyggeleg gjensyn med bitetane frå én stor rutilkrystall! For øyeblikket arbeidast det med rapporten frå boreprogrammet som skal offentliggjørast i løpet av måneden! 🙂 "
Rally
13:01
08.09.2016
#6249

Over 50.000 aksjer omsatt på 90 øre nettopp. Er det bare håp og tro, eller er det noen lekkasjer om oppdateringen?
Det er nesten en dobling fra emisjonsperioden i sommer der laveste sluttnotering var 46 øre 14. juli.
Rally
01:32
09.09.2016
#6251

KELIBER OY Pre-feasibility Study KELIBER LITHIUM PROJECT
Datert 14/3 2016
Rally
08:43
09.09.2016
#6252

Sorry, jeg så ikke at dette var blitt publisert av tjuagutt tidligere
renud
11:49
09.09.2016
#13622

Dette går veien ;)

Keliber has appointed advisor for corporate finance services. 09.09.2016 11:00
Nordic Mining's associated company Keliber has appointed an advisor for
corporate finance services. The purpose is to investigate options and possibly
carry out transactions in order to position Keliber strategically and
financially for the fast-growing development in the lithium industry.


Over the last months, the markets for lithium products have developed
positively and the investor interest for the lithium industry has substantially
increased. The fastest growing application area for lithium is the battery
industry. Electric and hybrid vehicles and energy storage solutions to support a
greener society are key drivers for the lithium market.

Currently, there is no production of battery grade lithium carbonate in Europe.
The European consumption of lithium in various industrial applications is,
however, substantial. Plans have been launched to build large battery plants in
Europe in order to serve the car industry.

Keliber is in the Definite Feasibility Study ("DFS") phase for its lithium
project in Finland, targeting to be the first producer in Europe of battery
grade product. The DFS is targeted for completion in Q2 2017.
Nordic Mining owns approximately 25% of the share capital and is the largest
shareholder in Keliber.

For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 901 60 941.
Oslo, 9 September 2016
tjuagutt
13:56
09.09.2016
#4321

At det går veien er jeg sikker på :-)
Rally
11:46
10.09.2016
#6254

tjuagutt, - dette går veien? Hva forventer du at aksjen omsettes for framover det nærmeste året?
Akilles
21:23
10.09.2016
#6074

Jeg mener NOM bør gå for "full kontroll" over Keliber, ved å kjøpe seg opp til minimum 33 %. Dette kan gjøres ved å foreta en rettet emisjon mot dagens aksjonærer i Nom for å skaffe pengene, som kun har som formål og sikre kontroll over Keliber. Dersom de flagger et slikt formål, så vil jeg tro at en emisjon vil løfte kursen i NOM.

Nom bør være et moderselskap for de selskapene de har kontroll over, derfor bør alle emisjoner i fremtiden foregå i de selskapene som trenger pengen, for videre utvikling og ikke i NOM. NOM bør gå på børs med de selskapene de eier, for så og selge aksjer i disse selskapene, dersom de trenger penger til driften av NOM.

NOM mangler en strategi, de må begynne å tenke langsiktig og ikke bare fra emisjon til emisjon. (dag for dag)

Endret 10.09.2016 21:24 av Akilles
tjuagutt
21:33
10.09.2016
#4322

Rally, ja si det. Fremtiden er ikke lett å spå og vi har vel opplevd endel nedturer oppigjennom årene :) Når det er sagt, så har NOM styrket seg kraftig gjennom siste emisjon og vi vet at PFS blir en god del billigere enn først antatt, så jeg tror vi snart skal over kronen og forventer at det skjer i september. Deretter blir det nok stillstand og berg og dalbane. Uten negative uforutsette hendelser, så tror jeg vi bare vil stige frem mot børsnotering av Keliber. 2 kr. i 2017 tror jeg kan være et realistisk mål :)
tjuagutt
21:35
10.09.2016
#4323

Akilles, er enig med deg i at NOM bør kjøpe seg opp i Keliber og at pengene skaffes gjennom en emisjon. Spørsmålet er bare om det er så lett å få tak i Keliber aksjer..
renud
21:39
10.09.2016
#13672

Akilles
Du mener det nok godt, men nå surrer du litt.

Dersom NOM skal kjøre sine hel- og/eller deleide datterselskap på børs, for deretter kun å hente inn ny EK ved å kjøre emisjoner i disse, hvor lenge vil de da fremdeles ha "full kontroll" over sine datterselskap når de selv ikke opprettholder sine eierandeler i de kommende emisjonene?

NOM har en utmerket strategi allerede, som er å satse 100% på Engebø, eventuelt på bekostning av sin eierandel i Keliber. Se grafen på side 9 i denne i juni 2016 oppdaterte Keliber-presentasjonen som viser antatt prisutvikling på Lithium som, etter som nye lithium-resurser vil bli utviklet raskt som følge av pris-spiken de siste månedene, vil falle tilbake til "normale" nivåer ganske raskt:

Keliber-presentasjon 9.6.2016 (på finsk)
Rally
22:27
10.09.2016
#6255

Takk for din betraktning om kursen tjuagutt :-) Krysser fingrene.
Keliber
Jeg husker fra presentasjonen til Fossum og diskusjonen i ettertid i forbindelse med kriseemisjonen på 30 øre, så ble det sagt at Engebø var hovedfokus. Så vidt jeg husker så var det en emisjon i Keliber der NOM stod over nettopp på grunn av satsingen på Engebø.
Akilles
22:28
10.09.2016
#6075

tjuagutt
Det kommer nye muligheter. Det er lange frem til børs..

renud
"Dersom NOM skal kjøre sine hel- og/eller deleide datterselskap på børs, for deretter kun å hente inn ny EK ved å kjøre emisjoner i disse, hvor lenge vil de da fremdeles ha "full kontroll" over sine datterselskap når de selv ikke opprettholder sine eierandeler i de kommende emisjonene?"

renud
Jeg surrer aldri når det gjelder penger, klima, eller logikk:)

Så lenge de deltar med sin del av emisjonen og holder sin eiendel over 33 % eller høyere. (de har da solgt seg ned i selskapene og er "full" av penger. så er dette ikke noe problem.) De bør lære av John Fredriksen. (De må få verdiene frem)

Idag er det slik at man sitter igjen med inntrykket av at emisjonene kun er for og holde liv i administrasjonen i NOM.
De må komme videre..

Endret 10.09.2016 22:43 av Akilles
tjuagutt
09:44
11.09.2016
#4324

Dette faller på sin egen urimelighet, Akilles :)

"Idag er det slik at man sitter igjen med inntrykket av at emisjonene kun er for og holde liv i administrasjonen i NOM."

PFS er finansiert av emisjonen så et steg videre er de kommet og vi er vel enig om at NOM er kommet lenger i dag enn for 4 år siden. Alt går altså ikke bare til lønn av admistrasjonen ;)

Vedrørende emisjon til å øke sin eierandel i Keliber, så må i så fall en slik emi tas gjennom hovedselskapet og i tillegg må noen av eierne i Keliber være villig til å avstå sine aksjer. Å øke sin eierandel i NOM blir altså ikke så lett.

Jeg mener det er for mye fokus på Engebø. NOM burde også samtidig fokusert på det enkleste prosjektet; å få startet opp utvinningen av kvarts. Dette ville gitt NOM inntekt som de så sårt trenger for å lønne de ansatte.
Akilles
12:25
11.09.2016
#6076

Vel, må jo provosere litt for og få igang en diskusjon her på ST.

Jeg er enig, denne emisjonen går til noe annet, derfor er det så vanskelig og forstå hvorfor de ikke fikk inn hele beløpet.

Forhåpentligvis vil informasjonen vi får fremover, fører til en fin stigning i kursen, før vi får neste emisjon.


renud
12:46
11.09.2016
#13680

Jeg antar også at det vil bli minst én emisjon til, før Engebø er i cash positiv produksjon.

Men det finnes også et snev av håp om at en 50% reduksjon av eierandelen i Keliber, se min forklaring som forsvarer dette l mitt #13672, kan fullfinansiere DFS, og at en finansiell- og/eller industriell partner deretter kommer inn med en la oss si 30%-eierandel, mot en fullfinansiering av capex Enegbø, samt også opex frem til produksjonen er cash positiv.

I så fall vil man sannsynligvis få godt betalt for ikke å selge seg ut etter resursoppdateringen, som kommer nå i september, i forhåpning om enda en gang å komme seg billigere inn i enda en emisjon.
renud
13:07
11.09.2016
#13684

Har forøvrig visse forhåpninger til at Nordic Rutile CEO Addison kommer til å innløse sin opsjon på 2 mill aksjer á 0,90 så snart resursoppdateringen er sluppet, og likeså at flere nøkkelpersoner kan komme til å gjøre det samme:

Her fra børsmeldingen datert 18. februar i år:
"An option agreement has today been awarded to Thomas B. Addison who took up the
position as managing director of Nordic Rutile AS on 1 February 2016. Thomas B.
Addison is a primary insider in Nordic Mining ASA ("Nordic Mining").

Addison has been awarded 2 000 000 options at a price of NOK 0.90 per share. One
option can be converted into one share in Nordic Mining. All options are fully
vested on award and valid till 18 May 2016. Addison does not own shares in
Nordic Mining.

Nordic Mining's current incentive program for leading employees and qualified
resource persons was approved in the General Meeting on 27 May 2014. The Board
of Directors was authorised to award options that in total give the right to
subscribe for up to 14 million new shares in Nordic Mining. Further, the Board
was authorised to determine the subscription price with a minimum subscription
price similar to the closing price of the Nordic Mining share on 27 May 2014.
The closing price on 27 May 2014 was NOK 0.90 per share.

Subsequent of the new agreement, 12 750 000 options have been awarded to leading
employees and resource persons.
For questions please contact CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 901 60 941.
Oslo, 18 February 2016"

(Denne ble på GF 2016 forlenget frem til GF 2018)
Akilles
15:15
11.09.2016
#6077

renud
Joda, selvfølgelig er det mulig å redusere i Keliber, i stede for å emittere. Men jeg har forstått det slik at Nordic Mining har ambisjoner om å bli et morselskap for slike selskap i norden, og da er ikke salg av den beste delen den letteste avgjørelsen å ta.
Jeg mener de må bli flinkere til å få frem verdiene i selskapene.

Så jeg vil anbefale ansettelse av Jan Vestrum som selger og agitator, han var fantastisk kreativ for å få opp kursen i selskapet CREW. (Via navnforandringer, oppkjøp og kreative børsmeldinger, osv. (Noen burde skrive en bok om det stuntet : ) )
tjuagutt
09:07
12.09.2016
#4328

Ressurs oppdatering Engebø

The total estimated resources in the Measured and Indicated categories are 93
million tonnes. This is an increase of 61 million tonnes compared with previous
estimates. The average TiO2 grade has increased confirming the deposit's high
rutile content. The garnet grade is approximately 44%, documenting that a
substantial amount of garnet is hosted in the deposit.
Akilles
09:45
12.09.2016
#6078

Tredobling av resursene, så da er det vel bare å vente på tredobling av kursen ? Dette resultatet tror jeg vil lokke frem partnere som har ekspertise og penger nok til og fullføre prosjektet, frem til oppstart. Ingen flere kursdrivende emisjoner ? Eller ett oppkjøp forsøk?

Endret 12.09.2016 09:55 av Akilles
Akilles
12:28
13.09.2016
#6080

Bare litt "humpete", denne gangen tror jeg vi skal høyt.Endret 13.09.2016 12:30 av Akilles
OldNick
13:35
13.09.2016
#18332

Ikke for å ødelegge stemningen, men det er viktig å vite om historien til junior miners, som jo NOM er.

En annen versjon:Endret 13.09.2016 13:55 av OldNick
Akilles
14:22
13.09.2016
#6081

OldN
Tja, disse ser fine ut,så da er spørsmålet, hvilken fase er NOM i nå etter ti års "kamp"? Fase 1, etter den nederste modellen?

Mangler det ikke en oppkjøp-fase i disse modellene ?
Jeg vil tro at oppkjøpsfaren øker ved økende ressurser og fallene aksjekurser ? Som nå..

Endret 13.09.2016 14:39 av Akilles
Akilles
15:02
13.09.2016
#6082

Ellers så vil jeg tro at de som leser denne tråden, forstår de at fleste av de som ligger ut aksjer til salgs i dag, egentlig er kjøpere. Uten at jeg forteller dere det?

Endret 13.09.2016 15:05 av Akilles
tjuagutt
16:46
13.09.2016
#4329

Kjøper mer på disse nivåene som jeg anser det som gitt bort. Dette er bare et pust i bakken før videre oppgang ;-)
renud
17:50
13.09.2016
#13716

Økte selv, både i går og i dag.
renud
18:31
19.09.2016
#13784

For de som ikke fikk med seg årsaken til dagens oppgang, på høyt volum, et lån på drøye 16,6 MNOK til Keliber fra statlige Tekes (tilsvarende Innovasjon Norge), på mildt sagt meget gode betingelser:

Tekes has granted Keliber Oy a development loan of MEUR 1.8

Tekes - the Finnish Funding Agency for Innovation, has granted Keliber Oy a possibility to receive innovation financing as a form of development loan of 1,829,000 EUR. The loan is granted for the development of on-line monitored lithium production chain. In addition to the development of the lithium carbonate process, the target for the financed project is to ensure the optimal use of future by-products. The development work has also an important role in achieving the vision and objectives of company's policy regarding sustainable development. During the project, novel water and tailings management technology will be tested, aiming to more efficient land use and environmental friendly storage methods.

Granted loan may not exceed 70% of total eligible costs approved by Tekes. The interest-rate for the loan is three percentages under the base rate, but at least 1.0 %. The loan period is 10 years, whereof the first 3 years are grace period. The loan will be repaid in annual repayments.

"We are very pleased about the strong support and financing received from Tekes. Granted loan will significantly strengthen the company during the development process of future lithium carbonate production," says CEO of Keliber Oy Mr. Pertti Lamberg. "We also believe that the technological innovations related to the online measurements and process technology, developed during the project, will not only contribute to us, but also improve the business opportunities of our development partners. Project has also positive environmental impacts related to the energy and material efficiency improvements developed during the project activities, "says CEO Mr. Pertti Lamberg.

For more information: CEO Pertti Lamberg +358 40 5991189

Endret 19.09.2016 18:31 av renud
Rally
11:54
20.09.2016
#6258

Det er dumpet 15 mil aksjer i dag i hovedsak fra Pareto og Nordnet.
Er det Skagen som har kvittet seg med resten?
Navn Fullt navn Total verdi Total verdi % Netto volum Int. volum Snitt kjøp Snitt selg Kjøpsverdi Handler Hit % Take %
PAS PARETO SECURITES 9 559k 31,20% -1 833k 426k 0,867 0,919 3 457k 244 14,23% 15,10%
NON NORDNET BANK AB 16M 51,95% -1 779k 3 085k 0,927 0,873 4 526k 411 47,08% 78,38%
renud
12:44
20.09.2016
#13800

Rally
Håper du har rett, men synes dette minner mer om et stunt fra en viss, ikke helt ukjent turbotrader.
Rally
16:57
20.09.2016
#6259

21 mil aksjer omsatt i dag. Det er høyest antall omsatte aksjer så langt jeg kan se (5 år).
renud
17:25
20.09.2016
#13801

Det var da voldsomt som jeg måtte være uening med deg om detaljer i dag da, Rally ;)

Volumet i antall aksjer var høyere 17. april 2015, den dagen sjødeponi-tillatelsen ble børsmeldt, slik at dagens volum var det nest høyeste noensinne:

Endret 20.09.2016 17:27 av renud
Rally
18:41
20.09.2016
#6261

He, he renud. Du har sikkert rett, men her er kurven som Pareto sin WEB viser.Trolig er den midlet over noen dager.


Endret 20.09.2016 18:43 av Rally
Savepig
21:40
20.09.2016
#34

Lukter shenanigans lang vei av det som skjedde i dag....
Rally
09:49
21.09.2016
#6262

Da kan man velge å tute med de uærlige ulvene, eller en kan vente de ut.
rome
21:52
21.09.2016
#2100

Shenanigans???
OldNick
10:59
13.10.2016
#18429

Oppdatering om Engbø-prosjektet fra Nordic Mining i går.

Alt ser normalt ut.

NOM.OAX: Monthly update on the Engebø rutile project

Børsmelding
12.10.2016

On a regular basis, Nordic Mining will give updates of the ongoing Pre-Feasibility Study and other project activities. A separate newsletter in Norwegian will be published in order to inform local and regional stakeholders.

Introduction

Nordic Mining has appointed Hatch for technical advisory services and coordination of the Pre-Feasibility Study (PFS) for the Engebø rutile project. We intend on a regular basis to give updates on the ongoing activities through stock market releases and/or interim reports and a local newsletter.

Safety, health and environment

Nordic Mining considers safety, health and environment as paramount for the successful investment and operation of the Engebø rutile project. Consequently, safety, health and environment are high in focus for the project planning and in the PFS.

Comminution and process test work

Various test work activities are ongoing or have been initiated, both in Norway and abroad. Several tonnes of material from Engebø have been shipped to certified laboratories and other facilities for test work. Specific crushing and milling techniques will be tested. On the beneficiation side, the target is to optimise recovery and to demonstrate production of high-quality commercial products. Subsequent to the testing, a process flow definition, equipment specifications and estimations of investment costs and operating costs will be developed. Additional work may be required as a result of the initial testing.

Staged PFS process

The PFS process has two main stages. In stage 1, various production scenarios are outlined and analysed on a comparative basis in a financial context. The purpose is to ensure that the best project size, scope, technical and production solution is selected. In stage 2, the prioritised business case scenario is further described and optimised. An important task will be to address key risks to optimise the value of the project and to secure realistic assumptions for project assessment.

Next update

The next update of project information is expected to be in the third quarter interim report, scheduled to be published 11 November 2016.

For questions please contact:
Managing Director Thomas B. Addison, Nordic Rutile, Tel: +47 9712 1339

Oslo, 12 October 2016
Nordic Mining ASA

Endret 13.10.2016 11:13 av OldNick
OldNick
22:43
13.11.2016
#18537

Nordic Mining kom med Q3-rapport fredag.

Når Nordic Mining lister opp viktige hendelser i Q3, så er ikke det finansielle en del av det. Men, de forsøker å begrense pengebruken så mye som mulig, som vi vet, så cash'en fra siste emisjon kan vare ut PFS'en for Engebø. NOK 61 mill cash gjenstår på balansen.

NOM.OAX: Nordic Mining's interim report per 30 September 2016

Børsmelding
11.11.2016

Important events in Q3-2016 and year-to-date:

Nordic Rutile (100%) - Engebø project


- Increased resource estimates
The revised JORC compliant estimates published in September 2016 show a significant increase of the qualified resources at the Engebø rutile deposit, higher titanium dioxide grades and substantial quantities of garnet. Preliminary estimated operating parameters indicate a reduction of the TiO2 cut-off grade. With a cut-off grade of 2% TiO2 the estimated total resources in the measured and indicated categories are 125 million tonnes at an average grade of 3.53% TiO2. In addition, 255 million tonnes of resource at an average grade of 3.22% TiO2 is estimated in the inferred category indicating a substantial resource potential. The revised resource model will be basis for the pre-feasibility study ("PFS").

- Hatch assigned for coordination of the PFS
The international engineering and consultancy company Hatch has been appointed for technical advisory services and coordination of the Engebø PFS. Hatch is a leading international mining and processing specialist with extensive experience across the mining industry, including titanium feedstock. A detailed work plan has been established for the PFS, and the work is progressing well.

- Comprehensive PFS program on comminution and process test work
Various comminution and process test work activities are ongoing or in preparation. Certain additional work has been agreed as a result of initial tests in order to supplement the data. The work program is still in an early phase. Delays in transport and customs clearance of material to some of the best sites have affected the slot times for certain activities. The purpose of the test work is to optimise recovery of commercial products and secure a cost efficient set up. The updated time schedule for the PFS targets completion in Q2-2017.

- Zoning plan and discharge permit are final
In February 2016, the King in Council dismissed an appeal related to the discharge permit. Consequently, the discharge permit is final and without further possibility for appeal. The zoning plan was final directly following the government's approval in 2015. The EFTA Surveillance Authority ("ESA") has stated in a letter to complainants that the Norwegian authorities' handling of the permitting process is in compliance with European regulations. ESA's final conclusion is awaited.

Keliber (25%) - Lithium project

- Positive lithium market development
The lithium market is developing positively and product prices have increased. The demand for lithium in various applications, in particular related to batteries for electric/hybrid vehicles and energy storage, is expected to grow substantially in the coming years. A tight market balance for battery grade lithium carbonate is expected to continue.

- Definitive feasibility study ("DFS") ongoing
Keliber completed a positive PFS for the lithium project in March 2016. The international engineering and consultancy company Hatch is assigned for the coordination of the DFS which is targeted for completion in Q2 2017. The study work is progressing well.

- Assessment of financing options
Keliber has appointed an advisor for corporate finance services. The purpose is to investigate options and possibly carry out transactions in order to position Keliber strategically and financially for the fast-growing development in the lithium industry.

Endret 13.11.2016 22:43 av OldNick
OldNick
22:44
13.11.2016
#18538

Nordic Quartz (100%) - Kvinnherad project

- Independent quartz resource estimates completed
In February 2016, an independent assessment of the Kvinnherad hydrothermal quartz was completed based on information from the drilling program which was executed in the fall 2015. The Competent Persons have estimated significant quartz-containing mineral resources in the inferred and indicated categories. The quartz content varies in the deposit with a substantial part in the massive zone category (>95% quartz content).

Nordic Ocean Resources (80%) - Seabed minerals

- MarMine exploration sampling completed
In August/September 2016, an exploration cruise was carried out on the Norwegian part of the Mid-Atlantic Ridge ("MAR"). Mineral samples were collected on selected locations. Subsequent of the cruise, mineral analysis and preliminary process test work will be executed.

Corporate matters

- Financing in place
In June 2016, Nordic Mining completed a rights issue with gross proceeds of approximately NOK 65.9 million. Based on current estimates, Nordic Mining's existing funding exceeds the costs to complete the Engebø PSF and prioritised other activities with a comfortable margin.

For further information please contact
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941
Oslo, 11 November 2016
Nordic Mining ASA

NOM: Q3-2016 Report (PDF)
renud
00:15
14.11.2016
#14236

- Følgende informasjon fra Q3-16 var en liten nesestyver:
Engebø: "The updated time schedule for the PFS targets completion in Q2-2017."

- Dette derimot, oppfatter jeg som at det ikke "kun" er "titanium dioxide and substantial quantities of garnet" NOM er ute etter, men også andre biprodukter: "The purpose of the test work is to optimise recovery of commercial product>s"

Men det viktigste på dette stadiet, for NOM-aksjonærene, er fremdeles utkommet av dette vedr. Keliber, som muligens kan bidra til å finansiere hele eller mesteparten av DFS Engebø for NOM, og hvor jeg ikke kan se at formuleringene er endret fra tidligere info:
"Keliber - Assessment of financing options"
OldNick
10:24
15.11.2016
#18541

Ser ut som om Q3-rapporten var en salgs-trigger.

Var det forsinkelsen av PFS-rapporten for Engebø?

Nå er snart kursen nede på emisjonsnivået igjen.

Så kom dette "latterlige" forslaget.
Skal de spleise, bør de jo ihvertfall spleise 10:1, slik at de kan komme langt bort ifra pennystock-nivåene.

NOM.OAX: Summons for Extraordinary General Meeting on 5 December 2016

Børsmelding
14.11.2016

An extraordinary general meeting of the shareholders in Nordic Mining ASA will be held at 16:30 (4.30 pm) on Monday 5 December 2016 in the company's office in Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (entrance A, 5th floor), N-0250 Oslo, Norway.

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves a reverse share split in the ratio 2:1.

The summons for the extraordinary general meeting with the agenda (in Norwegian and English, respectively) is enclosed with this notice. The documents will also be available on the company's webpage www.nordicmining.com.

For questions please contact:
CFO Lars K. Grøndahl, Tel: +47 9016 0941

Oslo, 14 November 2016
Nordic Mining ASA

NOM.OAX: Innkalling til EOG 05.12.2016 (PDF)
tjuagutt
09:05
29.11.2016
#4384

Spleis forslag endret til 6:1
OldNick
09:20
30.11.2016
#18571

NOM ser ut til å ha en solid PFS-plan for Engbø-prosjektet.

NOM.OAX: Update on the Engebø rutile project

Børsmelding
30.11.2016

Activities in connection with the ongoing pre-feasibility study ("PFS") are progressing well. Preliminary plans have been established for open pit and underground mine operations. Comprehensive test work is carried out to optimise recovery of rutile and garnet products from the Engebø deposit. Market information for garnet products indicates a potential for significantly higher garnet sales than previously assumed.

Mine planning

Preliminary plans have been established for the open pit and the underground mine operations. The resources in the measured and indicated categories as published in the JORC compliant report in September 2016 (ref. stock market release 12 September 2016) are the basis for the extraction planning. In addition, the inferred category resources are considered in connection with capacity evaluation and optimisation.

Hatch, the technical coordinator of the PFS has done extensive analyses to determine the size and shape of the open pit, and the pit design can now be finalised.

Assessment of mining methods for the underground operations is ongoing. Together with Hatch, SINTEF Building and Infrastructure is assessing geotechnical information to optimise the extraction rate.

Processing test work

A comprehensive test program has been initiated in collaboration with Hatch's expert team in South Africa to maximize recovery of suitable rutile and garnet products from the Engebø deposit.

Process testwork is carried out at IHC Robbins in Australia. IHC Robbins is a leading consultancy company with core competence in heavy minerals separation (including rutile). Currently, the Engebø test work has high priority at IHC Robbins and wet processing tests (spiral separation and magnetic separation) have been carried out. Further test work will include dry magnetic separation and electrostatic separation.

In addition, the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is doing processing tests to produce samples of rutile concentrate.

Comminution tests, i.e. grinding and crushing, are carried out at different vendors and consultants to evaluate suitable equipment and to optimise mineral liberation and operating costs.

Garnet market information

Market studies for rutile and garnet have been initiated in connection with the PFS. So far, preliminary information of the garnet market has been obtained. An update on the rutile market will be given at a later stage. Generally, garnet consumption is closely linked with the general state of the economies. The primary markets for garnet are in waterjet cutting and abrasive blasting with additional market of coarse product in water filtration. There is also a market in abrasion resistant material such as flooring.

In waterjet cutting, garnet is the dominant abrasive used. Previous test work has demonstrated that the Engebø garnet is of high quality, well suited for waterjet cutting applications. For blasting abrasives, garnet competes with several other materials, i.a. various slag, crushed glass and olivine, mainly based on price. In certain applications and for harsh environment, coarse grained garnet is the preferred blasting abrasive, i.a. in the offshore oil and gas industry.

The potential for the Engebø garnet is considered to be more favourable than previously assumed. Therefore, and due to the substantial garnet content of the deposit, Nordic Mining will target a significantly higher sales volume and a wider product specter than indicated at an earlier stage. The new target volume for garnet is at a level of 200,000 tonnes per year, which is a doubling of the previous sales volume assumption.

forts.

Endret 30.11.2016 09:22 av OldNick
OldNick
15:29
16.12.2016
#18629

Hence, a higher garnet revenue potential compared with previous assumptions will be targeted as part of the ongoing PFS work.
______

Nordic Mining har visst lært av de andre børsnoterte selskapene uten særlig cash i kassa at rettede emisjoner til underkurs er den kvikkeste måten å skaffe seg mer cash på, og så heller gi litt f**n i de andre askjonærene.

Der bryter de et prinsipp de vel har holdt fast på til nå, ny-emisjoner til eksisterende aksjonærer med tilhørende tegningsretter. Men, det tar nok for lang tid og mye arbeid.

De begrunner det med at de har fått tak i "kvalitetsinvestorer", som sikker tliker å få billig-aksjer på beskostning av "saueflokken".

Tigerstaden AS høres jo unektelig flott ut hva?

NOM.OAX: Completed Private Placement

Børsmelding
16.12.2016

Nordic Mining is pleased to inform the completion of a Private Placement of 8 620 000 shares to four selected institutional and professional investors. Gross proceeds from the Private Placement are approximately NOK 26.7 million. Nordic Mining ASA (the "Company") has completed a Private Placement of 8 620 000 shares at a subscription price of NOK 3.10 per share. The share issue equals close to 10% of the Company's share capital. Gross proceeds from the Private Placement are approximately NOK 26.7 million.

The proceeds from the Private Placement will be used primarily to finance feasibility studies for the Engebø rutile project, potential follow-up investments in Keliber Oy and general corporate purposes.

The shares have been issued to the following four institutional and professional investors:

- Spencer Trading AS
- A London based asset management fund
- Alden AS
- Tigerstaden AS

The shares will be issued in two tranches. The first tranche comprises of 6 378 666 shares which are remaining under the authorization given by the Company's general meeting 18 May 2016. The first tranche of shares is expected to be registered on or about 21 December 2016. Following the registration of the first tranche resolved by the board of directors, the new share capital of the Company will be NOK 55 550 480.40 divided on 92 584 134 shares each with a nominal value of NOK 0.60.

The second tranche comprises of 2,241,334 shares which will remain subject to the approval by an Extraordinary General Meeting (the "EGM"). The EGM is expected to be held on or about 10 January 2017.

The Board has assessed the Private Placement in light of the equal treatment requirement, balanced the considerations that speak for and against carrying out the Private Placement. Taking into account that the Company through the Private Placement succeeds in attracting quality investors, obtaining funds for prioritised projects, timing implications and costs, the Board concluded that the waiver of the preferential rights in the Private Placement was considered necessary in the interest of time and successful completion in the common interest of the Company and its shareholders.

Clarksons Platou Securities AS has acted as Sole Manager and Bookrunner in the Private Placement.

For further information, please contact:
Lars K. Grøndahl, CFO, telephone +47 9016 0941

Oslo, 16 December 2016
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
OldNick
12:18
23.12.2016
#18663

NOM.OAX: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2017

Børsmelding
19.12.2016

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 10. januar 2017 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5.etg), 0250 Oslo. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en rettet emisjon. Det vises i den anledning til børsmeldingen som ble publisert 16. desember 2016.

Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling med agenda (på norsk og engelsk) er vedlagt denne meldingen. Dokumentene vil også være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
CFO Lars K. Grøndahl, Tel: 9016 0941

Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
______

NOM.OAX: Notification of share purchase

Børsmelding
23.12.2016

Board member Mari Thjømøe has today through the company ThjømøeKranen AS purchased 27 000 shares in Nordic Mining at a price of NOK 3.70 per share.

ThjømøeKranen AS owns 78 797 shares in Nordic Mining prior to the purchase.

Nordic Mining ASA

Endret 23.12.2016 12:21 av OldNick
tjuagutt
13:12
24.12.2016
#4400

Ønsker alle sammen en riktig fredfull og God Jul :)
Rally
14:58
24.12.2016
#6288

Samme her ;-) God Jul til alle. :-)
OldNick
09:00
19.01.2017
#18745

Meldingen fra NOM


NOM.OAX: ESA has closed complaint cases regarding Engebø tailings deposit

Børsmelding
18.01.2017

Today, ESA ("EFTA Surveillance Authority") has informed that it has closed three complaint cases against Norway's permitting of the tailings disposal for the Engebø rutile project. ESA's press release in English and Norwegian is available at: http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/internal-market/internal-market-esa-closes-complaint-cases-against-norwegian-mining-decisions

CEO Ivar S. Fossum comments: "ESA's closing of the complaints was expected and confirms that Norway's decision-making process related to the permitting has been conducted within the requirements set out in the European Water Framework Directive. We are pleased with ESA's statement that the complaints are closed. The clarification underpins the assessment of sea disposal as a viable and environmentally safe solution for the project."

Nordic Mining currently carries out a pre-feasibility study ("PFS") for the Engebø project. The scope of the PFS includes description and assessment of relevant aspects of the project. The plan is to complete the PFS in Q2 2017.

For further information please contact:
CEO Ivar S. Fossum, telephone +47 9309 6850.

Oslo, 18 January 2017
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
OldNick
15:44
23.01.2017
#18760

Nordic Mining har fått forlenget utvinningstillatelsen sin for Engebø-prosjektet sitt, som nå vil utløpe i Nov-2027.

NOM.OAX: Extended extraction permits for the Engebø rutile project

Børsmelding
23.01.2017

The Norwegian Directorate of Mining has extended the extraction permits for the Engebø rutile project with 10 years from 12 November 2017. Consequently, the expiry date for the extraction permits is now 12 November 2027. The extraction permits are held by Nordic Mining's wholly owned subsidiary, Nordic Rutile AS.

The Directorate underpins that comprehensive exploration and resource mapping has been undertaken for the project and that the feasibility process is ongoing. The Directorate acknowledges that an extension is needed to carry out the feasibility work program.

Nordic Mining currently carries out a pre-feasibility study ("PFS") for the Engebø project. The scope of the PFS includes description and assessment of relevant aspects of the project. The plan is to complete the PFS in Q2 2017.

For further information please contact:
MD Nordic Rutile, Thomas B. Addison, tel: +47 9712 1339

Oslo, 23 January 2017
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Rally
09:21
26.01.2017
#6315

NOM børsmelding
9.04 AM CET / 26-Jan-2017 / Nordic Mining ASA (OAX:NOM)
Keliber has signed Outotec for basic engineering of the lithium plant
Nordic Mining's associated company Keliber has signed a basic engineering contract with Outotec for the lithium plant. The engineering contract comprises mineral processing and lithium carbonate production. The engineering work will provide important information including capex and opex estimates for Keliber's ongoing definitive feasibility study.
Keliber and Outotec sign Basic Engineering Contract

Endret 26.01.2017 09:21 av Rally
Rally
12:12
05.02.2017
#6323

Gode priser på rutil
Nordic Mining er i full gang med sitt mulighetsstudium på rutilforekomsten i Engebøfjellet.
Utsiktene i rutilmarkedet er positive, skriver Nordic Mining. Utenlandske analytikere estimerer en prisvekst på 7,5% i de kommende årene. Bakgrunnen er at produksjonsperioden nærmer seg slutten for flere av de mindre produsentene.

En ny langsiktig produsent i Norge vil derfor passe bra i det internasjonale forsyningsbildet, skriver selskapet.

Nordic Mining foretar nå et mulighetsstudie på forekomsten, og i den forbindelse blir det gjort omfattende prosesstesting. Selskapet forsøker både våt- og tørseparering for å utvikle et rutilkonsentrat.

Det er også igangsatt forsøk med separering av granat som ventes ferdigstilt i slutten av februar.

I Sør-Afrika blir det gjort knuse- og mølleforsøk, mens SINTEF utfører bergmekaniske analyser som skal inngå i en helhetlig gruvemodell.
OldNick
09:37
07.04.2017
#18982

NOM.OAX: Successful private placement in Keliber

Børsmelding
21.03.2017

Nordic Mining's associated lithium company Keliber Oy ("Keliber") has successfully concluded a private placement with gross proceeds of EUR 5.0 million. A subsequent repair issue will be carried out in March/April 2017.

Keliber has successfully concluded a private placement with gross proceeds of EUR 5.0 million. The share issue was subscribed by four Finnish investors; i.a. the investment companies Osuuskunta PPO and Jussi Capital Oy. In total, 125,000 new shares have been allocated to the investors in the private placement.

Following the private placement Keliber has around 954.000 shares. The proceeds from the private placement will be used for the ongoing definitive feasibility study ("DFS"), the environmental permitting process related to the future operations, product marketing and commercial arrangements, and other activities in connection with the lithium project. The DFS is scheduled for completion in Q3-2017.

Subsequent of the private placement, Keliber will carry out a repair issue of up to 125,000 shares on the same terms and conditions as for the private placement and with subscription rights for the shareholders prior to the private placement. The subscription period for the repair issue will end 6 April 2017.

The abovementioned share issues were authorised by the general meeting in Keliber on 16 March 2017. The general meeting also resolved to carry out incentive issues for members of the management and the board. In total, 9.720 shares may be issued in connection with incentive schemes in 2017.

For further information please contact:
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941
Nordic Mining ASA
______

NOM.OAX: Nordic Mining participated pro rata in Keliber's repair issue

Børsmelding
07.04.2017

On 6 April 2017, Nordic Mining subscribed for shares in accordance with its allocated subscription rights in a repair issue in the associated lithium company Keliber Oy. Keliber's repair issue closed for subscription on 6 April, and allocation of shares is expected on or about 10 April 2017.

In total 125,000 shares were offered for subscription at a price of EUR 40 per share in Keliber's repair issue. The repair issue was carried out subsequent of a successful private placement in March. The number of shares offered and the subscription price in the repair issue was the same as in the private placement.

The repair issue shares were offered to shareholders who did not participate in the private placement.

In the repair issue, Nordic Mining subscribed 31,338 shares, in accordance with its rights, at a price of EUR 40 per share. Consequently, Nordic Mining expects to be allocated the subscribed number of shares. Nordic Mining's new shareholding in Keliber will be informed after the board's approval of the allocation on or about 10 April 2017.

CEO Ivar S. Fossum comments: "Keliber is making very good progress with the definitive feasibility study and other value increasing activities. Lithium demand growth continues on a strong and positive note, and Keliber is in a lead position for the exciting development in the battery value chain and "green" energy solutions in Europe and in the Nordic region."

For questions please contact:
CFO Lars K. Grøndahl, telephone +47 9016 0941
Nordic Mining ASA
renud
10:53
07.04.2017
#15235

Spørsmålet er da hvor mye som er igjen i den allerede slunkne kassen, spesielt ettersom ferdigstillelsen av PFS-Engebø ble utsatt fra Q2 til Q3.

Det er uhyre sjeldent at betalingsvillige partnere går inn i gruveprosjekt før etter ferdigstilt DFS (også kalt BFS), slik at NOM høyst sannsynlig vil måte kjøre enda (minst) en emisjon til for å komme i mål med den. I NOM's sko, hadde jeg kjørt den emisjonen umiddelbart, før kursen faller enda mer tilbake og utvanningen dermed økes.
Akilles
09:24
10.04.2017
#6244

Den kan stige fremover på håpet om at Erna har fått "napp" hos kineserne.
De skal ha hatt med en prøve fra Engebø i kofferten. (men den var neppe så stor at de unngår emisjon:)
OldNick
15:21
11.05.2017
#19082

NOM.OAX: 2016 Annual Report (PDF)
______

NOM.OAX: Nordic Mining's interim report per 31 March 2017

Børsmelding
11.05.2017

Enclosed please find Nordic Mining's interim report for the first quarter 2017. The interim report and company updates will be presented tomorrow, Friday 12 May 2017 at 10.00 in the company's office at Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (Entrance A, 5th floor), N-0250 Oslo.

Important events in the first quarter 2017 and year-to-date:

Corporate overview

* Profitable first quarter due to upgrade of Keliber value

In Q1-2017, the total net result for the Group was positive. The net profit from the associated company Keliber amounting to NOK 10.2 million was higher than the Group's operating loss. The positive result from the associated company is explained from reversal of previous impairment and a profit resulting from recent equity issues in Keliber where Nordic Mining's shareholding were reduced (deemed disposal).

* Fully financed for planned development activities in 2017

' Value increasing feasibility studies well under way

The ongoing feasibility studies for the Engebø rutile and garnet project (pre-feasibility study - PFS) and the Keliber lithium project (definitive feasibility study - DFS) are important ongoing value increasing activities. Both studies will be completed in the second half of 2017.

Engebø rutile and garnet project

* Mining and processing planning based on two attractive minerals

The Engebø project will be developed as a dual mineral operation with rutile and garnet, providing strategic and commercial strength and flexibility.

* Crushing and grinding circuit defined

A comprehensive and systematic test program has been completed, and the chosen crushing and grinding setup demonstrates high performance in terms of mineral liberation and operational parameters.

* Significant progress in rutile process test work

The test work program has achieved a rutile product of 95% TiO2 at recoveries exceeding 50%. Work is ongoing to improve the recovery even further whilst maintaining product quality. The process solution is based on industry standard process technology, combining methods such as magnetic, gravimetric and electrostatic separation.

* Garnet optimisation test work ongoing

Garnet production is divided in coarse and fine product streams. Fine garnet products have been produced to market specifications, and focus is now on developing the coarse garnet production flowsheet.

* Improved market outlook for rutile and garnet

Product prices for titanium feedstock, including rutile, has increased over the last months. Going forward, the supply/demand balance is expected to further tighten, and the price outlook is positive. The garnet market is developing and the demand growth in the coming years is expected to be higher than the general growth of the global economy (GDP).

* Increasing production and sales potential for Engebø garnet

Updated market perspectives for garnet indicate that the long-term sales target for the Engebø project will exceed the previously communicated level of 200,000 tonnes per annum.

Endret 11.05.2017 15:22 av OldNick
OldNick
15:22
11.05.2017
#19083

Keliber lithium project

* Positive lithium market development

The lithium market is developing positively, and product prices have increased. The demand for lithium in various applications is growing fast, in particular related to batteries for electric/hybrid vehicles and energy storage where the expected annual growth rate in the coming years is estimated at a level of 14% (Roskill). Contract prices for lithium carbonate have generally doubled in 2017 compared to 2016. Going forward, a tight market balance for battery grade lithium carbonate is expected. Current spot prices in China are reported to be well above the indicated contract level of USD 13 - 14,000 per tonne.

* Good progress on definitive feasibility study

A comprehensive work program is ongoing related to the definitive feasibility study (DFS) which is aiming to provide a solid foundation for the subsequent project financing to implement the lithium project.

* Construction start in 2018

Keliber's current plan targets completion of the ongoing permitting process and start of construction in 2018.

* Financing of project development work

In March 2017, Keliber executed a private placement with gross proceeds of EUR 5.0 million. A repair issue was executed in April, also with gross proceeds of EUR 5.0 million. In addition, an incentive share issue for board members was completed in April with proceeds of EUR 0.1 million. Nordic Mining participated pro-rata to its shareholding in the repair issue. Following from the equity issues year-to-date in Keliber, Nordic Mining's shareholding is approximately 22%.

Other

* Completion of second tranche of private placement

In January 2017, Nordic Mining completed the second tranche of the private placement which was initiated in December 2016. The gross proceeds were around NOK 6.9 million. The second tranche of the private placement was approved by the extraordinary general meeting on 10 January 2017.

* Annual report 2016

Nordic Mining's annual report for 2016 was published 24 April 2017.

* Ordinary general meeting

The ordinary general meeting in Nordic Mining will take place on 23 May 2017.

For further information, please contact:
CFO Lars K. Grøndahl Tel: +47 9016 0941

Oslo, 11 May 2017
Nordic Mining ASA


NOM.OAX: Q1-2017 Report (PDF)
tjuagutt
09:01
29.08.2017
#4523

Ting begynner å skje og Keliber er sikker på gruvedrift:

http://https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/29/kelibers-vd-det-blir-en-litumgruva-i-kaustby

Endret 29.08.2017 09:03 av tjuagutt
tjuagutt
09:03
29.08.2017
#4524

feil

Endret 29.08.2017 09:02 av tjuagutt
tjuagutt
18:28
15.09.2017
#4531

DFS Keliber utsatt til Q1 2018
Akilles
08:21
30.10.2017
#6253

refeasibility study substantiates profitable rutile and garnet operation at Engebø

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining") has completed the prefeasibility study
("PFS") for the Engebø rutile and garnet project ("the Project"). The study
substantiates a profitable business case and supports further progress of the
Project. Main PFS results and information are provided in this release and in
separate attachments. Nordic Mining will host an open presentation and a
telephone conference later today to present the results from the PFS.
Key PFS outcomes
The main results and Project characteristics presented in the PFS are:

· Robust dual-mineral operation with production of high-quality rutile and
garnet


· Attractive Project financials:
· Pre-tax NPV@8% of USD 332 million
· Pre-tax IRR 23.8%
· Pay-back period: < 5 year


· Upside potential for a NPV@8% up to USD 465 million for a scalable concept
with increased capacity (staged expansion), higher sales volumes and utilisation
of inferred mineral resources


· Substantially reduced upfront capital cost; USD 207 million for the initial
1.5 mtpa operation

· 16 years of open pit mining followed by 13 years underground; potential
extension of mine life by mining of large inferred resources to the east and
west of the deposit, and to the depth

· Low cost operation due to outcropping, high-grade mineral deposit,
low stripping ratio, geotechnically stable orebody, limited transportation costs
and good product recoveries


· First quartile revenue-to-cost position for rutile compared with global
titanium feedstock industry


· Favorable location at tidal waters and efficient logistics for European and
overseas markets

· Zoning plan and environmental permit fully granted

· The PFS supports further Project progress towards production

Comments from Nordic Mining

Chairman of the Board Tarmo Tuominen comments:
"The Board of Nordic Mining intends to develop the Engebø rutile and garnet
project into a sustainable mining and processing operation. The PFS clarifies
important aspects of the project, and we look forward to progress towards
investment decision and production of high-quality rutile and garnet."

CEO Ivar S. Fossum comments:

"We are pleased to have reached this important milestone for the Engebø project.
The PFS results indicate an attractive and robust business case. The PFS process
has reduced important risks and moved the project closer to realisation. The
unique characteristics of the orebody with two major minerals, rutile and
garnet, provides a solid commercial framework.
The operating costs are low due to the efficient mining and processing methods
that the project allows for. The project concept is flexible and can be
developed further to realise, in whole or part, a 40% upside potential to the
estimated NPV of USD 332 million.
Rutile and garnet products from Engebø will have a strong competitive position
and favorable shipping to European and overseas markets. For the growing garnet
market, we will be the first producer in Europe.

The Engebø project is based on high standards for health, environment and safety
and the regulatory framework established in the approved zoning plan and the
environmental permit for the project. In this respect, the PFS report presented
today is a "PFS Plus version" as the fundamental regulatory permits are in
place.
The PFS process has been a comprehensive exercise, and we thank all the
professional contributors for their efforts and support in developing the
business case outlined in the PFS."


Project development going forward
The positive results from the PFS supports further progress for the Project.
This may in turn result in a need for additional funding for pre-construction
activities and general corporate expenditures, preliminary indicated at a total
level of approximately USD 20 million.
The company has initiated a process to evaluate the potential funding need and
to explore various options in this respect, for which Carnegie and Swedbank are
engaged as advisors for Nordic Mining.

Attachments and PFS presentations
The executive summary of the PFS report is enclosed in this release. The full
PFS report including its assumptions and risks will be available on Nordic
Mining's webpage www.nordicmining.com.

Please also find enclosed a management presentation of the PFS. Nordic Mining
will host an open presentation (in Norwegian) to be held in the company's office
in Oslo (address: Vika Atrium, Munkedamsveien 45, entrance A, 5th floor) at
11:00 CET today. We invite investors, analysts and media to attend the
presentation. Please give notice of participation by email to
post@nordicmining.com or telephone +47-90160941.

Further, a conference call in English will be hosted at 15:00 CET today to
present the PFS study followed by a Q&A session. A recording of the call will be
made available on www.nordicmining.com.

Dial-in details for the conference call (in English):
Conference ID: 1065758

Direct line Norway: +47 2350 0296
Direct line UK: +44 (0)330 336 9411
Direct line USA: +1 323 794 2093
Other locations: Choose one of the above

A replay will be available from 30 October at appr. 18:00 CET.

Replay phone number: +47 2350 0077
Replay passcode: 1065758Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=437434

Nyheten er levert av OBI.

Utforming | Hjelp | Utskrift | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
Akilles
09:12
30.10.2017
#6254

Tja, her var det nok mange som hadde ventet en bedre pris utvikling etter denne PFS meldingen. Men jeg vil tro at denne setningen ligger en vis demping på stemningen ?:

The positive results from the PFS supports further progress for the Project.
This may in turn result in a need for additional funding for pre-construction
activities and general corporate expenditures, preliminary indicated at a total
level of approximately USD 20 million.

Endret 30.10.2017 09:21 av Akilles
renud
09:23
30.10.2017
#16640

Akilles
Emisjonen kommer garantert, men ikke nødvendigvis umiddelbart. Da er det ikke umulig at NOM begynner å stige på innholdet i PFS'en, som er eksepsjonelt godt

Hele meldingen kan enklest oppsummeres med dette: "Pay-back period: < 5 year ",
noe som er hinsides alle tidligere forventninger og helt uvanlig på så store prosjekter. Har derfor økt en god del på fallet etter open.
Akilles
09:58
30.10.2017
#6255

Jeg tror det var mange som ventet på denne "gode nyheten" for og selge seg ut av aksje. Derfor burde de ventet med finansierings behovet til senere, slik at de som ville ut av aksjen hadde fått en kjangs. Nå er de innestengt og kommer til å presse prisen ned frem til finansieringen er over. Så her kan de bli billige aksjer?
Akilles
08:49
20.11.2017
#6260

Avtale

ordic Mining ASA ("Nordic Mining") has signed a Heads of Agreement with The
Barton Group ("Barton") related to offtake and commercial cooperation for garnet
from the Engebø rutile and garnet project. Barton is a leading US garnet
producer and distributor with a strong foothold, particularly in the North
American markets. Over the years, Barton has played a leading role in developing
the fast-growing application of waterjet cutting technology where garnet is the
dominant mineral.

Barton will be an industrial anchor investor in the pre-construction financing
for the Engebø project and subsequently in the construction financing to
establish the rutile and garnet operation.
Savepig
13:16
20.11.2017
#546

Det man ser her er at nå som prosjektet er grundig utredet kommer de gamle og lange pengene sigende.

Akilles
23:11
21.11.2017
#6261

Nå når de har fått en partner, så er vel tiden inn til å få aksjen over på hovedlisten for og få opp volumet på omsetningen?
Det er vanskelig å se noen nedside i denne aksjen fremover.
gadus
13:04
13.12.2017
#1

Se denne. Et av framtidas verdiskapingsbein vi skal stå på.

http://www.nordicmining.com/getfile.php/135565/Filmer/Nordic%20Mining_Edit_Draft05_HD.mp4
gadus
13:00
14.12.2017
#2

Fortsetter med denne.
http://www.geo365.no/bergindustri/fra-prosjekt-til-langsiktig-eksportindustri/
Fanatic
16:48
14.12.2017
#28196

Emisjon igjen her. http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=440843

Endret 14.12.2017 16:48 av Fanatic
tjuagutt
17:57
14.12.2017
#4509

Det har vært varslet lenge. Emisjonen er allerede fulltegnet ;)
gadus
21:02
14.12.2017
#3

vi får være med 15.januar.
OldNick
09:25
15.12.2017
#19755

NOM: Updated Investor Presentation (PDF)
______

Nokså svakt resultat fra den rettede emisjonen.

Nordic Mining legger seg på samme praksis som mange andre, mindre og mellomstore "vekst-selskap" som bruker rettet emisjon til betydelig underpris sammenlignet med børskurs dagen(e) foran. De er altså i ferd med å gi bort" selskapet til andre enn (de fleste av) eksisterende aksjonærer.

Men, hvorfor gjorde de ikke dette når kursen var på 5?

NOM.OAX: Nordic Mining ASA - Private Placement completed

Børsmelding
15.12.2017

Reference is made to today's stock exchange notice from Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or the "Company") regarding the contemplated private placement of shares in the Company.

The Company announces that it has raised NOK 50 million (approx. USD 6 million) in gross proceeds through the contemplated private placement (the "Private Placement") consisting of 15,625,000 new shares (the "Shares"). The final subscription price in the Private Placement was set to NOK 3.20 per share.

Carnegie AS and Swedbank Norge, branch of Swedbank AB (publ) acted as Joint Lead Managers and Bookrunners (the "Managers") in the Private Placement. The Private Placement was carried out as an accelerated book-build after close of trading today.

The Barton Group, through its subsidiary The B-L Holding Company ("Barton"), has subscribed for a number of shares for an aggregate purchase price equal to the NOK equivalent of USD 1 million. Barton is the leading US garnet producer and distributor that in November signed a Heads of Agreement related to offtake and commercial cooperation for garnet with Nordic Mining.

The net proceeds from the Private Placement are intended to fund Engebø pre-construction activities and general corporate activities. As announced in the stock exchange notice of 30 October 2017, the Company initiated a process to evaluate the potential funding need for the aforementioned activities. During this process, the identified capital requirement to fund the Company past completion of the definitive feasibility study ("DFS") and committed bank financing for the Engebø project was estimated to be approximately USD 12m (including a buffer of approximately 20%). The Private Placement will enable the Company to continue the accretive development of the Engebø project on the back of the positive results from the prefeasibility study, and the net proceeds are expected to be sufficient to fund the DFS and general corporate activities throughout the third quarter of 2018. The Company has the flexibility to explore several options in respect of the remaining pre-construction funding, hereunder divestment of non-core assets.

The DFS is expected to be completed in the fourth quarter of 2018, and once completed, the Company expects to have a bankable project in place. This will enable both debt and equity financing of the remaining construction financing connected to the Engebø project. Committed bank financing is expected to be in place in the first quarter of 2019. The Company also believes it has the flexibility to wait with the front end engineering and design (FEED) until after the construction financing for Engebø is in place. As previously announced on 20 November 2017, Barton intends to participate in the construction financing of the Engebø project as an industrial anchor investor. The form and amount of Barton's contribution will be further negotiated and evaluated as part of the total solution for project financing.

The Private Placement was directed towards Norwegian investors and international institutional investors, in each case subject to and in compliance with applicable exemptions from relevant prospectus or registration requirements.

The Private Placement and the subsequent offering described below are subject to approval from the general meeting in the company to be held on 8 January 2018 (the "EGM").

Subject to the approval of the Private Placement by the EGM, a subsequent repair issue of up to 3,000,000 shares will be offered to shareholders in Nordic Mining as at the end of 14 December 2017 (as documented by the shareholders register in the Norwegian Central Securities Depository as of the end of 18 December 2017) that did not participate in the Private Placement and that are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or for jurisdictions other than Norway, would require any filing, registration or similar action (the "Eligible Shareholders"). The subscription price in the repair issue will be NOK 3.20, which is equal to the subscription price in the Private Placement. The Eligible Shareholders' rights to participate in the repair issue will not be listed or tradable.

The company is in the process of preparing a prospectus which will be filed with the Financial Supervisory Authority of Norway ("Norwegian FSA"). The subscription period for the Subsequent Offering will start when the prospectus is approved. It is expected that the subscription period in the repair issue will start on or about 15 January and end on or about 26 January 2018.
OldNick
09:25
15.12.2017
#19756

The date for settlement of the Shares is expected to be shortly after the EGM. The Shares are expected to be tradable within the week commencing 8 January 2018 (which shall not be prior to the date on which the share capital is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and announced by the Company), subject to the approval of the prospectus by the Norwegian FSA. If the prospectus has not been approved by the Norwegian FSA at that point in time, the Shares may be issued on a separate ISIN and delivered to the investors. These shares would thereafter be converted to the existing ISIN of Nordic Mining and become tradable on the Oslo Stock Exchange as soon as practically possible following the approval of the prospectus by the Norwegian FSA.

Following approval of the Private Placement and registration of the new share capital, the Company will have an issued share capital of NOK 66,270,280.80 divided into 110,450,468 shares, each with a par value of NOK 0.60.

For questions, please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47-9309 6850.

Oslo, 14 December 2017
Nordic Mining ASA
______

NOM.OAX: Key information relating to subsequent offering to be carried out by Nordic Mining ASA

Børsmelding
15.12.2017

Reference is made to stock exchange notice 14 December 2017 regarding private placement of NOK 50 million and subsequent offering at the same subscription price in Nordic Mining ASA. The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting to be held on 8 January 2018 resolves a subsequent offering with the key details as set out below.

Date on which terms and conditions of the contemplated subsequent offering was announced: 14 December 2017
Last day including right: 14 December 2017
Ex-date: 15 December 2017
Date of approval: 8 January 2018
Maximum number of new shares: 3,000,000
Subscription price: NOK 3.20

Other information: The subsequent offering is conditioned on the extraordinary general meeting's approval and publication of a prospectus approved by the Norwegian Supervisory Authority.
______

NOM.OAX: Summons to extraordinary general meeting

Børsmelding
15.12.2017
tjuagutt
10:44
16.12.2017
#4511

NOM-fra prosjekt til langvarig eksportindustri
OldNick
13:37
16.12.2017
#19758

Disse syklusene ser vi også i Nordic Mining


Akilles
17:33
22.12.2017
#6266

Trump's making American mining great again

The executive order, signed on Wednesday, follows a report by the United States Geological Survey that – not for the first time – identifies 23 critical materials, including metals, minerals and so-called rare earth elements (REEs) that America, once the world’s leading source of rare earths, no longer produces. The reason: China, our main trade nemesis and a potential future military enemy, can provide them cheaper.
Akilles
17:50
22.12.2017
#6267

Det er vel på tide og starte diskusjonene her igjen? På Hegnar forum er det bare rot..
Er Rutile et mineral som USA kan få problemer mrd å sikre seg i en krisesituasjon, da kan de bli spennende her?

Endret 22.12.2017 17:59 av Akilles
gadus
12:15
23.12.2017
#4

Ettersom 'oljetoget' gradvis sakner farten, må vi utvikle nye verdiskapingstog, og der tror jeg mineralutvinning vil bli viktig. Her i landet tar vi 'verdens beste velferdsordninger' som en selvfølge, og selv om mange synes å tro disse ordninger er en naturlov, på linje med tyngdekraften, så er det, enn så lenge, forhåpentlig et flertall som skjønner at verdiene må skapes, skal vi stevne videre med samme velferdsfrotsing.
Akilles
13:31
28.12.2017
#6268

28.12.17
- Nordic Mining ligger i en fallende trend. Kursen har nylig brutt støtten ved 3.54 kroner, og signaliserer med det videre nedgang innenfor trenden. Det er lite støtte under dagens nivå. Høy risiko. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

Den største taperaksjen på Axess for langsiktige det siste 10 år?

Endret 28.12.2017 13:32 av Akilles
tjuagutt
12:04
03.01.2018
#4520

Vel, det fundamentale styrker seg hele tiden og byggestart er forventet i 2019, med produksjonstart i 2020-21, så som du skrev 21 november: Det er vanskelig å se noen nedside i denne aksjen fremover.

Men, jeg kommer aldri til å gjøre samme tabbe om igjen å være langsiktig i en aksje i 10 år ;-)
gadus
13:16
03.01.2018
#5

I denne aksjen tenker jeg å gjøre den 'tabben' å være langsiktig. Det som er funnet er nå en ting, og jeg forholder meg, i all hovedsak, til det når jeg tror dette skal bli et godt pensjons-bidrag. Men noe surrer i bakhodet: det som ennå ikke er funnet!!
Kjell T. Ringen
14:01
03.01.2018
#13350

NrK:
Ny gruve får færre tilsette
Selskapet som skal drive gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal får kring 60 færre arbeidsplassar enn det som først var planlagt. Det skriv avisa Firda. Tala kjem fram i nye utrekningar som Nordic Mining har utført. Samstundes har dei og redusert levetida på gruva med 21 år. No vil Naustdal SV sende brev til Miljødirektoratet og be dei gjere ei vurdering om dei nye tala påverkar vilkåra for utsleppsløyvet dei i si tid gav selskapet.
Akilles
08:58
18.01.2018
#6278

Skal de få de store utenlanske invostorene med her, så må denne aksjen over på hovedbørsen. Når denne emisjonen er over, bør vel tiden være inn for flytting? Innbetaling den 02/02.
OldNick
11:16
21.01.2018
#19845

Ivar Fossum med kronikk i Firdaposten.


Hjørnestensbedrift med høy samfunnsnytte

Ivar S. Fossum, Firdaposten.no
19.01.2018

En hjørnestensbedrift som mineralvirksomheten på Engebø vil ha positive effekter og ringvirkninger både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I årene fremover vil Norge ha behov for et mer variert næringsliv og flere kilder til eksportinntekter enn olje, gass og fisk. En lønnsom og robust mineralvirksomhet vil gi et viktig bidrag til nærings- og sysselsettingsmessig diversifisering.

Ulike medieutspill den siste tiden forsøker å så tvil om den samfunnsmessige nytten av Engebøprosjektet. Argumenter og sammenhenger som «forklares» er misvisende og tyder på mangelfull innsikt om hvordan prosjekter av denne typen utvikles.

Å etablere ny mineralindustri er en stor oppgave og tar flere år med kartlegging, utredning og prosjektering i samarbeid med ulike fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. For Nordic Mining har det vært et førende prinsipp å optimalisere prosjektet med tanke på miljømessig fotavtrykk, arbeidsplasser lokalt og regionalt, økonomiske ringvirkninger og ressursutnyttelse. Vi mener vi er på god vei med dette, og vil derfor klargjøre noen av de utsagn som nylig er kommet vedrørende prosjektet;

- Forekomsten i Engebøfjellet har en uvanlig høy renhet med to viktige mineraler som er etterspurt i verdenssamfunnet; titanråstoffet rutil og industrimineralet granat. Vår nylig avsluttede forstudie konkluderer med at vi kan produsere og selge mer granat enn tidligere planlagt, hvilket gir økt utnyttelse av råmalmen med påfølgende mindre restmineraler til deponering. Nåværende beregninger viser at deponiet blir redusert med ca. 70% i forhold til de første anslagene.

- Forstudien indikerer at det er grunnlag for drift i minimum 29 år. Denne indikasjonen er basert på foreliggende geologisk informasjon fra boringer etc. Når vi utarbeider mulighetsstudier følger vi en anerkjent internasjonal standard for ressursrapportering som stiller høye krav til informasjonskvalitet når det gjelder ressursestimering. Den delen av forekomsten som er boret og kartlagt i dag, tilsvarer ca. en fjerdedel av forekomstens antatte størrelse. Ved ytterligere kartlegging når produksjonen er i gang er det derfor gode muligheter for at gruven vil ha et tidsperspektiv utover det kan indikeres basert på foreliggende informasjon. Det er i planleggingen tatt høyde for å utvide leve- og produksjonsprofilen gjennom et robust og fleksibelt industrianlegg.

- Videre viser studien at dagbruddet kan reduseres i omfang, men allikevel gi effektivt uttak av rike malmressurser i den øverste delen av fjellet. Selskapets opprinnelige konsept med underjordisk transport av malm på transportbånd og knuseanlegg og malmlagring inne i fjellet vil bli videreført. Dette vil gi betydelige besparelser og redusere støy og støv fra de innledende knuseprosessene.

- Det ventes at prosjektet vil skape omkring 110 nye direkte arbeidsplasser i Naustdal. Samtidig er det ventet at prosjektet vil ha flere ansatte og positive økonomiske ringvirkninger under byggingen av industrianlegget. Foreliggende beregninger indikerer at prosjektet vil generere nærmere 4 milliarder kroner i skatteinntekter for stat og kommune med foreliggende indikasjon om levetid. Skatteinntektene vil selvsagt øke når driftsperspektivet forlenges.


I Nordic Mining er vi opptatt av å skape langsiktig og miljømessig bærekraftig eksportindustri som gir mest mulig tilbake til samfunnet, ansatte, eiere og andre interessenter. Vi er veldig glade for det engasjement som finnes både lokalt og regionalt, og er opptatt av en åpen og konstruktiv dialog med alle interesserte. Det er gledelig at de nye regjeringspartiene bekrefter sin støtte til tillatelsene som er gitt til selskapet. Vi er overbevist om at historien vil vise at dette var en klok og kunnskapsbasert beslutning.
______

NOM: 20 largest shareholder

Per. 17.01.2018

Se link for listen (umulig å lime inn fra den angitte bilde-adresse).

Ikke en sterk aksjonærliste, dessverre.
Domineres av Nordnet nominee-konto, men mye småaksjonærer her.

Liten interesse for Nordic Mining og deres Engebø-prosjekt?
tjuagutt
08:20
26.01.2018
#4530

Old Nick, ta en titt på topp 50 aksjonærlisten som du finner her på Stocktalk. Flere fond som ikke vises på topp 20.
OldNick
22:30
28.01.2018
#19862

Jepp, la bare inn linken fra NOM's hjemmeside, den var oppdatert tidligere (enn ST's liste), men inneholder kun 20 navn.


Slik ser/så listen ut fra ST (pr. 22/1-2018):

Nr. Navn Eierandel (%), Verdi (NOK), Antall aksjer, endring siden forrige uke
01 NORDNET BANK AB 8.06%, 30 678 786, 9 157 847, +29 966
02 NORDEA BANK AB 4.27%, 16 257 053, 4 852 852, +10 490
03 VPF NORDEA AVKASTNING 3.63%, 13 828 675, 4 127 963,+3 125 000
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2.51%, 9 549 271, 2 850 529, 0
05 B-L HOLDING COMPANY 2.27%, 8 641 726, 2 579 620, INN
06 CITIBANK, N.A. 2.05%, 7 782 183, 2 323 040, +12 000
07 DANSKE BANK A/S 1.80%, 6 850 488, 2 044 922, +4 616
08 DYBVAD CONSULTING AS 1.39%, 5 278 819, 1 575 767, -661
09 VIOLA AS 1.38%, 5 233 972, 1 562 380, INN
10 ADURNA AS 1.35%, 5 135 549, 1 533 000, 0
11 TIGERSTADEN AS 1.32%, 5 024 999, 1 500 000, INN
12 LITHINON AS 1.24%, 4 710 022, 1 405 977, 0
13 MAGIL AS 1.14%, 4 354 999, 1 300 000, 0
14 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 1.10%, 4 187 503, 1 250 001, INN
15 INFOSAVE AS 1.09%, 4 139 290, 1 235 609, 0
16 KNUT FOSSE AS 1.02%, 3 869 276, 1 155 008, +60 000
17 NATURLIG VALG AS 0.97%, 3 695 049, 1 103 000, +303 000
18 OVE KLUNGLAND HOLDING AS 0.93%, 3 521 452, 1 051 180, 0
19 SNATI AS 0.86%, 3 266 249, 975 000, 0
20 Privat investor 0.84%, 3 207 289, 957 400, 0
21 MSIP EQUITY 0.66%, 2 512 818, 750 095, INN
22 Privat investor 0.64%, 2 428 893, 725 043, 0
23 CROSS AS 0.62%, 2 344 999, 700 000, 0
24 Privat investor 0.61%, 2 311 499, 690 000, 0
25 Privat investor 0.57%, 2 177 499, 650 000, -12 000
26 Privat investor 0.57%, 2 177 496, 649 999, 0
27 Privat investor 0.55%, 2 098 255, 626 345, 0
28 Privat investor 0.55%, 2 087 719, 623 200, +3 000
29 Privat investor 0.52%, 1 976 399, 589 970, 0
30 ESPMART INVEST AS 0.50%, 1 886 049, 563 000, 0
31 Privat investor 0.48%, 1 838 409, 548 779, INN
32 Privat investor 0.47%, 1 788 899, 534 000, 0
33 Privat investor 0.46%, 1 758 749, 525 000, 0
34 FEMCON AS 0.45%, 1 708 677, 510 053, 0
35 MOLDSVOR INVEST AS 0.45%, 1 702 567, 508 229, 0
36 Privat investor 0.44%, 1 674 999, 500 000, 0
37 MIDDELBORG INVEST AS 0.44%, 1 674 999, 500 000, INN
38 JACK J HOLDING AS 0.43%, 1 644 139, 490 788, 0
39 HULDRASTØLEN AS 0.43%, 1 618 063, 483 004, 0
40 AVANZA BANK AB 0.42%, 1 605 762, 479 332, -1 957
41 Privat investor 0.41%, 1 578 355, 471 151, 0
42 Privat investor 0.40%, 1 525 710, 455 436, 0
43 Privat investor 0.38%, 1 464 559, 437 182, 0
44 Privat investor 0.38%, 1 457 249, 435 000, 0
45 BØEN INVEST AS 0.38%, 1 431 454, 427 300, 0
46 INFIX A.S 0.37%, 1 406 999, 420 000, 0
47 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS 0.37%, 1 398 367, 417 423, -29 590
48 NOMURA INTERNATIONAL PLC 0.35%, 1 339 999, 400 000, INN
49 SWEDBANK AB 0.34%, 1 277 220, 381 260, -1 524
50 Privat investor 0.33%, 1 272 999, 380 000, 0
51 Øvrige investorer 46.82%, 178 163 869, 53 183 246, -13 424 167


Utifra ST's liste kan vi lese at disse ser ut til å ha deltatt i siste, rettede emisjon:

03 VPF NORDEA AVKASTNING 3.63%, 13 828 675, 4 127 963,+3 125 000
05 B-L HOLDING COMPANY 2.27%, 8 641 726, 2 579 620, INN
09 VIOLA AS 1.38%, 5 233 972, 1 562 380, INN
11 TIGERSTADEN AS 1.32%, 5 024 999, 1 500 000, INN
14 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 1.10%, 4 187 503, 1 250 001, INN
17 NATURLIG VALG AS 0.97%, 3 695 049, 1 103 000, +303 000
21 MSIP EQUITY 0.66%, 2 512 818, 750 095, INN
31 Privat investor 0.48%, 1 838 409, 548 779, INN
37 MIDDELBORG INVEST AS 0.44%, 1 674 999, 500 000, INN
48 NOMURA INTERNATIONAL PLC 0.35%, 1 339 999, 400 000, INN

Sum aksjer ervervet: 12 019 375

(forutsatt at de som ikke var på listen før (=INN) ikke hadde aksjer fra før, hvilket kanskje ikke er korrekt?)


Men, dette er for lite aksjer ift. hva NOM børsmeldte 14/12-2017:

NOM.OAX: Nordic Mining ASA - Private Placement completed

Sakser:
The Company announces that it has raised NOK 50 million (approx. USD 6 million) in gross proceeds through the contemplated private placement (the "Private Placement") consisting of 15 625 000 new shares (the "Shares"). The final subscription price in the Private Placement was set to NOK 3.20 per share.

Det ser ut til å være noen uoverenstemmelser med listen fra NOM (dog forskjellig dato).


Her er listen fra NOM's hjemmeside, pr. 17/1-2018:

# Name of shareholder No.of shares, %
01 Nordnet Bank AB (nominee) 9 127 138, 8.3%
02 Nordea Bank Finland (nominee) 4 838 542, 4.4%
03 VPF Nordea Avkastning 4 127 963, 3.7%
04 Nordnet Livsforsikring 2 840 530, 2.6%
05 B-LHolding Company 2 579 620, 2.3%
06 Citibank N.A. S/A Pojhola Bank PLC (nominee) 2313 040, 2.1%
07 Danske Bank A/S (nominee) 2 044 922, 1.9%
08 Tigerstaden AS 2 000 000, 1.8%
09 Dybvad Consulting AS 1 576 428, 1.4%
10 Viola AS 1 562 380, 1.4%
11 Adurna AS 1 533 00, 1.4%
12 Lithio AS 1 405 977, 1.3%
13 Magil AS 1 300 000, 1.2%
14 JP Morgan Chase Bank (nominee) 1 250 001, 1.1%
15 Infosave AS 1 235 609, 1.1%
16 Naturlig Valg AS 1 103 000, 1.0%
17 Knut Fosse AS 1 095 008, 1.0%
18 Ove Klungeland Holding NIL 1 051 180, 1.0%
19 Snati AS 975 000, 0.9%
20 Olav Birger Sletten 957 400, 0.9%

Top 20 shareholders: 44 916 738, 40.7%

Others: 65 533 730, 59.3%Uansett, ikke mange fond her.

Det er bra de fikk med seg Barton, de er industrielle og viser at det er noe interesse internasjonalt. Men, de er vel primært interessert i garnet, og ikke rutil (som inneholder titanet), som NOM har promotert som hovedprodukt.

Men, i PFS'en fremkommer det jo at inntektsestimatene består av:

Rutil: 32 500 tpa @USD1070 per tonn = USD34.77 mill/a
Garnet: 261 000 tpa @USD250 per tonn = USD65.25 mill/a (fra ca. 2027)

Dvs. når garnet-salget kommer igang (de anslår en oppskalering over 5-6 år), så er nesten 2/3-deler av inntektene fra garnet-salg, og ikke rutil. Sånn sett kan prosjektet da betegnes en garnet-gruve, og ikke en rutil-gruve.

Uten garnet-salget hadde det dessuten ikke blitt et prosjekt.
Akilles
09:22
30.01.2018
#6280

Fulltegnet, men ikke overtegnet. Så hva kan drive opp kursen her da? (eller ned)
Hvor lenge har de penger denne gangen? holder det løpet ut? (til start)
highlander
14:28
07.03.2018
#8519

Nordic Mining ser ut til å få et brukbart løft i dag, etter at Kepler Cheuvreux har initiert analysedekning av aksjen.

Meglerhuset har en klar kjøpsanbefaling som begrunnes med selskapets muligheter i Engebø-prosjektet, som kan bli kostnadsledende blant produsenter av titandioxid. Meglerhuset påpeker også at forstudien indikerer en sterk økonomi i prosjektet.

Kursmålet settes til 4,60 kr pr aksje.
tjuagutt
08:56
14.03.2018
#4551

Keliber presentasjon 13.03.18
Akilles
08:36
19.03.2018
#6286

Engebø Rutile and Garnet; update on feasibility study
Akilles
12:59
10.04.2018
#6288

Hydro dømt i Brasil.
Er ikke da tiden inn for dem til å satse på NOM sin patent for utvinning av aluminium?
OldNick
16:47
20.04.2018
#20045

re. Akilles #6288,


Nei, langt ifra.
Det er mye dyrere å produsere fra anorthositt, og det er heller ikke uten miljø-problemer.
______

Skikkelig smell for NOM idag (så det ikke før børsen stengte, NOM.OAX er ned nesten -16% til sluttkurs 3.00 under tung handel, nesten 2.6 mill. aksjer omsatt).

Slik jeg forstår det, er det en rekke grunneiere i Naustdal hvis eiendommer gruveprosjektet ligger på, og slik jeg forstår, hevder de (eller rettere gruveselskapet Arctic Mineral Res./AMR som grunneierne sammen med et OSLO-selskap har opprettet) at NOM ikke har rett til:

- Å bryte malm fra underjordiske malmårer, som de hevder Staten ikke har rettighet til. (NOM's gruveplan forutsetter dagbrudd-drift i ca. 15 år, deretter underjordisk drift videre)
- Ei heller har Staten rettigheter til granat-mineralet i malmen, kun rutil-mineralet.

Som NOM erkjenner, PFS'en viser klart at et økonomisk gruveprosjekt krever produksjon (og salg) av både rutil og granat, ja faktisk etter oppstartperioden er inntektene fra granat høyere enn fra rutil slik prisnivåene var anslått av NOM.

Dette skapte usikkerhet, det er ikke vanskelig å forstå.

Arctic Mineral Resources stikker kjepper i hjulene for Nordic Mining

Vevring-grunneierne har vært, og fortsetter å være, sterke motstandere av den driftsplanen som børsnoterte Nordic Mining (NOM) har utarbeidet for drift på rutil og granat i Engebøfjellet


Stein Ove Haugen, Hegnar.no
20.04.2018

Vevring-grunneierne aksepterer ikke et omfattende overflatebrudd som ødelegger Engebøfjellet og skaper store negative miljøvirkninger for lokalsamfunnet, enorme gråbergsdeponier i fjellet, eller dumping av avfallsmasser i Førdefjorden. De erkjenner at Engebø-forekomsten har en nasjonal verdi, som vil bli utnyttet, men har vært på jakt etter en driftsmodell for uttak av mineraler med gode miljøløsninger, heter det i en pressemelding fredag morgen.

Arctic Mineral Resources hevder i pressmeldingen at mens rutil som mineral tilhører staten, tilhører granat som mineral grunneierne. Og eierne av g. nr./b.nr. 29/3, 5, 6, 9 & 11, og 10 på Vevring i Naustdal ("Vevring-grunneierne") har en hoveddel av granatforekomsten i Engebøfjellet på sine eiendommer, fremgår det av pressemeldingen.

Til tross for dette har de aldri blitt kontaktet av NOM med forespørsel om tillatelse til undersøkelser eller drift på deres eiendommer, slik mineralloven foreskriver, hevdes det videre.

Overflatebrudd

I den foreløpige driftsplanen for Engebø-forekomsten som NOM offentliggjorde i oktober 2017, legger NOM likevel opp til at driften hovedsakelig skal skje på Vevring-grunneiernes eiendommer etter de ca. 15 innledende årene med overflatebrudd, heter det.

SLM Partners i Oslo tok tidlig i denne prosessen kontakt med Vevring-grunneierne, og har sammen med dem utredet et gruveprosjekt på deres eiendommer basert på undergrunnsdrift, oppredning i fjellhaller etter en innledende fase på lekter, utnyttelse av gråberg og avfallsmasser til alternative formål, null deponering av masser i Førdefjorden, og minst mulig fotavtrykk på overflaten.

Analysene til SLM viser også at Vevring-eklogitten er drivverdig på granat alene, selv underlagt svært strenge miljømessige betingelser til driften, og uten utslipp av masser i Førdefjorden.

For å realisere dette, har Vevring-grunneierne sammen med SLM etablert Arctic Mineral Resources AS ("AMR") og overført Vevring-grunneiernes rettigheter til egne mineraler, som granat, til dette selskapet. Vevring-grunneierne vil eie 2/3 av AMR. SLM vil sammen med Robert Hermansen eie 1/3, fremgår det av pressemeldingen.

Overflatebruddet til NOM planlegges hovedsakelig på eiendommer som tilhører grunneiere på Engebø-siden av fjellet og NOM offentliggjorde i sin foreløpige driftsplan at selskapet hadde opsjonsavtaler med 2 av 3 grunneiere på Engebø-siden, som løp ut 31.12.2017, heter det.

SLM har etter dette tidspunkt tatt kontakt med to av grunneierne på Engebø-siden for å gjøre dem kjent med planene for AMR. AMR er åpen for å ta inn Engebø-grunneierne i et utvidet granatprosjekt, dersom de skulle ønske det.

Nasjonal verdi

"Vi har i snart en mannsalder blitt fortalt at eklogittforekomsten på Vevring og Engebø utgjør betydelig nasjonal verdi, men inntil nylig har det vært fokus på rutil, og nødvendigheten av dagbrudd og fjorddeponi. Nå som det er klart at granat, som er vårt mineral, utgjør den største verdien, og Nordic Mining verken har tatt konsekvensen av det, eller viktige miljøinnspill fra mange hold, ønsker vi å benytte de rettighetene som mineralloven gir oss til å fremme et prosjekt som redder både fjellet og fjorden", skriver Vevring-grunneierne i pressemeldingen.

Hegnar.no forsøkte å komme i kontakt med selskapet for en kommentar fredag morgen, men uten hell.

Nordic Mining svarer

Nordic Mining sier imidlertid i en børsmelding fredag ettermiddag at de har gjennomført omfattende undersøkelser på Engebø for å etablere en effektiv og miljøvennlig plan for langsiktig og økonomisk produksjon av rutil og granat. Nordic Mining har fått utvinningsrettigheter, og planeringsplanen og miljøtillatelsen for prosjektet er godkjent.

Ifølge vår nylig førstudie, krever gruvedrift og produksjon av rutil (Statlig mineral) en kombinert produksjon av rutil og granat for å gi en evedyktig prosjektøkonomi, skriver selskapet i børsmeldingen.

Nordic Mining hadde fredag morgen en børsverdi på 404 milliobner kroner og hadde da steget 5,3 prosent på Oslo Børs så langt i år. Aksjen var likevel ned hele 86,8 prosent fra toppen på 27 kroner i februar 2007.
______

Pressemeldingen fra NOM:

NOM.OAX: Press release from Arctic Mineral Resources

Børsmelding
20.04.2018

We refer to the press release published by Arctic Mineral Resources as referred by Hegnar.no today.

Nordic Mining has carried out extensive investigations on Engebø to establish an efficient and environmentally friendly plan for a long-term and economic production of rutile and garnet. Nordic Mining has been granted extraction rights, and the zoning plan and environmental permit for the project are approved.

According to our recent prefeasibility study, mining and production of rutile (State mineral) requires combined production of rutile and garnet in order to give viable project economics.

Oslo, 20 April 2018
Nordic Mining ASA

For further information, please contact:
CEO Ivar S. Fossum, tel: +47 9309 6850

Endret 20.04.2018 17:00 av OldNick
Akilles
22:45
20.04.2018
#6298

Her er det viktig at NOM ikke lar seg provosere til å gå til sak, men forsetter med utredningen de nå holder på med. Dersom det er slik at det er grunneire som mener de har en sak, så må disse få lov prøve denne saken i retsystemet sammen med Artisk Miniral Reseurses.
Det vil bli en sensasjon dersom de vinner frem. (med at staten ikke eier)
For de som mener det er penger og hente i dette nye selskapet, så er det sikkert mulig å bidra med penger til advokatene. Ring og spør. Men det er langt frem, det viser NOM sin historie..

OldNick
”Det er mye dyrere å produsere fra anorthositt”
Men er det ikke nettopp dette denne patenten prøver og bedre?

Endret 20.04.2018 22:54 av Akilles
tjuagutt
09:10
23.04.2018
#4573

Tvilsomt prosjektinitiativ fra Arctic Mineral Resources

Arctic Mineral Resources (“AMR”) har via sin deleier SLM Partners nylig presentert et scenario for utvinning av granat fra et område av Engebøfjellet der Nordic Mining vil utvinne både rutil og granat. Etter Nordic Minings oppfatning er AMRs initiativ basert på urealistiske forutsetninger og ikke underbygget som et seriøst industriprosjekt.

AMR har lagt frem en skisse til et selvstendig prosjekt for utvinning av granat fra forekomsten på Engebø, kun basert på underjordsdrift og uten behov for deponering av restmineraler. Slik Nordic Mining ser det, er slike planer urealistiske og uten kommersiell eller teknisk forankring. Nordic Minings omfattende mulighetsstudie, som ble fremlagt i oktober 2017, viser at Engebøprosjektet må gjennomføres som et to-mineral prosjekt med utvinning av rutil og granat for å være et langsiktig, robust og bærekraftig industriprosjekt.

Nordic Minings Engebøprosjekt påvirkes ikke av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet for prosjektet. Det er ingenting i AMR s initiativ som rokker ved dette.

Nordic Mining har hatt løpende kontakt med de største grunneierne på Engebø gjennom mange år, og partene legger vekt på å etablere private avtaler for overdragelse av eiendommer for det planlagte prosessanlegget og nødvendige rettigheter for tilgang til mineralforekomstene på Engebøfjellet. Dersom det ikke er mulig å inngå private avtaler, kan Nordic Mining uansett foreta ekspropriering av arealer og rettigheter. I så måte har AMRs prosjektskisse og avtaler med grunneiere i prosjektets randsone ingen juridisk substans.

AMRs talsperson, Tore Viana-Rønningen, var styremedlem i Nordic Mining fra 2011 inntil han valgte å tre ut i september 2017. Viana-Rønningen har som styremedlem mottatt intern og taushetsbelagt informasjon knyttet til Engebøprosjektet og har hatt en aktiv rolle i styrets evaluering av prosjektet. Mulige interessekonflikter i saken vil bli undersøkt nærmere.

Styreleder Tarmo Tuominen i Nordic Mining uttaler: “Jeg er overrasket over AMRs utspill som jeg betrakter som et forsøk på en kommersiell utnyttelse av Nordic Minings langsiktige planer for industrietablering. Utspillet er et klart brudd med det vi oppfatter som etisk redelig forretningsførsel.”

CEO Ivar S. Fossum kommenterer: “Det er ikke noe i våre prosjektvurderinger som understøtter et utvinningskonsept basert på kun ett av mineralene på Engebø."


For nærmere informasjon og spørsmål vennligst kontakt CEO Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.


Oslo, 23. april 2018
Nordic Mining ASA
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no

http://news.cision.com/no/nordic-mining-asa/r/tvilsomt-prosjektinitiativ-fra-arctic-mineral-resources,c2501979


PDF
Hvis du ikke ønsker å motta fremtidige e-postmeldinger fra Nordic Mining ASA, kan du gå til https://optout.ne.cision.com/no/3Hcy6RzoAqvwT8ZLi9kVkLWYtZ1jzP2Ey8hqArTk7RqxCft3DFz5EAsZemcngYfZgEaECntBhD5L5Mz7RzChWdkQBJLjgvbUNH5AhRNuTxd926 for å melde deg av mailing.
Nordic Mining ASA, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo, Oslo N-0250 Norway
OldNick
09:12
23.04.2018
#20052

re. Akilles #6298,

Hvis det hadde vært realisme i patentet, hadde de hatt N.Hydro som partner.
Det har de ikke.

N.Hydro (gjennom Sundal og Årda Verk) gjorde en større studie av denne forkomsten på 80-tallet, og prosjektet ble skrinlagt. De studerte noe av den samme teknologien som NordiC Mining/IFE gjorde i patentet.
______

NOM.OAX) Dubious project scheme from Arctic Mineral Resources

Børsmelding
23.04.2018

On 20 April 2018, Arctic Mineral Resources AS ("AMR"), headed by its co-owner SLM Partners AS published information of a mineral project scenario focusing solely on garnet in the area for Nordic Mining's Engebø rutile and garnet project. In Nordic Mining's opinion, AMR's project is not substantiated and lacks credibility. Reference is made to Nordic Mining's stock exchange release on 20 April 2018.

AMR's project initiative
AMR claims that a stand-alone garnet project can be established based on underground operations and with no disposal of tailings.

Nordic Mining sees no evidence of commercial realism and industrial rationale for AMR's ideas and finds the initiative unsubstantiated. Nordic Mining's recent prefeasibility study unambiguously supports the dual-mineral concept with rutile and garnet as the only viable approach.

The Engebø rutile and garnet project is undeterred
Nordic Mining holds all rights and permits necessary for its current operations related to the Engebø rutile and garnet project.

Over many years Nordic Mining has kept a close dialogue with the main landowners in the area and the parties have put efforts into establishing private agreements for acquiring the property of the contemplated processing plant and necessary rights to the area for mining operations. If agreements are not reached, Nordic Mining may in any case ultimately expropriate the area and rights. AMR's project and agreements with certain landowners has no legal relevance in this respect.

Ethical aspects
The spokesperson on behalf of AMR, Tore Viana-Rønningen was a board member of Nordic Mining from 2011 until he decided to resign from the board in September 2017. As a board member, Viana-Rønningen has received proprietary information of the Engebø rutile and garnet project and has taken an active part in the board's assessments of the project. Possible conflicts of interest will be investigated.

Comments from Nordic Mining
Chairman Tarmo Tuominen comments: "I am surprised by this initiative and consider AMR's plans as an attempt of commercially benefitting on Nordic Mining's long-term industrial initiative. This is clearly below the standard of prudent business conduct and ethics."

CEO Ivar S. Fossum comments: "There is nothing in our assessment of the Engebø deposit that supports a single-mineral approach for the project development."

For further information, please contact:
CEO Ivar S. Fossum, tel: +47-9309 6850.

Oslo, 23 April 2018
Nordic Mining ASA


Vedlegg
Akilles
13:51
23.04.2018
#6301

Les HH sine innlegg fra 20 frem til tilogmed 22

Juridisk så står NOM svært sterkt.
Jeg vil tro det skal bli vanskelig for noen og ta fra NOM denne konsesjonen/rettigheten.

Endret 23.04.2018 13:56 av Akilles
Akilles
17:44
23.04.2018
#6302

OldNick.
Det er ingen som søker patent på noe som det er gjort en studie på, for da er den teknologien kjent. De er ikke mulig å søke om patent på noe som er kjent.
En patent søknad må ha ”høyde”, det må være noe nytt. Derfor kan patentet som NOM har, være bedre eller en forbedring av den metoden som ble testet ut på 80-tallet.

Dessuten ville ikke Hydro vært mitt førstevalg som partner i forbindelse med ideer og patenter. Jeg har utrolig dårlig erfaring med Hydro når det gjelder patenter.
Men der er en annen hystorie.

Endret 23.04.2018 17:48 av Akilles
renud
18:18
23.04.2018
#16892

Nøkkelen til økonomien i NOMs patent, er at aluminium produsert fra anortositt binder store mengder co2, som f.eks kan "importeres" fra annen industri, og at NOM får betalt for denne "lagringen".

Om det er god og samfunnsnyttig økonomi, det er en annen diskusjon.
Akilles
13:20
24.04.2018
#6303

Dersom det bare er co 2 effekten som gir penger, så er det vel ingen mulighet for at patentet kommer i bruk?
Klimahysteriet er på hell, nå er plast for alle penga..
chateau
18:50
24.04.2018
#8079

Fra dagens BT:
Link (abonement) https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/21lz6G/Utfordrar-hapar-a-stoppa-Nordic-Mining

Utfordrar håpar å stoppa Nordic Mining
Kampen mot Nordic Mining sine gruveplanar i Vevring er likevel ikkje over. Nyleg etablerte grunneigarane eit selskap som tek sikte på å driva mineralutvinning på ein mykje meir miljøvenleg måte enn Nordic Mining legg opp til.

KNUT LANGELAND 24. april 2018 18:32


– Dette har vi tru på, seier Stian Thingnes til lokalavisa Firda, som først omtalte saka. Sjølv om alle innser at det er ein Davids kamp mot Goliat, dette, har vendinga saka no har teke, skapt ny glød hjå dei som sterkast vil kjenna ulempene ved gruvedrifta på kroppen. Dei innfødde meiner at plassen ikkje lenger vil bli mogeleg å bu på dersom Nordic Mining sine planar blir gjennomførte.

Alternativet som no er lansert, under selskapsnamnet Arctic Mineral Resources (AMR), har ingen av dei ulempene som folket i Vevring har protestert mot. Ikkje dagbrot, ikkje det kontroversielle sjødeponiet som mange fryktar vil øydeleggja fjorden. Gråberg og avfallsmassar skal nyttast.

Granat-utvinning
Prosjektet som grunneigarane står bak, skal drivast på ein slik måte at gardane og grendene under Engebøfjellet skal halda fram med å vera levande samfunn, der folk bur og kan trivast. I det alternative prosjektet er det ikkje mineralet rutil som skal utvinnast, men granat. Granat kan nyttast til smykkeproduksjon, men blir også brukt som slipemiddel, fordi det er eit hardt mineral.

Kor realistisk det nye prosjektet er, vågar ikkje grunneigarane å meina så mykje om. Dei er først og fremst glade for at eit alternativ til Nordic Minings storstilte utbyggingsplanar er kome på plass.

– Vi er opptekne av å visa at det går an å driva gruvedrift i Engebøfjellet på ein lønsam måte, som dessutan er miljøvenleg. Så får det vera opp til styremaktene om dei vil velja dette prosjektet eller Nordic Mining sitt, seier Stian Thingnes.

Har arbeidd i det stille
Initiativet kom ikkje frå grunneigarane sjølve, det var selskapet SLM Partners som tok kontakt med grunneigarane og gjorde kjend for dei at det fanst alternativ. Sidan juletider har SLM Partners jobba saman med bygdefolket for å utarbeida planane. Først like før helga vart planane presenterte.

– Vi har vore nøydde til å arbeida i det stille for ikkje å risikera å bli stoppa på startstreken. Vi har ikkje snakka med alle, men responsen lokalt har gjennomgåande vore svært positiv. Vi har høyrd at folk i Førde heiste flagget då nyhenda vart kjend. Det var vi glade for, seier Thingnes.

Han understrekar at planane som dei har presentert, ikkje først og fremst handlar om å stoppa Nordic Mining.


– Det er ikkje slik at dette er eit nødvendig onde. Det er eit prosjekt som skal stå på eigne bein og vera drivverdig og skapa arbeidsplassar, seier Stian Thingnes.


AKSJONAR: Protestane mot Nordic Mining sine planar har vore sterke og talrike. Her er det aksjonistar frå Natur og Ungdom som i 2015 øver seg på å lenka seg saman på Engebøfjellet. ODDLEIV APNESETH
Trekte seg frå Nordic Mining-styret
Det er SLM Partners som har den gruve- og mineralfaglege kompetansen, og som skal driva fram prosjektet. Ifølgje Tore Viana-Rønningen i SLM Partners vil salbare produkt verd meir enn ein halv milliard kroner bli dumpa i marknaden, eller på fjordbotnen, i Nordic Mining sin modell. Viana-Rønningen sat frå 2011 til 2017 i styret til Nordic Mining. Usemje om utnyttinga av ressursane var ein del av grunnen til at han trekte seg frå styret. Han er i den saka som no er rulla opp, blitt skulda for å ha brukt innsideinformasjon frå tida si som styremedlem.

– Dette har vore både ufine og uriktige angrep som vi kjem til å imøtegå i ei pressemelding, seier Viana-Rønningen. I prosjekteringa av det nye alternativet til gruvedrift i Engebøfjellet har SLM mellom andre med seg gruveveteranen Robert Hermansen, kjend mellom anna frå si tid som sjef for Store Norske Spitsbergen Kulkompani på Svalbard.

– Den beste
– Han er den beste av alle til å utferdige og designe dei planane som vi no jobbar med. Når vi har kome eit skritt vidare, vil vi samarbeide med ein røynd og finansielt sterk gruveaktør, som kjenner norsk fjell, seier Tore Viana-Rønningen.

– Kor mange arbeidsplassar kan ein rekna med at gruvedrifta vil få i det prosjektet som de står bak?

– Det er det for tidleg å seia noko om no.

Ivar Fossum, som er administrerande direktør i Nordic Mining, seier han er overraska over initiativet, i og med at det kjem frå eit tidlegare styremedlem i selskapet han leiar. Han vil ikkje meina noko om kor seriøs eller useriøs konkurrenten er.

– Det er eit selskap som blei skipa for tre veker sidan, så eg skal vera forsiktig med å spekulera. Men så vidt vi kan sjå, er det ikkje eit selskap som har nokon langsiktig strategi for gruvedrift eller industribygging, seier Fossum, som dessutan undrar seg over korleis Arctic Mineral Resources skal kunna driva gruvedrift, utan samstundes å ha behov for å deponere overskotsmasse.

«Urealistiske planar»
– Men eg har stor forståing for grunneigarane som er med på planane, men kanskje utan at dei heilt forstår kva det vil seia å driva gruvedrift, seier Fossum.

I ei pressemelding som Nordic Mining sende ut måndag, heiter det at selskapet ser på AMR sine planar som «urealistiske og uten kommersiell eller teknisk forankring». Vidare skriv Nordic Mining at «Nordic Minings Engebøprosjekt påvirkes ikke av AMRs initiativ. Nordic Mining har nødvendige tillatelser og rettigheter for det pågående utviklingsarbeidet for prosjektet. Det er ingenting i AMRs initiativ som rokker ved dette».

Endret 24.04.2018 18:52 av chateau
highlander
10:44
26.04.2018
#9488

Det Nordic Mining-tilknyttede Keliber har levert inn miljø- og vanntillatelsessøknaden knyttet til litium-gruven Syväjärvi, ifølge en melding torsdag.

Søknaden inkluderer malm- og overskuddssteinutvinning, lagring av overskuddsstein, konstruksjon av nødvendige områder for gruvedrift og stenging og reklamasjon av gruveområdet etter endt drift, opplyses det.

Keliber vil forberede separate miljøsøknader for Kalavesi- og Kokkola-anleggene og vil levere inn disse til myndigheten i løpet av sommeren 2018. (TDN)
tjuagutt
14:28
27.04.2018
#4574

NOM:STORTINGSKOMITE STØTTER TILLATELSE FOR ENGEBØ-PROSJEKTET

Oslo (TDN Direkt): Stortingets energi- og miljøkomite har avslått et forslag fra syv stortingsmedlemmer om å revurdere deler av Nordic Minings tillatelse for gruvedrift i Engebøfjellet.

Det opplyser selskapet i en melding fredag.

I 2015 vedtok Klima- og miljødepartementet å gi Nordic Mining tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Dette ble opprettholdt av Kongen i statsråd i 2016.

I anbefalingen til Stortinget datert 26. april, fra majoriteten av medlemmene i Stortingets Energi- og miljøkomite, anbefales det å avslå endringene foreslått av de syv stortingsrepresentantene.

-Reguleringsplanen og tillatelsen for Engebø-prosjektet er endelig, uten videre mulighet for anke. Nordic Mining holder alle rettigheter og tillatelser nødvendig for nåværende drift knyttet til prosjektet, sier konsernsjef Iver S. Fossum i Nordic Mining i meldingen.
tjuagutt
19:25
08.05.2018
#4579

Keliber skal doble produksjonen
OldNick
21:57
08.05.2018
#20112

re. tjuagutt #4579,


Selskapet har vel innsett 2 forhold:

- Ressursen er for liten til å bygges ut med full konvertering til Li-karbonat (LC).
- Og med å kunne bygge større LC-kapasitet, får man en større divisor å fordele både Capex og Opex på slik at kostnadene synker.

men, det endrer også prosjektet fra å være et intergrert gruveprosjekt, til mer å ligne på konstruksjon og drift av en kompleks, kjemisk fabrikk, dvs. tung-industri vs. gruvedrift.

Og det skal da basere langt mer av finansene på å drive med tollraffinering av (spodumen-) konsentrater fra ekstrerne leverandører/kunder. Og dette er ikke et brownfield-prosjekt, som ofte gjør slik etter at anleggene de bygde for å opparbeide egen malm, må konverteres til å behandle føde fra eksterne kunder når egne gruver går tomme.

De vil trenge å få signert lange kontrakter fra en eller flere leverandører som skal dekke det meste av den ekstra kapasiteten som egen gruver ikke dekker. Vil de greie det?

Det positive med prosjektet er at det ligger i Finland, og i industribyen Kokkola, hvor det finnes mange flere industribedrifter med lignende teknologi, infrastrukteur og mannskap med industrierfaring som de sikkert kan ansette fra til nøkkelposisjoner. Finnene er eksperter på slik industri.

Men, for investorer kan nå både kapital-behovet og riskoen øke betydelig. Vil de greie å få det finansiert? For meg sank attrativiteten betydelig med en slik endring.

Endret 08.05.2018 21:58 av OldNick
Akilles
09:15
12.05.2018
#6307

Har dette noe med NOM sin patent å gjøre? Er det innenfor dette NOM har patent?

Nå har Hydros konkurrenter Alcoa og Rio Tinto fått med seg Apple på en satsing på ny teknologi som skal kutte utslippene fra aluminiumsproduksjonen helt. Dette er «den mest betydelige innovasjonen i aluminiumsindustrien på mer enn et århundre», hevder selskapene i en pressemelding.
OldNick
14:54
12.05.2018
#20133

re. Akilles #6307,


Dette har ingenting med NOM's patent å gjøre.


Verdikjeden for å konvertere Al-holdig malm, som regel er av bauksitt-typen, til rent Al (aluminium) metall involverer som regel disse prosessene:


1. Gruve

- bryter malm
- knusing, sikting, noe oppgradering
- produserer bauksitt-konsentrat

2. Alumina-raffineri

- raffineriet løses Al-metallet (som et ion) opp i en NaOH-løsning (lut/caustic), mens det meste av forurensingene (uønskede elementer som skal skilles fra) ikke løses opp og skilles fra som rød-slam (red mud), og dette må stort sett lagres i enorme land-deponi (verdens største deponeringsproblem av metallurgisk avfall)
- Deretter konverteres oppløst Al tilbake til Al-oksid, som skilles ut fra lut-løsning.
- Dette varmebehandles (kalsineres) v/1000°C til produktet alumina (Al2O3), som selges til Al-smelteverk
- Hydro's Alunorte er ekspmpel på et slikt raffineri

(Alumina = Al2O3, aluminium-okside)

3. Aluminium smelting

- I Al-smelteverk konverteres alumina til aluminium-metall i en smelteelektrolyse-prosess v/ca. 950°C.
- Al2O3 løses opp i en (flytende) kryolitt-smelte i en elektrolysecelle, hvor man tilfører store mengder likestrøm for å få reaksjonene til å foregå (de går ikke "naturlig", men kun med påtrykt ekstra energi).
- Både katode og anode er laget av karbon og det gjør at anodereaksjonen forbruker anoden, dvs. C/karbon deltar i reaksjonen. (C i katoden deltar ikke i katodereaksjone, og er derfor "inert").

Netto-reaksjonen for elektrolysen er: (1) 2 Al2O3 + 3 C = 4 Al + 3 CO2(gass)

Dette er basisen for den såkalte Hall-Heroult prosessen (H-H).

- Flytende Al fra cellene kjøles ned, fryser ut som metall og støpes ut i ulike, geometriske former (normalt store barrer).

(Aluminium = Al-metall)
______

Det som Alcoa og R.Tinto skal gjøre, er å erstatte dagens Hall-Heroult teknologi med en teknologi hvor man ikke brukes karbon-baserte anoder, men en anode-materiale som ikke deltar i den kjemiske prosessen ved anoden, dvs. skal være såkalt "inert" (= ikke-reaktiv).

Da vil netto-reaksjonen i smelteprosessen endres til: (2) 2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2(gass)

Dette ser jo ganske banalt ut, men er ikke det i praksis. Hvis det var det, hadde dette vært basis som verdens Al-smelteindustri.

Det er (slik jeg ser det, og jeg er ingen "Al-ekspert") to store problemer med dette:


i) Inert anode

- Å finne et materiale som kan fungere uten å delta i anodeprosessen, være stabilt, ledende og ikke ødelegge elektrolyseprosessen er den store utfordringen

ii) Energi-behov

Karbon deltar i elektrolyseprosessen, og er som vi vet et brennstoff som ved reaksjon med oksygen, utvikler store mengder energi. Derfor er termodynamikken slik at kjemien ved konvertering av alumina til aluminium ved reaksjon (2) uten karbon krever over 50% mer elektrisk energi for å fungere sammenlignet med dagens praksis i H-H teknikken, representert ved reakson (1). Og forskjellen ligger i karbonets bidrag i teknologien.

Og vi vet at energiforbruket er alfa & omega for Al-smelteverk idag. Det er primærfaktoren de konkurrerer på.

Men, nå skal vi vel snart få "fri energi" fra alle fornybare kilder, så da vil vel alle bekymringer bli slukket?
______

Nordic Mining's konsept går ut på å bruke en annen type mineral til å produsere alumina (Al2O3).

1. Gruve

- Anorthosite malm

2. Alumina-raffinering

- å bruke mineral-syre (her HCl) til oppløsningen, ikke NaOH (lut)
- Ferdigproduktet skal dog være alumina som er helt kompatibelt med alumina fra dagens raffinerier

3. Al-smelting

- Skal gjøre i dagens, konvesjonelle smelteverk


Så, NOM's patent og teknologi vil ikke konkurrere med Alcoa/R.Tinto's ("A/RT") nye teknologi, de skal operere i en annen del av verdikjeden.


Jeg har ingen info om A/RT's teknologi på inerte Al-anoder, men dette har det vært forsket på lengre enn jeg har levd. Og det har vært store, offentlig finansierte forskningsprosjekt (både i Norge og internasjonalt, f.eks. gjennom EU) som har studert problematikken. Så, enkelt er det ikke.

Alcoa har jo hatt gående et prosjekt i Norge (Lista) på en alternativ teknologi, som kom fra Elkem's R&D, men som ble solgt/overtatt av Alcoa da Elkem sølgte ut sitt eierskap i Al-bransjen (til Alcoa) for over 10 år siden.

Karbotermisk reduksjon av alumina var en teknologi som skulle redusere energiforbruket i Al-produksjon betydelig, men de fikk det ikke til å fungere tilstrekkelig i større skala til at de trodde det var verdt innsatsen å bruke mer penger på det. Og det etter massiv, offentlig støtte.

Vi ser jo også at A/RT også får stor offentlig støtte i Canada. Det er et tegn på at A/RT heller ikke ser dette osm uproblematisk, dvs. de er ikke villig til å ta all risiko selv. ET tegn på at det er usikkert.


Som jeg har skrevet tidligere i topic, ei heller tror jeg patenten til NOM er av særlig verdi.
Investorer i NOM bør ikke tillegge patenten noe verdi i NOM-kursen, noe jeg er sikker på er tilfelle.

NOM er fortsatt stort sett et ett-prosjekt selskap, Engbø-prosjektet.

Som vi ser over, Keliber har en vanskelig tid foran seg.

Endret 12.05.2018 14:56 av OldNick
tjuagutt
11:06
15.05.2018
#4583

Interim report per 31 March 2018
highlander
08:18
16.05.2018
#10034

Nordic Mining skal ansette inntil ti personer i et prosjektteam tilknyttet den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet. Basen blir i Naustdal i Sogn og Fjordane. (FA side 25 i dag)
highlander
09:09
16.05.2018
#10040

Som et resultat av boreinnsats i 2017 og 2018 øker finske Keliber sine anslag for egne mineralressurser. Selskapet er tilknyttet Nordic Mining, som er børsnotert i Oslo.

Økningen er på 1,4 millioner tonn, eller 17 prosent. Mesteparten av dette, rundt én million, kommer fra Rapasaari-gruven, der Keliber produserer litiumkarbonat. (E24)
chateau
10:10
18.05.2018
#8083

Engebø rutile and garnet: New Project Manager
Nordic Mining has appointed Kenneth Nakken as new Project Manager for its rutile
and garnet project in Naustdal in western Norway. Nakken has been Vice
President, Digital Service in ABB Marine and has broad management and project
coordination experience from various management positions in the ABB Group.

Nakken will be based in Naustdal and head the project team for the final
development work, construction and commissioning of the Engebø operations.

CEO Ivar S. Fossum comments: "I am pleased to welcome Kenneth to our team. He
has highly relevant experiences for the transitional process to realise the
Engebø rutile and garnet project, and its long-term value proposal as a regional
cornerstone industry."

For further information please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47
93096850.
highlander
08:08
23.05.2018
#10141

Ser i dagens utgave av Finansavisen (side 18) at Finland vil etablere en gruve- og batteriklynge.

Første steg på veien er å samle alle statens eierinteresser i et nytt selskap, inkludert aksjeposten i Keliber, hvor Nordic Mining er største aksjonær. (FA)
tjuagutt
13:26
24.05.2018
#4589

Du kan lese mer om det her, highlander.

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2432785
tjuagutt
20:08
07.06.2018
#4597

NOM: NORDIC MINING SECURES LANDOWNER AGREEMENTS FOR THE ENGEBØ PROJECT

13:23
Nordic Mining has entered into agreements with the main landowners at Engebø.
Pursuant to the agreements, Nordic Mining has the right to acquire the area for
the planned mineral processing plant. Further, the agreements regulate Nordic
Minings planned extraction activities and compensation to the landowners for
sale of all minerals from the Engebø deposit.
Nordic Mining holds all rights and permits necessary for its current operations
related to the Engebø project. This includes extraction permits, environmental
permit and a zoning plan regulating the use of land for mining, mineral
processing and infrastructure in the Engebø area.

The agreements with the landowners regulate Nordic Minings acquisition of the
properties for the planned processing plant, including the existing deep-water
harbour facility, and compensation to the landowners related to extraction and
sale of all mineral products from Engebø (rutile, garnet and other minerals).

The mining area comprised by the agreements covers mainly the open pit
production phase of the Engebø project. In the prefeasibility study which was
completed in October 2017, the open pit production period is estimated to 16
years.

The extraction permits granted to Nordic Mining also include the adjacent area
for the subsequent underground mining, and Nordic Mining will initiate
activities also for this phase.
CEO Ivar S. Fossum comments: We have had a constructive dialogue with the
landowners at Engebø, and we are pleased that agreements have been reached. This
provides flexibility and predictability for the development work going forward.
As a long-term local operator, we want to establish and maintain a good dialogue
and relationship with all neighbors and local stakeholders.

For further information, please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47-930 96
850.
Oslo, 7 June 2018
Nordic Mining AS
tjuagutt
10:42
08.06.2018
#4598

Increased resource estimates for the Engebø deposit
gadus
09:37
17.06.2018
#6

Mye ligger til rette for at NOM vil bli et solid utbytteselskap, når salget av lithium, rutil og granat kommer i gang. Det er vel på tide å kjenne sin besøkelsestid, nå når selskapets børsverdi kun er rundt 400 mill. I tillegg til en hyggelig kursøkning på aksjene i selskapet, kan vi også forvente en hyggelig utbytteutbetaling og et flott medskøyt til både lønn og pensjon.
OldNick
11:48
10.10.2018
#20791

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:59
11.10.2018
#20794

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
alan
18:46
12.10.2018
#5143

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Akilles
10:17
26.10.2018
#6355

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:11
05.11.2018
#20864

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Akilles
13:45
07.11.2018
#6356

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
tjuagutt
22:30
12.12.2018
#4677

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter